جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و نرم افزار و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران  را برای شما قرار داده ایم.

این پرسشنامه ی هوش هیجانی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده دانلود می باشد

در ادامه توضیحات:

تعداد صفحات همراه با توضیحات استفاده: 5 صفحه.

فرمت فایل: ورد word وقابل ویرایش.

موضوع»پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران .

شامل: یه پرسش نامه 41 سوالی و یک پرسشنامه اصلاح شده 31 سوالی.

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS)
یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه¬ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004). آزمودنی¬ها به سوالات این مقیاس بر مبنای رتبه¬بندی پنج لیکرت (1- کاملاً موافقم تا 5- کاملاً مخالفم) پاسخ می¬دهند. این پرسشنامه در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) است.

ضریب اعتبار (همسانی درونی) کل آزمون 85/0 گزارش شده است و سه عامل خوش بینی/ تنظیم خلق، بهره جویی از هیجانات و ارزیابی هیجانات برای آن شناسایی شده است. ضرایب اعتبار از راه همسانی درونی برای این عامل¬ها به ترتیب 78/0، 89/0 و 76/0 می¬باشد.

روایی آزمون از طریق همبستگی آن با آزمون بهره هوشی بار-آن برآورد و میزان آن 67/0 گزارش شده است. بخشی¬پور و همکاران (1387) در تحقیقی به بررسی مشخصات روانسنجی مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) پرداختند.

نتایج تحقیق نشان¬دهنده ویژگی¬های نسبتاً مناسب روانسجی این پرسشنامه بود (به نقل از بخشی¬پور و همکاران، 1387).
سوالات نسخه 41 آیتمی این پرسشنامه بر اساس جدول زیر نمره¬گذاری می¬شود:

کاملاً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاً موافقم

1

2

3

4

5

سوالات: 3، 10، 12، 14، 20، 22، 24، 25، 26، 39 نمره­گذاری معکوس دارند:

کاملاً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاً موافقم

5

4

3

2

1

 

ردیف

خرده مقیاس

سوالات

1

ارزیابی هیجانات در خود و دیگران

12، 15، 17، 22، 24، 26، 35

2

تنظیم هیجانات

3، 7، 9، 11، 18، 20، 21، 27، 28، 29

3

بهره­جویی از هیجانات در حل مسایل

6، 8، 19، 23، 31، 36، 39، 40

4

ادراک و فهم هیجانات

2، 16، 30، 32، 33، 37، 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران  . پرسشنامه همراه با پایایی و روایی. پرسشنامه 41 سوالی و 31 سوالی هوش هیجانی شوت مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS)

نمره­گذاری مقیاس هوش هیجانی 33 آیتمی

سوالات نسخه 33 آیتمی این پرسشنامه بر اساس جدول زیر نمره­گذاری می­شود:

کاملاً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاً موافقم

1

2

3

4

5

 

سوالات: 5، 28، 33  به صورت وارونه نمره­گذاری می­شود:

کاملاً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاً موافقم

5

4

3

2

1

نمرات هر 33 آیتم را با هم جمع می­کنیم تا به یک نمره کلی دست یابیم.

البته طبقه­بندی­های مختلفی برای این نسخه کوتاه هوش هیجانی در نظر گرفته شده است، اما پرکاربردترین آن­ها همان است که جواهری کامل در پایان نامه خود مطرح کرده است.

هوش هیجانی شوت توسط شوت و همکاران در سال 1998 و بر اساس الگوی اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی (19990) ساخته شد. این مقیاس دارای 33 سوال و 3 مولفه دارد که عبارتند از:

مولفه تنظیم هیجان: که شامل سوال­های 13، 14، 16، 17، 20، 23، 26، 27، 30، 31 می­باشد.

مولفه ارزیابی و بیان هیجان: که شامل سوا­ل­های 3، 4، 9، 10، 11، 15، 18، 19، 22، 25، 29، 33 می­باشد.

مولفه بهره برداری از هیجان: که شامل سوال­های 1، 2، 5، 6، 7، 8، 12، 21، 24، 28 می­باشد.

پایایی و اعتبار:

مطالعه­ای که بر روی نوجوانان کانادایی انجام شد این مقیاس در میان نوجوانان، پایایی 84/0 برای هوش هیجانی کل و برای خرده مقیاس­ها به ترتیب: تنظیم هیجان، 66/0، ارزیابی و بیان هیجان، 76/0 و بهره برداری از هیجان، 55/0 را نشان می­دهد (سیاروچی و همکاران، 2000).

در پژوهش جواهری کامل نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس هوش هیجانی، 78/0 و برای زیر مقیاس­های تنظیم هیجان، 79/0، ارزیابی و بیان هیجان، 75/0 و بهره برداری از هیجان، 64/0 بدست آمد.

 

********************************

منبع: جواهری کامل، عابدین. برسی ارتباط هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

********************************

 

...

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید