جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحلیل محتوا هدیه های اسمان ششم ابتدایی بر اساس مولفه های انرژی پاک، مصرف بهینه و محیط زیست و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

در این پست از سایت، تحلیل محتوا هدیه های اسمان ششم ابتدایی بر اساس مولفه های انرژی پاک، مصرف بهینه و محیط زیست را برای شما قرار داه ایم.

این تحلیل محتوا در قالب فایل پی دی اف pdf می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی تحلیل محتوا هدیه های اسمان ششم ابتدایی بر اساس مولفه های انرژی پاک، مصرف بهینه و محیط زیست را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 14 صفحه.

فرمت فایل: پی دی افpdf.

l,q,uL تحلیل محتوا هدیه های اسمان ششم ابتدایی بر اساس مولفه های انرژی پاک، مصرف بهینه و محیط زیست.

چکیده

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻔﺤﺎت 1 اﻟﯽ 22 ﮐﺘﺎب ﻫﺪﯾﻪﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪي اﻧﺮژي ﭘﺎك، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ67   ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﻧﺮژي ﭘﺎك و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺮدو ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ 18   ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

و اﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﻧﺮژي ﭘﺎك و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﻧﺮژي ﭘﺎك، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید