جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برای خرید این پایان نامه که درباره رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هست و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل که دنیایی از فایل هاست، پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان را برای شما قرار داده ایم. پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

د رادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 100 صفحه.

فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان.

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی .

چكيده
به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در 120 نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي (ASQ) مورد بررسي قرار گرفتند.

نمرات بدست آمده از طريق اين پرسشنامه با روش تحليل واريانس تك متغيره و چند متغيره و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بين دختران و پسران در موقعيت شكست و موفقيت تفاوت معني داري ندارند.

رابطه بين ابعاد سه گانه اسناد و پيشرفت تحصيلي نشان داد كه بجز بعد دروني – بيروني در موقعيت شكست، بقيه ابعاد با پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري ندارند.

همچنين تنها متغيري كه تا حدي مي توانستيم از طريق آن تا حدي به پيش بيني تحصيلي دانش آموزان بپردازيم همان بعد دروني –بيروني در موقعيت شكست بود.
 
                      فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول    
مقدمه    
زمينه و بيان  مسئله    1
اهميت و ضرئرت پژوهش    4
سئولات پژوهش    5
متغيرهاي پژوهش    5
تعاريف مفهومي    6
تعاريف عملياتي    6
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي    
خلاصه فصل    8
اسناد    9
نظريه هاي اسناد    10
سو گيري هاي اسناد    23
اسنادهاي اصلي    26
ابعاد اسناد    27
اسنادها؛موفقيت وشكست    32
اسناد وجنسيت    35
اسناد وپيشرفت تحصيلي    41
فصل سوم:روش پژوهش    
خلاصه فصل    45
روش تحقيق    46
جامعه اماري وروش نمونه گيري    46
ابزار تحقيق    46
روش نمره گذاري پرسشنامه     50
روش اجرا    51
اعتبار وپايايي پرسشنامه    52
روش آماري    54
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش    
خلاصه فصل    56
يافته هاي توصيفي    57
يافته هاي تحليلي    60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران    60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران    62
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي    64
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست     68
يافته هاي ديگر     71
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري     
بحث ونتيجه گيري     75
محدوديت هاي تحقيق     77
پيشنهادات    77
منابع فارسي    79
منابع انگليسي    81
پيوست ها