جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 83-84  سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 83-84    را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که در مورد رضایت شغلی و سبک های رهبری مدیران  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته مدیریت آموزشی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 149 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران  با میزان رضایت شغلی دبیران بر اساس نظریه لیکرت

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق. در فایل دانلودی همه چیز منظم و مرتب هست

 

خلاصه يافته‌هاي پژوهشي

موضوع مورد تحقيق بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران براساس نظريه ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي 84-83 مي‌باشد.

جامعه آماري اين پژوهش را تعداد 201 نفر از دبيران زن شاغل در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي 84-83 تشكيل مي‌دهند كه تعداد 133 نفر از اين تعداد به عنوان نمونه انتخاب گرديده‌اند ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش دو پرسشنامه بسته پاسخ مربوط به سبك رهبري و رضايت شغلي مي‌باشد.

در خصوص ويژگي‌ها و مشخصات فردي نمونه انتخابي مي‌توان گفت كه پنج ويژگي شامل سن، ميزان تحصيلات، سابقه تدريس، سابقه تدريس در مدارس شاهد و تاهل به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت.

ـ فراواني توزيع سن افراد گروه نمونه نشان‌دهنده اين است كه اكثريت افراد نمونه انتخابي بين 40 تا 44 سال سن دارند كه اين بيانگر ميانسال بودن اكثريت دبيران در نمونه انتخابي مي‌باشد.

ـ فراواني ميزان تحصيلات افراد گروه نمونه نشان‌دهنده اين است كه اكثريت اين افراد داراي تحصيلات ليسانس مي‌باشند و با توجه به اينكه دبيران مدارس راهنمايي مي توانند داراي تحصيلات فوق‌ديپلم هم باشند اين آمار نشان مي دهد كه نمونه انتخابي داراي تحصيلات بالايي مي‌باشند.

ـ فراواني سابقه تدريس افراد گروه نمونه نشان‌دهنده اين است كه اكثريت اين افراد بين 15 تا 19 سال سابقه تدريس دارند و اين نشان‌دهنده تجربه بالاي دبيران در جامعه آماري مورد نظر مي‌باشد.

ـفراواني سابقه تدريس در مدارس شاهد نشان‌دهنده اين است كه اكثريت افراد گروه نمونه زير 5 سال سابقه دارند و اين نشان دهنده تجربه نسبتا پايين اين افراد در مدارس شاهد مي‌باشد.

ـفراواني و درصد وضعيت تاهل افراد گروه نمونه نشان‌دهنده اين است كه 84 درصد اين افراد متاهل مي‌باشند.

ـ پس از توصيف ويژگي‌هاي نمونه به بررسي يافته‌هاي پژوهش مي‌پردازيم. فرضيه اول تحقيق عنوان مي‌كند بين سبك رهبري مديران از ديدگاه ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني‌داري وجود دارد .

كه با توجه به آزمون بعمل آمده از آنجا كه ضريب همبستگي پيرسون بدست آمده از طريق SPSS  در سطح معناداري 01/0 مقدار 545/0 مي‌باشد و از مقدار ضريب بحراني جدول بزرگتر مي‌باشد لذا فرض صفر رد مي‌گردد و فرض تحقيق كه در واقع فرضيه اول تحقيق مي‌باشد مورد تاييد قرار مي‌گيرد. به اين معني كه رابطه معني‌داري بين سبك‌هاي رهبري با رضايت شغلي دبيران وجود دارد.

ـ فرضيه دوم تحقيق بيان مي‌دارد كه بين سبك رهبري آمرانه- استثماري ليكرت با ميزان رضايت دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني‌داري وجود دارد كه با توجه به نتايج بدست‌آمده از برنامه نرم‌افزار SPSS از آنجا كه ضريب همبستگي

پيرسون بدست‌آمده مقدار 125/0 مي‌باشد و از ضريب بحراني جدول با سطح خطاي 01/0 كوچكتر مي‌باشد لذا فرض تحقيق مورد تاييد قرار نمي‌گيرد يعني رابطه معني‌داري بين سبك رهبري آمرانه/استثماري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر وجود ندارد.

ـ در خصوص فرض سوم تحقيق كه مي‌گويد بين سبك رهبري آمرانه-خيرخواهانه ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني‌داري وجود دارد مي‌توان گفت با عنايت به نتايج بدست آمده از طريق نرم‌افزار SPSS مقدار ضريب همبستگي پيرسون 165/0 مي‌باشد كه چون از ضريب بحراني جدول كوچكتر مي‌باشد فرض تحقيق مورد تاييد قرار نمي‌گيرد.

به اين معني كه رابطه معني‌داري بين سبك آمرانه-استثماري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران وجود ندارد.

ـ فرض چهارم تحقيق بيان مي‌كند كه بين سبك رهبري مشورتي ليكرت با رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه‌معني‌داري وجود دارد كه با توجه به نتايج بدست‌آمده از نرم افزار SPSS مقدار ضريب همبستگي پيرسون 509/0 بدست مي‌آيد

كه چون در سطح خطاي 01/0 از مقدار ضريب بحراني جدول بزرگتر مي باشد فرض تحقيق تاييد مي‌گردد يعني رابطه مثبت و معني‌داري بين سبك رهبري مشورتي ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران وجوددارد.

ـ فرض پنجم تحقيق بيان مي‌دارد كه بين سبك رهبري مشاركتي ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيرات در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني‌داري وجود دارد. كه با توجه به نتايج بدست آمده از نرم‌افزار SPSS مقدار ضريب همبستگي 587/0 مي‌باشد كه چون در سطح معني‌داري 01/0 از ضريب جدول بزرگتر مي‌باشد فرض تحقيق تاييد مي‌گردد يعني رابطه مثبت و معني‌داري بين سبك رهبري مشاركتي ليكرت با رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر و در سال تحصيلي 84-83 موجود مي‌باشد.

به طور كلي اين پژوهش نشان مي دهد كه بين سبك آمرانه استثماري و آمرانه ـ خيرخواهانه ليكرت با رضايت شغلي رابطه‌اي وجود ندارد و در مورد سبك مشورتي و مشاركتي ليكرت با ميزان رضايت شغلي رابطه‌اي وجود ندارد و در مورد سبك مشورتي و مشاركتي ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد و اين بدين معني است كه كيفيت رهبري

در فراگردهاي مختلف يك سازمان نظير شيوه تصميم‌گيري، ارتباطات، تعامل گروهي اعضاء ايجاد محيط مطلوب و مناسب كاري، تامين نيازهاي فردي و دستيابي به اهداف سازماني تاثير بسزايي دارد و مهمترين عامل به شمار مي‌آيد بنابراين شايسته است آن را به عنوان يكي از مولفه‌هاي رضايت شغلي معلمان به حساب آورد. در خصوص همبستگي بين سبك رهبري و رضايت شغلي نتيجه تحققيقات در گذشته مانند تحقيقات دانشگاه ميشيگان، ميسكل وهوي و ... مويد تحقيق حاضر مي‌باشد.

يافته‌هاي ديگر پژوهش

از ديگر يافته‌هاي تحقيق ارتباط بين هر يك از سبك‌هاي رهبري ليكرت شامل(آمرانه-استثماري، آمرانه-خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي) با هريك از عوامل رضايت شغلي شامل(حقوق، سرپرستي، همكاران، ماهيت كار،شرايط و ارتقا) مي‌باشد كه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بين عمل حقوق از عوامل رضايت شغلي فقط با سبك رهبري مشورتي و آن هم در سطح معني داري 05/0 ارتباط كمي وجود دارد و با ديگر سبك‌هاي رهبري ارتباط معني‌داري وجود ندارد بنابراين عامل حقوق نمي تواند تحت تاثير سبك‌هاي رهبري قرار گيرد و دليل اين امر مي‌تواند به علت يكسان بودن حقوق آموزش و پرورش در بين دبيران و يا عدم دخالت مدير مدرسه در ميزان حقوق دبيران باشد.

بين عامل سرپرستي از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1ـ(آمرانه-استثماري) و سبك رهبري 2 (آمرانه خيرخواهانه) رابطه معني داري وجود ندارد ولي با سبك رهبري 3 (مشورتي) و سبك رهبري 4 (مشاركتي) رابطه معني‌دار و مثبت وجود دارد

و بيشترين ضريب همبستگي در بين تمامي عوامل رضايت شغلي مربوط به سبك رهبري مشاركتي با عامل سرپرستي از عوامل رضايت شغلي با ضريب(641/0) مي‌باشد كه نشان‌دهنده اين مطلب است كه بيشترين عامل تاثيرگذار بر رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر تحت تاثير مستقيم و مثبت رفتار مدير مي‌باشد.

بين عامل همكاران از عوامل رضايت‌شغلي با سبك رهبري 1و2 رابطه معني‌داري وجود ندارد و با سبك‌هاي 3و4 رابطه معني‌دار و مثبت وجود دارد و اين بدان معني است كه هر چقدر سبك رهبري مديران مشورتي و يا مشاركتي باشد باعث رضايت بيشتر همكاران مي‌گردد.

بين عامل ماهيت كار از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1و3و4 رابطه معني‌داري وجود دارد و فقط با سبك رهبري 2 رابطه معني‌داري وجود ندار يعني در مقايسه بين سبك رهبري آمرانه-استثماري با سبك رهبري آمرانه-خيرخواهانه مي‌توان گفت سبك رهبري آمرانه استثماري عامل ماهيت كار از عوامل رضايت شغلي را بيشتر تقويت مي‌كند و دبيران از نوع كار خود احساس رضايت بيشتري مي‌نمايند.

بين عامل شرايط از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1و2 رابطه معني‌داري وجود ندارد و با سبك رهبري 3و4 رابطه معني دار و مستقيم وجود دارد يعني هر چقدر سبك رهبري مديران مشورتي و يا مشاركتي باشد شرايط كار براي دبيران رضايت‌بخش‌تر خواهد بود.

بين عامل ارتقا شغلي از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1و2 ارتباط معني‌دار كمي وجود دارد و با سبك رهبري 3و4 ارتباط معني‌دار و مستقيمي وجود دارد و اين بدان معني است كه سبك رهبري تاثير كمي بر روي عامل ارتقا شغل از عوامل رضايت شغلي دارد.

از ديگر نتايج تحقيق ارتباط بين ويژگي‌ها و مشخصات فردي گروه نمونه شامل (ميزان تحصيلات، سابقه تدريس، سابقه تدريس در مدارس شاهد، سن و وضعيت تاهل) با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر مي‌باشد كه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در خصوص ميزان تحصيلات بايد گفت هر چند برخي از تحقيقات وجود رابطه منفي بين ميزان تحصيلات با رضايت شغلي را نشان مي‌دهد زيرا هر چقدر ميزان تحصيلات بالاتر باشد سطح توقع و آگاهي‌هاي افراد بالاتر مي‌رود و در شرايط يكسان رضايت كمتري حاصل مي‌شود اما تحقيق حاضر نشان داد كه هيچ‌رابطه‌اي بين ميزان تحصيلات با رضايت شغلي وجود ندارد.

در خصوص سابقه تدريس و همچنين سابقه تدريس در مدارس شاهد با توجه به اطلاعات بدست‌آمده از طريق نرم‌افزار SPSS هيچ رابطه معني‌داري بين رضايت شغلي و سابقه تدريس به دست نيامد.

در خصوص رابطه بين متغير مستقل سن با متغير وابسته رضايت شغلي بايد گفت هر چند نتيجه برخي از تحقيقات نشان مي دهد كه با افزايش سن بر تجربيات افراد افزوده مي‌شود و همين عامل موجب مي‌شود كه آنها ديد واقع‌بينانه تري نسبت به كار خود پيدا كنند

و سطح توقعات خود را پايين بياورند و سازگاري‌ بيشتري با محيط كاري خود پيدا نمايند ولي تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه هيچ رابطه‌معني داري بين متغير سن با رضايت شغلي وجود ندارد. همچنين مجرد و يا متاهل بودن دبيران ارتباطي با ميزان رضايت شغلي آنها ندارد.

محدوديتهاي تحقيق

الف ـ محدوديتهاي خارج از كنترل محقق

ـ پراكندگي جغرافياي مدارس در شمال و جنوب و شرق و غرب كلان‌شهر تهران با توجه به فاصله زياد مدارس از يكديگر و مشكلات رفت‌وآمد و اين كه دبيران فقط در زنگ‌هاي تفريح در اختيار بودند كه آن هم به دليل استراحت و يا جوابگويي به اولياء دانش‌آموزان به طور كامل در اختيار نبودند.

ـ تعداد دبيران در يك روز كاري محدود بود و اين امر باعث مي‌شد كه جهت هماهنگي‌هاي لازم چندين مرتبه به يك مدرسه مراجعه شود.

ـ مشكل اعمال اغراض شخصي دبيران نسبت به مدير مدرسه در هنگام پاسخ به پرسشنامه

ـ محدوديت ناشي از نوع نگرش جامعه به تحقيق

ـ محدوديت زماني جهت اجراي تحقيق

ـ وجود بوروكراسي موجود در دستگاههاي آموزشي كه اجراي تحقيق را با تاخير مواجه ساخت.

ـ عدم امكان تعميم نتايج پژوهشي به ساير استانها

ـپيچيدگي فرايند رفتار انسان باعث شد كه نتوان تمامي متغيرهاي مورد مداخله را شناسايي كرده و به حساب آورد.

ـ دبيران از اينكه پرسشنامه بعنوان مدرك و سندي عليه آنها در معرض ديد مدرسه قرار گيرد نگران بودند و همين امر ممكن بود برروي نوع پاسخ به پرسشنامه‌ها تاثير بگذارد.

ـ حضور يك مرد بعنوان محقق در مدارس دخترانه كه تحقيق را با مشكلات زيادي مواجه مي‌كرد.

ب ـ محدوديت‌هاي در اختيار محقق

ـ محدود كردن جامعه آماري از نظر جنسيت(مدارس دخترانه)

ـ محدود كردن تحقيق در قلمرو نوع مدارس(شاهد)

ـ محدود كردن تحقيق از نظر مقطع تحصيلي(راهنمايي)

ـ محدود كردن تحقيق از نظر نوع بررسي كه فقط عامل رضايت شغلي با سبك رهبري ليكرت بررسي گرديد و متغيرهاي ديگر چون جو سازماني، فرهنگ سازماني و سبك‌هاي ديگر رهبري ... مورد بررسي قرار نگرفت.

پيشنهادها

ـ به مديران پيشنهاد مي‌شود نسبت به شناخت ويژگي‌ها، نيازها، علايق و سطح رشد و بلوغ و مسئوليت‌پذيري زيردستان خود اقدام كرده و متناسب با شرايط و مقتضيات سازماني موجود خود، به انتخاب شيوه و سبك مناسب جهت رهبري و ايجاد انگيزش و رضايت بيشتر در كاركنان مبادرت نمايند.

ـ از آنجا كه يافته‌هاي تحقيق رابطه مستقيمي بين سبك رهبري مشورتي و مشاركتي با رضايت شغلي را تاييد مي‌كند. پيشنهاد مي‌گردد با آموزشهاي ضن خدمت و راههاي ديگر سطح آگاهي و توجه مديران را به اين دو سبك رهبري افزايش داده و مديراني را كه از اين سبك‌ها استفاده مي‌كنند تشويق نمود.

ـ تقويت تصميم‌گيريهاي گروهي در قالب جلسه شوراي دبيران جهت ايجاد شرايط كاري متناسب با امكانات و محدوديتها توصيه مي‌گردد.

ـ پيشنهاد مي‌شود سعي و دقت و نظارت بيشتري در زمينه رعايت ضوابط انتصاب مديران آموزشي مدارس صورت گيرد و از وجود افراد آموزش‌ديده در دوره‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي بهتر و بيشتر استفاده گردد.

ـ از آنجا كه اين تحقيق در رابطه با مدارس شاهد شهر تهران صورت گرفته است پيشنهاد مي‌شود اين تحقيق در رابطه با مدارس غيرشاهد و شهرهاي ديگر صورت بگيرد.

ـ با توجه به اينكه ميزان رضايت شغلي دبيران در ارتباط با سبك‌هاي رهبري ليكرت بررسي گرديد پيشنهاد مي‌شود عوامل ديگري كه در محيط مدرسه بر روي رضايت شغلي دبيران تاثير مي‌گذارد و يا با آن ارتباط دارد مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد.

 

موضوع: پایان نامه پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 83-84  .

 پایان نامه  رشته  مدیریت آموزشی  پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید