جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برای خرید این فابل و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. لطفا فقط و فقط از طریق اشتراک ویژه نسبت به خرید اقدام نمایید.

در این پست از غنی فایل که دنیایی از فایل هاست، پایان نامه بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار را برای شما قرار داده ایم.

پایاننامه رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را در قالب فایل ورد و قابل ویرایش word از ما خرید کنید.

تعداد صفحات: 88 صفحه.

فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش.

عنوان: پایان نامه بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد.

يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. يكي از انواع مهم بازارها (در كنار بازارهاي كالا، پول و كار(بازار سرمايه است كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است.

نقصان اطلاعات در اين بازار موجب افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينه منابع ميشود. اطلاعات كه جزء جدايي ناپذير فرايند تصميمگيري است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، ميتواند به اتخاذ تصميمات صحيحتري در زمينه تخصيص بهينه منابع منجر گردد و در نهايت باعث كارايي تخصيصي و شفافيت بازار شود كه هدف نهايي بازار سرمايه است.

در راستای این هدف، اطلاعات مالی به 60  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 جمع آوری گردید.نتایج نشان می دهد که شفافیت اطلاعات با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداري دارد به عبارتی دیگر، افزایش میزان شفافیت اطلاعات باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می‌شود.


واژه های کلیدی : شفافیت اطلاعات مالی، ریسک سقوط قیمت سهام

فصل اول.........................................................................................................................................1
1-1 مقدمه..........................................................................................................................................................................2
1-2  تبیین ومسئله تحقیق .................................................................................................................................................3
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق............................................................................................................................................4
1-4 هدف تحقیق...............................................................................................................................................................5
1-5 استفاده کنندگان تحقیق...............................................................................................................................................5
1-6 فرضیه تحقیق .............................................................................................................................................................6
1-7 جامعه آماری..............................................................................................................................................................6
1-8 نمونه آماری...............................................................................................................................................................6
1-9 روش گردآوری اطلاعات........................................................................................................................................7
1-10 قلمرو تحقیق.........................................................................................................................................................7
1-11 تعریف عملیاتی.....................................................................................................................................................7
1-12 تشریح فصول آتی.................................................................................................................................................8

فصل دوم.....................................................................................................................................9
2-1 مقدمه .................................................................................................................................................................10
2-2 شفافیت اطلاعات.................................................................................................................................................11

2-2-1 اندازه گیری شفافیت.............................................................................................................................................14
2-2-2 مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس.........................................................................................................................15
2-2-3 مدل شفافیت بوشمن، پیوتروسکی واسمیت.........................................................................................................17
2-2-4 اهیمت شفافیت در بازار مالی................................................................................................................................19
2-2-5 نقش شفافیت در گزارشگری مالی........................................................................................................................22
2-2-6 شفاف سازی مالی از نگاه سازمان های بین المللی...............................................................................................23
2-2-7 قابلیت دسترسی به اطلاعات.................................................................................................................................24
2-2-8 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات.......................................................................24
2-3 اهیمت قیمت سهام....................................................................................................................................................26
2-3-1 پدیده سقوط قیمت سهام......................................................................................................................................26
2-4 حاکمیت شرکتی........................................................................................................................................................28
2-5  پیشینه تحقیق ..........................................................................................................................................................30
2-5-1 تحقیقات داخلی....................................................................................................................................................31
2-5-2 تحقیقات خارجی..................................................................................................................................................33
فصل سوم .....................................................................................................................................36
3-1  مقدمه........................................................................................................................................................................37
3-2 روش تحقیق .............................................................................................................................................................38
3-3 قلمرو تحقیق.............................................................................................................................................................38
3 -3-1 قلمرو موضوعی...................................................................................................................................................39
3-3-2 قلمرو مکانی.........................................................................................................................................................39
3-3-3 قلمرو زمانی..........................................................................................................................................................39
3-4 جامعه آماری.............................................................................................................................................................39
3-5 نمونه آماری..............................................................................................................................................................40
3-5-1 تعیین حجم نمونه..................................................................................................................................................41
3-6 ابزار گردآوری داده ها................................................................................................................................................43
3-7 طرح مساله تحقیق......................................................................................................................................................44
3-8 فرضیه های تحقیق ....................................................................................................................................................44
3-9  متغیرهای تحقیق.......................................................................................................................................................45
3-9-1 متغیرمستقل...........................................................................................................................................................45
3-9-2 متغیر وابسته.........................................................................................................................................................46
3-9-3 متغیرکنترل............................................................................................................................................................47
3-9-4 متغیر تعدیل کننده...............................................................................................................................................47
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................48
3-10-1 روش داده های پانل..........................................................................................................................................49
3-10-1-1 روش اثرات ثابت...........................................................................................................................................50
3-10-1-2 روش اثرات تصادفی .....................................................................................................................................50
3-10-1-3 آزمون چاو یا fمقید........................................................................................................................................50
3-10-1-4 آزمون هاسمن..................................................................................................... ..........................................51
3-10-2 آزمون معنی دار بودن مدل.................................................................................................................................51
3-10-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق...............................................................................................................52
3-10-4 آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی...............................................................................................52
3-10-4-1 فرض نرمال بودن باقیمانده ها........................................................................................................................53
3-10-4-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل..........................................................................................54
3-10-4-3 فرض مستقل بودن باقیمانده ها......................................................................................................................54
3-10-4-4 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها..............................................................................................................55
3-10-5 تحلیل همبستگی ................................................................................................................................................56
3-10-5-1 ضریب تعیین..................................................................................................................................................56
3-10-5-2 ضریب همبستگی...........................................................................................................................................56
3-10-6 آزمون ریشه واحد درداده های ترکیبی................................................................................................................57
3-10-7 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها........................................................................................................57

فصل چهارم....................................................................................................................................59
4-1 مقدمه ........................................................................................................................................................................60
4-2 آمار توصیفی .............................................................................................................................................................60
4-3 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش.................................................................................................................................62
4-4 نتایج آزمون رگرسیون ..............................................................................................................................................63
4-4-1 بررسی ناهمسانی واریانس...................................................................................................................................63
4-4-2 آزمون fو آزمون هاسمن.......................................................................................................................................64
4-4-2-1 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی......................................................................................................65
4-4-2-2 آزمونf لیمر......................................................................................................................................................66
4-5 آزمون فرضیات..........................................................................................................................................................67
4-5-1 فرضیه اول.............................................................................................................................................................67
4-5-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................69
فصل پنجم......................................................................................................................................72
5-1 مقدمه.........................................................................................................................................................................73
5-2 اهداف تحقیق............................................................................................................................................................73
5-3 خلاصه تحقیق...........................................................................................................................................................73
5-4 یافته های پژوهش......................................................................................................................................................74
5-4-1 نتیجه آزمون اول....................................................................................................................................................74
5-4-2 نتیجه آزمون دوم...................................................................................................................................................74
5-5 پیشنهادات..................................................................................................................................................................74
5-6 محدودیت تحقیق......................................................................................................................................................