جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  نمونه گزارش کارورزی 1 دانشگاه فرهنگیان   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

(................................................................)

در این پست، گزارش کارورزی 1    را برای شما قرار داده ایم.

این   گزارش کارورزی یک در قالب فایل  پی دی اف آماده دانلود می باشد.

تعداد صفحات: 100 صفحه.

فرمت فایل: pdf.

موضوع:  گزارش کارورزی یک 1  دانشگاه فرهنگیان .

#گزارش_کارورزی_1   گزارش کارورزی  1

دانشجوی گرامی: فرشته ثابتی ❤️????

پردیس: نسیبه تهران 1400  ????????

heart

دانلود فهرست این کارورزی

با انتقال و کپی در اینجه مقداری بهم ریخته شده است.

 

)) فهرست مطالب ((
عنوان صفحه
چکیده ............................................................................................................................................................................. ۵
مقدمه .............................................................................................................................................................................. ۶
گزارش اولین روز کارورزی .......................................................................................................................................... ۸
توصیف فضای فیزیکی .................................................................................................................................................. ۱۱
توصیف فضای عاطفی ................................................................................................................................................... ۲۵
توصیف فضای ساختاری .............................................................................................................................................. ۳۳
توصیف فضای آموزشی ................................................................................................................................................ ۵۶
نتیجه گیری ................................................................................................................................................................... ۹۹
منابع .................................................................................................................................................................................
چکید ه :
برای تب دی ل شدن به ی ک معلم حرفه ا ی مراحل مختلف ی بای د طی شود تا ی ک دانشجو معلم بتواند پیش ز مین های از حضور در کلاس درس را تجربه نمای د ، البته کارور زی بنده به علت شرای ط کرونایی متاسفانه به صورت حضوری برگزار نشد و تنها در فضا ی اسکای روم امکان حضور در کلاس را داشت م اما در کل م ی توان گفت که گذراندن کارورز ی برا ی معلم شدن بسیار لازم است .
در کارور زی ۱ به مدرسه فدک واقع در شهرک شهی د محلاتی ) منطقه یک شهر تهران ( رفتم وتوانستم جنبه های گوناگونی از مدرسه را با استفاده از روایت و مشاهده تاملی برر س ی نمایم . از جمله آنها : برر سی وضعیت آموز شی ، ساختار ادار ی ، موقعیت فیزیک ی و ارتباط عاط فی معلم با دانش آموزان بود .

 

پس از توصیف جنبه های گوناگون این مدرسه هر کدام مورد استنباط ، بازنگری ) شش کلاه تفکر ، اگر آنگاه ( قرار گرفت و طبق آنها مسائلی شناسایی و تببین شد ؛ در آخر هم به منظور بررسی شواهد در گزارشات کدگذاری شدند.
مفاهیم کلید ی : کارورزی ۱ ، روایت ومشاهده تاملی ، موقعیت فیزیکی ، ساختار اداری ، وضعیت آموزشی ،
ارتباط عاطفی ، استنباط ، بازنگری ، تبیین مسئله ، کد گذاری
مقدمه :
اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز به ح دیست که بسیاری از جامعه شناسان آن را مهم ترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق م ی دانند. آموزش و پرورش درپروراندن فرد و بالنده کردن آنان نقش حیات ی دارد،

شناسایی استعدادها و ایجاد شرای ط لازم برای شکوفایی آنها درزمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های مختلف عقلان ی، عاطفی ، اجتماعی و جسما نی مسئو لیت های سن گینی است که آموزش و پرورش بای د انجام رساند.

به عبارت د یگرکمال انسان در گرو تربی ت صحیح و رفتار اوست.در مجموعه دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر ، گرای ش ش دی د به ) آموزش و پرور ش ( جالب توجه است گرایشی که تقریباً فراگی ر و جهانی است.

در جامعه امروز همه ملت ها با هر نظام سیا سی و اجتماعی، پیشرفت ه و در حال پ یشرفت به مساله ی )تربیت( توجه دارند و آموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی در مق یا س جهانی از اولوی ت خاصی بهره مند است.

این توجه ش دی د بی دلیل نیست و بر منط قی قوی ب نیاد شده است. دنیای امروز، تربی ت فرزند را از نیازهای اول یه زندگی می شناسد و بدون اغراق آموزش و پرورش و مر بیان پرور شی در این تربی ت نقش انکارناپ ذیری دارند چون که ا ین نهاد در صدد است در کنار آموزش علمی، روح و جان کودکا ن و نوجوانان را به گونه ای صیق ل دهد تا درجات متعال ی در فکر و ان دیشه آنان نهادین ه گردد ) معیری ، ۱۳۸۴

( اگر تع لیم و تربیت افراد به نحوی صحیح، با برنامه ریز ی ،منسجم و اصو لی مطابق با استانداردهای جامعه صورت پ ذیرد جوانان در پایان تحصی ل خود م ی توانند با استفاده از آموز ش های انجام شده به طور مستقل برای آیند ه شغل ی و زندگ ی خود تصمیم ب گیرن د و به موف قیت برسن د . بنابراین م ی توان نتیجه گرفت آموزش و پرورش در موفقیت ی ا عدم
موف قیت جوانان نقش تاثی ر گذار و مهم ی دارد. ) واله ، ۱۳۹۹ )
به همین دلیل دانشگاه فرهن گیان در راستا ی توانمندسازی و ارتقای شایست گی ها ی معلمان به دنبال ا یجاد تحول م ی باشد . یکی از کارهایی که مورد تاکی د ای ن دانشگاه است توجه به امر کارورز ی م ی باشد .

کارورز ی به منظور کسب تجربه و مشاهده همه مسائل آموز شی ، تربی تی و... می باشد . هدف از کارورزی در ای ن ترم، آشنای ی با فضای مدرسه و کلاس و آشنایی با فضا ی واق عی آموزش و تدریس، مشاهده روش های تدریس معلمان با تجربه و استفاده از تجارب آنها و همچنی ن آشنایی با ساختار فیزیک ی و قانون ی درون مدرسه و مشاهده و برر س ی
روابط متقابل پرسنل در مدرسه م ی باشد .

امروز ه واژه کارورز ی کاربردهای فراوان ی دارد. در حق یقت می توان هر تجربه آموز شی را که با شغل ترکیب شود کارور زی نامی د . در کل هیچ جانشین ی برا ی تجربه عملی وجود ندارد ؛ کارورز ی ابزار ی برا ی تب دی ل تئوری به عمل و تلا ش ی برا ی ایجاد پیوندها ی بین محی ط عملی و مراکز آموز شی است.

برای انجام کنکاش شغ لی نی ز کاربرد زی ر از بق یه گزینه ها مناسب تر است. واضح است که هرگز نمی توان از طریق مطالعه یا گفت و گو با افراد مطلع به اطلاعات کا فی و مورد نیاز برا ی کنکاش شغلی دست یافت .
)) گزارش اولین روز کارورزی ((
همه ی بچ هها در اواخر مهرماه به دنبال نامه کارورز ی و انتخاب مدرسه هستند ، اما من در هفته آخر تابستان بعد از انتخاب واحد تصمی م گرفتم مدرسه ای را که خودم در آن تحصی ل م یکرد م را انتخاب کنم و با معلم جامعهشنا سی که با ایشان کلاس داشتم کارورزی را بگذرانم ؛ به خاط ر همین تصم یم گرفتم که در واتساپ به
شماره تلف نی که در سال آخر تحص یل به من دادند تا از ا ین طریق بعد از مدرسه با ایشان ارتباط داشته باشم پیام دهم تا ببین م من را به عنوان کارورز قبول م یکنن د ی ا نه . بعد از صحبت با ایشان با کمال میل پ ذیرفتن د و خیلی خیل ی خوشحال شدند از اینک ه قرار است دوباره من را ببین د ، من هم خیل ی خوشحال بودم هم به خاطر دیدن دوباره ایشان و هم به خاطر اینکه با معلم راهنمای کارورز ی ام آشنای ی کامل دارم و به بهتری ن نحو م یتوانم کارورز ی ام را بگذرانم .
در هفته ی دوم مهر ماه متوجه شدم که چند نفر از بچه های علوم اجتماعی نامه ی کارورز ی شان را گرفتند ، من هم میخواست م به اداره بروم و نامه ام را هر چه سر یع تر ب گیرم اما به خاطر اینک ه آ ن هفته تعطی ل بود پیش همسرم رفته بودم و از اداره محل سکونتم دور بودم و نم یتوانستم به آنجا بروم و نامه ام را ب گیر م و از طرفی هم
استرس داشتم که نکند

دی ر به اداره مراجعه کنم و ظرفی ت مدرسه ای که دلم می خواهد در آنجا کارورز ی بگذرانم پر شود ؛ به همی ن خاطر از پدرم که با کارها ی اداری آشناست خواستم چهارشنبه به اداره منطقه ی ک برود و از آنجا برا ی مدرسه مورد نظر م یعن ی مدرسه فدک نامه ب گیر د . روز چهارشنبه وقتی از خواب بلند شدم اولین کاری که کردم ای ن بود که به پدرم زنگ بزنم و نتیجه رفتن او به اداره را بپرسم اما وقتی به او زنگ زدم تازه داشت به سمت اداره حرکت م ی کرد ، حدود یک ساعت بعد به من
زنگ زد و .

گفت که اداره به او گفته است که بای د به مدرسه مراجعه کنی د و از مدرسه بخواهی د که بر ای ما نامه بزنند ؛ من هم از پدرم تشکر کردم و گفتم که خودم هفته بعد به مدرسه م ی روم تا بب ینم جریان چیس ت و بای د چه کا ری انجام دهم .
در همان شب یکی از همکلا سی هایم که استاد کارورز ی اش با من متفاوت بود اما در نزدیکی خانه ما زندگی می کرد از من پر سی د که بر ای کارورز ی قرار است به کدام مدرسه بروم ؟ من هم برا یش کامل توضیح دادم ، بعد به من پیشنهاد داد که با من به مدرسه فدک بیای د تا کارورزی را با هم در یک کلاس با شیم و در گزارش نویسی به هم کمک کن یم من هم قبول کردم ؛

بعد از آن با هم قرار گذاشتیم که روز یکشنب ه ساعت ۸ صبح دم درب مدرسه با شیم و بعد از آنجا به اداره برویم

 

موضوع: دانلود گزارش کارورزی یک 1  دانشگاه فرهنگیان

 

---

 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید