جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا یدک بروجن سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل، گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا یدک بروجن را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق کهگزارش کارآموزی در نمایندگی ساپیاخودرو     هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا یدک بروجنرا مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 69 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع: گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا یدک بروجن .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر ()و اواسط این تحقیق.

 تراش ثابت ها : پس ازتشخيص كج بودن ثابت هاي دو پهن بودن آنها،بلوك موتوررا به دستگاه ثابت تراش مي بندند .سپس پيچ هاي ثابت هارا بسته و بوسيله ساعت داخل سنج قطرثابت ها را اندازه گرفته ومقدارفلزي كه بايستي تراشيده شود مشخص          مي كنند .
طرزبستن بلوك موتوربه دستگاه ثابت تراش بدين نحواست كه ابتدابلوك موتورراروي دستگاه قرارداده محل دوبرج رانسبت به طول وارتفاع بلوك موتورتنظيم مي كنند.سپس ميل تراش راروي برج هاقرارداده ودونيم دايره كونيكي مخصوص سنتركردن راروي ميل تراش گذاشته وبداخل ثابت هاي انتهائي (اول وآخر)فشارميدهند.حالاكپه هاي ثابت هاراهمانطوري كه دربالابدان اشاره شدبسته وعمل سنتركردن تقريبي راانجام ميدهند.

سپس دونيمدايره رابرداشته وبجاي آن وسيله سنتركردنن رادرداخل هريك ازثابت هاي انتهائي قرارداده وبوسيله دوفرمان دستي درجهت هاي  افقي وعمودي حركت ميدهند.اين عمل راآنقدرادامه ميدهند تاعقربه ميكرومترساعتي،انحرافي رانشان ندهد.پس ازآن بوسيله اهرم هاي مربوطه آنرا قفل مي كنند.
براي تعيين مقدارتراش علاوه برروش استفاده ازساعت داخل سنج كه درپيش بدان اشاره شده ازكتابچه راهنمائي اندازه ياتاقان هانيزميتوان استفادهنمود
اندازه طول تيغچه ،بوسيله ميكرومترمخصوصي كه داراي پايه آهن ربائي بوده وبرروي ميل تراش قرارميگيرد تعيين ميشود.دراين حالت پيچ ميكرومترراروي صفرقرارداده ونوك ميكرومتررابانوك تيغچه درحالت تماس قرارميدهند.باتنظيم پيچ سمت چپ ميكرومتر،عقربه بايستي كاملاَروي صفرقرارگيرد.
يادآوري :درصورتيكه سطح نشيمن كپه هابيش از0015/0اينچ (038/0ميليمتر)سنگ زده شود.پس ازتراش ثابت هاواستانداردشدن آنها،فاصله بين دومركزچرخ دنده هاي ميل لنگ وميل سوپاپ كمترشده وپس ازبستن موتور،دنده هاسفت كارخواهند كرد .لذابراي ازبين بردن اين عيب ،ميتوان ازبوش هاي نيمه تمام كه درپيش بدان اشاره شده استفاده كرد .زيرااين نوع بوش ها ،فلززيادي براي تراش داشته وباندازه فاصله كم شده ،مركزبوش ميل سوپاپ راميتوان بالابردتااندازه فاصله مركزدوچرخ دنده به اندازه قبل ازتراش برسد .
16ـ ساختمان ياتافان ها
پوسته ياتاقان هاي موتور اتومبيل دو تكه بوده و از فولاد يا برنز ساخته شده است . اين فولاد يا برنز استحكام و مقاومت لازم را به ياتاقان ميدهد . در روي اين قسمت فولادي يا برنزي چند لايه  ( يك تا چهار) مواد ياتاقاني بضخامت چند هزارم اينچ قرار گرفته است .
علت استفاده از مواد نرم ياتاقاني اينست كه در صورت تأثير عوامل خارجي ، فقط مواد ياتاقاني از بين ميرود و ميل لنگ سالم خواهد ماند . زيرا هزينه خريد يك دست ياتاقان بمراتب كمتر از هزينه سنگ زني و يا تعمير ميل لنگ است .
بعضي از ياتاقانهاي ثابت ، داراي شيار روغن بوده واين شيار ، روغن را در تمام سطح ياتاقان پخش مي كند . براي جلوگيري از بازي طولي ميل لنگ ، در يكي از ثابت هاي موتور ، واشر بغل ياتاقاني قرار داده ميشود . هم چنين در بعضي از موتورها از ياتاقان هاي ثابت فلنج دار استفاده مي كنند .معمولاً اين ياتاقانهاي فلنج دار در ثابت هاي اولي يا آخري موتورواقع است .
17 ـ موادياتاقاني
موادياتاقاني ازآلياژفلزات سرب ، قلع ، آنتيموان ومس ويافلزات سرب ،قلع ،جيوه ،كالسيم ،آلومينيوم به نسبت هاي معيني تركيب ميشود.انتخاب نوع موادياتاقاني بسته به طراحي وساختمان ياتاقانهاوهم چنين نوع موتورها(سبك ،نيمه سبك ،سنگين ،خيلي سنگين )فرق مي كند .بابيت كه معمولاًدرموتورهاي سبك به كار برده ميشودازيك لايه پوسته فولادي ويك لايه بابيت ساخته شده است.درساختمان بابيت هاازدوفلزاصلي قلع وسرب استفاده ميشود.
1-    بابيت هاي پايه قلعي كه درتركيب آن هادرصد قلع بيشتر از سايرفلزات است وداراي 89% قلع ،5/7%آنتيموان، 5/3%است .
2-    بابيت هاي پايه سربي شامل 83 درصد سرب 15 درصد آنتيموان ، 1 درصد ارسنيك ، 1 درصد قلع مي باشد.
در بعضي از ياتاقان ها ، نسبت به نوع موتور دو يا سه لايه مواد ياتاقاني روي پوسته قرار داده ميشود .در حاليكه ياتاقان موتور هاي سنگين ، لايه هاي بيشتري داشته وتعداد آنها بعضا به چهار لايه نيز ميرسد . طرز قرار گرفتن لايه ها بر روي پوسته فولادي به شرح زير است : 1 ـ مواد ياتاقاني آلياژ مس وسرب  2 ـ لايه نيكل 3 ـ لايه آلياژ سرب ،قلع ،مس 4 ـ مواد گردي قلع .
هم چنين در ياتاقان ها براي استحكام بيشتر ، از فلزات كادميوم ، نقره ويا نيكل نيز استفاده ميشود ، اين نوع ياتاقانها در مقابل خستگي مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهند .
18 ـ مشخصات ياتاقان ها
ياتاقان هاي موتور بايستي داراي مشخصاتي باشند تا بتوانند در مقابل ضربه ها و بار هاي وارده بر آنها مقاومت داشته وبه سرعت سائيده نشوند .
1 ـ مقدار بار وارد بر ياتاقان ( ظرفيت بار ياتاقان ) ـ موتور هاي امروزي سبكتر ، جمع وجور تر و داراي قدرت بيشتري بوده ونسبت تراكم آنها زياد است. افزايش نسبت تراكم ، سبب ازدياد فشار حاصله از احتراق شده و بار وارد بر ياتاقان هاي شاتون ها بيش از 6000 پوند بر اينچ مربع معادل 4126 كيلو پاسكال خواهد بود .
2 ـ مقاومت در مقابل خستگي ـ هر گاه فلزي در معرض تنش هاي مداوم قرار گيرد . انعطاف پيدا كرده وخم ميگردد ( ولو بمقدار كم ) . سپس اين فلز سخت شده . ترك برداشته ويا شكسته ميشود . لذا ياتاقان هائي كه در معرض بار هاي زيادي هستند بايستي مواد ياتاقاني آنهادر مقابل اين تنش ها مقاوم بوده و تمايل بترك يا شكستگي از خود نشان ندهد .
3 ـ توانائي پذيرش ذرات و جرم ها روي ياتاقان ها :
در موتور اتومبيل ها با وجود هواكش ، فيلتر روغن و توري ها، با ذرات خاك و براده فلزات وارد موتور ميشوند .

مقداري از اين جرم ها ، وارد سيستم روغنكاري شده و روي ياتاقان ها مينشيند . در صورتيكه اين ذرات از ماده سفت وسخت باشند ، روي ميل لنگ خط انداخته و به ياتاقان ها نيز صدمه مي رسانند . لذا مواد ياتاقاني بايستي طوري باشد تا بتواند اين جرم ها را در خود جاي داده و مانع از خط خوردگي روي ميل لنگ گردد .
4 ـ مقاومت در مقابل خورندگي ـ در اثر عمل احتراق در موتور ها ، مواد خورنده توليد ميگردد كه براي فلزات مضر است . هم چنين بنزين هاي بدون سرب ، خاصيت شيميائي روغن را تغيير داده و حالت خورندگي ياتاقان ها را افزايش ميدهد .

لذا بايستي روغن موتور را پس از كاركرد معيني عوض نمود . تركيبات ياتاقان ها نيز بايستي طوري باشد تا در مقابل خورندگي مقاومت نمايد . مثلا سال ها قبل از ياتاقان هاي مسي وسربي استفاده ميشده ولي امروزه بيشتر ياتاقان هاي آلومينيومي وسربي مصرف ميگردد . زيرا اين نوع ياتاقان ها در مقابل خورندگي بهتر مقاومت مي كنند.  
5 ـ قابليت هدايت حرارتي ـ اصولا كليه ياتاقان ها در اثر گردش ميل لنگ يا ميل سوپاپ ايجاد حرارت مي كنند . لذا مواد ياتاقاني بايستي داري قابليت هدايت حرارتي بيشتري باشد تا بتواند حرارت توليد شده را به شاتون ها يا ثابت ها انتقال دهد .
6 ـ سائيدگي ـ مواد ياتاقاني بايد از جنس سفت وسخت باشد تا بزودي سائيده نشود . ضمنا نبايد سفتي آن زياد گردد . زيرا خاصيت پذيرش ذرات آن كم شده و سبب سائيدگي غير معمول     لنگ هاي ميل لنگ ميگردد .
19 ـ روغنكاري ياتاقان ها
پوسته ياتاقان هاي ثابت موتور داراي سوراخي است كه اين سوراخ در امتداد مجراي روغن بلوك موتور قرار دارد . روغن از اين سوراخ به مجراهاي روغن ميل لنگ وارد شده و سطح كليه ياتاقانها را روغنكاري مي نمايد. سپس اين روغن به لبه ياتاقانها رسيده و به كارتر موتور برميگردد .
يكي از وظايف دستگاه روغنكاري ، تهيه لايه روغن بين پوسته ياتاقانها ، وثابت ها ومتحرك هاي ميل لنگ بوده واز تماس دو فلز جلوگيري مي كند . هم چنين روغنكاري سبب خنك شدن ياتاقانها ميشود. بدين ترتيب روغن خنك پس از ورود به ياتاقان ها ، حرارت توليد شده را جذب كرده وگرم ميگردد .

سومين عمل دستگاه روغنكاري ، شستشوي ذرات معلق وگرد وخاك بوده و اين جرم ها را به كارتر موتور برگردانيده ويا در فيلتر روغن جمع آوري  مي نمايد .
بين پوسته ياتاقان ها ولنگ ميل لنگ وثابت ها، خلاصي مجازي وجود دارد كه اصطلاحاً اين خلاصي را فاصله روغن نيز ميگويند . هر چه اين خلاصي بيشتر باشد ، روغن بسرعت از ياتاقانها خارج ميشود . اندازه اين خلاصي در موتور هاي مختلف متفاوت بوده ورقم 0015/0 اينچ ( 035/0 ميليمتر ) بيشتر معمول است .

درصورتيكه اين خلاصي دو برابر 003/0 يا 075/0 ميليمتر گردد ، مقدار ريزش روغن 5برابر ميشود .

اگر خلاصي 006/0 اينچ يا15/0 ميليمتر شود مقدار ريزش روغن 25 برابر خواهد بود .
 افزايش خلاصي روغن ، سبب نرسيدن روغن به ياتاقان هاي مجاور ميگردد . زيرا پمپ روغن فقط مقدار معيني از روغن را ميتواند جابجا كند . در نتيجه بيشتر روغن ها از ياتاقان هاي نزديك مجراي روغن بيرون ريخته وبه ياتاقان هاي دور تر كمتر روغن مي رسد .
كاهش خلاصي روغن ياتاقان ها ،سبب ميشود كه عمل روغنكاري درست انجام نگرفته و سائيدگي انها سريع تر شود . همچنين مقدار روغني كه بديواره سيلندر پاشيده ميشود كافي نبوده وروغنكاري ديواره سيلندر ها ورينگ هاي پيستون درست انجام نشود .
لازم بتذكر است كه درصورت نرسيدن روغن به ياتاقانها ممكن است فقط يكي يا دو عدد از ياتاقان ها صدمه ديده و بقيه سالم باشند .
20 ـ علل صدمه ديدن ياتاقان ها  
نتيجه 1 ـ نرسيدن روغن به ياتاقان ها ـ در صورت نرسيدن روغن يا كم شدن مقدار آن بعلت تماس دو فلز ( بيت ياتاقان و لنگ ميل لنگ ) ، ياتاقان ها داغ شده و مواد ياتاقاني روي آن ذوب واز بين ميرود .

سپس پوسته ياتاقان ها به ميل لنگ چسبيده وحتي ممكن است كه شاتون را نيز شكسته و از بلوك موتور بيرون بزند . علت نرسيدن روغن به ياتاقانها علاوه بر افزايش يا كاهش خلاصي روغن ياتاقان ها ، ممكن است در اثر بسته بودن لوله هاي روغن ، نقص اويل پمپ ، نقص دستگاه تنظيم فشار و يا كمي روغن در كارتر موتور باشد .


در ضمن پس از تعمير اساسي وجمع كردن موتور ، با وجود روغن در كارتر ، ياتاقان ها روغن نداشته ويا اينكه مقدار آن كم ميباشد . در اين صورت استارت زدن و روشن كردن موتور ممكن است كه به ياتاقان ها صدمه برساند . لذا در كارگاه هاي مجهز قبل از روشن كردن موتور ، بوسيله دستگاه مخصوصي ، سيستم روغنكاري را با روغن پر مي كنند .


2 ـ وجود ذرات خارجي در روغن ـ مواد خارجي يا بصورت ذرات خاك يا بصورت براده هاي فلزات ( چدن ـ فولاد ومواد ياتاقاني  ) در روغن موتور وارد ميشود .
براده هاي فلزات كه معمولا از سائيده شدن قطعات متحرك موتور ، از قبيل خيز بادامك هاي ميل سوپاپ ، تايت ها ، دنده هاي جلو موتور ، دنده هاي اويل پمپ ، انگشتي هاي سوپاپ ، ميل تايپت ها ، ديواره هاي سيلندر ، رينگ هاي پيستون وغيره توليد ميگردد. اين مواد بوسيله روغن موتور شسته شده و هنگام تعويض فيلتر و روغن ، خارج ميگردد .

براده هاي فلزات كه هنگام تراشكاري ، بوجود ميآيد بايستي قبل از بستن موتور كاملاً شستشو داده شود .
اگر ذرات درشت بر روي ياتاقان ها نشسته باشد ، فلز ياتاقان را به سمت بالا فشار داده و سطح ياتاقاني را كم مي كند . در صورتيكه اين ذرات خيلي درشت باشند ، با حركت ميل لنگ ، بر روي ياتاقان ها و ميل لنگ شيار انداخته و يا باعث كنده شدن مواد ياتاقاني ميشود .
3 ـ خستگي ياتاقان ها ـ بارهاي زيادي كه به ياتاقان ها وارد ميشود ، فلز ياتاقاني را خسته كرده و سپس شكافته و پوسته پوسته ميگردد.لذا در اثر از بين رفتن فلز ياتاقان ، بقيه مواد ياتاقاني سخت كار كرده و خيلي زود خسته ميشود. در ياتاقان ها زودتر از بين ميرود .

صدمه ديدن ياتاقان ها در اثر خستگي كمتر پيش ميآيد مگر در موارد استثنائي ، مثلاً ثابت ها و متحرك هاي ميل لنگ سائيده شده و يا دو پهن شده باشد . در اين صورت ، ياتاقان ها بيشتر مورد تنش قرار ميگيرد . مخصوصاً كپه بالائي شاتون ، بار بيشتري را تحمل كرده و خسته مي شود .


4 ـ كونيك ( مخروطي )بودن لنگ ميل لنگ ـ در صورت كونيك بودن لنگ ها ، بيشتر باربه يك قسمت ياتاقان وارد ميشود .

در نتيجه اين قسمت بيشتر داغ شده و مواد ياتاقاني آن از بين ميرود . اين حالت نبايستي با وضعي كه در اثر كجي شاتون بوجود مي آيد اشتباه شود . زيرا در صورت كونيك بودن لنگ هاي ميل لنگ ، هر دو نصفه ياتاقان در همان سمت صدمه خواهد ديد . در حاليكه كجي شاتون باعث از بين رفتن دو طرف مقابل ميگردد .
5 ـ وجود مواد خارجي در پشت پوسته ياتاقان ها ـ اگر ذرات خاك بين پوسته ياتاقان و كپه مربوطه قرار گيرد . سبب ميشود كه ياتاقان در محل خود بطور صحيح ننشيند . در اين صورت خلاصي روغن كم شده و هم چنين فضاي خالي در پشت پوسته ياتاقان بوجود ميآيد . اين عمل از خنك شدن ياتاقان ها جلوگيري مي كند .

هر دو مورد باعث صدمه ديدن ياتاقان ها ميشود .
6 ـ جابجا شدن كپه ها ( شاتون ها و ثابت ها ) هنگام بستن موتور ممكن است كه كپه هاي شاتون ها يا ثابت ها بر عكس خسته شوند . در اين صورت پوسته ياتاقان ها در جاي خود درست ننشسته و ياتاقان ها صدمه خواهند ديد .


7 ـ پيچيدگي بلوك موتور ـ در صورت پيچيدگي بلوك موتور ، ممكن است خط مركزي ثابت ها در يك امتداد نبوده واز سنتر خارج شده باشند . لذا موتوري كه با اين نوع بلوك پيچيده كار كند ياتاقان هاي آن صدمه خواهد ديد .

اگر مقدار پيچيدگي بلوك كم باشد ميتوان بوسيله دستگاه ثابت تراش ، آنها را تراش داده و باندازه استاندارد رسانيد و در ضمن ثابت ها نيز در يك امتداد قرار خواهند گرفت .

 

موضوع: گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا یدک بروجن .

 

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید