جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برایدانلود این پایان نامه و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

در این پست از سایت غنی فایل ، پایان نامه استفاده از موّاد آموزشی اصیل برای پیشرفت درک مطلب شنیداری در کلاس های انگلیسی به عنوان زبان خارجی را برای شما قرار داده ایم.

پایان نامه استفاده از موّاد آموزشی اصیل برای پیشرفت درک مطلب شنیداری در کلاس های انگلیسی به عنوان زبان خارجی به زبان انگلیسی نوشته شده است.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه استفاده از موّاد آموزشی اصیل برای پیشرفت درک مطلب شنیداری در کلاس های انگلیسی به عنوان زبان خارجی را مشاهده می کنید.

زبان مقاله:انگلیسی.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع:پایان نامه استفاده از موّاد آموزشی اصیل برای پیشرفت درک مطلب شنیداری در کلاس های انگلیسی به عنوان زبان خارجی.

تعداد صفحات: 160 صفحه.

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررّسی تأثیر موّاد آموزشی اصیل بر توانایی شنیداری سی نفر از دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی در کلاس مطالعه انگلیسی به عنوان زبان خارجی بوده است.

هدف دوّم به مشّخص کردن استراتژی های یادگیری که این دانشجویان استفاده کرده اند و تعیین تأثیر موّاد آموزشی اصیل بر نگرش آنان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی اختصاص یافته است.
 تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی در تحقیق حاضر ارائه شده است. این تحقیق به استفاده از موّاد آموزشی اصیل و موقعّیتهای زندگی حقیقی به عنوان بخشی از روش ارتباطی معطوف شده است.

منابع طرّاحی و تحقق آموزش استراتژی موثر شنیداری و رونوشت نوار ویدیویی یک جلسه یک ساعته ثبت و ضبط و مطالعه آماری شد. نتایج آزمون نهایی درک مطلب شنیداری با آزمون اوّلیه با استفاده از آزمون t-test   دو جانبه (2-tailed)  مورد بررّسی و مطالعه آماری قرار گرفت. میانگین استفاده استراتژی با استفاده از آزمون ANOVA  یک جانبه (one-way)  بررّسی و مطالعه آماری شد.

نتایج بررّسی داده های کیفی تأیید کننده و هماهنگ با نتایج کمّی بود. تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و پرسش نامه ها نشان داد که استفاده از موّاد اموزشی اصیل در کلاس انگلیسی به عنوان زبان خارجی به افزایش میزان آرامش و اعتماد به نفس آنان در شنیدن زبان خارجی کمک کرده است. نتایج پیشرفت معنی داری (P < .05)  در توانایی شنیداری و تأثیر مثبت بر انگیزش دانشجویان انگلیسی به عنوان زبان خارجی برای یارگیری زبان را نشان داد. توصیه هایی برای کمک به غلبه بر دلسردی ناشی از سرعت صحبت گوینده موّاد آموزشی اصیل ارائه شده است.

کاربردهای آموزشی این نتایج به همراه تأثیر آنها بر پربارتر شدن درک مطلب شنیداری دانشجویان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررّسی و ارائه گردیده است.

Table of Contents


Acknowledgement    X    

Abstract    XI    

List of Tables    XII    


Chapter 1: Introduction    1


1.1    Overview    1
1.2    Statement of the Problem and Purpose of the Study    5
1.3    Significance and Justification of the Study    6
1.4    Research Questions    7
1.5    Research Hypotheses    8
1.6    What Is Known About Listening    8
1.7    What Is Known About Authentic Materials    10
1.8    Definition of Important Terms    12
1.9    Delimitations    13
1.10    Limitations    14
1.11    Organization of the Master Thesis    14
Chapter 2: Review of Literature    15

2.1    Introduction    15
2.2    Listening Comprehension    15
2.2.1     Definition of Listening    15
2.2.2     Importance of Listening    17    
                      2.2.2.1     Listening and Academic Success    18
                      2.2.2.2     Discovery Listening    18
         2.2.3     Listening as an Academic Process    20
                      2.2.3.1     Knowledge Required for Listening    20
                                      Process
2.2.4         Listening Comprehension versus Reading    21
Comprehension
2.2.5         Listening Comprehension    23
2.2.5.1     Authentic and Listening    23
                Comprehension
2.2.5.2    Different Kinds of Comprehension    24
2.2.5.3    Comprehension Preceding Production    25
          2.2.6     Tasks for Listening Comprehension    25
                       2.2.6.1     Performing to Indicate Understanding    27    
                       2.2.6.2     Teaching rather than Testing    28
          2.2.7     Inner Speech and Language Learning    29
                       2.2.7.1     Listening and Speaking    29
           2.2.8     Maturation and Language Learning    30
                        2.2.8.1     Vygotsky’s Zone of Proximal     31
                                         Development
2.2.9    The Role of Background Knowledge in    32
Learning Language
2.2.9.1     Schema Theory    32
2.2.9.2     Background Knowledge/Prior    33
                 Knowledge
           2.2.10    Cultural Background    35
2.3      Listening and English-as-a-Foreign-Language Learning    36
           2.3.1      The Emergency of Communicative Language    36
                         Teaching
2.3.2    Communicative Approach: Some Principles    38
and Features
2.4      The Use of Aural Authentic Materials    40
           2.4.1      Definitions of Authentic Materials    40
           2.4.2      Authentic Materials and Language Performance    41
           2.4.3      Nature of Authentic Texts    43
                         2.4.3.1     Characteristics of Authentic Speech    43
                         2.4.3.2     Authentic Speech and Cultural Aspect    44

   
 
   Chapter 3: Methodology    46


3.1    Introduction    46
3.2    Summary of the Study    46
3.2.1     Participants    48
3.2.2     Classroom Observation    49    
3.3     Demographic Data of the Students    50
3.4     Classroom Environment    52
          3.4.1     Setting    52
3.5     Classroom Practices    52
          3.5.1     Listening Materials Implemented in Class    52
          3.5.2     Class Procedure    53
3.6     Teacher’s Pedagogy    54
3.7     Interviews    55
          3.7.1     Interviews with Students    56
                       3.7.1.1     First Interview    56
                       3.7.1.2     Second Interview    56
3.8     Self-Evaluation Questionnaire    57
3.9     Language Learning Strategy Questionnaire    58    
3.10   Data Collection    59
3.11   Analysis of Data    60
3.12   Validity and Reliability    63
Chapter 4: Results    64

4.1    Introduction    64
4.2    Summary of the Study    64
4.3    Results of the Study    65
4.3.1     Results for Fundamental Research Question:    66
             Influences of Aural Authentic Materials
             4.3.1.1     Results from the Interviews with Students    67
             4.3.1.2     Results from the Class Observation    69
             4.3.1.3     Results from the Self-Evaluation    71
                             Questionnaire
4.3.2     Summary of Findings Related to the Influences    72
             of Aural Authentic Materials
4.3.3     Results for Secondary Research Question#1:    73
             Learning Strategy Use
             4.3.3.1     Results from the Interview with    73
                             students
4.3.3.2    Results from the Class Observation    75
4.3.3.3    Results from the Learning Strategy    76
Questionnaire
          4.3.4     Summary of Findings Related to the Learning     77
                       Strategy Use

4.3.5     Results for Secondary Research Question#2:    79
             Attitudes towards Language Learning
 4.3.5.1     Results from the Interviews with     79
                                    Students
4.3.6      Summary of Findings Related to the Students’    80
            Attitudes towards Language Learning
4.4   Overall Findings of the Study    80
        4.4.1    Students with no Progress in Listening Ability    81
        4.4.2    Students with Progress in Listening Ability    82


Chapter 5: Conclusion    84

5.1    Introduction    84
5.2    Summary of the study    84
5.3    Discussion of Results    86
5.3.1     Authenticity of the Listening Materials    86
5.3.2     Influences of Aural Authentic Materials on    89
             Listening Comprehension
5.3.3         Use of Learning Strategies    92
5.3.4         Attitudes towards Language Learning    94
5.4     Conclusions    96
5.5     Recommendations    102
          5.5.1     Recommendations for Further Research    102
          5.5.2     Implications for Teaching    103

 

 

 

 

Bibliography    105

Appendices    123

Appendix A    124

Appendix B    125

Appendix C    129

Appendix D    131

Appendix E    137

Appendix F    145

Appendix G    147

Appendix H    148
    
Appendix I    149

Appendix J    150
Appendix K    151

Appendix L    157

 


       
     
                                                       

 

 

 

 

 

 


Acknowledgements


It is the highest time I seized the opportunity to offer my most genuine and profound words of gratitude to many people to whom I owe the accomplishment of this research. Among many people who have bestowed, most kindly, their invaluable help upon me I should specifically thank my honorable thesis advisor, Dr.Karkia, who patiently went through every line of this thesis and provided me with many insightful comments and invaluable suggestions. I would also like to extend my sincere appreciation and gratitude to Dr. Ghahremani Ghajar, my thesis reader, for her most professional guidelines, meticulous reading of this manuscript, making insightful suggestions and corrections; for her expertise and time. I am also very much grateful to Dr. Rahimi for her critical evaluation, and judgment of this thesis.
Also my thanks and best wishes go to all students who participated in the present study, without whose cooperation this research would not have been conducted.
Last, by no means least, a truly cordial sense of thankfulness to my parents General Ali Ghaderpanahi and Firooze Nobariyan for their support and everlasting encouragement throughout my educational years.

 

 

 

ABSTRACT
 
          The fundamental purpose of this study was to examine the influences of aural authentic materials on listening ability of thirty female undergraduate psychology majors studying English as a foreign language. The secondary purposes of the study were to identify the learning strategies used by EFL students experiencing authentic listening texts and to determine the influences of authentic materials on EFL students’ attitudes towards learning English.
A quantitative and qualitative analysis was offered in this study. It basically focused on using authentic materials and real-life situations as part of the communicative approach. Sources for designing and implementing effective listening strategy instruction and the transcript of one-hour videotaped session were recorded and analyzed. The results of the listening comprehension posttest were compared to that of the pretest using a 2-tailed t-test (p < .05). A one-way ANOVA on the mean strategy use was applied      (p < .05).The results of the qualitative data analysis were in line with and confirmed that of quantitative. Analysis of the interviews and the questionnaires revealed that the use of authentic materials in the EFL classroom helped increase students’ comfort level and their self-confidence to listen to the foreign language. Results showed a statistically significant improvement in listening ability, as well as the positive effect on EFL students’ motivation to learn the language. Recommendations were offered to ease students’ frustration that resulted from the speed of authentic speech. Pedagogical implications of the results were discussed along with the impact on EFL students’ listening comprehension development.  
List of Tables

Table 1: Source of Data    48

Table 2: Demographic data of Strategy    51

Table 3: Analysis of Data    62

Table 4: Interview Results    68

Table 5: Results from Class Observation    70

Table 6: Students’ Responses on Self-Evaluation Questionnaire    71

Table 7: Interviews with Students on Learning Strategy Use    74

Table 18: Class Observation on Learning Strategy Use    75

Table 9: Responses to Questionnaire on Learning Strategy Use    78