جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری   و     را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق کهدر مورد تغییرات کاربری  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این تحقیق و پایان نامه  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 140صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران   .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره تحلیل فضایی و تغییرات کاربری زمین ها و مکان ها هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

 1-5آزمون و فرضيات تحقيق

-1-1-5 فرضيه اول
به نظرميرسد تعادل منطقي و فضايي مناسبي بين تراکم جمعيت منطقه و سطح کاربري هاي شهري وجود ندارد .
  اين فرضيه درست است . در اين رابطه مي توان گفت که وجود تسهيلات و خدمات رفاهي به ميزان مناسب و پراکنش منطقي است که به شهر هويت مي بخشد .

بدون وجود تسهيلات و خدمات رفاهي ، شهر چيزي جز يک خوابگاه صرف نيست فضاهاي رفاهي شهر شامل فضاهاي درماني ، آموزشي ، ورزشي ، فرهنگي و تفريحي و نيز ديگر کاربري ها مستقيما به روابط اجتماعي شهرنشينان و سلامت آنها ارتباط مي يابد .

اين فضاها هم پاسخگوي نيازهاي روحي و جسمي انسان اعم از آموزش ، درمان و ورزش و همچنين محل بروز تعاملات اجتماعي که عموما در فضاهاي فرهنگي و تفريحي شکل مي گيرند مي باشد . با توجه به موارد فوق بهينه سازي و سازماندهي اين فضاها از اهميت فوق العاده در کاربري هاي شهري برخوردار است .

يکي از وجوه تمايز سکونتگاههاي خودرو و بدون برنامه و سريع الرشد را کمبود فضاهاي رفاهي شهر است . زيرا استقرار جمعيت از توسعه ي مناسب اين نوع فضاها پيشي مي گيرد زيرا جمعيت در وهله ي اول بعد از خوراک و پوشاک نيازمند سرپناه است سپس به نيازهاي ثانويه خود چون درمان ، آموزش، ورزش  و تفريح مي انديشد .

بررسي سرانه و سطوح کاربري ها در فصل چهارم مبين کمبودها در اين زمينه است . در اين تحقيق مشخص شد که سرانه کل کاربري هاي وضع موجود شهر 2/51 متر مربع است و اين در حالي است که سرانه استاندارد در طرح هاي شهري 48 / 89 متر مربع را پيشنهاد مي کند در نتيجه حدود 717 هكتار زمين جهت ارتقاء سرانه ي کاربري ها مورد نياز است .
 -2-1-5فرضيه دوم
به نظرميرسد بین کاربری های وضع موجود در منطقه با کاربری های منظور شده در  نقشه طرح تفصیلی تفاوت زيادي وجود دارد
اين فرضيه درست است:زيرامطالعه پراكندگي وسرانه انواع كاربريهادرسطح منطقه نشان داد که از کل مساحت کاربریهای مغایر با طرح تفصیلی در وضع موجود کاربری اراضی منطقه بالغ بر 3/179 هکتار می باشد.
كه حدود 6 درصد کل مساحت محدوده می باشد تراز خالص اراضی تغییر کاربری یافته برابر با 4/87 هکتار است که در حدود 3 درصد مساحت کاربریهای منظور شده در طرح تفصیلی منطقه است.
در مجموع، تراز تغییر کاربری اراضی تجاری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات شهری منفی بوده (مساحت آنها در وضع موجود کمتر از مساحت آن در طرح تفصیلی است.) و برای کاربری مسکونی، آموزش عالی، فرهنگی، مذهبی، جاهنگردی و پذیرایی، اداری و انتظامی و حمل و نقل و انبار مثبت است (مساحت آنها در وضع موجود بیشتر از مساحت آن در طرح تفصیلی می باشد.)

5-2نتایج تحقيق
توجه به توسعه شهری پایدار از منظر زیست محیطی، ایجاد تعادل نسبی میان الگوی کاربری  اراضی و ظرفیتهای زیست محیطی را الزامی می سازد. تراز زیست محیطی هر پدیده شهری معیاری است که این تعامل را اندازه گیری کرده و تاثیر مثبت یا منفی پدیده مورد نظر بر پتانسیل کلی محیط زیست پیرامون آن را نشان می دهد.

منطقه 15 شهرداری تهران به دلیل استقرار پایین دست شیب عمومی شهر تهران- همسایگی یا بیابانهای خشک جنوبی شهر قرار داشتن در مسیر بادهای غرب، شرقی، واقع شدن در ناحيه پست و کم ارتفاع شهر نزدیکی به گسل قدرتمندری، فراوانی نسبی با منتهای کالبدی فرسوده و فاقد ایمنی، تراکم زیاد جمعیت، موقعیت استقرار دروازه ای و حاشیه ای و داشتن ترافیک سنگین عبوری، همسایگی با کارخانه سیمان ری، تمرکز بالنسبه قابل توجه کاربریهای نامناسب شهری دردرون منطقه- ناکافی بودن تاثیر مدیریت زیست محیطی درمنطقه و... دارای شرایط چندان مساعدی نیست.
 مهمترین ویژگی های الگوی کاربری اراضی منطقه عبارتند از:
1- بیشتر بودن تعداد ساکنان کنونی منطقه نسبت به سقف جمعیت پذیری پیشنهادی طرح جامع (ساماندهی) برای آن
2- بیشتر بودن تراکم (خالص و ناخالص) جمعیتی در منطقه در قیاس با مقادیر پیشنهادی برای آنها در طرح فوق الذکر و به تبع آن، تنزل سرانه های خدماتی و مسکونی در منطقه نسبت به سرانه های پیشنهادی طرح جامع
3- عدم تحقق بخشی از کاربریهای پیشنهادی طرح جامع (فرمانفرما) و طرح جامع (ساماندهی) برای منطقه
4- گرایش به ساخت و ساز (مسکونی و غیرمسکونی) در تراکم های ساختمانی بیشتر از تراکم پیشنهادی طرح جامع
5- عدم رعایت همجواری های پیشنهادی طرح جامع و تداخل و همجواریهای ناسازگار در برخی قسمتهای منطقه
6- عدم تکمیل شبکه های ترافیکی و رعایت ضوابط زیست محیطی
7- عدم ابلاغ طرح جامع (ساماندهی) به شهرداری منطقه و فقدان طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات ملاک عمل متناسب با آن
8- قرار داشتن قابل توجهی از محدوده منطقه در خارج از محدوده پنجساله خدمات شهری و واقع شدن در داخل محدوده 25 ساله آزاد نشده و به تبع آن فقدان یک برنامه و طرح (جامع تفصیلی) از پیش اندیشیده شده برای آن و تحول کالبدی بخشهای بزرگی از منطقه در چارچوب طرحهای موردی و فاقد پیوستگی با یکدیگر و یا بدون برنامه دو طرح
9- ایجاد تغییرات متعدد کمیسیون ماده 5، شورای طرح و بررسی و شورای هماهنگی در طرح تفصیلی منطقه
4- لزوم پیروی از ضوابط و مقررات ملاک عمل غیر هماهنگ و غیر منطبق با ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع
1- اراضی اختصاص یافته به غالب کاربریهای خدمات شهری کمتر از مساحت مورد نیاز آنها است و از این رو با کمبود این اراضی مواجه هستیم.
11-اراضی تخصیص داده شده به کاربری فضای سبز، صنعتی- کارگاهی، حمل و نقل و انبار بیش از مساحت مورد نیاز آنهاست.
12-توزیع نامتناسب کاربریها در قسمتهای مختلف منطقه (با توجه به تعداد جمعیت آنها) موجب شده است تا شدت کمبود یا مازاد آنها برای کاربریهای مختلف با متوسط متناظر آن برای کل منطقه متفاوت باشد.
عدم توانایی سازمانهای خدمات شهری ذیربط در تملک اراضی خدمات شهری مربوط به آنها
تخلف برخی مالکان در تفکیک اراضی خود و واگذاری
13-قولنامه ای و... آنها به خانوارهای فرودست و ساخت و ساز این اراضی توسط این خانوارهای
حاشیه ای بودن منطقه و عدم رعایت ضوابط و مقررات ملاک عمل در زمانهای رشد و گسترش سریع منطقه
14-عدم آینده نگری صحیح تحولات اقتصادی و اجتماعی و کالبدی و.... منطقه در فرادست،
15-فقدان جامع نگری در گسترش کالبدی منطقه و رعایت مکانیکی برخی ضوابط و مقررات و گسترش بدون برنامه برخی قسمتهای منطقه
16-استفاده از ابزار تغییر کاربری به عنوان یکی از عناصر مدیریت شهری
17-عدم کفایت ضمانتهای اجرایی ضوابط و مقررات ملاک عمل برای جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی
عدم رعایت ضوابط و مقررات ملاک عمل در تغییر کاربری بخشی از اراضی یک کاربری به کاربری دیگر (مثلا مسکونی به تجاری)
18-ناکافی بون امکانات و اختیارات شهرداری و عدم همراهی کافی سایر سازمانها و نهادهای ذیربط

 

5-3 امکانات و فرصتها (پیشنهادها)
1- وجودبرخی اراضی فاقد کاربری و قابل استفاده برای استقرار بعضی فضاهای خدمات شهری مورد نیاز
2- امکان استفاده از اراضی تحت اشغال کاربریهای ناسازگار شهری برای استقرار برخی فضاهای خدمات شهری موردنیاز پس از جابجایی این کاربریها
3- امکان استفاده کار آمد تر از مجموعه پارکها و فضاهای گذران اوقات فراغت واقع در جنوب منطقه
4- امکان استفاده از موقعیت طبیعی کوه بی بی شهربانو، کوه ترکمن، و سه تپه و اراضی فاقد کاربری پایین دست آنها برای ساماندهی فضایی کالبدی حوزه های هم جوار
5-امکان استفاده از ظرفیت معاصرسازی بافتهای فرسوده و قدیمی منطقه در ساماندهی واحدهای اقتصادی.
6-تمایل قوی مدیریت شهرداری منطقه در معاصر سازی بافت کالبدی منطقه
7-در دستور کار قرار داشتن تهیه طرحهای لازم برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده قدیمی، حاشیه ای منطقه و انجام برخی از مقدمات کار
8- لزوم تدوین برنامه بلند مدت توسعه منطقه
9- ضرورت به رسمیت شناختن تفاوتهای مناطق با یکدگیر و توجه به چگونگی انطباق وظایف کلانشهری بر شرایط منطقه

 

 

موضوع: پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید