جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  طرح درس ملی عربی نهم درس الرجاء الدرس الخامس - اَلدرس الخا مس اَلرُّجاءُ -  بر اساس برنامه درسی ملی  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، طرح درس ملی عربی نهم درس الرجاء الدرس الخامس - اَلدرس الخا مس اَلرُّجاءُ -  بر اساس برنامه درسی ملی رابرای شما قرار داده ایم.

این طرح درس که بر اساس برنامه درسی ملی نوشته شده ات مربوط به عربی پایه نهم درس الرجاء می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی طرح درس الرجا کتاب عربی نهم بر اساس برنامه درسی ملی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 3 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس ملی عربی نهم درس الرجاء الدرس الخامس - اَلدرس الخا مس اَلرُّجاءُ .

جدول کشی شده بر اساس عرصه های خود، خدا، خلقت، دیگران.

و حیطه های  تعقل ، ایمان، علم، عمل، اخلاق نوشته شده است.

رئوس مطالب 

    -کلمات جدید
2- متن درس
3- معادل عربی فعل نهی ( دوم شخص مفرد)
4- یاد آوری معادل فعل مضارع ( دوم شخص مفرد)

اهداف کلی

طرح درس ملی عربی نهم درس الرجاء الدرس الخامس - اَلدرس الخا مس اَلرُّجاءُ . طرح درس رایگان براساس برنامه درسی ملی-خود خدا خلق خلقت. علم تعقل. ایمان، عمل


    الف) در حوزه شناخت: 1- اشنایی با 16کلمه جد ید عر بی
                            2–  شناخت فعل نهی ( اول شخص مفرد )
                            3- یاداوری فعل امر معا دل اول شخص مفرد
ب) در حوزه باور و گرایش:  1- تشو یق و تر عیب برای تلا ش در زندگی
                                   2 –  واینده نگری ودوری از تنبلی
ج)در حوزه عمل و رفتار:  1-  تتبین جا یگاه دور اندیشی و سعی و تلاش برای بدست آوردن خوا سته
                                2-تشو یق تلاش برای زند گی خوب و سعی و تلاش برای رسین به هد ف
                                3= تقو یت مهارت روان خو انی و تر جمه وکا ر برد وا ژگان

اهداف جزئی  

 دانش آموز در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسد :   
1-  امو ختن16 کلمه جدید عر بی                                              
2- ترجمه متن در س  و ایات وارده در متن
3- فر ق فعل نهی و فعل امر را بداند  

موضوع: طرح درس ملی عربی نهم درس الرجاء الدرس الخامس - اَلدرس الخا مس اَلرُّجاءُ .

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید