جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل،پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان   را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه که در رابطه با شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل دهست، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پااین نامه رشته روان شناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 85 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

موضوع:پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت استان اردبیل  .

 

برای دانلود فهرست این پایان نامه که درباره   پایان نامه شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

به همراه پرسشنامه مكان كنترل  نو ويكي – استريكلند  . پاسخنامه  . پرسشنامه شيوه‌هاي فرزند پروري بانتون

تکه هایی از اواخر این پایان نامه

بحث و نتيجه گيري


در بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل (پيش بيني) دموکراتيک، ديکتاتوري و هرج و مرج که از مولفه¬هاي فرزند پروري بودند و متغير وابسته (ملاک) مکان کنترل مشخص شد که مولفه¬هاي دموکراتيک و استبدادي به طور معناداري مي¬توانند متغير ملاک را پيش بيني کنند.

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بوسيله تحليل رگرسيون گام به گام نشان مي¬دهد که در اين ميان رابطه فرزندي پروري دموکراتيک با مکان کنترل بيروني معکوس و معنادار است بدين صورت که گروه دموکراتيک نمره¬هاي ميانگين پايين¬تري در مقياس نوويکي ـ استريکلند (نشان دهنده مکان کنترل دروني) ادراک مي¬کردند.

اين بدان معناست که والدين نوجوان هرچقدر با انها گرم و پذيرنده باشند آنها را در تصميم¬گيري ها و رفتارهاي اجتماعي درگير کنند و ازادي¬هاي منطقي را از آنان دريغ نکنند فرزندان داراي مکان کنترل دروني تربيت مي¬شوند.

اين يافته¬ها با يافته هاي پيشين همسومي باشد پژوهشهاي انجام شده توسط سردروه (1381) ، مکلون و مررل (1998) ، مورتون و مان (1988)، کرامپن (1989)، نشان مي¬دهند نوجواناني که والدينشان را به داشتن شيوه¬ي فرزند پروري دموکراتيک همراه با اقتدار ادارک مي¬کردند.

مکان کنترل دروني تري نسبت به آزمودنيهايي داشتند که والدينشان را به داشتن شيوه¬هاي فرزند پروري ديکتاتوري، هرج و مرج، آزاد گذار و سهل انگار ادراک مي¬کردند. والديني که فرزندان خود را مي¬پذيرند، از آنان توقعات معقول و منطقي دارند، رفتار مثبت و مطلوب فرزند خود را تقويت و تشويق مي¬کنند، فرزندان آنان داراي مکان کنترل دروني تربيت مي¬شوند (سردروه، 1381)
اما در عين حال، تحقيقات ديگري نيز به بررسي رابطه بين اين دو متغير پرداخته¬اند؛ به اين صورت که ادراک والدين از شيوه¬هاي فرزند پروري و رابطه آن با مکان کنترل را بررسي کرده¬اند که به دليل تفاوت موجود بين ادراک فرزندان از شيوه¬هاي فرزند پروري با ادراک والدين از آن شيوه ها بين اين دو متغير رابطه معناداري مشاهده نشد

که در تاييد اين مطلب به تحقيق سردروه(1381) و مهر افروز (1378) اشاره مي¬شود که اين مي¬تواند دليلي بر اين باشد که ادراک فرزند از شيوه هاي فرزند پروري پيش بيني کننده خوبي نسبت به ادراک والدين از شيوه-هاي تربيتي مي¬باشد.
در بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري ديکتاتوري (استبدادي) و مکان کنترل مشخص شد که اين دو رابطه مستقيم و معنا دارند که اين بدان معناست که هرچه نمره¬هاي ديکتاتوري فرزندان در مولفه¬هاي فرزند پروري بالاتر و بيشتر، نمره مکان کنترل دانش آموزي نيز بالاتر و دانش آموزان داراي مکان کنترل بيروني تري مي¬باشند که اين يافته توسط تحقيقات متعددي حمايت مي¬شود.
نتايج تحقيقات (شور، 1967؛ جانسون وکيلمن ، 1977؛ به نقل از برومند نسب، 1373) نشان مي¬دهد کودکاني که والدينشان را به کنترل روان شناختي بيشتر و صميميت و پذيرش کمتر و نيز به عنوان افرادي محدود کننده و بيش از حد حمايت کننده توصيف مي¬کردند، نمره¬هاي بالايي در مکان کنترل بيروني بدست مي¬آوردند.

لوب (1975) در تحقيقي نشان داد که کنترل زياد والدين، منجر به سلطه پذيري و وابسته شدن کودک مي¬شود و به عبارت ديگر منجر به رشد مکان کنترل بيروني مي¬گردد. در همين رابطه نتايج تحقيق ديوس و فارز (1969؛ نقل از لوب، 1975)نشان داد بين کنترل والدين خشونت آميز و مکان کنترل بيروني رابطه مستقيم وجود دارد.


يافته هاي تحقيقات ديوستا و تامپون (1970؛ نقل از بال، ترجمه مسدد، 1373)، فارزوديوس (1969)، نوويکي و کانتون (1919؛ نقل از ماسن و همکاران، ترجمه ياسايي، 1373) همسوبا يافته¬هاي قبلي مي¬باشد.
در تحليل رابطه بين متغير شيوه فرزند پروري هرج و مرج و متغير وابسته (ملاک) مکان کنترل هيچ گونه رابطه اي مشاهده نشده و اين بدان معناست که متغير فرزند پروري هرج و مرج نمي-تواند متغير مکان کنترل را پيش بيني کند.

اين يافته همسو و هم جهت با يافته¬هاي پيشين نيست و دليل آن ممکن است همگن بودن افراد نمونه از لحاظ طبقه اجتماعي ـ اقتصادي و سطح تحصيلات والين باشد و با توجه به نمونه گيري در يک منطقه محدود ممکن است يکسان بودن طبقه اجتماعي و فرهنگي والدين آنها در نوع رفتارهايي که مربوط به مولفه هرج و مرج مي¬شود واريانس ايجاد نکرده باشد.


با دقت و تامل در نتايج فوق مي¬توان گفت که در بررسي نتايج تحقيق حاضر مشخص شد که بين ادراک نوجوان از شيوه¬هاي فرزند پروري با مکان کنترل رابطه معناداري وجود دارد.

که نتايج عمده اين مطالعه نشان داد فرزنداني که والدين خود را به شيوه دموکراتيک ادراک و تشخيص داده بودند، جهت يابي مکان کنترل دروني تري داشتند و افرادي که والدينشان را به داشتن شيوه ديکتاتوري ادراک مي¬کردند، نهايت جهت يابي مکان کنترل بيروني را داشتند و شيوه فرزند پروري هرج و مرج نتوانست متغير ملاک مکان کنترل را پيش بيني کند و روابط بين اين دو متغير معنا دار نبود.

محدوديت¬هاي پژوهش


محدوديت هاي خارج از کنترل پژوهشگر
1ـ با توجه به اينکه پرسشنامه وشيوه¬هاي فرزند پروري با نتون تنها باور و نگرش¬هاي فرزندان را نسبت به شيوه¬هاي فرزند پروري مي¬سنجد و ممکن است آنها باورها و ادراک¬هاي خود را به جاي اعمال و رفتار واقعي در مورد شيوه هاي فرزند پروري ذکر کرده باشند.

ولي از آن جا که مقياس مناسب¬تري براي اندازه گيري شيوه هاي فرزند پروري وجود نداشت پژوهشگر را ناچار به استفاده از آنچه موجود است نمود.
2ـ محدوديت ديگر تحقيق، مربوط به مقياس کلان کنترل نو و يکي استريکلند مي¬باشد چون اين ابزار قادر به سنجش مکان کنترل چند بعدي نمي¬باشد و تنها دو بعد بيروني و دروني را اندازه گيري مي¬کند.
3ـ در زمان اجراي پرسشنامه مقياس مکان کنترل نو و يکي ـ استريکلند با وجود توضيحاتي که داده شد برخي از آزمودنيها قادر به عينيت بخشيدن به برخي سوالات نبودند، بخصوص در مورد سوالاتي که به صورت منفي مطرح شده بود.
4ـ با تمام توضيحاتي که قبل از آزمون به دانش آموزان ارائه شد مبني بر اينکه نتايج هيچ يک از آزمونها تاثيري بر نمرات درسي ندارد با اين حال برخي از آزمودنيها گرايش به اغراق و خوب جلوه دادن خود داشتند که اين وضعيت مي¬تواند محدوديت¬هايي در نتايج ايجاد کند. براي اين هدف بايد سوالهاي دروغ سنج هم در مقياس گنجانده شود.
5ـ مقارن شدن اجراي ازمون¬هاي پژوهش برروي دانش آموزان با امتحانات آخر سال مي¬تواند در اخذ نتايج دقيقتر محدوديت¬هايي را بوجود آورد.
محدوديت¬هاي در کنترل پژوهشگر
1ـ مقطع تحصيلي آزمودنيها، پژوهش فقط برروي دانش آموزان کلاس سوم راهنمايي انجام شده است.
2ـ در پژوهش حاضر به دليل موانع فرهنگي و نيز به منظور افزايش نتايج فقط به مطالعه دانش آموزان جنس مذکر (پسران) پرداخته شده است.
3ـ در اين تحقيق مانند هر پژوهش ديگري، متغيرهاي ناخواسته¬اي وجود دارد، از قبيل موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي، خانواده و شرايط تربيتي براي کنترل نسبي اين عوامل نمونه آماري به روش گزينش تصادفي خوشه¬اي انجام شد. محقق اميدوار است که با اين اقدامات تاثير متغيرهاي ياد شده تا حدودي تعديل شود.
4ـ از نظر محلي، پژوهشگر مطالعه خود را در منطقه انگوت اردبيل انجام داد. بنابراين جامعه مورد مطالعه ، دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي منطقه انگوت اردبيل است و يافته¬ها تنها به اين جامعه آماري قابل تعميم است و تعميم نتايج به ساير مناطق استان بايد با احتياط صورت گيرد.


ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)


با توجه به تجارت بدست آمده در انجام تحقيق و محدوديت¬هاي پژوهش در زير پيشنهادهايي براي پژوهشگران که قصد تحقيق در اين حيط را دارند ارائه مي¬شود.
1ـ در پژوهش حاضر، دانش آموزان پايه سوم راهنمايي تحصيلي مورد مطالعه قرار گرفته اند، توصيه مي¬شود که پژوهشگران ديگر به مطالعه ساير مقاطع تحصيلي نيز بپردازند.
2ـ در پژوهش حاضر، صرفا دانش آموزان پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. بهتر است در پژوهش-هاي آينده هر دو جنس (دختر و پسر) مورد مطالعه قرار گيرد.
3ـ پيشنهاد مي¬شود در تحقيقات آتي علاوه بر درک فرزندان از شيوه¬هاي فرزند پروري ادراک والدين از شيوه¬هاي فرزند پروري نيز بررسي شود.
4ـ براي معتبر بودن نتايج تحقيق در اين حوزه، انجام فعاليت¬هاي پژوهشي در راستاي تهيه ابزارهاي مناسب تر و مفيد تر جهت سنجش شيوه¬هاي فرزند پروري در جامعه ايران، مناسب خواهد بود.
5ـ با توجه به محدوديت¬هاي اين تحقيق که ذکر شد، اجراي پژوهشهاي مشابهي با استفاده ازگروههاي نمونه وسيع¬تر و متنوع تر مطلوب به نظر مي¬رسد.
6ـ پيشنهاد مي¬شود رابطه شيوه¬هاي فرزند پروري ادراک شده توسط فرزندان با ساير مولفه¬هاي روان شناختي از قبيل خود کار آمدي، خود پنداره، انگيزش پيشرفت، عزت نفس و مواردي از اين قبيل مورد بررسي قرار گيرد.
7ـ بررسي اثر متغيرهاي جمعيت شناختي مانند تعداد فرزندان، تحصيلات والدين، شغل والدين، وضعيت اجتماعي و اقتصادي برروي شيوه¬هاي فرزند پروري و ارتباط آن با مکان کنترل مفيد و مناسب خواهد بود.
کاربردها
1ـ با توجه به يافته¬هاي اين تحقيق که شيوه فرزند پروري ادراک شده دموکراتيک در شکل گيري مکان کنترل دروني سهم بسزايي دارد و از طرف ديگر شيوه فرزند پروري ديکتاتوري مکان کنترل بيروني تري را براي فرزندان بوجود مي¬آورد لذا به والدين توصيه مي¬شود با در نظر گرفتن ادراک و فهم فرزندان خويش، از سبک¬هاي فرزند پروري، با اعمال شيوه تربيتي دموکراتيک موجب ايجاد مکان کنترل دروني در فرزندان خود شوند و از اعمال شيوه هاي ديکتاتوري، هرج و مرج سهل انگاري و ازاد گذاري خود داري نمايند.
2ـ والدين بايد به فرزندان خود کمک کنند تا مسئوليت رفتاري خويش را بپذيرند تا هنگام برخورد با موانع و نرسيدن به نتايج دلخواه، صرفا رويدادهاي بيروني و افراد ديگر را مورد انتقاد قرار ندهند، بلکه با برخورداري از مکان کنترل دروني، مسئوليت پيامدهاي رفتار خود را قبول نمايند که اين پذيرش باعث عملکرد موثر در محيط و شکل گيري خود پنداره مثبت و قوي در فرزند خواهد شد.
3ـ والدين بايد فرزندان خود را بي قيد و شرط بپذيرند. زيرا کودکان و نوجوانان براي رشد طبيعي به آن نياز دارند، انها بايد از فرزندان خود انتظارات واقع بينانه داشته باشند تا با شکست مواجه نشوند و در مواقعي هم که شکست پيش ايد آنرا به عوامل بي¬ثبات مانند عدم تلاش نسبت دهند نه به عوامل دروني و با ثبات مانند فقدان توانايي.
4ـ مشاوران بايد از طريق اجراي آزمونهاي مختلف از ابعاد مختلف شخصيت از جمله مکان کنترل دروني، بيروني و افراد قدرتمند هريک از دانش آموزان اطلاع حاصل نمايند و آنگاه به گونه¬اي عمل کنند که مکان کنترل دروني تقويت و تاييد شود تا انرا بيشتر احساس ارزشمندي کرده و باور به کنترل دروني در آنان تقويت شود.
5ـ براي آشنايي بيشتر والدين با شيوه¬هاي تربيتي تمام مدارس با توجه به امکانات و تسهيلات خود، جلسات مشاوره خانوادگي با حضور والدين، معلمان و کارشناسان امر تعليم و تربيت و متخصصان روان شناسي کودک تشکيل دهند تا بدين وسيله والدين را از اثرات مثبت و مزاياي شيوه¬هاي تربيتي آگاه ساخته و انان را تشويق کنند تا ضمن برقراري ارتباط گرم و عاطفي با فرزندانشان از آنان انتظار منطقي و عاقلانه داشته باشند.
6ـ در نهايت بهترين شيوه¬اي که والدين مي¬توانند در تعامل با فرزندانشان در همه ابعاد رفتاري و اخلاقي به کار گيرند شيوه دموکراتيک يا اقتدار منطقي مي¬باشد که هم والدين کنترل معقولي را بر فرزندانشان اعمال مي¬کنند و هم والدين نقش حمايتي و هدايتي خود را در آنان اعمال مي¬کنند که اين به طور مستقيم باعث ايجاد و پرورش سازه¬هاي شخصيتي از قبيل خود پنداره مثبت، عزت نفس بالاتر و مکان کنترل دروني در کودک خواهد شد.

 

 

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید