جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برای خرید این پایان نامه  و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری را برای شما قرار داده ایم. پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکیمیلی پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: ورد WORD و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری.

چکیده
کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.
 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد.
داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد.

همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .
 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد.

به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند.

با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.
کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا                                                    


عنوان                                                                                                     صفحه


فصل اول : طرح تحقیق
1-1)  مقدمه .......................................................................................................................................2
1-2)  بیان مسأله..................................................................................................................................4
1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................7
1-4)  اهداف تحقیق............................................................................................................................9
1-4-1)  هدف کلی.............................................................................................................................9
1-4-2)  اهداف اختصاصی.................................................................................................................9
1-5)  فرضیه های تحقیق..................................................................................................................10
1-6)  پیش فرض های تحقیق...........................................................................................................12
1-7)  محدودیت های تحقیق............................................................................................................12
1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................................13
1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..........................................................................................13
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1)  مقدمه......................................................................................................................................17
2-2)  مبانی نظری تحقیق..................................................................................................................18
2-2-1)  کنترل پوسچرال..................................................................................................................18
2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر..................................................................................................21
2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا...............................................................................................23
2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن.......................................................................................................24
2-2-5)  تون عضلانی.......................................................................................................................25
2-2-6)  تون پوسچرال.....................................................................................................................25
2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................................27
2-2-8)  راهبردهای فعال..................................................................................................................28
2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی...........................................................................................................29
2-2-10)  راهبرد لگن.......................................................................................................................31
2-2-11)  راهبرد گام برداشتن..........................................................................................................32
2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی.....................................................................................................34
2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی..................................................................................................34
2-2-14)  بیومکانیک های تعادل......................................................................................................36
2-2-15)  فیزیولوژی تعادل..............................................................................................................37
2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل............................................................................................39
2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل...................................................................................................41
2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل.............................................................................................44
2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.................................................................................45
2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل..................................................................50
2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................................51
2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف...............................................................................................52
2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................................53
2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی................................................................................................................57
2-5-1)  شاخص توده بدن...............................................................................................................58
2-5-2)  درصد چربی.......................................................................................................................58
2-6)  تیپ بدنی................................................................................................................................59
2-6-1)  فربه پیکری.........................................................................................................................59
2-6-2)  عضلانی پیکری..................................................................................................................59
2-6-3)  لاغر پیکری........................................................................................................................60
2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.................................................................61
2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران...................................63
2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................................65
2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور....................................................................................65
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1)  مقدمه......................................................................................................................................71
3-2)  نوع تحقیق..............................................................................................................................72
3-3)  جامعه آماری...........................................................................................................................72
3-4)  نمونه آماری............................................................................................................................72
3-5)  متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................72
3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی....................................................................73
3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا............................................................................77
3-8)  دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................................83
3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق......................................................................84
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق..................................................................................84
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1) مقدمه.......................................................................................................................................86
4-2)  بررسی توصیفی داده ها...........................................................................................................87
4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش.....................................................................................................90


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1)  مقدمه....................................................................................................................................119
5-2) خلاصه تحقیق........................................................................................................................119
5-3)  تفسیر نتایج...........................................................................................................................120
5-4)  نتیجه گیری..........................................................................................................................126
5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.............................................................................................126
5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین...............................................................................................127
فهرست منابع...................................................................................................................................128
پیوست..................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست شكل ها
صفحه
شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده............................................................26
شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال.......................................................26
شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل....................................................................31
شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل..................................................................................32
شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی............................................................42
شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی.................................................46
شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها....................................................49
شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی............................................................................50
شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل............................................62
شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه.............................................75
شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه.....................................................................76
شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه....................................................................76
شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج...................................................................78
شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه.........................................79
شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی..................................................81
شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا................................82
شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا............................................82
شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت.................................................87
شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف................89
شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................91
شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................92
شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................93
شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................94
شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................95
شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................96
شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................97
شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................98
شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا....................................................................................................................................................99
شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا................................................................................................................................................100
شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا................................................................................................................................................101
شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا................................................................................................................................................102
شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا................................................................................................................................................103
شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا................................................................................................................................................104
شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا.........................................................................................................................................105
شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا.........................................................................................................................................106
شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا.........................................................................................................................................107
شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا.........................................................................................................................................108
شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................109
شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................110
شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................111
شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................112
شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................113
شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................114
شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................115
شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................116
شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا......................................................................................................................................................117

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
صفحه
جدول (4-2-1): توزيع فراواني شرکت کنندگان به تفكيك جنسيت................................................87
جدول (4-2-2): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان......................................................88
جدول (4-2-3): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان در شرايط مختلف.........................89
جدول (4-3-1): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا........................................................................................................................................................91
جدول (4-3-2): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا........................................................................................................................................................92
جدول (4-3-3): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا........................................................................................................................................................93
جدول (4-3-4): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا........................................................................................................................................................94
جدول (4-3-5): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا........................................................................................................................................................95
جدول (4-3-6): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا...................................................................................................................................................96
جدول (4-3-7): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا......................................................97
جدول (4-3-8): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا...............................98
جدول (4-3-9): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا..............99
جدول (4-3-10): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا........100
جدول (4-3-11): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا.......101
جدول (4-3-12): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا.........102
جدول (4-3-13): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا........................103
جدول (4-3-14): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا...............104
جدول (4-3-15): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا..........105
جدول (4-3-16): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا..........106
جدول (4-3-17): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا..............107
جدول (4-3-18): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا.................108
جدول (4-3-19): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا..........109
جدول (4-3-20): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا.........110
جدول (4-3-21): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا........111
جدول (4-3-22): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا.................112
جدول (4-3-23): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا........113
جدول (4-3-24): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا.........114
جدول (4-3-25): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا..................115
جدول (4-3-26): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا.........116
جدول  (4-3-27): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا.....117