جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385 و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود موضوع:پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه    تاثیر مشاوره بر سازگاری دانش آموز با تاکید بر تحلیل رفتار را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 102 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع:موضوع: پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385 .

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با مشاوره گروهی و سازگاری را مشاهده می نمایید.

 

فهرست مطالب


عـنـوان    شماره صفحات
فهرست مطالب……………………………………………………………………..    الف
فهرست جداول……………………………………………………………………...    ث
فهرست نمودارها………….………………………………………………….……..    ث
چكيده……………………………………………………………………………..    1
فـصـل اول
كليات تحقيق
مقدمه............………………………………………………………………………..    2
بيان‌مسئله..................................………………………………………………………....     3
ضرورت و اهميت مسئله تحقيق.....……………………………………………………     5
اهداف پژوهش ………………………………………………………………….....    6
فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………..
متغيرهاي پژوهش .................................................................................................................................................    7
7
تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)............................................................................................... ………    8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .........……………................................    8
تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  ................................................................    8
تعریف نظری سازگاری .......................................................................................    9
تعریف عملیاتي سازگاری .................................................................................    10
فصل دوم
ادبيات و پيشينة تحقيق
مقدمه............………………………………………………………………………..    13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….………...............    13
تعریف سازگاری  .....................................................................    13
    عوامل موثربرسازگاری ..................................................................    14
     انواع سازگاری ..............................................................................    17
  روشها یا اشکال سازگاری .............................................................................    23
      ملاکهای سازگاری مطلوب .............................................................................    24
      ویژگیهای افراد سازگار ...................................................................................................................    25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل .......................……………………….………………    27
نظریه تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................................................    27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل................................................................................................................    28
الگوی حالات نفسانی ...................................................................................................................................    28
موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی .....................................................................................................    32
 آسیب شناسی روانی ...................................................................................................................................    34
          الف : آسیب شناسی ساختی .........................................................................................................    24
         ب: آسیب شناسی کارکردی ...........................................................................................................    35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ........................................................................................................    35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................    36
مشاوره و درمان ..............................................................................................................................................    38
        الف : تحلیل درمان ساختار...............................................................................................................    38
        ب: تحلیل درمان تبادلها ..................................................................................................................    39
ارزشهای مشاوره گروهی  .............................................................................................................................    40
 جمع بندی مطالب  .......................................................................................................................................    42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق .........................……….…………………................    43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ....................................................................................................    43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ...................................................................................................    46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ...................................................    48
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........    52
روش تحقيق..................……………………………………………………………..    52
جامعه آماري تحقيق............. ………………………………………………………...    52
نمونه و روش نمونه گیری ... …………………….…………….......……….. ……….    52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ............................................................................................................    53
پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........………....................................    53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........……….......................    55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . .......…………………........……........……….......    55
روش تجزيه و تحليل داده‌ها............ …….......…………………........……........……….......    56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش .......…………………........……........………....................    56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .......…………………..........    57
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........    60
اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق...........     62
تجزيه و تحليل داده‌ها.........……………………………………….......    73
فرضیه اصلی ....................................................................................................................................................    74
فرضيه فرعی اول .............................................................................................……….. ..........................    75
فرضيه فرعی دوم ................................................................................................. ....................………..    76
فرضيه فرعی سوم ....................................................................................................……… ......................    77
فرضيه فرعی چهارم .........................................................................................................………...............    77
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مقدمه.........................................…………...…… ........………………….….……………    80
يافته‌هاي پژوهش .....................................…………...…… ........………………….…….    80
      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ................................................................................................    80
      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها .......................................................    81
پـيشنـهادات تحقيق.................................................................................................................………..     87
الف- پيشنهادهاي  برخاسته از پژوهش .........................…………...….…. ...................................    87
ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي...……………………….….…………… .....    88
  محدودیتها ...........................................................................................................................................................    88
منـابـع
منابع فارسي..................................…………...……………………….….…...…………    90
منابع لاتين....................................…………...……………………….….………….…...    95
پيـوست
پيوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كليد پرسشنامه  ……...…………………….........    
پيوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ...    
پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله .....................................................................................
پيوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهي ..............................................................................................    
 
فهرست جداول:
عـنـوان                                                   شماره صفحات
جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ..............................................................    55
جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ..................................................    55
جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ....................................................................................    62
جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ....................................................    62
جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ........................................................................    63
جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ...............................................    64
جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ............................................................    64
جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش ..........................    69
جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل ...................................................    70
جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل  ...................................................................................................................................................................................    74
جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ..............................................................................................................................................................................    75
جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی .....................................................................................................................................................................    76
جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی  ..................................................................................................................................................................    77
جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم .............    78
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ......................................................................................................    65
نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ..................................................    67
نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل ...................................................    72

موضوع:پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385
******************************
اهميت و ضرورت پژوهش


انسان احتياجاتي دارد و همه روزه اكثر اوقات خود را صرف برطرف كردن آن احتياجات مي‌نمايد. بطور مثال هنگام گرسنگي تعادل بين نيازهاي بدني و انرژي موجود به هم مي‌خورد و تلاش انسان براي برقرار كردن تعادل از دست رفته باعث جريان زندگي روزمره مي‌شود.
به همين مناسبت زندگي را مي‌توان عبارت از سلسله جرياناتي دانست كه در طي آنها تعادل انسان به هم خورده و سپس برقرار مي‌گردد. اين جريانات را كه با بوجود آمدن احتياجي شروع شده

و انسان پس از انجام فعاليت‌هايي به برطرف كردن آنها اقدام مي‌كند، سازگاري مي‌نامند. البته نيازهاي انسان در همه موارد، به آساني برطرف نمي‌گردد و در اكثر مواقع بايد انسان نحوة‌ فعاليت‌هاي خود را تغيير دهد تا بتواند خود را با محيط تطبيق دهد،

جريان سازگاري نيز كاملاً شبيه جريان فوق است و هركس احتياجاتي را كه دارد بايد برطرف نمايد تا تعادل رواني و جسماني برقرار شود(شافر ، ترجمه پور مقدس، 1367).
سازگاري براي انسان يك ضرورت بسيار مهم و حياتي به شمار مي‌رود. گاهي اين ويژگي تحت تأثير فشارهاي رواني منجر به ناسازگاري مي‌شود و در واقع با اجراي پژوهش علمي است كه نشان مي دهد چه عواملي در سازگاري و افزايش آن مؤثرند و چه عواملي باعث ناسازگاري مي‌شوند.


برخی ویژگی های روانی هستند که اگر در نوجوان ویا جوان ظهور نماید باعث به هم خوردن سازمان روانی وی شده و در صورت وجود شرایط دیگر رفتار ناسازگار را در او شعله ور می کند.

عوامل تقویت کننده در کلاس از جمله تشویق و تحریک دانش آموزان دیگر و عدم درک صحیح وی توسط معلمین و مسئولین مدرسه باعث تقویت ناسازگاری می شود .

بیشتر از نیمی از نوجوانان واقع در سنین بلوغ ودر حال تحصیل به خاطر وجود عواملی نظیر افت تحصیلی  ، احساس حقارت  ، احساس گناه  ، نگرانی  ، خصومت  وپرخاشگری  و ارتباط ناموفق با دیگران دچار ناسازگاری در مدرسه و محیط خانواده می گردند ( احمدی ، 1375 )

با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش سعی بر آن است که با تحقیق علمی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری نوجوانان مورد برسی قرار گیرد .

اهداف پژوهش
هدف اصلي
هدف اصلي اين پژوهش «تعيين ميزان تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر شهرستان رباط‌كريم در سال تحصيلي 86-85 است.

موضوع:پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385
اهداف فرعي


1-    تعيين ميزان تأثير مشاوره گروهي با روش تحليل رفتار متقابل بر افزايش سازگاري عاطفي دانش‌آموزان.
2-    تعيين ميزان تأثير مشاوره گروهي با روش تحليل رفتار متقابل بر افزايش سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان.
3-    تعيين ميزان تأثير مشاوره گروهي با روش تحليل رفتار متقابل بر افزايش سازگاري آموزشي دانش‌آموزان.
4-    تعيين تفاوت سازگاري دانش‌آموزان پايه‌هاي مختلف تحصيلي.
فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اصلي
مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري كل دانش‌آموزان دختر دبيرستاني تأثير معنادار دارد.
فرضيه‌هاي فرعي
1-    مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري عاطفي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني تأثير معنادار دارد.
2-    مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني تأثير معنادار دارد.
3-    مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري آموزشي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني تأثير معنادار دارد.
4-    بين ميزان سازگاري دانش آموزان پايه‌هاي مختلف آموزشي تفاوت معنادار وجود دارد.

متغيرهاي پژوهشي
در اين پژوهش منظور از متغير مستقل «مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل» است و منظور از متغير وابسته «سازگاري كل، اجتماعي، عاطفي و آموزشي» است. سن و جنسيت نيز به عنوان متغيرهاي تعديل كننده در نظر گرفته شده است.

تعريف متغيرها
تعريف نظري مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل

*****************************
مقدمه
در اين فصل روش پژوهش، جامعة آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري، ابزار اندازه‌گيري و روايي و پايايي آنها، روشهاي تجزيه و تحليل داده‌ها و شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش توضيح داده مي‌شود.

روش تحقيق (طرح پژوهش)
روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي مي‌باشد كه در دو گروه آزمايش و كنترل اجرا مي¬شود طرح آن به اين صورت مي‌باشد:
R           T1              x             T2
R           T1              –              T2

جامعة آماري تحقيق
جامعة آماري اين پژوهش، كليه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مشغول به تحصيل در سال تحصيلي (86-85) در شهرستان رباط كريم بودند.

نمونه و روش نمونه‌گيري
در اين پژوهش از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي استفاده شده است كه با توجه به حجم بالاي جامعه يكي از مدارس دخترانه شهرستان رباط‌كريم بصورت تصادفي انتخاب گرديد. ابتدا يك مدرسه  انتخاب شد سپس200 نفر از دانش‌آموزان اين مدرسه به آزمون سازگاري سينها و سينگ پاسخ دادند

از بين پاسخ‌دهندگان از افرادي كه پايين‌ترين نمره سازگاري را داشتند 30 نفر به طور تصادفي انتخاب شدند كه 15 نفر در گروه آزمايشي و 15 نفر در گروه كنترل به طور تصادفي جايگزين شدند. در هر گروه 4 نفر پايه دوم و 11 نفر پايه اول جايگزين شدند.


ابزار اندازه‌گيري و روايي و پاياني آن
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش جهت جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامة سازگاري سينها¬وسينگ بود كه مشخصات آن بدين شرح است:

پرسشنامه سازگاري سينها و سينگ
اين پرسشنامه در سال 1993 توسط سينهاوسينگ جهت تعيين ميزان سازگاري  دانش‌آموزان دبيرستاني طراحي و تنظيم گرديد. اين پرسشنامه شامل 60 سؤال است كه ارزش هر سؤال بين صفر و يك است . نمرة صفر نشان‌دهنده سازگاري خيلي خوب و نمرة 60 نشان‌دهندة سازگاري خيلي ضعيف مي‌باشد.

موضوع:پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385

***********************
اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق


در اين بخش نتايج توصيفي نمونه‌هاي مورد پژوهش دانش‌آموزان دختر سالهاي اول و دوم دبيرستان در جداول شمارة (1-4) تا (12-4) و نمودارهاي (1-4) تا (3-4) آورده شده است.

جدول شماره 1-4: توصيف ويژگي‌هاي نمونه‌هاي مورد پژوهش

اطلاعات توصيفي جدول (1-4) نشان دهندة آن است كه در گروه دانش‌آموزان دختر نمونه‌هاي مورد پژوهش، ميانگين سن 15 سال، ميانگين تعداد فرزندان خانواده آنها 4 فرزند و ميانگين ميزان در‌آمد خانواده 200000 تومان مي‌باشد. (لازم به ذكر است كه تعداد 105 نفر از دانش‌آموزان از ذكر ميزان درآمد خانواده امتناع كرده بودند)
*****
نتايج جدول (6-4) نشان دهندة آن كه:
1-    از لحاظ ميزان سازگاري عاطفي در دانش‌آموزان نمونه‌هاي مورد پژوهش، (59 درصد) سازگاري عاطفي متوسط و (23 درصد) سازگاري عاطفي كم و (17 درصد) از سازگاري عاطفي زياد برخوردار بودند.
2-    از لحاظ ميزان سازگاري اجتماعي، (67 درصد) دانش‌آموزان سازگاري اجتماعي متوسط، (18 درصد) سازگاري اجتماعي زياد و(15 درصد) سازگاري اجتماعي كم داشتند داشتند.
3-    از لحاظ ميزان سازگاري آموزشي، (64 درصد) از دانش‌آموزان از سازگاري آموزشي متوسط، (24 درصد) از سازگاري آموزشي كم و (11 درصد) از سازگاري آموزشي زياد برخوردار بودند.
4-    از لحاظ سازگاري در كل، اكثريت دانش‌آموزان (70 درصد) از سازگاري متوسط، (16 درصد) از سازگاري كم و (14 درصد) از سازگاري زياد بهره‌مند بودند.

جدول شماره 7-4: نتايج توصيفي مؤلفه‌هاي سازگاري در دو گروه آزمايش و كنترل

***********
مقدمه
در فصل اول بيان مسئله، ضرورت و اهميت مسئله تحقيق، اهداف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش و تعريف نظري و عملياتي مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل و تعريف نظري و عملياتي سازگاري بررسي و تشريح شد.
در فصل دوم كه شامل ادبيات و پيشينه تحقيق مي‌باشد در بخش اول ابتدا سازگاري و مباني نظري آن از جمله تعريف سازگاري، عوامل مؤثر بر سازگاري، انواع سازگاري روش‌ها و اشكال سازگاري،

ملاك‌هاي سازگاري مطلوب و ويژگي‌هاي افراد سازگار تشريح شد و بعد در بخش دوم آن تحليل رفتار متقابل كه شامل نظريه تحليل رفتار متقابل، مباني نظري تحليل رفتار متقابل، الگوي حالات نفساني، موقعيت‌هاي رواني و طرح‌هاي زندگي، آسيب‌شناسي رواني، هدف درمان در تحليل رفتار متقابل، فرايند گروهي

در رويكرد تحليل رفتار متقابل، مشاوره و درمان، ارزش‌هاي مشاوره گروهي و جمع‌بندي مطالب تشريح شد و در بخش سوم مروري بر پيشينه تحقيق صورت گرفت و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از كشور عنوان شد و در نهايت تحليل و نتيجه‌گيري صورت گرفت.
در فصل سوم كه شامل روش اجراي تحقيق مي‌باشد.

روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري، ابزار اندازه‌گيري كه شامل پرسشنامه سينها و سينگ مي‌باشد و پايايي و روايي آن، روش تجزيه و تحليل داده‌ها، شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش، گزارش جلسات مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل مشخص شد.
در فصل چهارم نتایج حاصل از داده ها در قالب جداول بررسی شد و تحلیل فرضیات تحقیق تشریح گردید.
در این فصل سعی شده است نتایج به دست آمده تفسیر و با نتایج تحقیقات دیگران در این زمینه مقابله گردد و در آخر با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاداتی ارائه شود.


يافته‌هاي پژوهش
برای تفسیر نتایج ابتدا به تفسیر نتایج حاصل از توصیف داده ها و سپس به بحث و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

الف) نتایج حاصل از توصیف داده ها
بررسی اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه ها نشان دهندۀ آن است که میانگین سن 15 سال ، میانگین تعداد فرزندان خانواده دانش آموزان 4 فرزند و میانگین درآمد خانواده 000 200 تومان می باشد.

سطح تحصیلات مادر اکثریت دانش آموزان (65%) کم سواد (در حد ابتدایی و راهنمایی) ، (25%) بی سواد و (7%) دیپلم و بالاتر بود.

همچنین سطح تحصیلات اکثریت پدر دانش آموزان (77% ) کم سواد (درحد ابتدایی و راهنمایی) ، (10%) دیپلم و بالاتر و (9%) بی سواد بود. اکثریت دانش آموزان (95%) مادرشا

 

موضوع:پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید