جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر. و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود مقاله با موضوع پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر. را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی  این پایان نامه  در مورد مقایسه سلامت روان در خانواده های دارای افراد شغل ازاد ودولتی مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 65 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر..

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با سلامت روانی خانواده  را مشاهده می نمایید.

فهرست
عنوان                                     صفحه
چكيده                                     1
فصل اول:كليات تحقيق                             2
مقدمه                                     3
بيان مساله                                 4
اهداف تحقيق                                 5
تعاريف عملياتي و نظري و اثرها و مفاهيم                         6
فرضيه تحقيق                                 6
فصل دوم:ادبيات و پيشينه ي تحقيق                         7
تعريف                                     8
تاريخچه                                     12
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران                     21
اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه                 27
علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني                         30
تفاوتهاي فردي در كار                             38
جنبه هاي تفاوتهاي فردي                             38
تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                         39
روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي                         40
شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان                         41
كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش                     42
فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل                         43
آزمونهاي استخدامي                                 44
مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل                     45
موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل                         46
فهرست
عنوان                                     صفحه
ايجاد فرضيه                                 47
تعيين معيارها                                 48
اجراي آزمون                                 49
بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري                         50
فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                         52
حجم نمونه                                 53
معرفي آزمون گلدنبرگ                             54
روش تحقيق                                 55
فصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                     56
مقدمه فصل چهارم                                 57
جدول 1-4 نمرات خام آزمودنيها دردو گروه شاغلين و مشاغل آزاد        57
يافته ها وتجزيه و تحليل آنها                             60
جدول 2-4 مقايسه سلامت رواني خانواده در بين شاغلين                 61
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري                         62
بحث و نتيجه گيري                                 63
پيشنهادات                                 64
محدوديت ها                                 65
پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ                         66
منابع و ماخذ                                 71                             

 

 

چكيده :
هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني 35 ساله شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است .
فرضيه :
بين شاغلين داراي  شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .
كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي 28 سوال است

بر روي آنها اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري  t  متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني كاركنان  داراي شغل آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 5% مي باشد .

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر.

اهميت ،دامنه ، حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه :
اعتقاد كامل داريم كه تندرستي يكي از نعمتهاي بزرگ در زندگي انسان است و نمي توان منكر شد كه سلامتي رواني در زمرة بالاترين نعمتهاست . افرادي كه بنحوي از اني با بيماران رواني ، عقب ماندگان ذهني و معتادين به مواد مخدر و الكل سروكار دارند به اين امر اعتقاد كامل دارند .

بديهي است بيماريهاي رواني مخصوص به يك قشر و يا طبقة خاصي نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل مي گردد .

بيماري رواني ، كارگر ، كارمند ، محصل ، پزشك ، مهندس ، تاجر ، استاد دانشگاه و يا افسر ارتش نمي شناسد و به عبارت ديگر امكان ابتلا به ناراحتيهاي رواني براي همة افراد جامعه وجود دارد و هيچ انساني از فشارهاي رواني و اجتماعي مصون نيست

و به عبارت ديگر در برابر بيماري رواني  مصونيت نداشته و ندارد و اين خطري است كه مرتباً نسل فعلي و آينده را شديداً  تهديد مي كند . با توجه به نكات فوق حدود و زيانبخشي بيماريهاي رواني را مي توان بطور زير خلاصه كرد.
1- زيانهاي فرهنگي
2- زيانهاي عاطفي
3- زيانهاي سياسي
4- زيانهاي اقتصادي
5- زيانهاي فردي و اجتماعي
6- زيانهاي خانوادگي و انساني
به طور كلي بايد گفت وجود يك بيمار رواني به كار عادي و اقتصاد خانواده لطمه شديد وارد مي كند ، در آمد سالانه را كاهش مي دهد .

از لحاظ روابط انساني ساير افراد خانواده ها را در وضع ناراحت و تأسف آوري قرار مي دهد و خانواده ها بايد صرف نظر از مخارج  هنگفت و صرف وقت ، فشار رواني شديدي را براي نگهداري بيمار خود تحمل كنند . مراقبت و نگداري بيمار رواني زندگي خانواده ها را مختل،
نشاط و رفاه فردي را از اعضاي خانواده سلب مي كند .

براي سازمانهاي درماني ، آموزشي ، سياسي ، اقتصادي و انتظامي مسئله بزرگ و پيچيده اي را ايجاد مي كند . در تخريب و ضايع كردن نيروي انساني ، در اقتصاد اجتماع تأثير عميق مي گذارد و به پيشرفت كشاورزي، صنعتي ، آموزش و پرورش لطمة سنگيني مي زند .

به همين دليل بهداشت رواني در بعضي از كشورها در رأس برنامه هاي ملي و بهداشت همگاني قرار داده شده است .

بيماران رواني كه از طريق مراكز دادگستري ، پزشكي قانوني ،پليس و يا مراكز بهداشتي و درماني ديگر جهت بستري شدن معرفي مي شوند معرف آن است كه اين افراد براي افراد خانواده ، اجتماع و حتي خودشان خطرناك هستند

و اين امر نشان دهندة اهميت موضوع و احتياج به پذيرش ، درمان و نگهداري اين افراد است و هيچ سازماني نمي تواند به علت نداشتن نيروي انساني كافي و يا متخصصين از پذيرش و تحت نظر گرفتن آنها خودداري نمايد .

چاره انديشي ، ايجاد قوانين و مقررات معين براي بستري ، درمان ، ترخيص و حمايت از بيماران در جامعه بايستي در سر لوحة برنامه هاي بهداشتي قرار گيرد و تا مادامي كه قوانين و مقررات خاصي براي نظارت بر درمان و توانبخشي و يا نگهداري بيماران رواني به مورد اجرا گذاشته نشده است . بهداشت رواني به مفهوم اصلي و اساسي انجام نگرديده است .

متأسفانه قانون گذاران و مجريان امر بع علت نداشتن اطلاعات كاف دربارة بيماريهاي رواني و ياد گيري با مسائل متعدد از اقدام در برنامه ريزي در بارة بهداشت رواني به نحوي از انجام طفره مي روند ويا حتي وجود مشكل را انكار مي كنند اين مسئله نه تنها در سازمان هاي اجرايي كشور به چشم مي خورد بلكه از تعصبات بيجاي خانوادة بيمار نيز مي باشد.


با عقيده به اين كه بيماريهاي رواني درماني ندارند ، سرو صداي اين نوع بيماران به كسالت و ناراحتي آنها بستگي دارد حقيقت امر را كتمان مي نمايند

. بايد دانست كه اولاً اكثر بيماريهاي عصبي رواني قابل علاج و پيشگيري هستند و در ثاني هزاران بيماري جسماني وجود دارد كه قابل علاج نيستند .

بسياري از بيماريهاي قلبي و عروقي، سرطانها ، بيماريهاي روماتيسمي و تغذيه اي ،بيماريهاي پوستي ، بيماريهاي كليوي ، كبدي و غيره درمان اختصاصي ندارد ، مرتباً عود مي كنند ، مزمن مي شوند و گاهي تا آخر عمر بيمار با آنها دست به گريبان است .

مسلم است كه بيماريهاي عصبي رواني نيز نمي توانند از اين قانون مستثني باشند .

نكتة جالب اينكه بشر مرتباً سعي و كوشش مي كنند راهي براي درمان بيماريهاي جسماني پيدا كند و يا لا اقل با بيمار رفتاري معقول و انساني داشته باشد ولي متأسفانه در مورد بيماريهاي رواني اين طور نبوده و اين بيماران اكثر با طرد سازمانهاي درماني مواجه بوده اگر هم برنامه اي براي آنان تنظيم و به مورد اجرا گذاشته مي شود جنبة رحم و دلسوزي و احسان را داشته و دارد.

در مطالعه اي در انگلستان 30 در صد مردم آن كشور داروهاي ضد افسردگي را بي اثر و 78 در صدد مردم داروهاي ضد افسردگي را اعتياد آور دانسته و همين تعداد نيز اقرار كرده اند كه از عنوان كردن بيماري خود شرم داشته و مراجعه به روانپزشك را عيب مي دانستند .
*****
جامعه مورد مطالعه :
جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر شامل مردان حدود سني 35 ساله هستند كه در شغلهاي آزاد و دولتي مشغول به كار هستند كه طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال تقريباً بالاتر از 1000 نفر در اين حدود سني مردان داراي شغل دولتي و در حدود 12000 نفر بالاتر در مشاغل آزاد مثل داشتن بوتيك و سوپر ماركت ، نجاري و آهنگري و ... مشغول به كار هستند كه جمع جامعه آماري در حدود 22000 نفر هستند.
حجم نمونه :
با توجه به جامعه آماري و برآورد آن از بين جامعه مورد مطالعه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه اين 100 نفر شامل 50 نفراز شاغلين مرد در مشاغل و 50 نفر از شاغلين مرد در اداره جات دولتي هستند كه آزمون سلامت رواني بر روي آنها اجرا گرديده است .
روش نمونه گيري :
روش نمونه گيري در تحقيق حاضر استفاده از روش تصادفي – ساده است كه نمونه گيري تصادفي هر يك از اعضاي جامعه تعريف شده شانس برابر و مستقلي براي قرار گرفتن در بمونه دارند منظور از مستقل بودن اين است

كه انتخاب يك عضو به هيچ شكل در انتخاب ساير اعضاي جامعه تأثيري نداشته باشدو جهت اجراي نمونه گيري تصادفي ساده از روشهاي مختلفي مي توان استفاده كرد و اگر جامعه مورد مطالعه كوچك باشد از روشي كه معمولاً در نمونه گيري تصادفي ساده به كار ميرود استفاده مي شود .(دلاور -1378 ص 124 )
ابزار اندازه گيري تحقيق حاضر :
ابزار اندازه گيري تحقيق حاضر پرسش نامه سلامت و عمومي گلد نبرگ است كه داراي 28 سوال است .

------*****مقدمه فصل چهارم :
جهت ازمون فرضيه تحقيق و مقا يسه رواني و عمومي خانواده در بين كاركنان داراي مشاغل آزاد و داراي مشاغل دولتي از روش t متغيير مستقل استفاده گرديد

و نمرات در دو گروه كاركنان داراي شغل آزاد كه 50 نفر است و كاركنان شاغل دولتي كه آنهم 50نفر است در دو گروه   طبقه بندي شده و دو گروه يعني  و حمع را بدست آورده و با توجه به فرمول‌ t متغير مستقل نتايج كلي را بدست مي آوريم.

 

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر.

--------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید