جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  تحقیق و پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود پایان نامه کارشناسی روانشناسی با موضوع بررسی میزان افسردگی را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با میزان افسردگی در کارکنان بیمارستان را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 70 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق و پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری.

همراه با پرسشنامه ی به کاررفته.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با  میزان افسردگی را مشاهده می نمایید.

چكيده پژوهش
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي وتحليلي بوده و به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگی در پرسنل بيمارستان اعم از بخشهاي مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است.

تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزيع شده است.
هدف از پژوهش، اندازه گيري ومقايسه شيوع افسردگي در بخشهاي مختلف  و رابطه بين متغيرهاي زير با افسردگي از طريق آزمون يك مورد بررسي قرار گرفته است كه شامل ( سن، جنس و وضعيت تحصيلي، سابقه بيماري و.......) مي باشد.
بين نوع بخش و ميزان بروز افسردگي رابطه معنادراي وجود نداشته و در ميان متغيرهاي فوق فقط ميزان افسردگي با جنسيت رابطه معنا داري بدست آمده  است.

پرسنل بيمارستان به نظر مي رسد افسردگي به ميزان زيادي وابسته به مسائل كلي جامعه مي باشد كه بعنوان بخش مهمي از آن به شمار مي آيند.

فشار حرفه اي، تماس با بيماران داراي مشكلات ودردهاي طاقت فرس، انتقال فشارهاي همراهان بيمار وعدم توفيق درمان افسردگي زا خواهند بود.
 
 
فهرست مطالب


عنوان
فصل اول: كليات
-    مقدمه پژوهش بيان مسئله
-    اهميت مسئله پژوهش
-    اهداف پژوهش
-    فرضيه ها و يا سوالات پژوهش
-    تعريف واژگان
فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش
-    مقدمه
-    بررسي نظريه ها و فرضيات مربوط به موضوع پژوهش
-    اپيديولوژي يا همه گيري شناسي افسردگي
-    سابقه تحقيقات در مورد افسردگي
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
-    تعريف جامعه پژوهش
-    تعداد و نمونه، روش نمونه گيري، معيارهاي انتخاب نمونه
-    نوع پژوهش و روش انجام كار
-    ابزار بكارگيري
-    روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
-    رعايت نكات اخلاقي
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
فصل پنجم:
-    بحث و تفسير نتايج پژوهش
-    نتيجه گيري نهايي
-    محدوديتهاي و پيشنهادها

ضمائم:
- فهرست منابع ومأخذ
- پرسشنامه

 

درمان دارويي:


تقريباً هميشه در درمان اتيولوژي استفاده از دارو جايز است ودر بيشتر موارد ديس تايمي نيز استفاده از دارو مفيد است.
در انتخاب داور بايد توجه داشت كه اگر سابق خانوادگي پاسخ مثبت به دارويي خاص وجود داشته باشد بايد همان دارو آزمايش شود.
درمان با يك داروي سه حلقه اي، چهار حلقه اي يا داروي مهار كننده اختصاصي جذب مجدد و سر و تونين بسته به ميل پزشك و شرايط آغاز مي شود و دو تا سه هفته بيمار بايد تحت نظر قرار گيرد.

پاسخ به درمان معمولاً ظرف چهار هفته ديده مي شود و حدود 75 درصد ياران پاسخ مثبت مي دهند. اگر پس از 6-4 هفته هنوز علائم موجود باشد بايد سطح سرمي دارو اندازه گيري شود واگر پاسخ ضعيف باشد يا عوارض نامطلوب ظاهر شود طبقه دارويي متفاوتي بايد استفاده شود.

موضوع: تحقیق و پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری
در انتخاب دارو براي اجتناب از عوارض آنتي كوليزژيك بهتر است از چهار حلقه اي استفاد شود همچنين در درمان ديس تايمي نيز داروي انتخابي است.
در صورت عدم بهبود علائم از يك MAO ( داروي مهار كننده مونوآمينواكسيد از) استفاده مي كنيم.
اين داروهاي در صورت رعايت رژيم فاقد تيرامين داروهاي نسبتاً بي خطري هستند و افسردگي با ويژگي آتيپيك بهتره به MAO ها جواب مي دهند.
درمان دارويي نگاهدارنده با داروهاي ضد افسردگي حداقل به مدت شش ماه جلوگيري از عود كمك كننده است در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي عود كننده درمان مزمن ممكن است جايز باشد  لتيتوم در درمان افسردگي عود كننده به عنوان دارويي كمكي مفيد است.
استفاده از الكتروشوك نيز در درمان افسردگي مقاوم ومفيد است همچنين در مواردي كه تاثير درمان يا احتراز از عوارض جانبي لازم باشد الكتروشوك درماني مناسب است اگر چه كمتر به عنوان خط اول درمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
درمان هاي روانشناختي:
از اين گروه به چند روش درماني مهم اشاره شده است:
1-    شناخت درماني: عبارت است از اصلاح دگرگوني هاي فرض در تفكر كه به افسردگي منجر شده است خصوصاً بايد با ترديد احساس درماندگي در مورد خود آينده خود و گذشته خود اصلاح گردد.
2-    رفتار درماني: به اصول نظريه يادگيري ( شرطي سازي كلاسيك وعامل)استوار است معمولاً درماني كوتاه مدت وبسيار ساخت يافته است روش شرطي سازي عامل تقويت مثبت ممكن است مكمل موثري در درمان افسرگي باشد.
3-    درمان بين فردي: يك روش كوتاه مدت اختصاصي براي بيماران غير دوقطبي وغير سايكوتيك سرپايي است.
4-    روان درماني تحليل گرا: مربوط است به كسب اطلاعات از انگيزه ها و تعارض هاي ناخود آگاه كه ممكن است دوام دهنده افسردگي باشند طول مدت درمان نامعين است.
5-    روان درماني حمايتي: مربوط است به حمايت رواني بيمار خصوصاً در بحرانهاي حاد يا در هر حال كه بيمار به تازگي از يك دوره افسردگي رها شده است طول مدت زمان نامعين است.
6-    گروه درماني: در اين روش بيماران مي توانند از تخليه هيجان و تقويت مثبت گروه بهرمند شوند. اين روش در افسردگي ها و بيماران با افكار انتحاري جايز نيست.
7-    روان درماني خانواده: اين روش خصوصاً زماني كه افسردگي بيمار ثبات خانوادگي را به مخاطره مي اندازد ويا وقتي افسردگي به رخدادهاي خانوادگي مربوط است ويا وقتي افسردگي را الگوهاي خانوادگي تقويت نموده يا دوام مي بخشد كاربرد دارد.
ج) سابقه تحقيقات در مورد افسردگي:
اين بخش داراي دو قسمت است:
1-    سابقه تحقيقات در ايران
2-    سابقه تحقيقات در خارج از ايران
نتايج مطالعه فولادي (1376) نشان مي دهد كه افسردگي و ميزان آن در پرستاران با نوبت كاري رابطه معناداري ندارد اما تعداد شيفت شب، ميزان  وضعيت از كار و زندگي از عواملي هستند كه باعث كاهش افسردگي مي شوند. با اين وجود اسلامي نسبت (1371) نوبت كاري را از عوامل موثر بر افسردگي در پرستاران معرفي كرد.
مهدآبادي (1330) ميزان افسردگي ميان پرستاران بخشهاي زنان و رواني را بررسي كرده و در اين تحقيق تفاوت معني داري بين افسردگي اين دو گروه مشاهده نكرده است.

جامعه پژوهش تعدادي از پرستاران بخشهاي مختلف كه در بيمارستان شهيد مطهري مشغول به كار هستند
3-    نمونه پژوهش:
الف) معيارهاي انتخاب نمونه: پژوهشگر فردي را به عنوان نمونه پژوهش منظور مي نمايد كه مشخصات زير را داشته باشد.
1-    پرستار رسمي و طرحي بيمارستان شهيد مطهري
2-    حداقل تحصيلات فوق ديپلم و حداكثر فوق ليسانس
ب) تعداد نمونه: با توزيع 90 پرسشنامه در اين بيمارستان 90 پرسشنامه نيز جمع آوري شد.
ج) روش نمونه گيري: به تناسب جمعيت بيمارستان به روش تصادفي ساده نمونه گروه مورد انتخاب واقع شد.
4- نوع پژوهش وروش انجام كار:
پژوهشگر ضمن هماهنگي با مركز درماني مربوطه همراه با ابزار جمع آوري اطلاعات كه پرسشنامه حاوي 21 سوال تحت عنوان تست بك بوده و پرسشنامه رضايت شغلي در مركز حاضر و در ميان افراد توزيع نموده است در صورتيكه فرد تكميل كننده داراي خصوصيات مورد نظر در روش اخذ نمونه نبوده از فهرست حذف و فرد گيري انتخاب مي شد كه داراي حداقل شرايط ذكر شده باشد.
مي توان گفت اين پژوهش يك پژوهش توصيفي وتحليلي است توصيفي از آن جهت كه با جمع آوري اطلاعت و استفاده از جداول توزيع فراواني ونمودارها سعي در مشخص كردن ميزان افسردگي خواهيم كرد.
تحليلي از آن جهت كه با مقايسه نتايج حاصله و روش نمودن ارتباط بين متغيرها به تحليل وتعبير ومعني دار بودن اين ارتباط خواهيم پرداخت.
4-    ابزار بكارگيري:
ابزار اين پژوهش پرسشنامه اي است كه تحت عنوان تست افسردگي بك و رضايت شغلي كه توسط آزمودينها تكميل شد.
ابتدا در بخش مذكور ؟ شويم كه بطور كلي بهتراست ابزار تحقيق از ؟ واعتبار بالاي برخوردار باشد وتست استاندارد باشد.
از اين دوست بك و پرسشنامه رضايت شغلي كه مهر استاندارد دارد و بر روي عده زيادي استاندارد شده انتخاب شد.
پرسشنامه افسردگي بك
اولين بار بك در سال 1961 توسط بك واردمندلسون ماك و ارباف معرفي شد و بعدها در سال 1971 مورد تجديد نظر قرار گرفت و در سال 1978 انتشار يافت .

اگر چه در نسخه اخير ماده ها اصلاح شدند اما بين اين دو فرم همبستگي بالايي بدست آمده است پرسشنامه افسردگي بك براي سنجش شناختهاي وابسته به افسردگي بصورت گسترده اي بكار رفته است

هم براي بيماران روانپزشكي هم براي افسردگي افراد بهنجار شدت اين ابزار را از آنجا مي توان دريافت كه در طول سي سال از زمان معرفي آن بيش از هزار پژوهش درباره آن انجام گرفته و يا در آن پژوهش ها يكبار بسته شده است.
ماده هاي موجود در پرسشنامه افسردگي بك در اصل از مشاهده و خلاصه كردن نگرشها و نشانه اي بيماري نزد بيماران روان پزشكي افسرده بدست آمده است. رويهم 21 نشانه در آن گنجانده شده است.

از پاسخ دهندگان خواسته مي شود كه شدت اين نشانه ها را روي يك مقياس از 0 تا 3 طبقه بندي مي كنند.
پرسشهاي نوعي آن حوزه هايي مانند احساس شكست احساس گناه تحريك پذيري آشفتگي خواب و فقدان اشتها مربوط است. پرسشنامه خودآموز است و تكميل آن 5 تا 10 دقيقه طول مي كشد.
از اين پرسشنامه چند فرم تدوين شده است كه شامل فرم كارتي چند فرم كامپيوتري يك فرم معمولي 21 ماده اي و يك فرم كوتاه 13 ماده اي است.
همبستگي بين فرم كوتاه و بلند بين 89% تا 97% گزارش شده است.

براي فهميدن كامل معني واژه ها خواندن در سطح كلاس پنجم تا ششم مورد نياز است. دامنه متغير نمره ها 1/0 تا 63 است. در بين جمعيتهاي باليني عدم افسردگي يا حداقل افسردگي با نمره كمتر از 0 مشخص مي شود.

شاخص افسردگي خفيف تا متوسط از 0 تا 18 است. دامنه متغير نمره هاي افسردگي متوسط تا شديد بين 19 تا 29 است .

اما نمره هاي بالا بين جمعيتهاي غير باليني نشان دهنده كاركرد ناسازگارانه است.
اعتبار روايي تست بك از هنگام تدوين يعني حدود سي سال گذشته تاكنون مورد ارزيابي روانسنجي گسترده اي قرار گرفته است. يك تحليل سطح بالا از كوششهاي مختلف براي تعيين همساني درون شان داده است كه ضرايب بدست آمده از 73/0 تا 92/0  با ميانگين 86/0 بوده است.

موضوع: تحقیق و پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری
در مورد فرم كوتاه 13 ماده اي نيز ضرايب با اعتبار مشابهي بدست آمده است.

اعتبارهاي بازآزمايي بر حسب فاصله زماني بين دو آزمون و نوع جمعيت مورد مطالعه از 48/0 تا 86/0 بوده است . اما در اين مورد كه آيا متغيرهايي كه بوسيله پرسشنامه بك اندازه گيري مي شوند متغيرهاي حالت متغيرهاي صفت هستند برخي مناقشه ها وجود دارد
مفهوم عملي و ضمني اين مطلب آن است كه اگر متغير حالت را اندازه گيري مي گيرد در اين صورت مي توان نوسانهاي نسبتا بالا را انتظار داشت و لذا ضرايب اعتبار پايين به روش بازآزمايي بيشتر قابل قبول است.
ارزشيابي روايي محتوايي سازه و افتراقي و همچنين تحليل عاملي عموماً نتايج مطلوبي داشته اند.

محتواي ماده اي پرسشنامه بك با همفكري و هم رأيي متخصصان باليني در مورد نشانه هاي باليني بيماران افسرده تدوين شد و شش مورد از نه مقوله DSM-IV براي تشخيص افسردگي نيز در آن گنجانده شده است.
رهايي همزمان با درجه بندي هاي باليني براي بيماران روانپزشكي نشانگر ضرايب همبستگي
--------
در جدول قبل مشخص گرديد 44% (44 نفر) از كل آزمودنيها (100) عزت 10 به بالا داشته اند كه نشان دهنده وجود مشكلات بيشتري در اين گروه نسبت به كل ازمودنيها مي باشد. در اين پژوهش نمرات پايين تر از 10 سالم در نظر گرفته شده است.

همچنين در اين جدول شيوع افسردگي در گروهها بخش و اطاق عمل بطور جداگانه تعيين گرديده است كه درگروه پرستاران بخش و اطاق عمل برابر بوده است .

همچنين در اين جدول شيوع افسردگي در كل آزمودنيها بر حسب شدت افسردگي تعيين گرديده است. 20 درصد كل آزمودنيها افسردگي خفيف 11 درصد متوسط 50 درصد به نسبت شديد و 3 درصد شديد و 1 درصد بيش از حد افسرده بوده اند.
همچنين به حسب شدت افسردگي در گروههاي بخش ها و اطاق عمل تفكيك صورت گرفته است.

در گروه بخشها 20 درصد افسردگي و 14 درصد متوسط و 6 درصد به نسبت شديد 4 درصد شديداً افسرده بوده اند و در گروه اطاق عمل 20 درصد افسردگي خفيف 8 درصد متوسط 4 درصد به نسبت شديد 2 درصد شديد و 2 درصد بيش از حد افسردگي داشته  اند.
جدول شماره 3: توزيع فراواني گروههاي مورد مطالعه بر حسب جنس

------------

موضوع: تحقیق و پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری
کازمایر معتقد است که یک شغل نویدبخش که موجب احساس توفیق , مسئولیت یا رشد یا پیشرفت لذت از کار و کسب حیثیت می شود مربوط به انگیزش کارمند به کارآیی است لذا وجود عوامل انگیزشی می تواند

در ارتباط مستقیم با رضایت شغلی و وظیفه شناسی باشد و عدم توجه به عوامل بهداشتی (خط مشی و مدیریت؛ نظارت، حقوق، روابط افراد با یکدیگر و شرایط محیط کار) در ارتباط مستقیم با نارضایتی افراد است.
3- محدودیتهای پژوهش:
شامل دو قسمت است.
الف- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر
ب – محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر
الف – محدودیتهای در اختیار پژوهشگر:
1-    تنشها و فشارهای روانی ناشی از محیط کار می تواند در پاسخگویی تأثیرات نامطلوب داشته باشد. پژوهشگر سعی کرده است زمانی پرسشنامه را برای پاسخگویی عرضه دارد که پرستاران در حال نشسته و در آرامش نسبی بوده و از دغدغه های شدید و استرس کاری و همکاری فارغ باشند.
2-    شرایط عمومی و عاطفی فرد در صورتی که در برخورد کوتاه مدت رخ بنماید, می تواند اثرات نامطلوبی بجای بگذارد. یعنی پژوهشگر بدنبال افرادی نبودکه علائم بارز افسردگی را داشته باشند بلکه انتخاب به شیوه تصادفی صورت گرفته است. خلاف واحدهایی که علائم بارز ویژه ای داشته اند و عبور آنها در اختیار پژوهشگر بوده برای ممانعت در تغییر نتایج اقدامات لازم صورت گرفته است.
ب) محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر:
1- انسان از نظر عاطفی در موقعیت یکسان ثابت و دائمی نمی باشد.

چنانچه نمونه های مورد آزمون در هنگام پاسخگویی به سوالات پرسشنامه بطور منظمی بر اثر دامنه خاصی دچار افسردگی باشد بر روی نتیجه پژوهش تأثیر خواهد داشت که خارج از کنترل پژوهشگری باشد .
2- از آنجا که بروز افسردگی منوط به فرضیه
------------------

 

*********

موضوع: تحقیق و پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید