جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه تأثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از غنی فایل، دانلود پایان نامه تأثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه در فرمت ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود پایان نامه تأثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال را مشاهده می کنید.

تعداد صفحات: 78 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: دانلود پایان نامه تأثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

                فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه     3
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    7
هدف های پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    8
محدودیت های پزوهش    8
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش    9

                فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه     12
مبانی نظری پژوهش    12
فیزیولوژی بسکتبال    12
حداکثر اکسیژن مصرفی    14
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال    15
میزان درک فشار    16
انباشتگی اسید لاکتیک    16
سرعت دفع اسید لاکتیک    17
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت    17
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا    18
مفهوم ضربان قلب بالا    24
مفهوم فشار خون بالا    25
مفهوم دقت    26

                 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه     31
روش پژوهش    31
جامعه آماری پژوهش    31
متغیرهای پژوهش    31
متغیرها مستقل    31
متغیرهای وابسته    32
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش     33
اندازه گیری ویژگی های بدنی    33
نحوه جمع آوری اطلاعات    34
افزایش غلظت لاکتات خون    35
افزایش ضربان قلب    35
افزایش فشار خون    35
روشهای آماری    35

                   فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه    38
آمار توصیفی    39
تجزیه و تحلیل داده ها    39
بررسی توصیفی داده ها    41
آمار استنباطی    48
بررسی فرضیه ها    49
آزمون فرضیه ها    51

                   فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه    55
خلاصه پژوهش    55
بحث و نتیجه گیری    57
پیشنهاد برخاسته از پژوهش    60
پیشنهاد های پژوهش    61
منابع    62
فارسی    62
خارجی    63
پیوست ها

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                      صفحه
جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور    28
جدول 1-4 - میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX،  EPI آزمودنی ها    39
جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال     40
جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال    40
جدول 4-4 - مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 جدول 5-4 - مقایسه میانگین فشار خون  پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    44
جدول 6-4 - مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
جدول 7-4 -  آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها     48
جدول 8-4 -  آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها    49
جدول 9-4 -  آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    50
جدول 10-4 - میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی    50
جدول 11-4 - آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی    50
جدول 12-4 – الف: تاثبر تغييرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    51
جدول 13-4-  ب: تاثبر تغييرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    52
جدول 14-4-  ج: تاثبر تغييرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    53

 

 


 
فهرست نمودارها

عنوان                                                     صفحه

شکل 1-4 - مقایسه میانگین  سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 2-4 - مقایسه میانگین  قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 3-4 - مقایسه میانگین  وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 4-4 - مقایسه میانگین   VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 5-4 - مقایسه میانگین  EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 6-4 - میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 شکل 7-4 - میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی     44
شکل 8-4 - میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 9-4 - میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 10-4 - میانگین غلظت لاکتات  خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
شکل 11-4 - میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    47

 


پیوست ها

پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی
پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل
پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه
پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران
پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد
پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

 

پیشنهادات برخواسته از نتایج پژوهش
1- به مربیان توصیه می شود علاوه بر بالا بردن سطح مهارت پرتاب آزاد بسکتبال به بالا بردن سطح آمادگی بدنی بازیکنان توجه لازم مبذول داشته و تمرینات هوازی و غیر هوازی را با توجه به نیاز های اولیه بسکتبال انجام دهند.
2- با توجه به اینکه این پژوهش سعی داشته اثرات خستگی جسمانی ناشی از غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون را بر دقت پرتاب آزاد بسنجد د این راستا به نتایج معنی داری از نظر آماری دست نیافته ایم.
3 – همانگونه در تمرینات بسکتبال جاری است سعی شود بازیکنان در شرایط خستگی، پرتاب آزاد را تمرین کنند تا در شرایط سخت آمادگی جسمانی، آمادگی کامل برای پرتاب آزاد موفق را داشته باشند.
4- با توجه به نتایج بدست آمده، مربیان و ورزشکاران بدانند که خستگی تاثیری در پرتاب موفق ندارد، لذا پیشنهاد می شود اختلال در عملکرد بازیکنان را همیشه به حساب خستگی آنها نگذارند و استراتژی بازی به وسیله مربی تعیین کننده می باشد.

 

 

 
پیشنهاد برای پژوهش های آینده
1- می توان از اندازه گیری های فیزیولوژی در سطح وسیع تر قهرمانی آسیایی استفاده کرد.
 2- چون در این پژوهش سعی کردیم تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیک را مد نظر قرار دهیم پیشنهاد
می شود عوامل روانی، محیطی و یادگیری را در پژوهش های اینده بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار گیرد.
3- کاربرد فنآوری های جدید در اندازه گیری پرتاب آزاد بسکتبال.
4 - توصیه می شود چون احتمالا استرس و اضطراب نیز می تواند بر نتایج حاصل از بازی بسکتبال تاثیرگذار باشد و دقت پرتاب توپ را تحت تاثیرقرار دهد مورد بررسی قرار گیرد.
 5- توصیه می شود علاوه بر تحقیقات پیشنهاد شده در رابطه با پرتاب آزاد بسکتبال، در مورد پرتاب از مناطق دیگر بازی (به غیر از منطقه پنالتی) مثل پرتاب های دو امتیازی و سه امتیازی و متغییر های وابسته به آن پژوهش های بیشتری صورت پذیرد.

 


 
منابع
 فارسی
1-    معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا – دانشگاه تربیت معلم تهران-1379.
2-    سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه– یادگیری حرکتی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم 1386.
3-    مک آردل وکچ، کچ – انرژی و تغذیه – انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -1384.
4-    ویلمور و کاستیل– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران – انتشارات مبتکران- 1382.
5-    گائینی عباسعلی - راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
6-    آقاعلی نژاد – حمید و همکاران– مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی – انتشارات کمیته ملی المپیک- 1383.
7-    آرتور ولتمن– پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی – ترجمه دکتر عباسعلی گائینی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383.
8-    فاکس و ماتیوس – فیزیولوژی ورزشی – ترجمه دکتر اصغر خالدان – انتشارات دانشگاه تهران- خرداد -1382.
9-    ند. ای. بوام گارتز– سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، جلد دوم – ترجمه دکتر حسین سپاسی- 1381.
10-    رابرت.ا. رابر گر اسکات اّ رابرتس – فیزیولوژی ورزشی (1) ( انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی ) ترجمه عباسعلی گائینی، ولی الله دبیدی روشن  انتشارات سازمان سمت – تابستان - 1385.
11-    رمضان پور، محمد رضا- اصول صحیح و عملی تمرین –انتشارات آستان ن قدس رضوی - 1385
12-    جان هربرگ گرین، (فیزیولوژی بالینی )، مترجم دکتر علی صادقی، چاپ چهاردهم، انتشارات استان سبحان- 1385.
13-    برونر و سودارث – قلب، عروق و خون – مترجم حلیمه امینی، صدیقه عاصمی، و ژاله محمدعلیها-جلد ششم – ویرایش دهم 2004 چاپ پیک فرهنگ.
14-    رواسی علی اصغر – (آمادگی جسمانی ) – دفترآموزش های فنی و حرفه ای- 1379.

خارجی
15-    Midhal Ben Abdelkrim , saloua E1 Fazaa , Jalila E1 Ati 2007 ; 41; 69-75. “Time – motion analysis and Physiological data of elite under – 19 – year – old basketball players during competition “ BJSM Online.
16-    Alexandre morenira and et all. Article. “The effect of different models of training and competition. load structuration in the acceleration of adalt male high level Basketball Players” efdesportes. Com / Feb 2008.
17-    Ali. A. Nov 2007. article. Pubmed.
18-    MCInnes et al. “Elite Basketball Players … “ Cis. Squirming. Net. 2007.
19-    Asker Jeukender. 2004 - ; 280-88. Sport nuratron and interdiction of energy production and performance. Humankenetics.
20-    Wilmor. J. H. and costill , D.L. 1994. P: 391 – 96. physiology of sport and exercise human kinetics.
21-    Houston , ME. 1983 ; 25 (1) 53 – 58 – Glycogen depletion and lactate responses in free style wrestling J.A.D.
22-    Wolinsky. I. H. 1990. 296 – 8 nutrition ergogenic aids nutrition. exercise and sport.
23-    Katz and sahlin – 1990 ; 28. Role of oxygen in regulation of glycolysis and lactate production in human skeletal muscle. Exe sport sci.
24-    Mark lyons , Yahya al – nakeeb and alan nevil 2006. The impact of moderate and high intensity total body fatigue on passing accuracy in export and novice Basketball players. Journal of sports science and medicine.
25-    E.boulel et al.heart rate and blood lactate responses during teakwando treining and competition.2006 Elsevier masson SAS all rights reserved.
26-    Konstantaki and et al.j sports sci.1998 apr: 16(3):251-6
27-    Rodriguez – alonsom and et al.j sports med 2003 phys Fitness.dec:43(4):432-6.    
28-    MCinnes at al ; jornal of sports science.The physiological load imposed on basketball players during competition. 1995
29-     Kylie A. et al ; The effects of fatigue on decision making and shooting skill Performance in water polo players. Journal of sports sciences, 2006.


 
“The effect of some physiological factor on accuray of free throw in Basketball. “

The main purpose of this research in studing the effect  of some physiological factors on accuray of free throw in Basketball on 20 Basketball’s men selection selective in Mazandaran region with mean = 21.4 ± 3.2 and the experiment of paying 7.6 ± 4.5 years. The group have been chosen as samples randomly and classified in 2 groups of controlled and experimental groups. The experimental group has performed the fatigue protocol training on HARWARD test. And blood lactate measured by laboratory. The pre test of batten free throw in two groups were measured and post test of batten  free throw was the same. Physiological factors such as: high blood lactate, high heart rate and high blood pressure. Two groups that were analyzed and high blood pressure. Two groups that were analyzed and compared by spss software univariate Analyzed of variance test procedure. The results research shown insignificant (= 0.05) effect was observed on accuracy in batten free throw Basketball.

Key word: batten free throw, blood lactate concentration, high heart rate and high blood pressure.

 

.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید