no-img
غنی فایل

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر - غنی فایل


غنی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه ها

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
doc
مارس 9, 2019
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر


مطالب این پست از سایت غنی فایل : دانلود پایان نامه رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با عنوان  پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی.

شماره پست: ۲۲۷ دویست و بیست و هفت.

با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی

رشته پژوهشگری علوم اجتماعی

موضوع پایان نامه:

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

۲,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

فهرست مطالب

عنوان فصل اول : کلیات صفحه
۱-۱ مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق
۴-۱ اهداف تحقیق
۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات
۱-۵-۱ اوقات فراغت
۱-۵-۲ اوقات فراغت در لغت
۱-۵-۳ اوقات در لغت
۱-۵-۴ فراغت در لغت
۱-۵-۵ موفقیت در لغت
۱-۵-۶ موفقیت تحصیلی
فصل دوم پیشینه تحقیق
۱-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور
۱-۱-۲چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی
۲-۱-۲ نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی ۳-۱-۲ بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
۴-۱-۲اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
۵-۱-۲بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
۶-۱-۲بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
۷-۱-۲بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
۲-۲پژوهش های انجام در خارج از کشور
۱- ۲-۲فراغت در شهر
۲- ۲-۲اوقات فراغت جوانان
۳- ۲-۲تئوری فراغت
فصل سوم : چهار چوب نظری
۱-۳بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
۱-۱-۳نظریات رایزرمن
۲-۱-۳نظریات رایت میلز
۳-۱-۳نظریات فلوئید هاوس
۴-۱-۳نظریات اسپنسر
۱-۲-۳تئوری رفتار واتسن
۲-۲-۳تئوری انگیزه جورج هومز
۳-۲-۳تئوری طبقات گرازیا
۴-۲-۳تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
۳-۳فرضیات تحقیق
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق
فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
۱-۴روش تحقیق
۲-۴جامعه آماری
۳-۴واحد تحلیل
۴-۴شیوه ی نمونه گیری
۵-۴حجم نمونه
۶-۴تعریف عملیاتی تحقیق

فصل پنجم : یافته های تحقیق

فهرست جداول
۱-۵تحلیل های تک متغیره
۱-۱-۵ دوره تحصیلی
۲-۱-۵ معدل کل
۳-۱-۵ وضعیت تاهل
۴-۱-۵ رشته تحصیلی
۵-۱-۵ شغل پدر
۶-۱-۵ میزان تحصیلات پدر
۷-۱-۵ درآمد ماهیانه خانوار
۸-۱-۵ آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟
۹-۱-۵ نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟
۱۰-۱-۵ انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟
۱۱-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟
۱۲-۱-۵ آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟
۱۳-۱-۵ در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟
۱۴-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟
۱۵-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟
۱۶-۱-۵ آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟
۱۷-۱-۵ نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟
۱۸-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
۱۹-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
۲۰-۱-۵ آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟
۲۱-۱-۵ نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟
۲۲-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
۲۳-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟
۲۴-۱-۵ در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟
۲-۵تحلیل های دو متغیره
۱- ۲-۵رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
۲- ۲-۵رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
۳- ۲-۵رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
۴- ۲-۵رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
۵- ۲-۵رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در
این فعالیتها
۶- ۲-۵رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
۷- ۲-۵رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت
در تحصیل
فصل ششم : نتیجه گیری
۱-۶ نتیجه گیری
۲-۶فهرست منابع و ماخذ
۳-۶ضمائم

۱-۱مقدمه
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.
فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ صفحه۹۲)
۲ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،۱۳۷۲،صفحه۵۶)
چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر ۱۳۸۲). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است .

که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه ۵)

۲-۱ بیان مسأله
اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند. همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش و نشاط آور دارند.

در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود. چرا که نزدیک به ۲ میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند. و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیر، پزشک ، معلم و … به کار و فعالیت می پردازند. پس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند.

به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار کرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیلی نیز شود حائز اهمیت ویژه ای است.

البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید.
سوال های اساسی که در این پژوهش مطرح می شود بدین قرارند:
۱- انواع فعالیت های فوق برنامه ی دانشجویان در طول سال تحصیلی چیست؟
۲- نوع فعالیت ها چه تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد؟
۳- انگیزه ی دانشجو ازانجام فعالیت های فوق برنامه چیست؟
۴- میزان رضایت دانشجویان از این فعالیت ها به چه میزان است؟
۵- پایگاه اجتماعی دانشجویان چه تأثیری بر میزان و نوع این فعالیت ها دارد؟

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
از آن‌جا که مقوله‌ی فوق برنامه یک پدیده‌ی دوسویه است از یک طرف در نظر عده‌ای معمولاً زمانی‌که به فعالیت‌های فوق برنامه اختصاص داده می‌شود در برنامه‌ی جوانان سهم عمده‌ای دارد و همچنین بازتاب‌های متفاوتی دارد.

فعالیت‌های فوق برنامه اعم ازآ موزشی و غیرآموزشی در برنامه‌ی جوانان قرار می‌گیرد. بحث بر سرتأثیر این فعالیت‌ها بر موفقیت تحصیلی است. یعنی این‌که چگونه این فعالیت‌ها می‌توانند منجر به موفقیت یا عدم موفقیت در تحصیل شوند.

با توجه به این‌که رویکرد آموزش سنتی معمولاً به گونه‌ای بود که فعالیت‌های فوق برنامه‌ها محدود و اصولاً زمانی بر آن قائل نمی‌شود و در سال‌های اخیر توجه به این فعالیت‌ها در برنامه‌های آموزشی بیشتر شده است، بررسی اصولی این فعالیت‌‌ها و تأثیر آن‌ها بر تحصیل راهگشا می‌نماید. عده‌ای معتقدند زمانی‌که معمولاً به این کلاس ها اختصاص داده می‌شود.

گاهاً سبب کم‌کاری در برنامه‌‌های آموزشی اصلی می‌شود و بنابراین به این فعالیت‌ها به صورت معمولاً مکمل می‌نگرد بلکه حتی دلایلی هستند که در جای خود قابل بحث است و با ذکر این دلایل معتقد به تأثیر این فعالیت‌ها بر عملکرد تحصیلی جوانان هستند. با توجه به ا ین جریان دو سویه سعی شده است تا در این پژوهش با تعبیراتی فعالیت‌ها و نشان دادن آن با عملکرد تحصیلی به تأثیر آن بر موفقیت یاعدم موفقیت در تحصیل پی‌ببریم.

۴-۱ اهداف تحقیق
در این پژوهش هدف اصلی:
تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه بر موفقیت‌های تحصیلی دانشجویان است.
۱-۴-۱ اهداف فرعی
۱ـ بررسی انگیزه‌ها و علل شرکت یا عدم شرکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق برنامه
۲ـ تعیین میزان رضایت دانشجو از فعالیت‌های فوق برنامه
۳ـ تعیین نوع فعالیت‌های فوق برنامه انجام شده در طول سال تحصیلی
۴- توصیف ارتباط بین جنسیت، وضع تأهل، دوره‌ی تحصیلی،‌ سکونت، پایگاه اجتماعی، رضایت فردو انگیزه وی با فعالیت‌های فوق برنامه

۲,۰۰۰ تومان – خرید

بازدیدها: 9درباره نویسنده

غنی فایل 477 نوشته در غنی فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *