no-img
غنی فایل

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶ - غنی فایل


غنی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶
zip
ژانویه 8, 2019
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶


در این پست از سایت غنی فایل دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶ را برای شما قرار داده ایم. دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶ در فارمت فایل ورد word و قابل ویرایش قابل خرید و دانلود می باشد. در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶ را مشاهده می کنید.

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶

شماره پست: ۱۶۵ صد و شصت و پنج.

تعداد صفحات: ۱۳ سیزده صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع این پست» دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶٫

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶ بر روی دکمه خرید و دانلود کلیک کنید.

۳,۰۰۰ تومان – خرید

چکیده 
هدف پژوهش حاضر ،بررسی کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶به روش ویلیام رومی است. هدف این است که مشخص شود :متون،تصاویر و پرسش های موجود در کتاب تا چه اندازه موجب فعال شدن دانش آموزان در کلاس می شود .این پژوهش به روش ویلیام رومی صورت گرفته جامعه آماری کل کتاب و متون و تصاویر و پرسش های کتاب است که درگیری بادگیرنده در هر مورد مشخص گردید
ضریب یادگیری در متن ۱٫۰۴، در تصاویر ۴۵٫ و در پرسش ها  ۹۲٫بوده است که از این آمار مشخص می شود این کتاب از نظر فعال کردن دانش آموزان در وضع مطلوبی می باشد.
واژگان کلیدی:تحلیل محتوا،ویلیام رومی،علوم تجربی ششم
مقدمه
آموزش و پرورش یکی از اساسی ترین نهادهای جامه می باشد که وظیفه تعلیم و تربیت افراد را برعهده دارد و به طور حتم  عملکرد این نهاد در بخش های مختلف فرهنگی ،اقتصادی  و سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار می باشد.
امروزه تعدادقابل توجهی از کودکان تحت آموزش های رسمی نظام آموزش و پرورش قرار می گیرند  از این رو توجه به عوامل و شرایطی که عملکرد  این نظام را بهبود بخشد ضروری است .یکی از عوامل برنامه درسی است در برنامه درسی نیز محتوا یکی از عناصر مهم می باشد.(قورچیان،۱۳۷۳،ص۱۰)
کتاب های درسی در نظام آموزشی یکی از عناصر مهم و اساسی است.یکی از عناصر کتاب های درسی ،محتوای کتاب های درسی است که لازم است محتوا با عنوان کتاب متناسب و همسو باشد .
محتوا به عنوان عنصر اصلی و هسته مرکزی برنامه های تعلیمی و تربیتی است و همواره مورد توجه فلاسفه ،علما،مربیان تعلیم و تربیت و نظریه پردازن آموزش بوده است.این توجه ناشی از این حقیقت است که هر اندازه هم که اهداف تعلیم و تربیت عالی بوده و دقیق و مشخص شده باشند  بدون داشتن محتوای خوب و مناسب امکان تحقیق این اهداف وجود نخواهند داشت(میر لوحی،۱۳۸۶،ص۵۰)
پس کتاب و محتوا در تمامی مقاطع نظام آموزشی محتاج تجزیه و تحلیل و بررسی علمی هستند چرا که این تحلیل به دست اندرکاران و مولفین کتاب درسی کمک می کند تا در هنگام تهیه و تدوین و یا گزینش و انتخاب کتاب درسی تصمیمات عاقلانه ای اتخاذ نمایند(رضاپور،۱۳۷۸)
بیان مسئله
تعلیم و تربیت محور  همه ی فعالیت ها ی کشور است در صورت ناوطلوب بودن آثار نظام تربیتی ، همه ی بخشهای نظام آسیب می بینند برای جلوگیری از این آسیب باید برنامه داشت . گفتنی است که برنامه ریزی با شناسایی نقاط آسیب زا امکان فرصت مقابله با آنها را به وجود می آورد.
در آموزش و پرورش برنامه ریزی های گوناگون وجود دارد که هرکدام برای هدفهای خاصی انجام می گیرد هر یک از این انواع که زمینه ی مخصوص و مشخص دارد از یکدیگر تمیز داده شوند تصمیمات دقیق تری اتخاذ می شوند. از این برنامه ریزی ها برنامه ریزی درسی می باشد که این نوع برنامه ریزی با یادگیری ارتباط نزدیک تری دارد و به طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می شود فرایند یادگیری تابع عوامل گوناگون است که هر یک در جریان و چگونگی یادگیری تاثیر دارند : استعدادها و تواناییهای و وسایل آموزشی این عوامل باید به صورت مجموعه ی به هم پیوسته عمل کنند وهر عامل جزئی از کل محسوب شود. (ملکی ، ۱۳۸۶ ص ۲۱،۲۰)
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوره ی ابتدایی از نظر میزان توجه به تحقیق گرایی و پرورش مهارت های لازم برای پژوهش است ، یکی از نیازهای مبرم هر نظام آموزشی بازنگری و به روز آمد محتوای کتابهای درسی است . بازنگری ، اصلاح و تجدید نظر اصولی و علمی در برنامه و محتوای کتابهای درسی ، مستلزم توجه به نقش های جدید یادگیرنده در فرایند یادگیری است . ( فصل نامه مطالعا ت برنامه ، سال ۱۳۸۷ ، ص ۱۳۳ )
در این پژوهش پژوهشگر به بررسی میزان به کارگیری روش فعال در ارائه  تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی ششم ابتدای با روش ویلیام رومی صورت می پذیرد 
پیشینه پژوهش
 ۱- تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی با استفاده از روش ویلیام رومی در سال تحصیلی (۱۳۹۴)توسط سعید توکلی گوکی انجام شده.کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی که به نتایج واحد تجزیه و تحلیل متن ،تصویر ،پرسش ها و تصاویر کتاب است که بر اساس مقوله مقوله های فعال و غیر فعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آن ها مشخص شد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که متن کتاب علوم تجربی با ضریب درگیری ۴۴/۰متنی فعال و پویاست.
۲-ارزشیابی از شیوه ارائه محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی .وهایی و همکاران (۱۳۹۴)در تحقیقی در رابطه با تحلیل محتوای کتاب علوم پنجم دبستان به روش ویلیام رومی نشان می دهد که متن کتاب نمره ۶۷/۰،تصاویر نمره ۱۹/۱ و سوالات نمره ۰۹/۱ را کسب نموده اند و چون در بازه مناسبی قرار دارند موجب فعالیت مناسب دانش آموزان در کلاس کی شود.
۳ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی در سال تحصیلی ( ۷۳ـ ۱۳۷۲ ) با استفاده از روش ویلیام رومی که توسط فتحی و اجارگاه انجام شده است.هدف تحقیق بررسی میزان بکارگیری شیوه ارائه فعال در ارائه متن کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی.بررسی میزان بکارگیری شیوه ارائه فعال در پرسشها و تکالیف آخر هر فصل کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی .بررسی میزان بکارگیری شیوه ارائه فعال در ارائه تصاویر و اشکال کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی .نتایج تحقیق،نحوه ارائه متن در کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی به صورت غیر فعال می باشدودر مجموع ارائه پرسش ها و تکالیف کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی تقریبا به صورت فعال بوده است ،ارائه تصاویر و نمودارهای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی دراکثر موارد به صورت غیر فعال می باشد .
۴ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب های علوم تجربی پایه اول ، دوم و سوم ابتدایی با استفاده از روش ویلیام رومی در سال تحصیلی ( ۷۶ ـ ۱۳۷۵ ) توسط صداقت انجام شده است.  هدف این تحقیق،میزان بکارگیری روش فعال در ارائه پرسش های هر فصل و همچنین کل کتابهای علوم تجربی پایه اول ، دوم و سوم ابتدایی تا چه حد می باشد .میزان بکارگیری روش فعال در ارائه تصاویر هر فصل و همچنین کل کتابهای علوم تجربی پایه اول ، دوم و سوم ابتدایی تا چه حد می باشدومیزان بکارگیری روش فعال در ارائه متن هر فصل و همچنین کل کتابهای علوم تجربی پایه اول ، دوم و سوم ابتدایی تا چه حد می باشدودر ارائه کدامیک از اجزای محتوا ، ( پرسش ها ، تصاویر ، متن ) کتابهای علوم تجربی پایه اول دوم و سوم به نحو بهتری از روش فعال استفاده شده است .نتایج بدست آمده،پرسش های کتاب های علوم اول و سوم به طریقه غیر فعال ارائه شده و پرسش های فصل اول و سوم کتاب علوم دوم به شیوه فعال ارائه شده است.تصاویر کتاب علوم پایه اول و تصاویر فصل های دوم و چهارم کتاب دوم و تصاویر فصل های اول ، سوم و چهارم کتاب سوم به طریقه غیر فعال ارائه شده است و تصاویر فصل های اول و سوم کتاب دوم ، تصاویر فصل کتار سوم به شیوه فعال ارائه شده است .
۵ -تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی پایه های سوم و چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی  ( ۷۷ ـ ۱۳۷۶ ) توسط  امام جمعه انجام شده است .هدف از این پژوهش پاسخ به این مسئله است  آیا محتوای کتابهای علوم تجربی پایه های سوم و چهارم ابتدایی به موضوعات عملی پرداخته است؟ نتایج پژوهش،بیش از اندازه به موضوعات نظری پرداخته شده و موضوعات عملی نادیده گرفته شده است .حل مساله مورد تاکید و توجه نیست .ارائه محتوا به الگوی مریل کاملا مطابقت ندارد .
تعاریف نظری و عملیاتی متغییر ها
تعاریف نظری:
برنامه درسی :دال معتقد است برنامه درسی فرآیندی رسمی یا غیر رسمی که از طریق آن ،یادگیرنده با نظارت مدرسه ،معلوماتی را کسب می کند و شیوه درک آن ها را در می یابد ،مهارت هایی را فرا می گیرد و نگرش ،ارزش گذاری و ارزش ها را تغییر می دهد.(شریعت مداری ،۱۳۷۵،ص ۵و۶)
هیلدا تابا معتقد است برنامه درسی برنامه ای است برای یادگیری و فرآیند برنامه ریزی درسی مسلتزم پیمودن مراحلی نظیرسنجش نیازها،تدوین هدف ها،انتخاب و سازمان دهی محتوا و نیز تجربیات یادگیری ،اجرا و ارزشیابی می باشد.
 محتوا: کلیه اطلاعات ، دانش و مفاهیم و نگرش هایی که در کتاب به یاد گیرنده ارائه ….
کلمات کلیدی این پست: دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی۱۳۹۷-۱۳۹۶, دانلود تحلیل محتوا, تحلیل محتوای کتاب علوم, دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم ابتدایی, تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی, دانلود تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی, تحلیل محتوای کتب علوم.دانلود پایان نامه, دانلود پایان نامه تحلیل محتوای کتب علوم ابتدایی.تحلیل محتوای علوم ششم ابتدایی, تحلیل محتوای علوم ششم به روش ویلیام رومی, تحلیل محتوای کتاب علوم ششم به روش ویلیام رومی.
۳,۰۰۰ تومان – خرید

بازدیدها: 310دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *