جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود طرح درس روزانه با موصوع صدقه و نفاق جهت مقطع پیش دبستانی(روش تدریس صدقه و نفاق پیش دبستانی)  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، طرح درس روزانه با موصوع صدقه و نفاق جهت مقطع پیش دبستانی را برای شما قرار داده ایم.

طرح درس روزانه پیش بستانی با موضوع صدقه و نفاق در قالب فایل word ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی طرح درس روزانه پیش بستانی با موضوع صدقه و نفاق را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 3 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس صدقه و نفاق مقطع پیش دبستانی.

در این طرح درس، روش تدریس کامل و نحوه تدریس صدقه و نفاق نوشته شده است.

نام و نام خانوادگی مربی:                                                                 نام آموزشگاه:
نام واحد یادگیری:     صدقه و انفاق                                       موضوع فعالیت:
مدت زمان اجرا: 30 دقیقه                                                               تاریخ تدریس:    مشخصات طرح درس
کاردستی-قصه گویی-نقاشی-فعالیت های علمی    نوع فعالیت
لوحه-کاغذ رنگی و چسب و قیچی – کارت های قصه گویی-کتاب کار-مدادرنگی یا پاستیل    ابزار مورد نیاز
سخنرانی-همیاری-پرسش و پاسخ-جمع خوانی    روش ارائه
درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با صدقه و انفاق آشناشوند.    هدف کلی
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس :
اهداف جزئی:
1 -با کمک به ديگران آشنا شوند.
اهداف رفتاری:
پس از پايان تدريس انتظار مي رود دانش اموز بتواند:
1 -اهمیت انفاق را درک کنند.(درک و فهم)
2 -با مفهوم صدقه آشنا شوند.(درک و فهم)
3 -بدانند که با انفاق کردن. پول هايمان از بین نمي رود بلکه خداوند بهتر از آن را به ما برگرداند.(درک و فهم)
4 -بدانند که شخص صدقه دهنده بايد اين کار را برای رضای خدا انجام دهد.(درک و فهم)
5 -برای کمک به ديگران علاقه نشان دهند.(عاطفي)    اهداف جزئی و رفتاری
دانش آموزان با مفهوم درست و نادرست و خوب و بدآشنا هستند.    رفتار ورودی
با لبخند وارد کلاس مي شوم اول بانام خدا درس شروع میکنم بعداحوالپرسي وحضوروغیاب ازدانش آموزان (ضمن توجه به حال وروحیه آنان) وپرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان وپرسش ازدرس قبل درس راشروع مي کنم.    فعالیت های مقدماتی
و زمینه سازی برای تدریس
ارزشیابی تشخیصی : قبل از ارائه درس جديد از دانش آموزان سوالاتي از درس گذشته مي پرسم.
برای ايجاد انگیزه يک کلیپ درمورد کمک به نیازمندان پخش مي کنم
سپس داستان زير را تعريف مي کنم:
((کمک به مستمندان)) شب عروسي امام علي (ع) با فاطمه زهرا (س) بود که

ادامه در فایل دانلودی:..... .

 

Daily apron lesson plan with the theme of charity and hypocrisy .

طرح درس روزانه پیش بستانی با موضوع صدقه و نفاق. روش تدریس صدقه و نفاق مقطع پیش دبستانی .روش تدریس کامل و نحوه تدریس صدقه و نفاق

ترجمه انگلیسی:

In this post from the rich file site, we have provided you with a daily lesson plan with the subject of charity and hypocrisy for the preschool level.

The daily lesson plan of apostasy with the subject of charity and hypocrisy is ready to buy and download in the form of an editable word file.

In the following, you will see additional explanations of the daily lesson plan of apostasy with the subject of charity and hypocrisy.

Number of pages: 3 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Preschool charity and hypocrisy lesson plan.

In this lesson plan, the complete teaching method and the method of teaching charity and hypocrisy are written.

Name and Surname of Instructor: Name of School:
Name of learning unit: Charity and charity Subject of activity:
Duration: 30 minutes Teaching date: Lesson plan specifications
Handicraft-Storytelling-Painting-Scientific activities Type of activity
Plate-Colored paper and glue and scissors - Story cards-Workbook-Pencil or pastel tools needed
Lecture-Collaboration-Questions and Answers-Reading Presentation Method
At the end of the lesson, students are expected to become familiar with charity. General purpose
Students are expected to:
Minor goals:
1- Get acquainted with helping others.
Behavioral goals:
At the end of the teaching, the student is expected to be able to:
1- Understand the importance of charity (understanding)
2- Get acquainted with the concept of charity. (Understanding)
3 - Know that by giving. Our money will not be lost, but God will give it back to us better. (Understanding)
4- Know that the person giving alms must do this for the pleasure of God. (Understanding)
5. Show interest in helping others. (Emotional) Minor and behavioral goals
Students are familiar with the concept of right and wrong, good and bad. Input behavior
I enter the classroom with a smile. First, I start the lesson in the name of God. Preliminary activities
And paving the way for teaching
Diagnostic Assessment: Before presenting a new lesson, I ask students questions from the previous lesson.
To motivate, I play a clip about helping the needy
Then I will tell the following story:
((Helping the poor)) was the wedding night of Imam Ali (AS) with Fatemeh Zahra (AS) that

Continue in the download file: ......

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید