جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  پایان نامه بررسی روش تفسیری احسن الحدیث  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه بررسی روش تفسیری احسن الحدیث را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قرآن و حدیث را می توانید در قالب فایل ورد و قابل ویرایش خرید و دانلود کنید.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه بررسی روش تفسیری احسن الحدیث را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات124 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه کارشناسی ارشد قرآن و حدیث با موضوع بررسی روش  تفسیری احسن الحدیث.

پایان نامه کارشناسی ارشد قرآن و حدیث با موضوع بررسی روش  تفسیری احسن الحدیث. پایان نامه رایگان ، روش احسن الحدیث
چكيده


در اين پژوهش روش تفسيري استاد سيد علي اكبر قريشي ‹‹  احسن الحديث ›› مورد بررسي قرار گرفته و مطالب آن در مقدمه و سه فصل تنظيم گرديده است .
در مقدمه مطالبي در مورد تعريف موضوع ، بيان اهميت موضوع ، پيشينة موضوع ، بيان  روش تحقيق و . . . بيان شده است .
فصل اول :‌  كليات
كه شامل دو بخش است ، ابتدا زندگي نامه مؤلف براساس منابع موجود گزارش شده و در بخش دوم منابع مورد استناد مفسر و سپس توصيف از روش ‹‹  احسن الحديث ›› ارائه گرديده است .
فصل دوم  :  
 از مباني ، روش و گرايش هاي تفسيري سخن گفته ايم كه اصلي ترين و محوري ترين فصل تحقيق است و شامل سه بخش مي شود :‌  
بخش اول مربوط به مباني تفسيري احسن الحديث است و ابتدا دو واژة ‹‹  تفسير ›› و ‹‹تأويل ›› و مباحث پيرامون آن ، مورد بررسي قرار گرفته و به ديدگاه مفسر در اين زمينه پرداخته شده است و سپس مباني تفسيري احسن الحديث نظير حجيت ظواهر قرآن ، بواطن و وحياني بودن الفاظ قرآن مطرح شده است .
در بخش دوم  به روش تفسيري احسن الحديث پرداخته شده است و با توجه به عمده ترين مستندات مورد تفسير يعني قرآن ، سنت و قواعد ادبي و زباني و نحوه كار گيري اين مستندات مورد ارزيابي قرار گرفته است .
در بخش سوم به گرايش تفسيري احسن الحديث اختصاص دارد و مهمترين گرايش هاي مفسر همچون هدايتي و تربيتي ، علمي و اجتماعي به پژوهش نهاده شده است و بالاخره در فصل سوم عمده ترين مباحث علوم قرآني در تفسير احسن الحديث مورد بررسي قرار گرفته كه عبارتند از :  اعجاز قرآن ، تحريف نا پذيري قرآن كريم ، محكم و متشابه و نسخ در قرآن .
كليد واژه ها  :  قريشي ، احسن الحديث ، مباني ، روش ، گرايش مفسر .

 

Abstractموضوع: پایان نامه کارشناسی ارشد قرآن و حدیث با موضوع بررسی روش  تفسیری احسن الحدیث.


In this research the method of the professor sayed Ali Akbar Ghaoraishi in Ahsan-Ol-Hadith's interpretatiotion has been Considered, and its Subjects have been arranged in three Chapters and there is an introduction. In the introduction the definition of the subjects and the importance of it have been expressed. The first Chapter Consists of two sections.

In the first Section, the biography of the author according to his own inter view and the available reported resources and a brief deief description of the method of Ahsan-Ol-Hadith has been Presented. The second Chapter is the main Chapter of the research and Consists of three sections.

The first section is related to the interpretative bases of Ahsan-Ol-Hadith and al first two terms of interpretation and explanation and the subjects about them have been considered and has been dealt with the interpretator's  view, too and then interpreative bases of Ahsan-Ol-Hadith such as the appearance of the koran, the interior of it and its being inspiration has been Considered.

In the Second Chapter the interperative way of Ahsan-Ol-Hadith is
Considered. According to the main documents that is interpreted

"i.e" the koran, Sonat, ... the way of their opplication is evaluated. The third section is devoted to interprative tendency of Ahsan-Ol-Hadith. The main Victorios tendency to interpreter Such as guidance, education, Scientific and social is placed in this research. At last third Chapter about the subjects of the koran knowledge(science) in this interpretation Consist of the miracle os the koran, nct being misinterpretion of it, the command and analogous and abrogation have been Considered.
key words: Ghoraishi- Ahsan-Ol-Hadith- method- interpreter's tendency

موضوع: پایان نامه کارشناسی ارشد قرآن و حدیث با موضوع بررسی روش  تفسیری احسن الحدیث..

فهرست مطالب
مقدمه  
فصل اول :‌ كليات                                     1
بخش اول
1- 1- 1 زندگي نامة مؤلف                                 4
1- 1- 2  اساتيد                                         5
1- 1- 3   آثار قرآن پژوهي قريشي                             5
1- 1- 4  توصيف مختصر برخي آثار                             6
1 .  الاخلاق و الآداب                                     6
2 . المعجم المهروس لا لفاظ الصحيفه الكامليه                         7
3 . خاندان  وحي در زندگاني چهارده معصوم عليه السلام                     7
بخش دوم
1- 2- 1  منابع تفسير احسن الحديث                             8
1- 2- 1- 1  منابع تفسيري                                 8
1- 2- 1- 2   منابع حديثي و روايي                             16
1- 2- 1- 3   منابع لغوي                                     16
1- 2- 2  توصيف مختصري از تفسير احسن الحديث                     17
فصل دوم :  مباني ، روش و گرايش تفسيري احسن الحديث
بخش اول :  مباني تفسير
الف .  تفسير
1 . معناي لغوي تفسير                                     19
2 . معناي اصطلاحي تفسير                                 20
3 . ضرورت تفسير                                     21
4 . تفسير به رأي                                         22
ب .  تأويل                                     
1 . معناي لغوي و اصطلاحي تأويل                                 23
2 . كاربرد و معناي تأويل                                     24
3. آيات تاويل و نظر مفسر احسن الحديث                             24
4 . تفاوت تفسير و تأويل                                     26
2- 1  مباني تفسيري احسن الحديث                             28
2- 1- 1 مجيت ظواهر قرآن                                 28
2- 1- 2  بواطن قرآن                                     32
2- 1- 3 وحياني بودن الفاظ قرآن                                 34
بخش دوم
2- 2- روش تفسيري احسن الحديث                             35
2- 2- 1- استنادات به قرآن                                 36
الف . سياق                                         37
ب .  سياق متشابه                                     38
2- 2- 2استناد به روايات                                     40
1 . روايات مورد استفاده در مصداق آيه                             40
2 . روايات مورد استفاده در استنباط حكم فقهي آيه                         41
3 . روايات مورد استفاده در تاويل آيات                            41
4 . روايات مورد استفاده در تفصيل و تبيين آيه                        42
2- 2- 3  قواعد ادبي- زباني                                 43
2- 2- 3- 1   لغت                                     43
2- 2- 3- 2 صرف و نحو                                     44
2- 3 گرايش تفسيري احسن الحديث                             47
2- 3- 1  جهت گيري هدايتي- تربيتي                             48
2- 3- 2  جهت گيري علمي                                 51
2- 3- 3 جهت گيري اجتماعي                                 53
فصل سوم :  مباحث علوم قرآني در احسن الحديث
3-1 حروف مقطعه در قرآن                                58
3-1-1 تفسيرهاي مختلف راجع به حروف مقطعه در قرآن                    60
3-1-2 ديدگاه صاحب تفسير احسن الحديث راجع به حروف مقطعه در قرآن            62
3- 2  اعجاز قرآن                                     65
3- 2- 1  اعجاز در لغت و اصطلاح                             65
3- 2- 2 آيات تحدي                                     65
3- 2- 3 صرفه در اعجاز قرآن                                 67
3- 2- 4  وجوه اعجاز قرآن                                 70
3- 2- 5  فصاحت و بلاغت                                 70
3- 2- 6   اخبار از غيب                                     71
3- 2- 7  اعجاز در عدم اختلاف و هماهنگي در آيات قرآن                     73
3- 3  تحريف نا پذيري قرآن كريم                             74
3- 3- 1 مفهوم تحريف از ديدگاه لغويان                             74
3- 3- 2 تحريف در اصطلاح                                 75
3- 3- 3 تحريف داراي اقسامي است كه ذيلا به آن اشاره مي شود .                 75
3- 3- 4 دلايل و شواهد تحريف ناپذيري قرآن                         77
3- 3- 5 بررسي ديدگاه مفسر احسن الحديث درباره تحريف ناپذيري قرآن در ذيل برخي آيات . 79
3- 4 محكم و متشابه                                     80
3-4-1 معناي لغوي احكام و تشابه                                 81
3- 4- 2 تعريف محكم و متشابه                                 81
3- 4-3 ديدگاه صاحب تفسير احسن الحديث راجع محكم و متشابه                 82
3- 4- 4 بررسي تفسير چند نمونه از متشابهات در تفسير احسن الحديث .             84
3- 5 نسخ در قرآن                                     85
3- 5- 1 معناي لغوي و اصطلاحي نسخ                             86
3- 5- 2 انواع نسخ                                     87
3- 5- 2- 1 نسخ تلاوت بدون حكم                             87
3- 5- 2- 2 نسخ حكم و تلاوت                                 87
3- 5- 2- 3 نسخ حكم بدون تلاوت                             88
3- 5- 3 ابعاد نسخ از ديدگاه مفسر احسن الحديث و ذكر نمونه هايي از آن             88
3- 5- 4 برخي از آياتي كه قريشي نسخ آنها را نپذيرفته است .                 90
3-6 جمع در قران                                    92
3-6-1 موارد استعمال واژه جمع                                92
3-6-2 ادله معتقدان به جمع آوري قرآن پس از رحلت پيامبر صلي اله عليه و آله        93
3-6-3 ادله معتقدان به جمع آوري قرآن قبل از رحلت پيامبر صلي اله عليه و آله            96
3-6-4 جمع آوري قرآن توسط حضرت علي عليه السلام                    99
3-6-5 ديدگاه صاحب احسن الحديث راجع به جمع قرآن                    100
3-6-6 جمع آوري قرآن در زمان ابوبكر به دست زيد بن ثابت                103
3-6-7 جمع آوري در زمان خليفه سوم عثمان                        105
منابع عربي                                         116
منابع فارسي                                         117
چكيده انگليسي                                         120
دانشگاه قم
دانشكده الهيات و معارف اسلامي
پايان نامه كارشناسي ارشد، علوم قرآن و حديث

موضوع: پایان نامه کارشناسی ارشد قرآن و حدیث با موضوع بررسی روش  تفسیری احسن الحدیث.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید