جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

خرید هم بصورت تکی هم اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو را برای شما قرار داده ایم. این گزارش کارآموزی در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود گزارش کارورزی ایران خودرو را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 87 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو.

تکه ای از این گزارش کاراموزی را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
مقدمه                                             آ
بخش اول : پياده و سوار كردن قطعات موتور
كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور                         1
آزمايش رينگ هاي پيستون                                10
كليات مربوط به بستن موتور                                13
بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور                    13
بستن پيستون ، گچن پين و شاتون                            15
جا انداختن رينگها روي پيستون                                16
جا انداختن پيستون و شاتون                                17
بستن اويل پمپ به بلوك موتور                                19
بستن فلايويل روي ميل لنگ                                19
بستن ميل سوپاپ                                         20
بستن دينام واستارت بر روي موتور                            24
بخش دوم : تعمير سيلندر
سائيدگي سيلندر و علل آن                                         25
سنگ زدن يا پوليش موتور                                    30
بوش هاي سيلندر                                        34
تعمير ترك هاي بلوك سيلندر                                36
بخش سوم : تعمير سوپاپ و سرسيلندر
عيب هاي سوپاپ                                        37
بخش چهارم : چرخ دنده هاي جلوي موتور و طرز تنظيم آنها
تايمينگ                                            41
بخش پنجم : تعمير شاتون ، ميل لنگ و ياتاقانها
كليات مربوط به شاتون و گجن پين                            48
سنگ زدن ميل لنگ                                        61
يادآوري                                            68
ساختمان ياتاقان                                        71
علل صدمه ديدن ياتاقانها                                    76
بخش ششم : عيب يابي
كاهش كشش موتور                                78
عواملي كه در عمر موتور تاثير دارند                        83
14 ـ تشخيص ترك هاي ميل لنگ
تشخيص ترك هاي ميل لنگ بوسيله دستگاه مخصوص ترك ياب انجام ميشود .دراين دستكاه باعبورجريان برق بمدت چندثانيه ،ميدان مغناطيسي ايجادشده وترك هاي ميل لنگ بوسيله چراغ ماوراءبنفش ديده ميشود.
پس ازتميزكردن وچربي زدائي نقاط تماس ميل لنگ ،آنراروي پايه هاي جناغي قرارمي دهند (فاصله دو پايه نسبت به طول ميل لنگ قابل تنظيم مي باشد).
حالاكليدبرق دستگاه رادرمحل (1)قرارداده پدال رابراي چندثانيه فشارمي دهيد .دراين حالت جريان برق روي عقربه آمپرمترمشاهده مي شود (مقدارجريان برق براي هر25ميليمترقطرثابت ميل لنگ تقريبا500آمپراست).
درصورتيكه جريان برق كمترازمقدارفوق باشد ،كليد را درمحل (2)قرار ميدهند (نقاط(2) (3) مخصوص ميل لنگ هاي اتومبيل هاي وكاميون هااست).درنقطه(4) عبورجريان برق خيلي قوي بوده وعملاتشخيص ترك هاي ميل لنگ مشكل مي باشد .
پس ازمعلوم شدن محل قراردادن كليد برق ،مركب مخصوص رابه صورت  پودر              مي باشند.با استفاده ازكنترل پائي مدت 5سال جريان برق را ازميل لنگ عبور ميدهيد.
توجه: دراين حالت نبايد ميل لنگ راچرخاند.زيرا درنقاط تماس ميل لنگ باپايه هاي جناغي ،جرقه الكتريكي ايجاد ميشود.
دراين حالت كليد برق رابسته وبكمك چراغ ماوراء بنفش روي ذرات مركب فلورسانت ،ترك هاي ميل لنگ به صورت خطوط سبز مشاهده ميگردد.حالاميل لنگ راچرخانيده وسمت ديگرميل لنگ را نيز بهمين روش آزمايش مي كنند .
يادآوري:
1-اگرطول ميل لنگ بيشترازحد اكثر فاصله دوپايه جناغي باشد ،بايدعمل ترك يابي دردودفعه انجام گيرد.
2-درموقع ترك يابي اگرعوض خطوط سبز ،خطوط آبي مشاهده گردد.بايستي مركب راعوض نمود،زيراممكن است كه مركب بتدريج فاسدشده باشد.
3-درموقع انجام آزمايش ،ممكن است شوك هاي الكتريكي دربدن شخص آزمايش كنندبوجودآيد.گرچه شدت جريان خيلي بالااست ،ولي خطري وجودندارد.زيرا ولتاژبرق فقط7ولت مي باشد.
4-بااينكه دراين آزمايش ،جريان برق متناوب است .ولي ميدان آهنربائي دائمي نبوده وازبين بردن آن ضروري نيست.
15ـ تراش ثابت ها
هنگام تعمير  اساسي موتوراتومبيل ،ضمن بازديد بلوك موتور ،ممكن است درمحل ثابت هاپيچيدگي مشاهده شود .

يااينكه ثابت هاازحالت گردي خارج شده باشند .البته اين عمل دراثرگرم ياسرد شدن بيش ازاندازه موتور بوده ويا دراثرنيروهاي وارده به ثابت ها و يا ميل لنگ ايجاد ميگردد.پيچيدگي وهم چنين دو پهن شدن ثابت ها ممكن است بدليل نرسيدن روغن به ياتاقانها بوده ويا دراثرفرسودگي اويل پمپ يا بسته بودن مسير روغن باشد .
آزمايش ثابت ها:پس ازبازكردن پيچ هاي ثابت ها،كپه هاوميل لنگ رابرداشته وپس ازتميزكردن ،كپه هارابوسيله آچارمدرج(تورك متر)باگشتاورمعيني مي بندند.
حالابوسيله ساعت داخل سيلندرياميكرومترداخل سنج درچندنقطه قطرثابت هارا اندازه گرفته و مقدار سائيدگي يا دو پهني آنرا معلوم مي كنند.اگرمقدار دو پهني بيش از002/0اينچ(05/0ميليمتر)باشد .بايستي ابتدا كپه هاي ثابت هارا بوسيله دستگاه سنگ زني كپه ،سنگ زده وبعدآَ بوسيله دستگاه ثابت تراش ،قطرداخلي آنها را باندازه استاندارد مي تراشند .


براي آزمايش كجي ثابت ها،از وسيله مخصوصي استفاده مي شود .قطراين وسيله مخصوص 001/0 اينچ(03/0ميلمتر)كوچكترازقطرثابت ها است .پس ازقراردادن اين وسيله به جاي ميل لنگ ،پيچ هاي ثابت هارا باگشتاورمعيني بسته وآنرا بوسيله دسته اي مي چرخانند .حالا بايستي اين وسيله كاملاَ بطورآزادگردش كند .درغيراينصورت كپه ثابتها كج بوده و بايستي كپه معيوب عوض شود. سپس بادستگاه ثابت تراش آنراتراش داده وخلاصي لازم را به آن ميدهند.
 تراش ثابت ها : پس ازتشخيص كج بودن ثابت هاي دو پهن بودن آنها،بلوك موتوررا به دستگاه ثابت تراش مي بندند .سپس پيچ هاي ثابت هارا بسته و بوسيله ساعت داخل سنج قطرثابت ها را اندازه گرفته ومقدارفلزي كه بايستي تراشيده شود مشخص مي كنند .
طرزبستن بلوك موتوربه دستگاه ثابت تراش بدين نحواست كه ابتدابلوك موتورراروي دستگاه قرارداده محل دوبرج رانسبت به طول وارتفاع بلوك موتورتنظيم مي كنند.

سپس ميل تراش راروي برج هاقرارداده ودونيم دايره كونيكي مخصوص سنتركردن راروي ميل تراش گذاشته وبداخل ثابت هاي انتهائي (اول وآخر)فشارميدهند.حالاكپه هاي ثابت هاراهمانطوري كه دربالابدان اشاره شدبسته وعمل سنتركردن تقريبي راانجام ميدهند.

سپس دونيمدايره رابرداشته وبجاي آن وسيله سنتركردنن رادرداخل هريك ازثابت هاي انتهائي قرارداده وبوسيله دوفرمان دستي درجهت هاي  افقي وعمودي حركت ميدهند.اين عمل راآنقدرادامه ميدهند تاعقربه ميكرومترساعتي،انحرافي رانشان ندهد.پس ازآن بوسيله اهرم هاي مربوطه آنراقفل  مي كنند.
براي تعيين مقدارتراش علاوه برروش استفاده ازساعت داخل سنج كه درپيش بدان اشاره شده ازكتابچه راهنمائي اندازه ياتاقان هانيزميتوان استفادهنمود
اندازه طول تيغچه ،بوسيله ميكرومترمخصوصي كه داراي پايه آهن ربائي بوده وبرروي ميل تراش قرارميگيرد تعيين ميشود.دراين حالت پيچ ميكرومترراروي صفرقرارداده ونوك ميكرومتررابانوك تيغچه درحالت تماس قرارميدهند.باتنظيم پيچ سمت چپ ميكرومتر،عقربه بايستي كاملاَروي صفرقرارگيرد.
يادآوري :درصورتيكه سطح نشيمن كپه هابيش از0015/0اينچ (038/0ميليمتر)سنگ زده شود.پس ازتراش ثابت هاواستانداردشدن آنها،فاصله بين دومركزچرخ دنده هاي ميل لنگ وميل سوپاپ كمترشده وپس ازبستن موتور،دنده هاسفت كارخواهند كرد .لذابراي ازبين بردن اين عيب ،ميتوان ازبوش هاي نيمه تمام كه درپيش بدان اشاره شده استفاده كرد .

زيرااين نوع بوش ها ،فلززيادي براي تراش داشته وباندازه فاصله كم شده ،مركزبوش ميل سوپاپ راميتوان بالابردتااندازه فاصله مركزدوچرخ دنده به اندازه قبل ازتراش برسد .

 

16ـ ساختمان ياتافان ها


پوسته ياتاقان هاي موتور اتومبيل دو تكه بوده و از فولاد يا برنز ساخته شده است . اين فولاد يا برنز استحكام و مقاومت لازم را به ياتاقان ميدهد . در روي اين قسمت فولادي يا برنزي چند لايه  ( يك تا چهار) مواد ياتاقاني بضخامت چند هزارم اينچ قرار گرفته است .

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو
علت استفاده از مواد نرم ياتاقاني اينست كه در صورت تأثير عوامل خارجي ، فقط مواد ياتاقاني از بين ميرود و ميل لنگ سالم خواهد ماند . زيرا هزينه خريد يك دست ياتاقان بمراتب كمتر از هزينه سنگ زني و يا تعمير ميل لنگ است .
بعضي از ياتاقانهاي ثابت ، داراي شيار روغن بوده واين شيار ، روغن را در تمام سطح ياتاقان پخش مي كند . براي جلوگيري از بازي طولي ميل لنگ ، در يكي از ثابت هاي موتور ، واشر بغل ياتاقاني قرار داده ميشود . هم چنين در بعضي از موتورها از ياتاقان هاي ثابت فلنج دار استفاده مي كنند .معمولاً اين ياتاقانهاي فلنج دار در ثابت هاي اولي يا آخري موتورواقع است .
17 ـ موادياتاقاني
موادياتاقاني ازآلياژفلزات سرب ، قلع ، آنتيموان ومس ويافلزات سرب ،قلع ،جيوه ،كالسيم، آلومينيوم به نسبت هاي معيني تركيب ميشود.انتخاب نوع موادياتاقاني بسته به طراحي وساختمان ياتاقانهاوهم چنين نوع موتورها(سبك ،نيمه سبك ،سنگين ،خيلي سنگين )فرق       مي كند .

بابيت كه معمولاًدرموتورهاي سبك به كار برده ميشودازيك لايه پوسته فولادي ويك لايه بابيت ساخته شده است.درساختمان بابيت هاازدوفلزاصلي قلع وسرب استفاده ميشود.
1-    بابيت هاي پايه قلعي كه درتركيب آن هادرصد قلع بيشتر از سايرفلزات است وداراي 89% قلع ،5/7%آنتيموان، 5/3%است .
2-    بابيت هاي پايه سربي شامل 83 درصد سرب 15 درصد آنتيموان ، 1 درصد ارسنيك ، 1 درصد قلع مي باشد.
در بعضي از ياتاقان ها ، نسبت به نوع موتور دو يا سه لايه مواد ياتاقاني روي پوسته قرار داده ميشود .

در حاليكه ياتاقان موتور هاي سنگين ، لايه هاي بيشتري داشته وتعداد آنها بعضا به چهار لايه نيز ميرسد . طرز قرار گرفتن لايه ها بر روي پوسته فولادي به شرح زير است

: 1 ـ مواد ياتاقاني آلياژ مس وسرب  2 ـ لايه نيكل 3 ـ لايه آلياژ سرب ،قلع ،مس 4 ـ مواد گردي قلع .
هم چنين در ياتاقان ها براي استحكام بيشتر ، از فلزات كادميوم ، نقره ويا نيكل نيز استفاده ميشود ، اين نوع ياتاقانها در مقابل خستگي مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهند .
18 ـ مشخصات ياتاقان ها
ياتاقان هاي موتور بايستي داراي مشخصاتي باشند تا بتوانند در مقابل ضربه ها و بار هاي وارده بر آنها مقاومت داشته وبه سرعت سائيده نشوند .
1 ـ مقدار بار وارد بر ياتاقان ( ظرفيت بار ياتاقان ) ـ موتور هاي امروزي سبكتر ، جمع وجور تر و داراي قدرت بيشتري بوده ونسبت تراكم آنها زياد است.

افزايش نسبت تراكم ، سبب ازدياد فشار حاصله از احتراق شده و بار وارد بر ياتاقان هاي شاتون ها بيش از 6000 پوند بر اينچ مربع معادل 4126 كيلو پاسكال خواهد بود .
2 ـ مقاومت در مقابل خستگي ـ هر گاه فلزي در معرض تنش هاي مداوم قرار گيرد . انعطاف پيدا كرده وخم ميگردد ( ولو بمقدار كم ) .

سپس اين فلز سخت شده . ترك برداشته ويا شكسته ميشود . لذا ياتاقان هائي كه در معرض بار هاي زيادي هستند بايستي مواد ياتاقاني آنهادر مقابل اين تنش ها مقاوم بوده و تمايل بترك يا شكستگي از خود نشان ندهد .
3 ـ توانائي پذيرش ذرات و جرم ها روي ياتاقان ها :
در موتور اتومبيل ها با وجود هواكش ، فيلتر روغن و توري ها، با ذرات خاك و براده فلزات وارد موتور ميشوند . مقداري از اين جرم ها ، وارد سيستم روغنكاري شده و روي ياتاقان ها مينشيند . در صورتيكه اين ذرات از ماده سفت وسخت باشند ، روي ميل لنگ خط انداخته و به ياتاقان ها نيز صدمه مي رسانند .

لذا مواد ياتاقاني بايستي طوري باشد تا بتواند اين جرم ها را در خود جاي داده و مانع از خط خوردگي روي ميل لنگ گردد .
4 ـ مقاومت در مقابل خورندگي ـ در اثر عمل احتراق در موتور ها ، مواد خورنده توليد ميگردد كه براي فلزات مضر است . هم چنين بنزين هاي بدون سرب ، خاصيت شيميائي روغن را تغيير داده و حالت خورندگي ياتاقان ها را افزايش ميدهد . لذا بايستي روغن موتور را پس از كاركرد معيني عوض نمود .

تركيبات ياتاقان ها نيز بايستي طوري باشد تا در مقابل خورندگي مقاومت نمايد . مثلا سال ها قبل از ياتاقان هاي مسي وسربي استفاده ميشده ولي امروزه بيشتر ياتاقان هاي آلومينيومي وسربي مصرف ميگردد . زيرا اين نوع ياتاقان ها در مقابل خورندگي بهتر مقاومت مي كنند.  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو

--------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید