جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

با خرید اشتراک ویژه در غنی فایل هم تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز . را رایگان دانلود کنید هم به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از غنی فایل تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز را قرار داده ایم.

تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلوده.

تعداد صفحات این تحلیل محتوا: 9 صفحه.

فرمت فایل این تحلیل محتوا به روش گانینگ: ورد word.

موضوع: تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز.

چکیده


در این پژوهش میزان سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است تا تفاوت هاي سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی از نظر میزان تناسب متون با سطح سنی و درك و فهم دانش آموزان و همچنین از نظر آموزش مستقل ( خود آموزي ) ، سطح فشار روانی و آموزشی مشخص شود.

انتخاب روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا و با استفاده از فرمول خوانایی گانینگ و کلوز می باشد.

جامعه آماري ، محتوا کتاب فارسی ششم ابتدایی بود که در روش گانینگ سه نمونه ي صد کلمه اي از ابتدا ، وسط و پایان کتاب و در روش کلوز 5 درس آخر کتاب انتخاب شده است.

براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماري میانگین و جدول فراوانی و مقدار سطح خوانایی گانینگ و کلوز استفاده شده است.

یافته هاي تحقیق بیانگر آن است که کتاب فارسی ششم ابتدایی متناسب با سطح سنی و درك و فهم دانش آموزان این مقطع تحصیلی نبوده و همچنین فراگیران توان مطالعه و درك صحیح مطالب را ندارند و متن براي آنها دشوار می باشد.
کلید واژه ها : تحلیل و محتوا ، سطح خوانایی ، فرمول گانینگ و کلوز ، کتاب فارسی ، ششم ابتدایی

تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز

مقدمه


تحلیل و محتوا یک روش پژوهش منظم براي توصیف عینی و کمی محتواي کتاب ها و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی است (یارمحمدیان ، 1385 ،ص 150(
تحلیل و محتواي یک متن به دو صورت کمی و کیفی انجام می شود و اطلاعات مربوط به رقم به کارگیري واژه هاي معین در یک متن ، نمونه اي از جنبه هاي کمی و تحلیل موضوعی نمونه اي از جنبه کیفی می باشد .( باقري ، 1387(
برنامه و محتوا کتاب درسی یکی از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف اموزش و پرورش نقش اساسی دارد .
پس نیاز است تا محتواي کتب درسی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا با بازنگري و تجدید نظر و اصلاح برنامه و محتوا کتب درسی زمینه رشد و پیشرفت تحصیلی را فراهم آورد.

تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز
کتاب فارسی از جمله کتاب هاي درسی مهم دوره ي ابتدایی محسوب میشود و براي ما جایگاه و اهمیت بسیار ارجمندي دارد . چون ازسویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و سوي دیگر در گاه رفتن به دنیاي آموزش و یادگیري علوم و فضایل است..درس فارسی ، پیام آور شکوه و جلال فکر و فرهنگ ایران اسلامی در طول روزگاران است.

جوهره ي آثار حکیمان و فرزانگان پهنه ي علم و ادب فارسی ، همواره از دو آبشخور گوارا و روح پرور مایه ور است.

به همین منظور در این تحقیق کتاب فارسی ششم ابتدایی مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود که محتوا و متن این کتاب متناسب با شرایط سنی ، درك و فهم دانش آموزان می باشد .


تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی به روش کمی صورت گرفته است و یکی از تکنیک هاي معروف روش کمی (( فرمول خوانایی )) یا به عبارت دیگر(( درجه خوانایی متن)) می باشد. فرمول هاي خوانایی به تجزیه و تحلیل محتواي یک نوشته یا متن ، براي اندازه گیري درجه خوانایی آنان می پردازد.

این تجزیه و تحلیل به خصوص بر کلمه ها ،عبارت ها و پارگراف یک نوشته تاکید دارد و با شمارش کلمه ها و جمله ها و با استفاده از فرمولی خاص ، میزان و درجه سختی یا دشواري متن را تعیین می کند و همچنین درجه تناسب نوشته با سن کلاسی یا سطح توانایی خواندن متن را مشخص می سازد.(یارمحمدیان ، 1385).


تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی به روش شاخص هاي سطح خوانایی گانینگ و کلوز، که جزء روش هاي کمی (روش هاي تعیین سطح خوانایی ) می باشد، صورت گرفته است.


شاخص گانینگ : این شاخص توسط رابرت گانینگ فوگ در سال 1951 و با هدف ارزیابی و تعیین سطح خوانایی مطالب کتاب هاي درسی بر اساس کلاس هاي آموزش رسمی طراحی شد.
فرایند و نحوه تعیین سطح خوانایی نوشته ها در شاخص گانینگ به ترتیب زیر می باشد:
-انتخاب یک نمونه یک صد کلمه اي از ابتدا، یک نمونه یک صد کلمه از وسط، و یک نمونه یک صد کلمه اي از اواخر نوشته به صورت تصادفی.

تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز