جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پایان نامه بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در افزایش میزان فروش مشارکت ها را از لینک زیر دانلود نمایید. این پایان نامه در قالب فایل ورد و قابل ویرایش.

لطفا برای خرید این فایل فقط از طریق اشترک ویژه اقدام نمایید...

با خرید اشتراک ویژه ، به تمامی مطالب سایت بصورت کاملا رایگان دسرسی داشته باشید(دیگر نیاز نیست برای تک تک فایل ها هزینه هنگفت بپردازید)

 

 

در این پست از سایت غنی فایل ، پایان نامه بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در افزایش میزان فروش شرکتها را برای شما قرار داده ایم.پایان نامه بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در افزایش میزان فروش شرکتها در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد - رشته: مديريت بازرگاني -گرايش: بازاريابي بين‌الملل.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در افزایش میزان فروش شرکتها را مشاهده می نمایید.

شماره پست: 134.

تعداد صفحات: 110صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در افزایش میزان فروش شرکتها.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: چهارچوب تحقيق
1-1مقدمه     2
1-2-بيان مسئله     3  
1-3-اهداف     4  
1-4-فرضيه‌ها     5    
1-5-واژگان تحقیق       6  
1-6-قلمرو تحقیق    7  
1-7-محدوديت هاي پژوهش    8  
1-8-ساختار تحقيق    8  
1-9-مدل عملياتي تحقيق    9  
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
1-2-مقدمه     11  
2-2-پیشینه نظری    12  
2-2-1-بازاریابی چیست؟    12  
2-2-2-مدیریت بازاریابی:    13  
2-2-3-سیستم های اطلاعات بازاریابی از دیدگاه فیلیپ کاتلر    14  
2-2-4-سیستم اطلاعات بازاریابی    20  
2-2-5-سیستم مدیریت فروش    22  
2-2-6-سیستم اتوماسیون نیروی فروش    22  
2-2-7-سیستم مدیریت محصول    22  
2-2-8-سیستم پیش بینی فروش    23  
2-2-9-سیستم تحقیقات بازار    23  
2-9-10-سیستم مدیریت بازاریابی    24  
2-2-11-تجارت الکترونیک    25  
2-2-12-حمایت MKIS از سطوح مدیریت    26  
2-2-13-حمایت MKIS از وظایف مدیریتی    26  
2-2-14-حمایت MKIS از تصمیمات مربوط به بازازیابی تلفیقی    27  
2-2-15-حمایت MKIS از مدل سازی ریاضی    27  
2-2-16-سیستم های اطلاعاتی در بازاریابی و رابطه آنها با MKIS    29  
2-2-16-1 Tps در بازاریابی    29  
2-2-16-2- MRS & DSS در بازاریابی    29  
2-2-16-3- ES در بازاریابی    31  
2-2-17-پیش نیازهای اطلاعاتی برای اجرای موثر یک MKIS    32
2-2-18-مدلهای مورد استفاده در یک MKIS موفق    34  
2-2-19-طراحی و اجرای یک MKIS موفق و اثر بخش    36  
2-2-20-ماموریت/ استراتیژی و تجزیه و تحلیل نیازهای MKIS    37
2-2-21-اهداف سیستم های اطلاعاتی بازاریابی    37  
2-2-22-تدارکات سازمانی    40
2-2-23-طراحی داده ها و ستاده های سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی    40
2-2-24-طراحي فايل    42  
2-2-25-اجرا و آزمایش    43  
2-2-26-چهار چوبی برای سیستم های اطلاعاتی منسجم بازاریابی و مدیریتی    43  
2-2-27-جمع آوری اطلاعات    44   
2-2-28-فرآیند تبدیل داده تا اطلاعات و دانش    44  
2-2-29-آنالیز و تصمیم گیری    45  
2-2-30-سیستم اطلاعات بازاریابی مدیریتی    48  
2-2-31-سیستم اطلاعات بازاریابی عملیاتی    48  
2-2-32-ساختار یک MKIS    50  
2-2-33-پيشينه عملي پژوهش    54  
2-2-33-1-پيشينه پژوهشی خارجی    54  
2-2-33-2-پيشينه پژوهشی داخلی    55  
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه     59  
3-2-روش تحقیق     59  
3-3-جامعه آماری     59  
3-4-شیوه تعیین حجم نمونه    59  
3-6-روش نمونه گیری     60  
3-7-نحوه سنجش متغیرها و سازه ها    60  
3-7-1-نحوه سنجش سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و فروش    60
3-7-2-نحوه سنجش   بکارگیری تکنولوژی اطلاعات بازاریابی و فروش    61
3-7-3-نحوه سنجش  ارزش سیستم های اطلاعاتی بازاریابی  و فروش    61
3-7-4-نحوه سنجش بهبود کیفیت کالا     62
3-7-6-نحوه سنجش بکارگیری راهکارهای ترفیعی مناسب    62
3-7-7-نحوه سنجش قیمت گذاری مناسب     63
3-8-روش گردآوری اطلاعات    63
3-9-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری    64
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها    64
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1-مقدمه       66
4-2-یافته های توصیفی      66
4-2-1-سیستم های اطلاعاتی  بازاریابی فروش    66
4-2-2-بکارگیری تکنولوژی های اطلاعاتی بازاریابی و فروش    67
4-2-3-ارزش سیستم های اطلاعاتی بازاریابی  و فروش    68
4-2-4-بهبود کیفیت کالا    69
4-2-5-بکارگیری سیستم توزیع مناسب    71
4-2-6-بکارگیری راهکارهای ترفیعی مناسب    72
4-2-7-قیمت گذاری مناسب    73
4-2-8-آزمون کولموگروف اسمیرنف برای مشخص نموده نرمال بودن متغیرها    74
فرضیه های پژوهش     75
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه      83
5-2-یافته ها و بحث و تفسیر    83
5-3-نتایج کلی پژوهش    91
5-4-پیشنهادهای کاربردی     91
5-5-پیشنهادهایی برای محققان آتی     92
فهرست منابع وماخذ داخلی    96
فهرست منابع و ماخذ خارجی    98
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول(2-1) اهداف بازاریابی      13
جدول (2-2) ارزیابی محصول جدید و پیش بینی تقاضای فروش    28
جدول (2-3) داده ها و ستاده های درون سازمانی سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی    41
جدول (2-4) داده ها و ستاده های خارجی سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی    42
جدول (2-5) انواع MIKIS    47
جدول (3-1) پايايي سؤالات مربوط به سازه‌هاي مورد بررسي    64
جدول (4-1) شاخص های توصیفی مربوط به سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش    67
جدول (4-2) شاخص های توصیفی مربوط به بکارگیری تکنولوژی های بازاریابی و فروش    68
جدول (4-3) شاخص های توصیفی مربوط به ارزش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش    69
جدول (4-4) شاخص های توصیفی مربوط به بهبود کیفیت کالا    70
 جدول (4-5) شاخص های توصیفی مربوط به بکارگیری سیستم توزیع مناسب    71
جدول (4-6) شاخص های توصیفی مربوط به بکارگیری راهکارهای ترفیعی مناسب    72
جدول (4-7) شاخص های توصیفی مربوط به قیمت گذاری مناسب    73
جدول (4-8) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای برازندگی توزیع نرمال    74
جدول (4-9) آزمون ميزان تاثير سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش بر افزايش فروش    75
جدول (4-10) آزمون ميزان تاثير بکارگیری تکنولوژیهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش بر افزایش فروش     76
جدول (4-11) آزمون ميزان تاثير ارزش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش بر افزايش فروش    77
جدول (4-12) آزمون ميزان تاثير بهبود کیفیت کالا بر افزایش فروش     78
جدول (4-13) آزمون ميزان تاثير بکارگیری سیستم توزیع مناسب بر افزايش فروش    79
جدول (4-14) آزمون ميزان تاثير بکارگیری راهکارهای ترفیعی مناسب بر افزايش فروش    80
جدول (4-15) آزمون ميزان تاثير قیمت گذاری مناسب بر افزايش فروش    81


فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
(2-1) اهداف بازاریابی    19
(2-2) حوزه وظائف سيستم هاي اطلاعاتي تجارتي      21
(2-3) حمايت MKIS ازسطوح مديريتي    28  
(2-4) سیستم های اطلاعاتی بازاریابی    46  
(2-5) فرایند مدیریت بازاریابی و موقعیت سیستم های اطلاعاتی مختلف    50  
(2-6) ساختار یک مدل MKIS    53  
 (4-1) هيستوگرام  سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در نمونه مورد بررسي     67
(4-2) هيستوگرام  بکارگیری تکنولوژی های بازاریابی و فروش در نمونه مورد بررسي    68  
(4-3) هيستوگرام  ارزش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در نمونه مورد بررسي    69
(4-4) هيستوگرام  بهبود کیفیت کالا در نمونه مورد بررسي    70  
(4-5) هيستوگرام  بکارگیری سیستم توزیع مناسب در نمونه مورد بررسي    71  
(4-6) هيستوگرام  بکارگیری راهکارهای ترفیعی مناسب در نمونه مورد بررسي    72  
(4-7) هيستوگرام قیمت گذاری مناسب در نمونه مورد بررسي    73  

 

 


فصل اول
کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
جوامع امروز را جوامع دانش نامیده اند، اطلاعات در چنین جوامعی بسیار با اهمیت و با ارزش است. اگرچه از ورود کامپیوتر به سازمانها بیشتر از نیم قرن نمی گذرد و در دهه 195 کاربردی برای در سازمان متصور نبود. ولی با توسعه سیستم های رایانه¬ای  و به تبع این تکنولوژی اطلاعات (IT) و کاربردهای آن در سازمانها، این ابزار یکی از الزامات جامعه نوین سازمانی شده است
از آنجايكه مهمترین و بیشتری وظیفه یک مدیر گرفتن تصمیمات مختلف در شرایط متفاوت است. در عصری که شرایط ناپایدار رقابتی محیطی بسیار متغیر را در مقابل سازمان ها قرار داده، تنها عاملی که می تواند سازمان و مدیران را در مواجهه با این شرایط موفق کند داشتن اطلاعات موثر و کارآمد است. اطلاعاتی که لازمه تصمیم گیری در شرایط اقتضایی و استراتژیک می باشد. سیستم های اطلاعاتی می توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار مدیران و کاربران قرار دهند.
سیستم های اطلاعاتی نقش مهمی در زندگی سازمانی نوین داشته و دنیای کسب و کار، تجارت و مدیریت را دچار دگرگونی شگرفی نموده است. در بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیران بیش از پیش باید از اثرات ناشی از سیستمها به سازمان و افراد آگاهی داشته و تدابیر لازم را جهت همزیستی با آنها بوجود آورند.
ظهور سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و به تبع آن MKIS (سیستم های اطلاعات بازاریابی  و فروش) سازمانها را قادر ساخته تا تصمیمات تجاری هوشمندانه تری با این ابزارها اتخاذ کنند. در این تحقیق برآنیم تا پس از معرفی سیستمهای اطلاعاتی، نقش آنها را در این تصمیم گیریها و میزان فروش بررسی نماییم.

 -------------------

پایان نامه  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و فروش در افزایش میزان مشارکت و فروش شرکت ها و سایر مطالب سایت   را با خرید اشتراک ویژه رایگان دانلود کنید

 

 

------------------

تبلیغات:

با عضویت در یاس سل     https://www.yassell.ir/register     بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای فایل های خود را بفروشید و کسب در آمد کنید.