جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 4 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با مهارت های ارتباطی مدیران و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با  رابطه بین هوش عاطفی با مهارت های ارتباطی مدیران را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 260 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

 

موضوع: پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با مهارت های ارتباطی مدیران..

تکه ای از این تحقیق در رابطه با مهارت های ارتباطی و هوش عاطفی مدیران  را مشاهده می نمایید.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
فصل اول
      مقدمه ..................................................................................................................................  1
زیربنای نظری تحقیق ......................................................................................................  4
تعارض و ماهیت آن .......................................................................................................  4
دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی .................................................................  8
انواع تعارض .................................................................................................................  10
تعارض و اثرات اصلی آن ..............................................................................................  13
علل ایجاد تعارض در سازمان ها ....................................................................................  15
تعارض و تغییر ...............................................................................................................  18
تعاض و اثربخشی سازمان ..............................................................................................  19
راهبردهای پیشگیری و راهکارهای رفع تعارض ..............................................................  20
سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض ..........................................................................  22
تفرقه انداختن و حکومت کردن، سرکوب کردن تعارض، حل سازنده تعارض،  رویکردهای حل تعارض، چانه زنی، میانجی گری و حکمیت ............................  22
خلاصه بحث تعارض ...................................................................................................  30
هوش عاطفی ...............................................................................................................  30
هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن ..........................................................................  31
پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی ...............................................................   35
دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی ....................................................................  37
مؤلفه های هوش عاطفی گلمن .....................................................................................  40
مؤلفه خودآگاهی، مؤلفه مدیریت، مؤلفه آگاهی اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی، مؤلفه خودانگیزی ..............................................................................................  40
توجه معاصر به هوش عاطفی ............. ..........................................................................  46
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
تقسیم بندی افراد بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک ........................................  47
نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی ...........................................................................  48
ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین ................................................................  49
هوش عاطفی در محل کار .............................................................................................  51
آموزش و یادگیری هوش عاطفی .................................................................................   55
خلاصه بحث هوش عاطفی ..........................................................................................  57
ارتباطات و چهارچوب مفهومی آن ..............................................................................  58
هدف و اهمیت ارتباطات .............................................................................................  61
فرایند و انواع ارتباطات................................................................................................  63
مهارت های ارتباطی مدیران .......................................................................................  66
تعریف مهارت های ارتباطی ........................................................................................  66
مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن ...........................................................................  66
مهارت کلامی، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر .......................................  66
خلاصه بحث ارتباطات .................................................................................................  71
الگو (مدل) ..................................................................................................................  71
نظریه های الگوسازی – انواع الگو ...................................................................  71
بیان مسأله ....................................................................................................................  76
اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................................................................  78
اهداف تحقیق ..............................................................................................................  80
پیش فرض های تحقیق ................................................................................................  81
محدودیت های تحقیق .................................................................................................  81
تعریف واژه ها و اصطلاحات .......................................................................................  82

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
فصل دوم: پیشینه تحقیق
تعارض .......................................................................................................................  86
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ...............................................................  90
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ..........................................................  90
هوش عاطفی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ...............................................................  95
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ...........................................................  98
ارتباطات (مهارت های ارتباطی)
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ...............................................................  103
تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور ...........................................................  106
نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق ..............................................................................  108
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق ............................................................................................................ 111
جامعه آماری ...........................................................................................................  111
نمونه تحقیق ............................................................................................................  112
متغیرهای تحقیق ....................................................................................................... 112
ابزار های تحقیق ...................................................................................................... 113
نحوه امتیاز دهی و پایایی پرسشنامه های تحقیق ....................................................... 114
نحوه جمع آوری اطلاعات ....................................................................................... 117
روش های آماری .................................................................................................... 117
رعایت مسائل اخلاقی ............................................................................................. 118

موضوع: پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با مهارت های ارتباطی مدیران..
------
خلاصه تحقیق
هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور- ارائه ی الگو بوده است. اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است.
1-    توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی
2-    توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی
3-    توصیف آماری داده های مربوط به مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی
4-    توصیف آماری داده های مربوط به راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی
5-    تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی
6-    تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی
7-    تعیین رابطه بین هوش عاطفی با کنترل عدم مقابله در مدیران تحت بررسی
8-    تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی
9-    تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی
10-تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد کنترل در مدیران تحت بررسی
11- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با هوش عاطفی در مدیران تحت بررسی
12-  تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با مهارت های ارتباطی در مدیران تحت بررسی
13- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی
14- مقایسه هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی
15- ارائه ی الگوی مناسب بر اساس هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی برای مواجهه با تعارضات سازمانی با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و یافته های برخاسته از تحقیق

جامعه تحقیق:
جامعه آماری این تحقیق را مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد کشور که در دو بخش آموزشی و اجرایی در سال تحصیـلی 1384-1383 مشغول به کار بوده اند، تشکیل داده است. که بر این اساس جامعه آماری شامل 122 عضو می باشد.

نمونه تحقیق:
به منظور افزایش اعتبار درونی تحقیق، تعداد نمونه این پژوهش در حیطه دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد اسلامی عبارت بود از کلیه آزمودنی های موجود تعریف شده در جامعه. بنابراین، یافته های آماری که از افراد به دست خواهد آمد، قابل تعمیم به کلیه افراد مشابه خود خواهد بود.

 

متغیرهای تحقیق:


9-    هوش عاطفی: تعیین میزان هوش عاطفی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، یکی از متغیرهای این تحقیق است که با استفاده از پرسشنامه 33 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود.
10-    مهارت های ارتباطی: تعیین میزان مهارت های ارتباطی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، متغیر دیگری است که با استفاده از پرسشنامه 180 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود.
11-    راهبردهای مدیریت تعارض: این متغیر که در واقع، متغیر اصلی تحقیق است با استفاده از پرسشنامه 30 سؤالی در مقیاس 7 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود.
12-    سن: بر حسب سال، مطابق اعلام آزمودنی ها ثبت شده است.
13-    جنس: بر حسب مرد و یا زن بودن افراد که در پرسشنامه قید می کنند.
14-    سابقه خدمت: بر حسب سال هایی که فرد مشغول به کار و تدریس بوده است.
15-    میزان تحصیلات: بر اساس طبقه بندی کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری.
16-    مرتبه علمی: بر اساس طبقه بندی مربی، آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد.

ابزار اندازه گیری:
با توجه به اهداف تحقیق بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده از پرسشنامه بود، تا هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مشخص شود. برای این منظور از چهار پرسشنامه استفاده گردید.
5-    پرسشنامه مشخصات فردی مدیران: که نمایانگر، ویژگی های جمعیتی جامعه مورد هدف پژوهش می باشد به صورت محقق ساخته تهیه شده است (پیوست ).
6-    پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ که پنج مؤلفه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی را مورد سنجش قرا می دهد؛

استاندارد بوده که در داخل کشور توسط منصوری (1381) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست ).
7-    پرسشنامه مهارت های ارتباطی برتون سه مؤلفه مهارت کلامی، مهارت شنود و مهارت بازخورد را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه استاندارد بوده که در داخل کشور توسط رضایی (1380) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست ).
8-    پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز که پنج شیوه مدیریت تعارض را در درون سه راهبرد (عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل) مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه استاندارد بوده و در داخل کشور توسط قربانی (1378) اعتباریابی شده و در این پژوهش نیز مجدداً اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست ).

------
تعارض
تعارض و ماهیت آن  :
اگر همکاری و رفتارهای خوب اجتماعی در یک طرف پیوستاری که چگونگی کار کردن افراد وگروهها را با یکدیگر در سازمان ها توصیف می کند، قـرار گیرد؛ در طـرف دیگر آن مطـمئنا ً تعـارض قـرار می گیرد .

این واژه معانی زیادی دارد و برای اشاره به رویدادهایی با دامنه وسیع نظیر اضطراب های درونی ناشی از نیازها و خواسته های رقابتی ( تعارض درونی ) تا خشونت باز بین کشورها ( جنگ ) مورد استفاده قرار می گیرد ( بارون وگرین برگ  ، 1990 ) .

در حوزه رفتار سازمانی تعارض عمدتا‌ً  به مواردی اشاره دارد که در آن واحدها یا افراد در درون یک سازمان به جای کار کردن با همدیگر در مقابل یکدیگر کار مـی کنند.

فرهنگ لغت وبستر، تعارض را به صورت (نبرد و اختلاف نیروهای متـضاد و تضـاد موجـود بین غرایز یا اخـلاقیات و ایده آل های دینی و اخلاقی) تعریف می کند.. (فیاضی، 1382). 

رابینز (1990) معتقد است که تعارض فرایندی است که در آن شخص اول به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای باز دارنده سبب ناکامی شخص دوم در رسیدن به علایق و اهدافش گردد (به نقل از خواجه ای، 1372).
داج 3 (1993) تعارض را عدم تطابق و تفاهم در مورد فعالیت های انجام شده تعریف کرده است. تامسون4 تعارض را هر رفتاری که از جانب اعـضای یک سـازمان به منظور مخالفـت با سایر اعضاء صورت می گیرد، می داند (میرکمالی، 1371).
با توجه به یک تعریف جامع و پذیرفته شده ، تعارض فرایندی است که از طریق آن یک گروه متوجه  می شودکه گروه دیگر اقداماتی را انجام داده است و یا در حال انجام است که اثرات منفی را برخواسته های او می گذارد (گرین برگ، 1990) .

به عبارت دیگر عناصرکلیدی تعارض به نظر می رسدکه در برگیرنده ی :
1) علایق متضاد بین افراد یا گروهها؛ 2) شناخت چنین تضادهایی در علایق؛ 3) اعتقاد بر این اصل که هر طرف علایق دیگری را خنثی  خواهد کرد ( یا قبلا‌ً کرده است )؛ 4) اقداماتی که در واقـع چنین اثـرات را به وجود می آورد . شکل 1 ، ماهیت تعارض سازمانی را نشان می دهد :

-----
هوش عاطفی
امروزه سازمان ها در یافته اند که برای تحقق اهداف خود، نیاز به تغییر  در نگرش نسبت به منابع انسانی و تنظیم روابط بین مدیر و کارمند و کارگر دارند

. دیگر مدیر کسی نیست که تنها به اتخاذ تصمیم بپردازد و انتظار این را داشته باشد که دیگران بدون چون و چرا به اجرای تصمیمات مشغول باشند .


سازمان متشکل از افراد است و افراد باهم در تعامل و تفاعل هستند بنابراین، عدم توجه به فضای روان شناختی سازمان ، عدم توجه به تفاوت های فردی ،

عدم توجه به روابط بین فردی ، عدم احاطه به احساسات و هیجانات خود ، عدم کنترل و اداره هیجانات و احساسات خود و دیگران، عدم توجه به مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری ها ، عدم گوش دادن به حرفهای مخالف، عدم قبول تکثر و دگر اندیشی در سازمان، بدون تردید منافع سازمانی را به مخاطره خواهد انداخت .

به نظر می رسد که توجه و علاقه جهانی به هوش عاطفی به این علت باشد که در این رویکرد به همه جنبه های انسانی ، عاطفی ، مهارت های بین فردی و اجتماعی در تحقق اهداف سازمان و ترغیب کنشهای سازنده در محیط کار پرداخته شده است .
تحقیقات نشان می دهند که مدیر یا متخصصی که از ضریب عاطفی بالایی برخوردار باشد و از نظر فنی نیز با تجربه باشد؛ با آمادگی و مهارت بیشتر و سریع از دیگران به رفع تعارضهای نو پا ، ضعف های گروهی و سازمانی و خلاهای موجود ، ابهام در ارتباطات ، تیرگی روابط متقابل و رموزی که ارزشمند و سودمند جلوه می نماید خواهد پرداخت ( عزیزی ، 1377 ) .
چیزی که در سال های گذشته، بیشتر از همه مشغله فکری روانشناسان شده بود؛

یافتن یک پاسخ علمی برای این سؤال بود که چرا تعداد زیادی از افراد علی رغم داشتن هوش شناختی بالا در کارهای خود با شکست مواجه می شدند و بر عکس تعدادی از افراد با هوش عاطفی در تلاشهای خود موفق می شدند (گلمن، 1995 ).
بر اساس تحقیقات انجام شده، مشخص شده است که هوش شناختی به تنهایی نمی تواند معرف ظرفیت کلی هوش افراد باشد؛ همچنین آن نمی تواند یک تضمین کافی برای سلامتی ، رضایت و گذران زندگی فرد باشد .

علاوه بر این ها چیز دیگری به نام هوش عاطفی لازم می باشد که بعد از سال ها تحقیق و مطالعه روانشناسان آن را معرفی کرده و به اهمیت تاثیر آن بر موفقیت افراد بارها تاکید نموده اند .
هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن:
تعریف هوش عاطفی نیز مانند هوش شناختی دشوار است. این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن  (1995) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بحث های زیادی را برانگیخت. گلمن 1طی مصاحبه ای با جان اینل (1996) هوش عاطفی را چنین توصیف می کند:

هوش عاطفی نوع دیگری از هوش است.

این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است.
گلمن در جایی  دیگر (1998) هوش عاطفی را ظرفیت شناخت احساسات خود و دیگران تعریف می کند. هوش عاطفی کمک می کند تا در خود انگیزش ایجاد کرده و هیجانات خود را کنترل و اداره کرده و روابط خود را با دیگران

----موضوع: پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با مهارت های ارتباطی مدیران..

الف)  مهارت کلامی 1
ارتباطاات کلامی (شفاهی) ابزار قدرتمندی در انتقال افکار خود و درک دیگران، نه تنها در معاملات و مباحثات، بلکه در کلیه موقعیت ها می باشد. در ارتباطات شفاهی، ایجاز و فشردگی آن یکی از لوازم اساسی است.

ارتـباطات شفاهی، چنانچه رو در رو انجام شود، عوامل دیگری از قبیل حرکات چشم، سر و دست، بدن و ... نیز در ارسال پیام ایفای نقش به عهده می گیرند.

از جمله مزایای ارتباط شفاهی، ساده و مستقیم بودن آن و با وقت و هزینه کم انجام شدن آن می باشد. ارتباطات شفاهی، تقریباً کاغذبازی ندارد و محبت و رفاقت بین کارکنان به وجود می آورد و احساس تعلق به سازمان را افزایش داده و سوء برداشت های نادرست از ارتباطات را تقلیل می دهد.

علیرغم محاسن ذکر شده این نوع ارتباط دارای معایبی نیز می باشد؛ از جمله: تحریف پیام در عبور از سلسله مراتب سازمانی، عملکرد ضعیف در صورت پراکندگی جغرافیایی سازمان، استنباط پیام بر اساس برداشت شخصی فرستنده و گیرنده را می توان نام برد (فخیمی، 1379).
اهمیت مهارت کلامی
در زندگی انسانی هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباط کلامی وسعت و تأثیر ندارد و هیچ پدیده ارتباطی این قدر با زندگی انسان عجین نیست. روانشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که از راه زبان، انسان تحول اساسی پیدا می کند.

بعضی از اهل منطق و معرفت و صاحب نظران فراتر می روند و می گویند به واسطه زبان و از طریق کلام است که کودک از وضع و حال حیوان به صفت انسان درمی آید.

یا می گویند زبان خانه ی وجود است و اگر زبان نبود تاریخ هم نبود. ارتباط کلامی به این دلیل مهم است که یکی از ابزارهای کارساز بشر برای کنترل و درک محیط خویش و تأثیر در آن است.

افزون بر آن، باید گفت که حداقل برای اکثر افراد، مهارت در استفاده از کلام یکی از بهترین ابزارهای کسب بیشترین پاداش در محیط زندگی و به حداقل رساندن تنبیه است (میلر 1، 1368) .
مهارت در ارتباطات گفتاری برای مدیر مهم و ضروری است. او بایستی تلاش نماید تا گفتارش واضح و روشن و در عین حال قابل فهم و به دور از ابهام و تحریف باشد. زیرا به نظر رابینز عواملی چون تحریف پیام و ابهام در پیام و گفتار، موجب تضعیف اطمینان (تقویت پدیده عدم اطمینان)، می شود.

از این رو بر رضایت کارمند یا کارگر، اثر منفی خواهد گذاشت و هر قدر در ارتباطات، پیام کمتر تحریف گردد و عوامل مخدوش کننده ارتباطات ضعیف تر شوند؛ مدیر بهتر می تواند پیام خود را به کارکنان و اعضای سازمان برساند و هدف های خود را تأمین کند.

این کار به نوبه خود، موجب ضعیف تر شدن پدیده ابهام می گردد و کار گروهی روشن تر و مشخص تر می شود و در نتیجه عملکرد اعضای سازمان و رضایت و تعهد شغلی آنان افزایش می یابد (رابینز، 1378. ترجمه پارسائیان و اعرابی).
ب) مهارت بازخورد 2
دومین مرحله در فرایند ارتباطات، مرحله بازخورد می باشد. بازخورد فرایندی است که از طریق آن دریافت کننده، برقراری ارتباط را اعلام می کند و در پاسخ می گوید پیام اصلی را چگونه احساس می کند.

به عبارت دیگر بازخورد، فرایندی است که به وسیله آن به شخص دیگر بگویید که شما درباره ی چیزی که آن شخص انجام داده، یا گفته است یا به طور کلی درباره وضعیت، چه احساسی دارید (شرمرهورن 3، 1993

-----
نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق:
تحقیقات انجام شده در زمینه تعارض و جنبه های مختلف آن در داخل و خارج کشور، نشان دهنده آن است که تنها یک سبک ترجیحی برای حل تعارض مورد توجه مدیران نیست؛

موضوع: پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با مهارت های ارتباطی مدیران..

بلکه، در شرایط مختلف ممکن است هر یک از سبک ها کمابیش، توسط مدیران به کار رود. از جمـله متــغیرهای فردی که رابـطه آنها با سبک های مدیریت تعارض مورد مطالعه قرار گرفــته است سن، جنس، سطح تحصــیلات، سابقه کار، شایستگی های فردی، نگرش نسبت به تعارض وسایر عوامل است.

نتایج این تحقیقات یکسان و همسو نیست. عاملی در یک تحقیق با سبک مدیریت تعارض رابطه داشته است، ولی در تحقیق دیگر رابطه معنادار نداشته است.

نگرش نسبت به تعارض در دو مقوله ی نگرش مثبت به تعارض و نگرش منفی به تعارض مورد مطالعه قرار گرفته اسـت. اثربخشـی، جو سازمانی و ساخـتار سـازمانی از جمله متغیرهای سازمانی بودند که رابطه آنها با سبک های مدیریت تعارض مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه ی معناداری با تعارض و سبک های مدیریت تعارض داشته اند.
در تمامی این تحقیقات برای اندازه گیری سبک های مدیریت تعارض، از پرسشنامه استفاده شده است.

در تحقیقات فوق، سبک های مدیریت تعارض، بررسی عوامل مؤثر در ایجاد تعارض و بررسی رابطه ی برخی متغیرهای فردی و سازمانی با سبک های مدیریت تعارض مورد مطالعه قرار گرفته است.
تفاوت تحقیقات انجام شده در خارج از کشور با تحقیقات انجام شده در داخل را می توان در تنوع موضوعات از حیث پرداختن به انواع تعارضات، استفاده از متغیرهای مهم رفتار سازمانی و مطالعه ی آنها با مدیریت تعارض و بررسی تعارض در سطح سرپرستان و کارکنان را مشاهده نمود.


بررسی تحقیقات پیرامون هوش عاطفی نشان می دهد که تحقیقات اولیه در این زمینه بیشتر به هنجاریابی و تعیین مؤلفه های آزمون های مختلف هوش پرداخته اند و در موقعیت های مختلف، هوش عاطفی با موفقیت تحصیلی، مدیریت و رهبری، عملکرد و اثربخشی مطالعه قرار گرفته است. تنوع در جامعه آماری تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تحقیقات، مختص به یک قشر خاصی نبوده است؛ بلکه، دامنه ی وسیعی از افراد مختلف نظیر دانش آموزان، کارکنان، مدیران و ... را دربرگرفته است.
نتایج این تحقیقات نشان می دهد که هوش عاطفی، به عنوان یک متغیر علّی و میانجی می تواند نقش مهمی در متغیر نهایی یا بازده داشته باشد.


تحقیقات انجام شده در زمینه ی ارتباطات و جنبه های مختلف آن در داخل و خارج کشور، نشان دهنده آن است که اثربخشی ارتباطات سازمانی در جوامع مورد بررسی بسیار قابل توجه بوده است

و بین مهارت های ارتباطی مدیر و کارکنان با تعهد سازمانی، جو سازمانی، عملکرد و اثربخشی ارتباط وجود دارد.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور، در این زمینه نشان دادند که با ایجاد کانال های ارتباطی که موجب تسهیل ارتباطات سازمانی می شود، رضایت شغلی و بهره وری بهبود می یابد.


-----
نحوه امتیاز دهی
پرسشنامه هوش عاطفی:
 این پرسشنامه به منظور اندازه گیری میزان هوش عاطفی فرد ارائه شده است. این پرسشنامه شامل 33 سؤال است که مؤلفه های هوش عاطفی را اندازه گیری می کند.

هر آزمودنی 6 نمره جداگانه دریافت می کند که 5 نمره آن مربوط به هر کدام از مؤلفه ها و 1 نمره به صورت کل می باشد.

سؤالات 6، 10، 12، 14، 24، 27، 32 و 33 مؤلفه آگاهی، سؤالات 2، 5، 11، 16، 18، 23 و 30 مؤلفه مدیریت خود، سؤالات 3، 4، 17، 22، 25 و 29 مؤلفه خودآگاهی اجتماعی، سؤالات 7، 8، 13، 19 و 28 مؤلفه مهارت های اجتماعی و سؤالات 1، 9، 15، 20، 21، 26 و 31 مؤلفه خودانگـیزی را اندازه گیـری می کند.

پاسـخها به صورت 5 درجه ای و ترتیبی می باشند.

در سؤالات این پرسشنامه چنانچه آزمودنی گزینه الف را انتخاب کند نمره 1 و چنانچه گزینه 5 را انتخاب کند نمره 5 می گیرد و بالعکس. اگر آزمودنی در سؤالات 1، 9، 12، 13، 14، 18، 22، 28، 31 و 33 گزینه الف را انتخاب کند نمره 5 می گیر

د و چنانچه آزمودنی گزینه ب، ج، د و هـ را انتخاب کند به ترتیب نمره کمتری می گیرد. نمره گذاری سؤالات دیگر برعکس می باشد.
پایایی پرسشنامه هوش عاطفی توسط دیگران
در مطالعه منصوری (1381) ضرایب پایایی برای هوش عاطفی بر اساس روش آلفای کرانباخ برای 33 سؤال به دست آمده است. ضرایب پایایی کل آزمون 84/0 بوده که می توان گفت آزمون هوش عاطفی ترجمه شده از پایایی خوبی برخوردار است.
پایایی و روایی به دست آمده از پرسشنامه هوش عاطفی توسط محقق
همان طور که قبلاً اشاره شد، پرسشنامه هوش عاطفی توسط منصوری (1381) ترجمه شده بود، ولی مجدداً توسط محقق ترجمه گردید، سپس توسط اساتید راهنما و مشاور مورد بررسی و بازبینی کامل قرار گرفت.

ترجمه نهایی برای تعیین اعتبار صوری و محتوایی به 15 تن از اساتید روان شناسی و علوم رفتاری و ادبیات زبان انگلیسی تقدیم شد، تا نقطه نظرات اصلاحی خود را اعلام نمایند.

پس از لحاظ کردن نظرات آنان، پرسشنامه نهایی مجدداً به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید.
برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه در یک تحقیق آزمایشی 35 پرسشنامه به وسیله پست و برای تعدادی از مدیران آموزشی و اجرایی گروه های تربیت بدنی (مقطع کاردانی) دانشگاه های  آزاد اسلامی ارسال گردید،

که پس از دریافت پرسشنامه های برگشت داده شده پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که پایایی پرسشنامه هوش عاطفی 80/0 محاسبه گردید که از نظر آماری قابل قبول تشخیص داده شد.
پرسشنامه مهارت های ارتباطی
پرسشنامه مهارت های ارتباطی به منظور اندازه گیری میزان مهارت های ارتباطی فرد ارائه شده است. این پرسشنامه شامل 18 سوال است که مـؤلفه های مـهارت کـلامی، مـهارت شنود مؤثر و مهـارت بازخورد را اندازه گیری می کند.

هر آزمـودنی 4 امتیاز جـداگانه دریافـت می کند که 3 امتیاز آن مربوط به هر کدام از مؤلفه ها و 1 امتیاز به صورت کل می باشد. سؤالات 3، 4، 7، 12، 15 و 17 مهارت کلامی، سؤالات 2، 6، 8، 10، 14 و 18 مهارت شنود مؤثر، سـؤالات 1، 5، 9، 11، 13 و 16 مؤلـفه مـ
----
فرضیه 26:
بین سابقه خدمت و هوش عاطفی در مدیران تحت بررسی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
با توجه به اطـلاعات جدول   فرضیه مذکور با استفاده از آزمـون همبستگی پیرسون مورد آزمایش قرار گرفت؛ نتیجه نشان داد که بین این دو متغیر در سطح آلفا 05/0 ارتباط معنی داری وجود ندارد. 05                                                                          /0=   < 9723/0 = P-value  
پس، این فرضیه مورد تأیید قرار می گیرد.

جدول  :  ارتباط سابقه خدمت با هوش عاطفی در مدیران تحت بررسی

 

*********

 

موضوع: پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با مهارت های ارتباطی مدیران..
 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید