جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران را برای شماقرار داده ایم.

این پایان نامه که درباره نقش اطلاعات در فرایند عملکرد مدیران می باشد در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 165.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران.

 

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

 

پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

 

 

فهرست مطالب


عنوان                                                                                    صفحه
چكيده                                             1
فصل اول: كليات پژوهش                    
1-1- مقدمه                                            3
2-1- بيان مسئله                                            3
3-1- هدف پژوهش                                        4
4-1- اهميت ضرورت پژوهش                                    5
5-1- انگيزه پژوهش                                         6
6-1- سوالهاي پژوهش                                        6
7-1- تعاريف عملياتي                                        6

فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2-  مباني نظري پژوهش                                    11
1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات                                12
2-1-2- ارتباطات چيست                                    14
3-1-2- تعاريف ارتباطات                                    15
4-1-2- هدف از برقراري ارتباط                                    17
5-1-2- انواع ارتباطات                                        18
6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                22
7-1-2- شيوه هاي ارتباط                                    23
8-1-2- شکلهای ارتباط                                        25
9-1-2- فرآيند ارتباطات                                        29
10-1-2- الگوي ارتباطي برلو                                    31
11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل                        31
12-1-2- موانع برقراری ارتباط                                    32
13-1-2- كاركردهاي ارتباطات                                    33
14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات                                45
15-1-2- بازخور                                        47
16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر                                49
17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست                                50
18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات                                50
19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات                            52
ارتباط مؤثرتر                                            52
21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                53
22-1-2- ارتباطات محور توسعه                                    55
23-1-2- پيشرفت ارتباطات                                    56
24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                59
25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني                                63
26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني                                65
27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت                                65
28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت                                69
2-2- عملكرد                                            70
1-2-2- مديريت عملكرد                                    71
2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد                            72
3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد                                73
4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                75
5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                                77
6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد                                81
7-2-2- برنامه ريزي عملكرد                                    82
8-2-2- سرپرستي                                        83
9-2-2- مرور بر عملكرد                                    85
10-2-2- معيارهاي عملكرد                                    85
11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد            88
12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت                                92
3-2- پيشينه پژوهش                                        96
1-3-2- تحقيقات داخل كشور                                    96
2-3-2- تحقيقات خارج كشور                                    98
فصل سوم: فرايند پژوهش
1-3- روش پژوهش                        105
2-3- جامعه آماري                        105
3-3- نمونه و روش نمونه گيري                         105
4-3- ابزار پژوهش                        106
5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                        107
6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها                        107

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
1-4- مقدمه                        109
2-4- توصيف داده ها                        110
3-4- تحليل داده ها                        119

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد
1-5- بحث و نتيجه گيري                        127
1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش                        127
2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش                        127
1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                        127
2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                        128
3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                        128
4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش                        129
2-5-  نتيجه كلي                        130
3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش                        130
4-5- پيشنهادهاي پژوهش                        130
5-5- خلاصه پژوهش                        131

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي                        136
فهرست منابع لاتين                        139

ضمايم
پرسشنامه مربوط به مدير
پرسشنامه مربوط به كاركنان


فهرست جداول
عنوان                    صفحه
جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت                    115
جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات            116
جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت            117
جدول شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي            118
جدول شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال اول پژوهش            119
جدول شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش            120
جدول شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش            121
جدول شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال سوم پژوهش        122
جدول شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال چهارم پژوهش        123
جدول شماره (4-10) شاخصهاي آمار توصيفي سوال اول                    124
جدول شماره (4-11) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي اول پژوهش            125
جدول شماره (4-12) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش            126
جدول شماره (4-13) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            126
جدول شماره (4-14) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش            127
جدول شماره (4-15) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            127
جدول شماره (4-16) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي سوم پژوهش            128
جدول شماره (4-17) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            128
جدول شماره(4-18) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي چهارم پژوهش            129
جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي چهارم پژوهش            129
جدول شماره (4-20) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130


فهرست نمودارها
عنوان                    صفحه
نمودار شماره (2-1) مفهوم فايول از پل ارتباطي                    14    
نمودار شماره (2-2) مدل فرايند ارتباطات                    31
نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات                    33
 نمودار شماره (2-4) سيستم اطلاعات                    45
نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرايند تصميم گيري                     47
نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره اي عملكرد سازماني                     77
نمودار شماره (2-7) موضع گيري براي عملكرد آينده                     78
نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزاي الگوي بام                    98
نمودار شماره (2- 9) مديريت عملكرد                    100
نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت                    115
نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات            116
نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه خدمت            117
نمودار شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي            118
نمودار شماره (4-5)  توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي اول پژوهش         119
نمودار شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش        120
نمودار شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش        121
نمودار شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي سوم پژوهش        122
نمودار شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي چهارم پژوهش        123
نمودار شماره (4-10) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130
نمودار شماره (4-11) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130

موضوع: پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران.

چكيده


برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند،

و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است،

ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.
اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1-    بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.
2-    مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
3-    مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.
4-    مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.
5-    مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران. پایان نامه رایگان نقش فرایند اطلاعات در عملکرد مدیران .Thesis and the role of communication process in the performance of managers in the National Youth Organization and affiliated institutions of Tehran

Study & Role of Communication Process in the Function of Managers in Tehran National Youth Organization

 

Abstract

,موضوع: پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران.


The estimates show that it is too times which spend for communication in the organizations and it has alternation range between 0.50% to 0.90% in the organizations and the most of members in the organizations deal to communication process and engage in absorption work,

evaluation and distribution of information and at this direction, the communication and quality of their direction toward organizational aims are the required and

considered issues of managers and this consideration is resulting from effective relation with employees and understanding of their communicational motivations in succeeding of managers for achieving to designed aims of agent organization. Communication is including of subjects which has high aims in behavioral sciences and organizational behavior and it can has effect on the function of managers (Mohsenian Rad, 1990, P.247).
The method of current research is in the kind of descriptive and measurement and statistical society of employees and managers of Youth National Organization with the number of 300 employees and 14 managers with having diploma to M.S.

degrees have considered and the sample number computed in classification random method as 14 managers and 169 employees have selected, the instrument for research had been included of two made-researcher questionnaire on the basis of four functions of Robins communication.
The credit of questionnaire has determined by usage from Alpha Kronbach coefficient and for manager 0.95 of credit and for questionnaire of employees has been considered as 0.97.
For analysis of questions in the questionnaire, in addition to descriptive statistics, test-t of two independent groups have been used. The results of researching questions are as following:
1-    There is relation between the process of communication and function of managers.
2-    The managers believe that controlling of organizational behavior of staff will perform well through them.
3-    The managers believe that to make motivation in the staff.
4-    The managers believe that the affection and feelings (soul) of staff will not consider too important.
5-    The managers believe that transferring of information will perform relatively good in order to decision making through them.

موضوع: پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران.

 

 

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید