جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه های خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه خودپنداره کودکان پرورشگاهی  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با خودپنداره کودکان غیر پرورشگاهی و پرورشگاهی و محرومیت عاطفی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 105 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

پایان نامه  برای دریافت درجه لیسانس رشته روانشناسی عمومی.

موضوع: پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه های خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه ها خودپنداره کودکان  را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب
عنوان    1
فصل اول : مقدمه    2
مقدمه    3
بيان مسئله     4
اهميت موضوع    7
هدف از تحقيق    8
ميدان و قلمرو تحقيق    10
فرضيات تحقيق    10
تعريف عمليات اصطلاحات    11
فصل دوم : پيشينه تحقيق    15
خود ( خويش )    16
خودپنداره     20
پيدايش و رشد     20
اجزا خودپنداره    22
انواع خودپنداره    23
سلسه مراتب خودپنداره    26
ثبات خودپنداره    26
عزت نفس    27
عزت نفس و منبع کنترل    29
ديدگاه اسلام     30
نفس ( روح )    30
ضرورت شناخت نفس    32
پرورشگاه    36
ريشه ها    39
فقدان    41
دلبستگي وجدايي    43
مروري بر ويژگي هاي اخير    46
فصل سوم : روش تحقيق    50
ماهيت طرحهاي علي مقايسه اي     52
دشواريهاي موجود    53
روش جمع آوري داده ها    54
جامعه , نمونه و روش نمونه گيري    56
روش تحليل داده ها     56
ابزار اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات    57
رشد مقياس    58
توصيف کلي    60
توصيف خوشه ها    63
اعتبار و پايايي مقياس    65
اجرا , نمره گذاري و تفسير    67
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها     71
توصيف نمونه ها     72
داده هاي جمع آوري شده    73
فرضيه اول    81
فرضيه دوم    82
فرضيه سوم    83
فرضيه چهارم    84
فرضيه پنجم    85
فرضيه ششم    86
فرضيه هفتم    87
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري    88
مقدمه    89
فرضيه هاي تحقيق    90
يافته هاي اضافي    96
نتيجه گيري کلي    96
محدوديتها    100
پيشنهاداتي براي پژوهش آينده    100
منابع     102
فارسي    103
انگليسي    105
ضميمه    105
    
  

بيان مساله


پژوهشگران در ديدار هاي خود با گروهي از کودکان پرورشگاهي شهر مشهد در حين    برنامه ها و فعاليتهاي فکري و حرکتي مختلف اين کودکان احساس مي کردند که اکثرا جسارت ، اعتماد به نفس ، اميد به موفقيت و . . . کافي در اين کودکان نيست و در حاليکه از لحاظ فکري و فيزيکي مشکل خاصي نداشتند و قابليتهاي لازم براي اجراي عمل را دارا بودند .
در پيش فرضهاي اوليه به نظر مي رسيد که اين مشکلات کودکان احتمالا به علت رشد در شرايط خاص پرورشگاهي است .

موضوعاتي همچون فقدان حمايت والدين ، عدم حضور مادر در حساسترين دوران رشد ، فقدان الگوهاي ثابت رفتاري ، عدم وجود تقويتهاي ملموس اجتماعي کافي ، فقدان محرکهاي کافي که مستلزم رشد سالم هستند ،

داشتن خاطرات تلخ گذشته خويش ، کمبود ارتباطات متنوع و باز اجتماعي متناسب با رشد ، کمبود امکانات مالي ، تفريحي ، فرهنگي ، آموزشي و از اين قبيل عواملي هستند که مجموعا زمينه تشکيل ديدگاه و ادراک منفي نسبت به خود و نسبت به جهان را در اين کودکان فراهم کرده اند .


لذا براي اثبات يارد اين پيش فرض اقدام به پژوهش در باب تاثير محروميتهاي مختلف محيط پرورشگاه برخود پنداره کودکان پرورشگاهب و سپس مقايسه آن با خود پنداره کودکان غير پرورشگاهي يعني کودکاني که در خانواده و به اتفاق والدين خود زندگي   

    مي کنند نموديم تا به کمک ابزار ، روش و آزمون پژوهش و آماري مناسب تفاوت ويژگيهاي خود پنداره اين دو گروه از کودکان را بررسي و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري نماييم .
اهميت موضوع تحقيق

پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه های خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی.


اهميت خود پنداره همواره مورد توجه تمامي متخصصان امور مربوط به کودکان بوده است .

به سختي مي توان به احساسات کودکان در مورد خودشان به عنوان يک فرد توجه نکرد .

اغلب متخصصان ، خودپنداره مثبت و متعاقب آن عزت نفس بالا را به عنوان عامل اصلي در سازگاري اجتماعي _ عاطفي در نظر مي گيرند .

روانشناسان و جامعه شناسان مهم از قبيل ويليام جيمز ، جرج هربرت ميدو ، چارلزکولي ، از جمله افرادي بودند که بر اهميت خود پنداره و احترام به خود مثبت تاکيد داشتند .
اخيرا روانشناسان نظريات نئوفرويدينها را با تحقيق تجربي در آميخته اند و به اين نتيجه رسيدهاند که احترام به خود مثبت با عملکرد مناسبتر و موثرتر مرتبط است .
خود پنداره و احترام به خود بويژه در مورد کودکان امري ارزشمند محسوب مي گردد ، زيرا به مثابه بينايي براي ادراکات کودک از تجارب زندگي عمل مي کند . کفايت اجتماعي _ عاطفي ناشي از يک شناخت مثبت
--------------
ميدان و قلمرو تحقيق
نمونه مورد مطالعه اين پژوهش شامل 30 نفر از کودکاني ساکن پرورشگاههاي شهر مشهد مي باشد که به علل مختلفي از هر دو والد خود جدا گشته اند و به ناچار در يکي از موسسات پذيرفته شده اند .

اين گروه هر 30نفر دختر هستند و در ضمن کودکاني هستند که حداقل يکسال سابقه سکونت در موسسات را داشته اند .
گروه نمونه دوم شامل 30 نفر از کودکاني هستند که در خانواده با والدين خويش زندگي   مي کنند در اين گروه و نيز 30 نفر دختر هستند که علاوه بر جنس از نظر سن ، پايه تحصيلي و معدل تحصيلي نيز اين دو گروه با هم همتا شده اند .

در ضمن اين گروهها از سه ناحيه متفاوت آموزش و پرورش انتخاب شده اند که داراي شرايط اقتصادي اجتماعي بالا ، متوسط و پايين هستند .
فرضيات تحقيق
1_ ميانگين نمره خود پنداره کودکان پرورشگاهي کمتر از ميانگين نمره خود پنداره کودکان غير پرورشگاهي است .
2_ ميانگين نمره شادي
----------------
تعريف عملياتي اصطلاحات
خود پنداري : همه آن جنبه هاي از خويشتن که فرد از آن آگاه است را خود پنداره        مي ناميم . (رونالد ، بي لوي 1972 )
خود پنداره اي که در اين قياس ( مقياس پيرز _ هاريس ) سنجيده مي شود بعنوان مجموعه نسبتا ثابت نگرش به خود تعريف شده است که در اينجا هم به صورت توصيفي هم به صورت ارزشيابي کودکان از رفتار هايشان آورده شد است .
در اين مقياس خودپنداره مي تواند به جاي عزت نفس و حرمت نفس در نظر گرفته شود .
کودکان پرورشگاهي : منظور کودکاني است که در محدوده سني 12-7 سال قرار داشته و به هر علتي حداقل يکسال تجربه سکونت در پرورشگاههاي شهر مشهد را دارا هستند .
کودکان غير پرورشگاهي
---------------
خود ( خويشتن )
حالت طفل تازه متولد شده از آگاهي يک « گيجي وسيع و به اوج رسيده و فراگير » است ، طفل از خودش به عنوان يک شخص ، آگاه نبوده و خودش را از محيط تميز نمي دهد .

( وليام جيمز 1890 ) . نخستين گام در رشد خود درک اين موضوع است که انسان موجودي مجزا و منحصر به فرد است که کاملا با افراد ديگر متفاوت است .

افتراق بين خود و غير خود از زماني که کودک سه ماه است آغاز مي شود و البته بايد اشاه کنيم که جدايي کودک از مادر با به دنيا آمدنش انجام مي گيرد .
سپس کودک در سنين بين دوازده تا هيجده ماهگي در مي يابد که در هر حال من ، من هستم و مادرم ، مادرم است يعني آگاهي يافتن از خويشتن ( آلن اراس 1992 ) .


چندين سال قبل ، جيمز مرکز الگوي شخصيت را که وحدت آن را فراهم مي کند « خود » ناميد . بعدا فرويد بعنوان « من » يا ايگو ( eg ) به آن اشاره کرد و ساليوان « نظام خود » -system self  را به کار برد . مطابق نظر جيمز « خود » يک شخص ، مجموعه کامل همه آنچه که او مي خواند خودش را بخواند است .
بروکسس _ گان بازشناسي « حوزه را به عنوان يک شي در آينه مطالعه کردهاند يا اين فرض که اگر يک طفل خودش را باز شناسي کند او بايد يک ادراکي داشته باشد از اينکه وجود دارد و نيز اينکه يک « حوزه » شناسايي شده وجود دارد :
اين بازشناسي « خود » در طي دو سال اول زندگي رشد مي کند . ( بروکس _ گان ولوئيس 1979 ) .

اين شواهد آزمايشي با نظر ماهلر (1968) که از دو سال اول زندگي يک مرحله همزيستي و جدائي و فرديت تدريجي ظاهر مي شود هماهنگ است .

کاپلان (1978) اين را به عنوان يک تولد روان شناختي در نظر مي گيرد . به نظر وي نلسن (1988) اين تولد روان شناختي يک فرايند مادام العمر بوده و مراحلي که ماهلر توصيف مي کند تنها آغاز کار هستند .( وي نلسن 1988 ) .


در دهه هاي اخير ، آنچه يک شخص مي تواند خودش را بخواند به دشواري در اصطلاحاتي ويژه و مشخص تر عنوان شده اند بعنوان « نگرش به خود » بعنوان يک ترکيب سازمان يافته
---------------------
خود پنداره :
1_ پيدايش و رشد :
خودپنداره عبارتست از اينکه خود چگونه خودش را مي بيند ( وايلي 1979 ) خود به درون خودش مي نگرد همانطور که در يک آينه است و مي بيند يک تصويري را که ممکن است با تصويري را که ديگران مي بينند متفاوت باشند .
تصويري که ما از خود داريم در تعيين روابط ما با ديگران ، سهم عمده اي دارد . ويليام جيمز خود را به دو بخش تقسيم کرده :  « خود  مفعولي » و « خود فاعلي  » .
خود مفعولي ، مجموعه آن چيزهايي است که شخص مي تواند آن را مال خود بداند و شامل توانائيها ، خصوصيات اجتماعي و شخصيتي و متعلقات مادي است .
خود فاعلي ، « خود داننده » است .

اين جنبه خود دائما تجارب حاصله از ارتباط با مردم ، اشياء ، و وقايع را به نحوي کاملا ذهني سازمان داده ،تفسير مي کند . به عبارت ديگر خود فاعلي در خود تامل مي کند و از طبيعت خود با خبر است . ( جيمز 1892 )
بر طبق نظر آلپورت ، طفل خردسال « من » را از بقيه جهان جدا نمي داند و اين جدايي دقيقا همان محور اساسي زندگي بعدي است . طفل اگر چه احتمال مي رود آگاه باشد ، اما به طور کامل
---------------------
روش تحقيق
روانشناسي براي توصيف فهم , پيش بيني و کنترل يا تغيير رفتار مي کوشد براي نيل به اين اهداف روان شناسان به شدت روي عرش علمي تأکيد دارند ؛

که يک روشي علمي تاکيد دارند ؛ که يک روشي منظم و دقيق است براي تعيين آنچه درست است و آنچه درست است و اينکه چگونه حوادث به هم مربوطند .
در روشهاي علمي فعاليتهاي زيادي انجام مي شود که آزمايش يکي از عمده ترين آنهاست . در علوم انساني که مسائل داراي پيچيدگي زيادتري هستند کمتر از روشهاي آزمايش استاندارد شده استفاده مي شود . به عبارت ديگر انسان در مسائل روزمره خود با موضوعاتي سرو کار دارد که طرحهاي آزمايش قادر به پاسخ گويي آنها نيست .

پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه های خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی

در عمل نيز لازم نيست که کليه شرايط پژوهشي را بر اساس کليه عوامل همسان کرد زيرا خيلي از عوامل با متغير پژوهش ارتباطي ندارد .

در واقع انتقال غير معقول قانون تک متغيري از علوم فيزيکي به علوم اجتماعي موجب عدم پويايي آزمايش در علوم اخيرا است .

علاوه بر اين , آگاهي به لحاظ زماني يا اجرائي براي محقق اين امکان نيست که متغير ( X ) را ايجاد نمده و آن را دستکاري مي کند و گاه نيز اين عمل

با جنبه اي بهداشت رواني و سلامت جسماني آزمودني ها مغاير است و نهايتا اينکه از جنبه هاي اخلاقي و انساني مورد قبول نيست و اين موضوع در پژوهشهاي مربوط به کودک و بالطبع پژوهش اخير حساسيت بيشتري دارد لذا تحقيق از طرحهاي ديگري استفاده مي کنند .

يکي از اين طرحها روش زمينه يابي است . اين روش يک رويکردي است که طرحهاي همبستگي و علي - مقايسه اي را شامل مي گردد .

در پژوهش اخير نيز طرح دوم يعني روش علي – مقايسه اي مورد استفاده قرار مي گيرد .
ماهيت طرحهاي علي – مقايسه اي
تحقيق علي – مقايسه اي براي تعيين روابط علت و معلولي , بطور قطعي بکار برده نمي شود . اين روش بيشتر
------------------
16 سوال اين مقياس نشان مي دهد که کودک اشکالات رفتاري را مي پذيرد يا انکار       مي کند .

محتواي سوالات از رفتارهاي خاص گرفته تا عبارات عمومي تر که مروبوط به موقعيت هاي مشکل يا مدرسه  مي باشد . نمره پايين در اين مقياس نشانگر اين است که کودک مشکلات رفتاري خود را تصديق کرده است .

تفسير نمونه بالا در اين مقسياس مشکل است , نمره بالا ممکن است نشان دهنده فقدان مشکلات رفتاري باشد و يا کوششي براي انکار مشکلات باشد . سوالي که بالاترين همبستگي را با خوشه دارد سوال 34 مي باشد . ( 66% )
 
2- توانائيهاي ذهني و وضعيت تحصيلي :
در کودکاني که پيشرفت تحصيلي بالايي  دارند : اين الگو ممکن است به طور غير واقعي توقع بالا از خودشان يا والدينشان را نشان دهد .

در کودکاني که پيشرفت تحصيلي پايين مشکلات رفتاري مدرسه دارند , خود ارزيابي منفي ممکن است , ارزيابي منفي دروني شده يا فقدان صرف وقت براي انجام بهتر تکاليف درسي را نشان دهد .

خود پنداره پايين شود . در اين مقياس سوال 26 بيشترين همبستگي را با خوشه دارد . ( 61% )
3- ظاهر و ويژگي فيزيکي :
شامل يازده سوال است که نگرش کودک را درباره ويژگي فيزيکي خود نشان مي دهد . ويژگي هايي مانند توانايي بيان عقايد و يا رهبري را شامل مي گردد .

اين مقياس نسب به تفاوت هاي جنسي حساس تر از بقيه مقياس هاست . سوال 54 بالاترين همبستگي را با اين خوشه دارد . ( 64% )
4- اضطراب :
اين خوشه شامل 4 سوال است که آشفتگي عمومي و خلق ناراحت را نشان مي دهد . عواطف خاص شامل : نگراني , دستپاچگي , کم رويي , غمگيني و ترس ميباشد . اين خوشه بيشتر
-------------------
داده هاي جمع آوري شده از نمونه هاي پژوهشي در جدول A و B خلاصه شده اند . جدول A نشان دهنده اطلاعات جمع آوري شده از آزمودنيها ( دختران پرورشگاهي ) است . جدول B نشان دهنده اطلاعات جمع آوري شده از آزمودنيها ( دختران غير پرورشگاهي ) است .
همچنين جهت مقايسه ميانگين و انحراف استاندارد نمرات خودپنداره علي و 6 مقوله فرقي بين گروههاي نمونه , 2 جدول تهيه شده است .
جدول ( A-B ) جهت مقايسه ميانگين و انحراف استاندارد و نمرات کل و خوشه ها بين کودکان پرورشگاهي و غير پرورشگاهي است

-----------------
فرضيه چهارم :
براساس نتيجه حاصل از آزمون آماري اين فرض تأييد شده است بر طبق تعريف مانول نمره اين خوشه سوالاتي را که خود ارزيابي کودک از تواناييها و تکاليف درسي اش را نشان      مي دهد شامل مي شود و نيز رضامندي کودک از مدرسه را نشان مي دهد .

با توجه به تأييد اين فرضيه مي توان عنوان کرد کاهش اين نمره در کودکان پرورشگاهي نسبت به همسالان خود نشانگر اين است که آنها علي رغم همتاي نسبي در وضعيت معدل تحصيلي نگرش منفي از توانايي واقعي خود دارند و از آنجا که خود را در اين حوزه ضعيف مي پندارند

لذا هم از تکاليف درسي و از هم از وضعيت عمومي خود در مدرسه رضايت مطلوب را احساس    نمي کنند . اين کودکان به دليل تجربه نمودن شکست هاي بزرگ در زندگي نگرش عمومي منفي از خود دارند و اين حالت دروني شده ,

علي رغم کسب موقعيتي در بعضي از حوزه ها به کودکان مجال نمي دهد که ارزيابي مثبتي از خود داشته باشند و متعاقب آن انگيزه دروني و شخصي را براي پيشرفت بيشتر وارد عمل نمايند .
فرضيه پنجم :
براساس نتيجه آماري اين فرضيه تأييد مي شود . مطابق تعريف مانول اين خوشه ارزيابي کودک از خودش را در مورد مردم پسند بودن در بين همکلاسي هايش براي بازي و توانايي دوست يابي نشان مي دهد .

نمره پايين در اين خوشه نشان دهنده کم رويي , فقدان   مهارت هاي فردي و يا صفت شخصيتي که تمايل به گوشه داري دارد مي باشد .
بطور کلي مي توان عنوان کرد که اين کودکان در محيط پرورشگاه يک چنين احساسي داشته اند که اساسا از همان آغاز ورود کسي آنها را دوست نداشته

و به خاطر کمبودهاي گوناگون اين کودکان تحت پذيرش واقعي قرار نگرفته اند و حتي اگر قرار گرفته باشند به دليل تجربه آسيب زاي قبلي پذيرش از طرف کودک صورت نگرفته است لذا تصور محبوب بودن در ذهن آنها مغشوش بوده و اين پنداش در يک محيط پر ازدحام پرورشگاهي به دليل شيوع اين نگرش در همه کودکان تقويت مي گردد .
فرضيه ششم :

 

 

*********

 

موضوع: پایان نامه تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاه های خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاهی.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید