جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 4 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای دانلود نمونه گزارش کارورزی 1 یک دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش ابتدایی  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی یک 1 رشته اموزش ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از  نمونه گزارش کارورزی 1 یک  رشته آموزش ابتدایی را دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه گزارش کارورزی و کارآموزی یک رشته آموزش ابتدایی علوم تربیتی در کارورزی دانشگاه فرهنگیان   را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 57پنجاه و هفت صفحه.

فرمت فایل: پی دی اف ورد pdf.

 

در فایل دانلودی همه چیز مرتب است. فقط در انتقال به اینجا مقداری در هم شده است
 

:زمان انجام کارورزی:  پاییز 1401

#گزارش_کارورزی_1

دانشجوی گرامی: زهرا رهسپار ????

رشته آموزش ابتدایی #آموزش_ابتدایی ????

پردیس فاطمه زهرا اصفهان ????????

*******************
فهرست

رشته آموزش ابتدایی
عنوان تحقیق: گزارش کارورزی 1
آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفها ن
مدرسه: دبستان دخترانه حسین امین 1
کلاس: سوم ابتدایی
استاد راهنما: خانم دکتر اسحقی
معلم راهنما: سرکار خانم قاسمی
دانشجومعلم: زهرا رهسپار

پاییز 1401
چکیده:
در دوره کارورزی 1 دانشجومعلم با همکاری استاد و معلم راهنما در زمینه حرفه معلمی تجرب ههایی را کسب میکند.  پژوهش حاضر، حاصل 12 جلسه حضور در کلاس درس پایه سوم دبستان دخترانه حسین امین 1 واقع در اصفهان م یباشد. 

هدف از این گزارش مشاهده تأملی و دقیق از فضای فیزیکی مدرسه، آموزش و روش مدیریت معلم، روابط عاطفی و تعاملات معلم با سایرین است که در آخر هم تجربیات و نکات قابل توجه آمده است.

در این تحقیق در طول ترم از رو شهای مختلفی برای جم عآوری اطلاعات همچون مشاهده، مصاحبه، پرسش و پاسخ از دان شآموزان و مطالعه منابع استفاده شده است.

فهرست مطال ب
عنوان صفح ه
مقدمه ............................ ................ 1
گزارش اولین روز کارورزی .......................... ................................................... 3
فضای فیزیکی مدرسه ...................... 5
عوامل تأثیرگذار در تعلیموتربیت ........................... 11
روش تدریس ......................... 11
مدیریت نظم کلاس ........... .......... 18
روشهای ارزیابی و پرسش و پاسخ .................. 23
تعاملات ....................................... ..................... 28
تعامل معلم با دانشآموز ............................. 28
تعامل معلم با اولیا .................. 30
تعامل معلم با کادر مدرسه ............. 31
تجربیات من ............................ ................. 32
آنچه درس گرفتم ....................... 34
مسئله یابی ................ ..................... 39
نتیج هگیری ........ ................... 40
پیوست ................................................................ 42
منابع ..................... ............................

مقدمه :
اهمیت تعلی موتربیت و وجود یک نظام آموزشی کارآمد در عصر امروز بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا برای
رویارویی مؤثر با چال شهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اخلاقی، بستری مناسبتر و کارسازتر از
نظام تعلی موتربیت نم یتوان یافت.

در نظام آموزشی کارآمد، عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسی،
یادگیرند هها، معلم، وسایل آموزشی، فضا و تجهیزات، بودجه و اعتبار با یکدیگر تأثیر متقابل دارند تا د ستیابی
به هد فهای مورد نظر را امکانپذیر سازند.

پس لازم است هریک از عناصر از کیفیت و کارآمدی لازم برخوردارمهمترین نقش را در فراه مسازی شرایط » معلم به عنوان کارشناس یادگیری اثربخش « باشند.

در این میان
مناسب برای یادگیری ایفا مینماید و باید صلاحی تهای لازم را برای انجام چنین نقشی در نظام آموزشی دارا
باشد. )خروشی، 1394 )
معلمان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جریان آموزشی، نقش مهمی در ایجاد تمد نها و سرنوشت آینده هر
جامعه دارند، زیرا یادگیرندگان از طریق تعامل با آ نها تجربیات، دانش، نگرش و ارز شها را ب هدست م یآورند .


پس موضوع پرورش و پیشرفت حرف های معلمان یکی از اصول اساسی در بهبود آموزش است چراکه به دنبال
آماد هسازی معلم، نسلی تربیت میشود که به نیازهای آینده جامعه پاسخ خواهد داد.

این امر به دلیل اهمیت
زیاد نیاز به توجه بسیاری دارد و توسعه حرف های اصلیترین نکته بر ای دستیابی به مهارتهای حرف های برای
دانشجومعلمان است. )تق یزاده، 1400 (

که این مهم در نظام تعلی موتربیت بر عهده دانشگاه فرهنگیان به عنوان
دانشگاهی مأموریت محور، قرار گرفت هاست تا بستر مناسب را فراهم کند و با بهر هگیری از امکانات، شرایط لازم
برای توانمندسازی دانشجومعلمان برای ورود به این حرفه مهیا شود .


دانشگاه فرهنگیان، به عنوان دانشگاهی نوپا، در تربیت، آماد هسازی و توانمندسازی معلمان، متناسب با
ارز شهای اسلامی و نیازهای جامعه، برای ورود به عرصه تعلیموتربیت در چش مانداز آینده، نقشی اساسی ایفا


م یکند. )علیمحمدی، جباری، نیازآذری، 1398 ( یکی از مهمترین مواد درسی این دانشگاه توجه به کارورزی
پیش از فار غالتحصیلی است که از نظر دانشجومعلمان، سودمندترین برنامه در میان برنام هها محسوب م یشود .

 

----

موضوع: نمونه گزارش کارورزی 1 یک  رشته اموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

-------------