جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   پایان نامه بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی(بخش صنعت) با نیاز های بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1382/83. و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه درمورد ارتباط آموزش فنی حرفه ای با بازار کار   را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با بازار کار و آموزش فنی و حرفه ای هست را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 144 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی(بخش صنعت) با نیاز های بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1382/83.

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي آموزشي

تکه ای از این تحقیق در رابطه با موضوع بازار کار و اموزش فنی حرفه ای رسمی را مشاهده می نمایید.

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

چكيده تحقيق:


بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد

كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.
در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است.

همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
- دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
-    مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
-    مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
-    مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
-    مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.
 
فهرست مطالب


عنوان    صفحه
فصل اول: كليات تحقيق    
مقدمه    2
بيان مسئله    5
اهميت و ضرورت پژوهش    6
اهداف تحقيق    7
سؤالات تحقيق    8
تعاريف عملياتي واژه ها    11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق    
مقدمه    13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي    14
عوامل توسعه اقتصادي    15
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي    15
آموزش    18
تعريف آموزش و پرورش    20
مفهوم برنامه ريزي آموزشي    23
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي    24
نيازسنجي آموزشي    27
مفهوم نياز    29
منابع نيازهاي آموزشي    30
انواع نيازسنجي    32
كار    34
عرضة نيروي كار    37
بازار كار    38
نياز بازار كار    39
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار    44
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار    48
تعاريف آموزش فني و حرفه اي     49
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي    51
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار    57
آموزش فني و حرفه اي در ايران    59
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران
    59

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌
سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي     
63
64
65
68
69
70
72
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟    78
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات    81
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات    89
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات    82
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند    82
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است    83

84
پيشينة پژوهش    85
فصل سوم: روش اجراي تحقيق    
مقدمه    93
جامعة آماري    94
نمونة آماري    95
روش تحقيق     96
ابزار جمع آوري اطلاعات    96
اعتبار و پايائي پرسشنامه    97
روش تجزيه و تحليل داده ها    99
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده    101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق    102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق    104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق    106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق    108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق    110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق    111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق    112
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري    115
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق    116
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق    120
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق    122
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق    123
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق    124
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش    126
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي    127
منابع و مأخذ    128
- پيوستها    

 
فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول 1-2: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 74-1367    63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم    110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم    111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم    112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم    112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    114

 


فصل اول
كليات تحقيق
 
مقدمه
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.


استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند.

امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي
*********
مقدمه:
همانگونه كه شاهد هستيم يكي از هدفهاي غايي نظام آموزشي كارآمد، رسيدن به رشد و توسعة اقتصادي است.

بنابراين با ارائه مطالبي در بارة رشد و توسعة اقتصادي و همچنين ذكر عوامل توسعة اقتصادي و بيان نقش منابع انساني در توسعه اقتصادي در اين فصل به روشن شدن رابطة اين امور با نظام آموزشي پرداخته ايم.

سپس با توجه به اينكه يك نظام آموزشي كارآمد در ساية برنامه ريزي آموزشي صحيح شكل مي گيرد، مطالبي در مورد برنامه ريزي آموزشي و ذكر مراحل آن به خصوص نيازسنجي كه اولين قدم و زيربناي برنامه ريزي آموزشي است، آورده شده است.

و بعد از آن به ذكر مطالبي در مورد كار، عرضة نيروي كار، بازار كار، نياز بازار كار و … پرداخته ايم.
همچنين لازم به ذكر است چون يكي از سؤالات تحقيق در مورد نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء سطح كيفي آموزش فارغ التحصيلان فني و حرفه اي مي باشد، بنابراين مطالبي نيز در اين مورد آورده شده است.
 
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي
افزايش كمي ارزش نهايي توليد كالاها و خدمات در يك دوره معين نسبت به دورة قبل به قيمت ثابت را «رشد اقتصادي» مي گويند.
 
rn = درصد رشد سالانة توليد ناخالص ملي
GNP= توليد ناخالص ملي
«توسعه اقتصادي» مترادف با واژه Development است و نمود ظاهري آن سطح فرهنگ بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمدي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. (قاسميان، 1369)
به لحاظ مفهوم علمي توسعه، تحولي تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است كه متضمن رشدي خودجوش، مستمر و فراگير در توليد باشد.
تفاوت اصلي مفهوم «رشد اقتصادي» و توسعه اقتصادي در اين مسأله نهفته است كه رشد اقتصادي مفهومي است كه بيان كننده افزايش هاي كلي توليد در يك جامعه است.

در حالي كه توسعه اقتصادي فرآيندي پويا را در نظر دارد كه در اين فرايند تنها آن قسمت از افزايشهاي توليد و ظرفيت توليدي را كه متكي بر گسترش مباني علمي-فني توليد و درون زا شدن اين مباني است، مورد توجه قرار مي دهد. چنانچه پروفسور جرالد مير توسعة اقتصادي را فرآيندي مي داند كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه در يك كشور در دوراني طويل المدت افزايش مي يابد.

موضوع: پایان نامه بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی(بخش صنعت) با نیاز های بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1382/83.
عوامل توسعة اقتصادي
1-    فرهنگ مناسب
2-    نظام آموزشي
3-    انباشت سرمايه
4-    مديريت و نظام اقتصادي مناسب
5-    ثبات اقتصادي
عوامل پنجگانة فوق عواملي هستند كه بايد هماهنگ و دست در دست هم توسعه و گسترش يابند و فقدان هر يك از اين عوامل، حتي در صورت تحقق ساير عوامل، بازهم فرآيند توسعه اي را دچار توقف خواهد كرد.

به عبارت ديگر توسعه اقتصادي يك مجموعة به هم پيوسته است و تحقق آن مستلزم سلامت تمامي اجزاء مجموعه مي باشد (ميكائيل پور 1379)
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي
امروزه اهميت عامل انساني در اقتصادهاي رشد يافته بر محققان مباحث اقتصاد آموزش و پرورش پوشيده نيست.

براي شركت هايي كه قصد دارند در دنياي متغير بازار كار توان بهره وري و رقابت خود را افزايش دهند، سرمايه گذاري هرچه بيش تر برروي مهارت ها و قابليت هاي نيروي كار – نيروي انساني – به منزلة استراتژي اساسي و مهم مد نظر است.

اين مسأله باعث افزايش حساسيت بخش اقتصادي و بازرگاني نسبت به ناكارايي آموزشي شده است. بنابراين اگر جامعه اي بخواهد توان رقابت را در اقتصاد جهاني حفظ كند، اين وظيفة مديران آن جامعه است

كه بيش تر از گذشته به شايستگي ها و كيفيت نيروي كار خود توجه نشان دهند. بدون شك، محصولات و خدمات با كيفيت بالا مي تواند به وسيلة آن دسته از نيروهايي توليد مي شود كه از دانش و مهارت بالايي برخوردار هستند.
اين بحث به وسيلة اقتصاددانان آموزش و پرورش به شكل معادلة زير بيان شده است:

 

موضوع: پایان نامه بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی(بخش صنعت) با نیاز های بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1382/83.
نامناسب بودن كيفيت محتواي آموزشي و نبودن ارتباط بين مباحث تحصيلي با نيازهاي اقتصادي و بازار كار باعث بروز دو پديده شده است:
الف- در بسياري از كشورها منابع طبيعي و ساير فرصت هايي كه زمينه ساز بهره وري اقتصادي است بدون استفاده مانده است.
ب- بسياري از تحصيل كردگان بيكار هستند.
جهت بهبود وضعيت اشتغال جوانان و كاهش بيكاري تحصيل كردگان، استفاده از تجارب بعضي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا، مثل ژاپن، كرة جنوبي و سنگاپور، بسيار مؤثر خواهد بود. بر اساس مطالعات يونسكو،‌روش بسيار مؤثر اين كشورها در تغيير و بهبود وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان ناظر به سه فعاليت است:
1-    تسهيل كسب تجارب و يادگيري در محيط كار و انتقال تجارب علمي از محيط كار به آموزش و پرورش
2-    ارتقاي اصلاحات آموزشي، روش ها و ساختارهايي كه مستلزم لحاظ كردن مهارت هاي شغلي در آموزش مدرسه اي است، به نحوي كه دانش آموزان را براي دنياي كار آماده كند.
3-    افزايش تلاش هاي علمي براي معرفي كار به عنوان بخش جدايي ناپذير آموزش عمومي و تأكيد بر مهارت اشتغال آفرين در فرآيند آموزش تا توان سازگاري جوانان را نسبت به تغييرات سريع و توسعة تكنولوژي افزايش دهد. (عزيزي، فصلنامة تعليم و تربيت، شماره 55 و 56)
 
آموزش
تعريف آموزش:
آموزش چيست؟  آيا توضيحات شفاهي فرد به فرد يا گروهي از شاگردان را مي توان آموزش ناميد؟ آيا اين امر كه معلم كتاب يا جزوه اي را در اختيار شاگرد قرار دهد آموزش است؟ آموزش از ديدگاههاي مختلف تعريف گوناگوني دارد. 

دوبوايس (Dubois) آموزش را «مرتب و منظم كردن دقيق محيط فراگير به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر در وضعيتهاي مشخص» تعريف كرده و در اين تعريف عواملي مانند محيط،

نتايج و وضعيت خاص در خود جاي داده است ولي در اين تعريف به خصوصيات فراگير مانند دانش قبلي وي يا انگيزه و نياز او به يادگيري منظور نشده است. (كريمي، 1375، صفحه58)

*********
منابع نيازهاي آموزشي
منابع نيازهاي آموزشي بطور كلي عبارتند از:
•    آرمانها، اهداف و استراتژيهاي سازمان (شغل)
•    نوع كار، وظايف شغلي، و ابزار مورد استفاده و ساير الزامات آن
•    محيط
شرايط زير نيز ضرورت توجه و اقدام براي شناسايي نيازهاي آموزشگاهي را ايجاب مي كند:
•    احساس وجود يا مشاهده يك شكاف دانش يا مهارتي در سازمان (بطور كلي) يا در بين گروهي خاص از كاركنان.
•    پيش بيني و يا بروز مشكلات نگرشي و رفتاري در سازمان يا در بين گروهي از كاركنان
•    مشخص شدن قصور و يا كاستي – آگاهانه يا ناآگاهانه – در عملكرد افراد (مديران و كارشناسان).
•    در مواردي كه آموزش گذشته عليرغم موفقيت در حصول نتايج آموزشي، اهداف و بروندادها يا پيامدهاي مطلوب را محقق نكرده است. (عباس زادگان و ترك زاده، 1379، صفحة 60).
 
انواع نيازسنجي
كافمن با توجه به موارد كاربرد از شش نوع نياز سنجي به شرح زير نام برده است:
1-    نيازسنجي آلفا
اين نوع نيازسنجي با بررسي، تهيه و تنظيم و اجراي تنواع سياستها و خطي مشي ها ارتباط دارد. در نيازسنجي آلفا اقدامات و فعاليتها با آنچه كه بايد باشد مرتبط است و بررسي معايب و مسايل وضع موجود در درجه اول اهميت قرار ندارد. هدف اصلي ممكن است تغيير اهداف و مقاصد فعلي باشد و اين امر ممكن است به طرح اهداف و مقاصد جديد و تدوين برنامه هاي نو منجر شود.
كافمن نيازسنجي آلفا را از آنجا كه يك مسير معين را براي شناسايي تعييرات و انجام آنها بطور عميق و يا تعيين نقطه شروع كاري ممكن مي سازد اساسي ترين نوع نيازسنجي مي داند و عقيده دارد، از اين رو بشدت مبتني بر برنامه ريزي و عملكرد مشاركتي است.
 
نيازسنجي بتا
در اين نوع نيازسنجي، اهداف و مقاصد و سياستهاي آموزشي يا غير آموزشي درست فرض مي شود. مقصد نيازسنجي، شناسائي فاصله يا شكاف بين عملكرد فعلي (وضع موجود) با عملكرد (وضع) مطلوب است.
2-    نيازسنجي گاما

**********
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي در عموم كشورهاي جهان در حال حاضر:
سه رويكرد در كشورهاي موفق صنعتي كه بيش از 4 دهه است كه به كار گرفته شده و به همين دليل به نوعي در كشورهاي ديگر به ويژه در كشورهاي جهان سوم به عنوان الگوي برتر در اصطلاحات آموزش و پرورش مورد اقتباس قرار گرفته اند عبارتند از:
1-    رويكردهاي آموزش فني و حرفه اي مدرسه محور (نمونه: سوئد)
2-    رويكردهاي فني و حرفه اي به شيوة كارآموزي (نمونه: آلمان)
3-    رويكردهاي آموزش فني و حرفه اي پيش از اشتغال (نمونه: ژاپن)
رويكردهاي دستة اول:
آموزش حرفه اي مدرسه كه به شكل هاي مختلف مطرح مي شود، همگي وجه مشتركشان اين است كه مهارت آموزي در حرفه هاي متفاوت در محيط آموزشگاه صورت مي پذيرد.

در كشور سوئد كه به عنوان تجربة موفق در رويكرد آموزش فني و حرفه اي مدرسه محور انتخاب شده تا قبل از سال 1968 دبيرستانهاي نظري و هنرستانها و مدارس فني و حرفه اي به صورت مجزا از يكديگر اداره مي شدند ولي از اين سال دو نوع مدرسه در يكديگر ادغام شدند و «مدارس فراگير»  را به وجود آوردند.

پس از آن در سالهاي 1988 و 1991 تأثيرات ديگري در اين زمينه به وجود آمد، به طوريكه هم اكنون اصل راهنما در سازماندهي اين مدارس جديد آن است كه از ورود زودرس و غير قابل جبران دانش آموزان به دوره هاي خاص و محدود كنندة آموزش تخصصي پرهيز شود.
علاوه بر اين، در برنامه ريزي اين نظام اصول زير هم رعايت شده است:
1)    حرفه آموزي در هر شكل از مسئوليتهاي دولت شناخته شده است.
2)    يكي كردن سازمان امور اداري و اجرايي آموزش فني و حرفه اي و دادن اختيار بيشتر به مقامات محلي براي برنامه ريزي درسي.
3)    به خاطر حفظ برابري مسيرهاي تحصيلي نظري و فني و حرفه اي از تعداد ساعات كارگاهي در مسيرهاي فني و حرفه اي كاسته شده است.
4)    ميدان بيشتري به آموزش هاي عمومي در تركيب دروس حرفه آموزي داده شده است.
5)    براي آشنايي بيشتر با محيط كار سهم حرفه آموزي (كارآموزي) در محيط هاي كار به حدود 15 درصد كل زمان آموزش افزايش يافته است.
آموزش فني و حرفه اي در سوئد به دليل ملاحظات سياسي – اجتماعي كه بر عدالت اجتماعي و برابر تأكيد دارد.

به صورت ژرفي، دولتي و مبتني بر مدرسه است و به همين لحاظ بسيار پر هزينه است.

به طوري كه برآورد شده مدارس سوئد بالاترين هزينه را در جهان در مقايسه با توليد ناخالص ملي و نيز در مقايسه با قدر مطلق هزينه ها دارا هستند

و نتيجة ديگري كه از اين تحولات مي توان گرفت آن است كه براي تقاضاي دانش آموزان براي تحصيل با تقاضاي صنعت و توليد به نيروي كار سازگار شود و اين دو نوع تقاضا با يكديگر مطابقت كنند.

عمده ترين ابزار ارائه «آموزش فني و حرفه اي با مبناي وسيع»  بوده است كه مرزهاي مشترك آن با آموزش و پرورش عمومي بسيار است. (نفيسي، 1380)
رويكردهاي دستة دوم:
آموزش فني و حرفه اي در اين رويكرد به شيوة «كارآموزي»  صورت مي پذيرد كه نمونة برجستة آن شيوه اي است كه در آلمان (بويژه آلمان غربي سابق) به كار گرفته مي شود. اين
******
آزمون مربوط به سؤال تحقيق هفتم:
مديران صنايع (مديران فني، مديران توليد و مديران آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) را جهت انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را زياد برآورد كرده اند.
آزمون تك نمونه اي را براي فاكتور 7 كه متشكل از 5 سؤال است (سؤالات 47 الي 51) انجام داده ايم. از آنجائي كه نمره تعلق گرفته به گزينه زياد در نمره دهي 4 مي باشد.

لذا ميانگين آن تعداد سؤالات ضربدر 4 خواهد شد، يعني داريم 20=4 5 سپس ميانگين آزمودني ها در فاكتور 7 را كه 81/21 و انحراف استاندارد 241/0 است مقايسه مي كنيم و با 95 درصد اطمينان اختلاف معني داري به دست مي آيد.

يعني مديران صنايع مهارت داشتن در ICT را براي فارغ التحصيلان بيشتر از زياد مي دانند.

از طرفي نمرة تعلق گرفته به گزينة خيلي زياد 5 است و داريم 25=5 5. لذا بار ديگر آزمون T تك نمونه اي را براي عدد 40 اجرا مي كنيم با 95 درصد اطمينان معني دار به دست مي آيد.

يعني مديران صنايع مهارت داشتن در ICT را براي فارغ التحصيلان رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك كمتر از خيلي زياد مي دانند. در مجموع نتيجه مي گيريم كه مديران صنايع مهارت داشتن فارغ التحصيلان در ICT را بيشتر از زياد مي دانند.

 

موضوع: پایان نامه بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی(بخش صنعت) با نیاز های بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1382/83.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید