جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 14 اسفند 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحقیق آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه های به ایران و  سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل  تحقیق آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه های به ایران را برای شما قرار داده ایم.

این طرح که درمورد ازمون تئوری رشد درونزا و تکنولوژی  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته اقتصاد  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 103صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع طرح: تحقیق آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه های به ایران.

برای دانلود فهرست این تحقیق که دربارهاثرات سرسریز بین المللی تکنولوژی و کالاهای واسطه ای    هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق. در فایل دانلودی همه چیز مرتب است.


5-7- پويايي هاي كوتاه مدت :
براي بررسي روابط پويايي كوتاه مدت از الگوي توابع تحريك  ( عكس العمل ) استفاده مي‌شود . در حقيقت تــجزيه و تــحليل واكنش متغيرها به ضربه( تكانه ها يا شوك ها ) يا آنچه « ضريب فزاينده پويا»  ناميده مي‌شود .

ابزاري متداول براي بررسي و دستيابي به اطلاعات مربوط به تأثيرات متقابل ميان متغيرها در الگوهاي پويا است .

اين ابزار علاوه بر اينكه در تجزيه و تحليل متداول الگوي VARكاربرد دارد در سيستم هاي هــمجمعي نيز ابــزار ارزشمندي به شمار مي‌رود . در سيستم هاي همجمعي هر چندتك تك متغيرها ناپايا هستند اما تركيبات خطي از متغيرها وجوددارد كه پايا مي باشد كه اين تركيبات به عنوان روابط تعادلي بلند مدت تفسير مي‌شود . به عبارت ديگر فرض برآن است كه انحرافات از روابط تعادلي بلند مدت پايا است .

در نتيجه با فرض اينكه متغيرها در زماني مانند 0=t در تعادل هستند‌، اصابت يك ضربه يا تكانه به يكي از متغيرها باعث پديد آمدن «مسيرهاي زماني»  براي سيستم مي گردد . در اين راستا از يك مدل VAR استفاده ميشود .

بايد توجه داشت كه سيستم ،زماني با ثبات است كه مقادير ويژه ماتريس ضرايب كوچكتر از يك باشد،  . از آنجايي كه متغيرهاي مدل از درجه جمعي يك هستند بنابراين مدل براساس تفاضل مرتبه اول متغيرها انجام مي‌شود .

البته در يك الگوي VAR فرض بر آن‌ است كه تمامي متغيرها پايا هستند . در صورتي كه متغيرها پايا نباشند ، طرفداران الگوي VAR تمايل دارند از سطح متغيرها استفاده كنند ، حتي اگر بدانند بعضي ازمتغيرهاداراي ريشه واحد هستند .

استدلال اين گروه اين است كه تفاضل گيري اطلاعاتي را كه ناشي از حركت متقابل داده هاست از بين مي برد ( به عبارتي با تفاضل گيري اطلاعات بلند مدت را از دست مي دهيم).

5-8- نتيجه گيري:
    در اين پژوهش براي بررسي اثرات سرريز بين المللی تکنولوژی ناشی از جريان کالا های واسطه ای و سرمايه ای روی رشد اقتصادی از روشهاي جديد تحليل سري هاي زماني براي الگوسازي و برآورد استفاده شده است .
الگوي مورد استفاده الگوي تصحيح خطاي برداري يوهانسون - جوسليوس است .دوره مورد مطالعه 1358تا1383 مي باشد. با استفاده از 3 متغير درونزاي رشدتوليد ناخالص داخلی بدون نفت (GW)، رشد واردات کالا های واسطه ای-سرمايه ای RM))و رشد سرمايه فيزيكي, (RK)روابط ميان متغير ها برآورد شده است‌‌.

آزمون ديكي- فولر تعميم يافته براي بررسي پايايي متغيرهاي الگو نشان مي‌دهد تمامي متغيرها الــگو پايا از درجه جمعي صفر هستند.
5-8-1- نتايج تجربي بلند مدت :
نتايج حاصل از برآورد روابط بلند مدت از سه روش OLS ( آزمون انگل - گرنجر ) ، الگوي تصحيح خطاي برداري ( VECM )و الگوی ARDL به دست آمده است .

5-8-1- الف) نتايج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر):
نتايج برآورد مدل پس از رفع مشکل خود همبستگی نشان می دهدکه افزايش يک درصد در سرمايه فيزيكي و واردات کالا های سرمايه ای-واسطه ای به ترتيب به ميزان 03/0و 11/0 درصد نرخ رشد را افزايش می دهد.

بيشتردرصد تغييرات نرخ رشد ناشی از تغييرات واردات کالاهای واسطه ای و سرمايه ای است.علت اين مساله در ساختار وابسته صنايع داخلی به واردات کالا های سرمايه ای و واسطه ای است.به اين دليل که اکثر بخش های صنعتی کشوررا صنايع مونتاژ تشکيل می دهد،افزايش واردات در اين بخش باعث افزايش توليد در بخش های صنعتی می گردد و در نتيجه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را افزايش می دهد.

از سوی ديگر به دليل بافت فرسوده و عدم وجود ظرفيت های کافی در صنايع داخلی اين بخش توان جذب سرمايه و افزايش توليد را نداردبنابراين سرمايه فيزيكي تاثير مورد انتظار را روی افزايش نرخ رشد اقتصادی ندارد.

يعني مي توان گفت با توجه به فرائض تحقيق ،تنها متغير موثر ، واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بوده كه اثر آن بر رشد توليد، هم در كوتا ه مدت و هم در بلند مدت مثبت و معني دار است.

5-8-1-ب ) نتايج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون:
با برآورد اين دو روش نتايجی يکسان با روش OLS به دست آمده است.طبق نتايج الگوی  ARDLمقادير رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلی بدون نفت دارد.

همچنين سرمايه فيزيكي و واردات اثر مثبت و معنی دار بر نرخ رشد دارد.نتايج برآورد يوهانسون نشان می دهد که افزايش يک درصد در سرمايه فيزيكي و واردات به ترتيب نرخ رشد توليد را به ميزان 067/0 و 48/0 درصد تغيير می دهد،که تائيد کننده نتايج مدل های قبلی است.

5-8-2- روابط كوتاه مدت (پويايي هاي كوتاه مدت) :
5-8-2- الف) توابع عكس العمل :
اين توابع نشان ميدهد كه اگر يك تغيير ناگهاني به ميزان يك انحراف معيار در ميزان سرمايه فيزيکی و واردات کالا های سرمايه ای –واسطه ای ، رخ دهد ، واكنش نرخ رشد توليد به آن چه ميزان است. اگر يك تغيير نا گهاني به ميزان يك انحراف معيار در RM, RK داده شود، واكنش نرخ رشدتوليد طي يك دوره سي ساله بدين صورت است كه در ابتدا اين نرخ افزايش يافته سپس بين سالهاي دوم و سوم روند تقريبا ثابتي داشته و در ادامه تا سال هفتم با رشدي كاهنده و حتي در برخي سالها منفي، مواجه بوده است.

بمرور زمان اين روند بصورت يك تابع سينوسي در آمده ودر نهايت در بلند مدت ثابت شده است. يعني مي توان گفت كه علاوه بر تاثير بلند مدت اين متغيرها ، ،نوسانات(شوکهاي)اين متغيرها نيز به تغييردر نرخ رشد توليد در كوتاه مدت خواهد انجاميد.

5-8-2- ب) الگوي تصحيح خطاء :
نتايج اين الگو حاكي از بالا بودن ضريب سرعت تعديل مربوط به نرخ رشد اقتصادی است و مشخص مي كند كه هر گونه عدم تعادل به سرعت برطرف مي‌شود . ضريب به دست آمده   62 % است كه نشان مي دهد در هر دوره 62% ازعدم تعادل در نرخ رشد توليد تعديل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزديك مي شود .بنابراين تعديل به سمت تعادل، نسبتا“ به سرعت انجام مي‌گيرد .

5-8-3- توصيه هاي سياستي:
با توجه به نتايج حاصل از تحقيق مي توان گفت واردات كالاهاي واسطه اي سرمايه اي به كشور در كوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادي تاثير مثبت دارند. بر اين اساس و از آنجا كه سرريز تكنولوژي ناشي از واردات اين دسته از كالاها را مي توان در قالب شوكهايي به مدل وارد كرد مي توان توصيه هاي سياستي زير را با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد نمود:
با توجه به اينكه اين دسته از كالاها در فرايند توليد ساير كالاها و خدمات نهايي مورد استفاده قرار مي گيرند پيشنهاد مي شود سياستگزاران روند واردات را از كلاهاي مصرفي به كالاهاي  واسطه اي –سرمايه اي تغيير دهند تا از اين رهرو زمينه رشد اقتصادي و در نهايت رسيدن به فرايند توسعه يافتگي طي شود.


از سوي ديگر نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه اثرات افزايش يك واحد واردات كالاهاي واسطه اي سرمايه اي بر رشد توليد نسبت به اثرات افزايش يك واحد سرمايه فيزيكي بسيار بيشتر است كه مي تواند ناشي از تكنولوژي همراه اين دسته از كالاها باشد كه در آنها متبلور است.

به اين ترتيب توجه به واردات اين دسته از كالاها مي تواند از طريق واردات تكنولوژي و بومي كردن آن به افزايش بازدهي سرمايه هاي فيزيكي در كشور منجر شود و از اين رهرو
ي تواند يك عامل مثبت تلقي شود. بنابراين توجه در واردات آن دسته از كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي كه از تكنولوژي پيچيده تري برخوردارند مي تواند در بومي كردن تكنولوژي حاصل در كشور و افزايش توليد مؤثر باشد.

 

 

موضوع:  تحقیق آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه های به ایران.

 

 پایان نامه رشته اقتصاد پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید