جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی و  سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی. را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمور عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 150 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی.

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره طرح تکریم   هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق. در فایل دانلودی همه چیز مرتب است.

 

فصل پنجم

جمع بندي و نتيجه گيري
 
1-5 مقدمه:
با توجه به مطالب بيان شده در فصول پيشين، اينك به جمع بندي مطالب پرداخته مي‎شود. از آنجا كه ادامه فعاليت هر شركتي در گروي مشتريان آن مي‎باشد و رضايت مشتري ضامن موفقيت سازمان ها در محيط هاي رقابتي است، توجه به نيازها و خواسته هاي مشتريان اهميت ويژه اي پيدا مي‎كند لذا لزوم توجه مسئولان و مديران سازمانها به ارباب رجوع و مشتريان ضروري است.
در اين فصل ضمن پاسخگويي به سوال هاي تحقيق، نتايج حاصل از آزمون و فرضيه ها و همچنين محدوديتهاي پژوهش و پيشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي بيان شده است و در آخر خلاصه پژوهش ارائه مي گردد.
2-5 نتيجه گيري
نتيجه گيري از نقطه نظر مشتريان
طبق آزمون كاي اسكوئر (جداول يك بعدي) داده ها نشان مي‎دهد كه از نقطه نظر مشتري بيشترين فراواني مربوط به ايجاد منشور اخلاقي و همچنين جلوگيري از حس بدبيني با 112 نفر معادل 7/74 درصد به گزينه موافق مي‎باشد و كمترين فراواني مربوط به اطلاع رساني با 97 نفر معادل 7/64 درصد به گزينه موافق مي‎باشد.
همچنين 104 نفر از ارباب رجوعان معادل 3/69 درصد به وجود طرح تكريم ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي اعتقاد داشتند.
در جداول دو بعدي عمده ترين و موثرترين تأثير متغير مستقل يعني طرح تكريم بر جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع و صرف هزينه هاي اضافي است در واقع مشتريان معتقدند كه اجراي طرح تكريم بيشترين اثر را در جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع و صرف هزينه هاي اضافي دارد و طرح تكريم به عنون يك متغير مستقل از ميان ساير متغيرهاي وابسته بيشترين تأثير را بر روي اين متغير داشته است. (فرضيه 7)
جلوگيري از حس بدبيني يكي ديگر از متغيرهاي وابسته است كه همبستگي با طرح تكريم دارد و شدت همبستگي قوي است. از نقطه نظر مشتريان اجراي طرح تكريم در جلوگيري از حس بدبيني در ارباب رجوع به صورت زياد موثربوده است. (فرضيه 8)
متغير سومي كه طرح تكريم به عنوان متغير مستقل روي آن تاثير نسبتا زيادي دارد جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي ارباب رجوع است. و مشتريان و مراجعين معتقدند كه اجراي طرح تكريم تا حدود زيادي باعث جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي گرديده (فرضيه 1)
بين ميزان طرح تكريم ارباب رجوع و ايجاد منشور اخلاقي يك همبستگي متوسطي وجود دارد و در واقع دادها نشان مي دهد كه بين اين دو رابطه معني داري وجود دارد ولي شدت رابطه متوسط  است( فرضيه 4)
بين ميزان طرح تكريم و اطلاع رساني يك همبستگي ضعيفي وجود دارد در واقع بين اين دو رابطه معني داري وجود دارد ولي شدت رابطه ضعيف است ( فرضيه 3)
مشتريان و مراجعين معتقدند كه اجراي طرح تكريم به مقدار خيلي كم موجبات اطلاع رساني به ارباب رجوع را فراهم كرده است.
طبق آزمون T بين ميزان تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از حس بدبيني در ارباب رجوع، جلوگيري از سردرگمي و صرف هزينه هاي اضافي ارباب رجوع و كيفيت اطلاع رساني رابطه معني داري وجود دارد. ولي بين ميزان تكريم ارباب رجوع و ايجاد منشور اخلاقي ، جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي ارباب به لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد.
طبق آزمون پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع و اتلاف وقت و ترددهاي اضافي، اطلاع رساني، منشور اخلاقي ، جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع و جلوگيري از حس بدبيني با 000/0 احتمال خطا همبستگي وجود دارد بيشترين همبستگي بين طرح تكريم و جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع است و كمترين همبستگي بين طرح تكريم و اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع مي باشد.
 نتيجه گيري از نقطه نظر كاركنان
از نقطه نظر كاركنان و طبق جداول يك بعدي بيشترين فراواني مربوط به ايجاد منشور اخلاقي و نظرسنجي از ارباب رجوع با 30 نفر معادل 6/55 درصد به گزينه زياد مي باشد.و كمترين فراواني به باز مهندسي و اصلاح مجدد در « روشهاي انجام كار با 45 نفر معادل 3/83 درصد به گزينه كم مي باشد يعني كاركنان معتقدند كه باز مهندسي و اصلاح مجدد در روشهاي انجام كار صورت نمي گيرد.
همچنين از 54 نفر كاركنان 27 نفر معادل 50% درصد به وجود طرح تكريم ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي اعتقاد دارند و گزينه بلي را انتخاب نموده اند و 26 نفر معادل 1/48 درصد گزينه تا حدودي را انتخاب نموده اند.
در جداول دو بعدي بيشترين و موثرترين متغير وابسته اي كه طرح تكريم به عنوان يك متغير مستقل روي آن اثر مي گذارد جلوگيري از حس بدبيني در ارباب رجوع مي باشد كه شدت همبستگي اين دو قوي است كاركنان معتقدند كه اجراي طرح تكريم در جلوگيري از حس بدبيني زياد موثر بوده است.

(فرضيه 8)
متغير ديگري كه طرح تكريم به عنوان متغير مستقل روي آن تاثير زيادي دارد جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي ارباب رجوع مي باشد شدت همبستگي قوي بوده است بطوريكه اجراي طرح تكريم باعث جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي گرديده است ( فرضيه 1)
جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع و صرف هزينه هاي اضافي ارباب رجوع متغير وابسته ي ديگري است كه رابطه معني داري با طرح تكريم ارباب رجوع دارد و شدت همبستگي هم قوي مي باشد. اجراي طرح تكريم در جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع و صرف هزينه هاي اضافي موثر بوده است ( فرضيه 7)

 

اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع از نقطه نظر كاركنان رابطه معني داري با تكريم ارباب رجوع دارد ولي شدت رابطه متوسط است يعني كاركنان اعتقاد نسبي به اين اصل دارند كه تكريم ارباب رجوع در اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع تاحدودي موثر بوده است(فرضيه 3)
كاركنان اعتقاد دارند كه تكريم ارباب رجوع به عنوان متغير مستقل به ترتيب با متغيرهاي وابسته ، نظرسنجي از ارباب رجوع ( فرضيه 5)، تنبيه كاركنان خطاكار و تشويق كاركنان متعهد ( فرضيه 6)، بازمهندسي و اصلاح مجدد در روشهاي انجام كار ( فرضيه 2) رابطه معني داري دارد، ولي شدت رابطه ( همبستگي) ضعيف مي باشد و به ترتيب از فرضيه 5    به طرف F6 و بعد F2 شدت رابطه ضعيف تر مي شود.
طبق جداول دو بعدي بين تكريم ارباب رجوع و ايجاد منشور اخلاقي از لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد سطح خطا بالا بوده است.
طبق آزمون t بين ميزان تكريم ارباب رجوع و تشويق با تنبيه كاركنان و كيفيت خدمات رساني و نظرسنجي از مراجعان و اصلاح و مهندسي مجدد با احتمال 000/0 خطا رابطه معني داري وجود دارد.
ولي بين ميزان تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از حس بدبيني ، جلوگيري از سردرگمي و منشور اخلاقي و اطلاع رساني مناسب و جلوگيري از اتلاف وقت به لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد.
طبق آزمون پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي، اطلاع رساني ، تنبيه و تشويق كاركنان، جلوگيري از سردرگمي و جلوگيري از حس بدبيني با 000/0 احتمال خطا همبستگي وجود دارد.
بين طرح تكريم و ايجاد منشور اخلاقي با 019/0 احتمال خطا همبستگي وجود دارد و بين طرح تكريم و نظرسنجي از مراجعين با 001/0 احتمال خطا همبستگي وجود دارد.
بين طرح تكريم و اصلاح و مهندسي مجدد در روشهاي انجام كار هيچ نوع همبستگي وجود ندارد.
نتيجه گيري
طبق آزمون كاي اسكوئر هم كارمندان و هم مشتريان اعتقاد دارند كه بين تكريم ارباب رجوع و متغيرهاي وابسته ي جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي، جلوگيري از حس بدبيني، جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع رابطه معني داري وجود دارد و شدت رابطه هم قوي مي باشد.يعني فرضيه 8و7و1 تاييد مي گردد.
طبق آزمون كاي اسكوئر بين تكريم ارباب رجوع و متغيرهاي وابسته ، اصلاح و مهندسي مجدد، نظر سنجي از ارباب رجوع، تنبيه و يا تشويق كاركنان، رابطه معني داري وجود دارد ولي شدت رابطه ضعيف مي باشد. (فرضيه2،5،6) اين سه فرضيه به طور كامل رد نمي گردد و اجراي تكريم ارباب رجوع تأثير كمي بر اين سه متغير دارد ( اين سه متغير مربوط به كاركنان بوده و فقط از آنها پرسيده شده است)
طبق آزمون كاي اسكوئر هم كاركنان و هم مشتريان اعتقاد دارند كه بين تكريم ارباب رجوع و متغير وابسته‌ي ، اطلاع رساني رابطه معني داري وجود دارد و شدت رابطه متوسط به سمت ضعيف مي باشد( فرضيه 3)
متغير وابسته‌ي ايجاد منشور اخلاقي از نقطه نظر مشتريان با تكريم ارباب رجوع رابطه معني داري دارد پس فرضيه 4 تاييد مي گردد. ولي از نقطه نظر كاركنان هيچ ارتباطي وجودندارد. و فرضيه 4 از  نقطه نظر كاركنان رد مي گردد.
گروههاي تحصيلي كاركنان ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس بوده اند و بيشترين فراواني با 31 نفر معادل 4/57 درصد به گروه تحصيلي ليسانس تعلق مي گيرد. بين مشتريان گروه تحصيلي علاوه بر موارد بالا، بي سواد هم بوده است و بيشترين فراواني با 63 نفر معادل 0/42 درصد به گروه تحصيلي ليسانس تعلق مي گيرد.
سن مشتريان از 20 سال تا 54 سال بوده و بيشترين فراواني مربوط به فاصله سني
29-25 بوده است. سن كاركنان از 25 سال تا 54 سال بوده و بيشترين فراواني مربوط به فاصله سني 34-30 بوده است. بيشتر ارباب رجوعان به وزارت كار و امور اجتماعي مرد هستند 107 نفر معادل3/71 درصد مرد بوده اند.
بيشتر كاركنان در وزارت كار وامور اجتماعي زن بودند از 54 نفر، 38 نفر معادل 4/70 درصد زن بوده اند. از ميان ارباب رجوعان حدود 88 نفر معادل 7/58 درصد متاهل بوده اند و از ميان كاركنان هم 31 نفر معادل 4/57 درصد متاهل بوده اند.
با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و محاسبات انجام شده در پرسشنامه ارباب رجوع ، بين ميزان تكريم ارباب رجوع و متغيرهاي وابسته جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي، اطلاع رساني، ايجاد منشور اخلاقي ، جلوگيري از سردرگمي و جلوگيري از حس بدبيني با 000/0 احتمال خطا همبستگي وجود دارد.
در پرسشنامه كاركنان هم بين ميزان تكريم ارباب رجوع و متغيرهاي وابسته جلوگيري از اتلاف وقت، اطلاع رساني ، ايجاد منشور اخلاقي، نظرسنجي از مراجعان، تنبيه و تشويق كاركنان ، جلوگيري از سردرگمي و جلوگيري از حس بدبيني همبستگي وجود دارد ولي بين ميزان تكريم ارباب رجوع و اصلاح و مهندسي مجدد در روشهاي انجام كار با 025/0 احتمال خطا همبستگي وجود ندارد.
 
3-5 پيشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش


1- لزوم توجه مديران ، مسئولان و كارمندان سازمانها و رعايت عدالت، انصاف و نزاكت در برخورد با مشتريان براي جلب اعتماد و از بين رفتن حس بدبيني
2- استفاده از شاخص هاي واضح و عيني براي سنجش و ارزيابي رضايت مشتريان
3- بهره گيري واستقبال از پيشنهادات و نظرات مشتريان و طراحي سيستم بازخورد مناسب
4- آموزش كاركنان و كارمندان براي برقراري ارتباطات موثر با ارباب رجوع
5- طراحي و توسعه سيستم اطلاع رساني مناسب، جامع و متقابل و ايجاد امكانات براي كليه مردم جهت مرتبط بودن با اين سيستم
6- برقراري همبستگي ميان ارزيابي عملكرد كاركنان و رضايتمندي مشتريان تنها
7- طراحي سيستم پاداش مناسب به كاركنان و كارمندان براي تشويق آنها، به منظور برخورد مناسب با ارباب رجوع ودادن پاسخهاي درست و منطقي
8- افزايش حقوق كاركناني كه دائماً با مشتري درتماسند به منظور برخورد مناسب با ارباب رجوع و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي سازمان
9- لزوم شناخت نيازها و خواسته هاي مشتريان و طراحي نظام مشتري مداري
10- ايجاد واحدهاي جداگانه براي رسيدگي به شكايات ارباب رجوع
11- تبديل حالت فرار از مسئوليت به قبول مسئوليت و پاسخ گويي و پذيرفتن خطاها و اشتباهات و جبران مادي و معنوي آن
12- اعمال سيستم شايسته سالاري در كليه سطوح ودر هر نوع تبعيض قبيله اي، خربي، جناحي، فاميلي، توصيه اي و طرق ديگر مشابه.
13- نهادينه كردن فرهنگ تكريم درجامعه، ساده انديشي است كه فكر كنيم بدون پي ريزي فرهنگ رعايت حقوق متقابل بشر و حرمت انساني و آموزش و گسترش آن از سطوح ابتدايي تا سطوح مديران عالي، صرفاً با صدور يك اعلاميه و با اجراي آموزش دوازده ساعته مديران، حقوق و منزلت و شان مردم دردستگاههاي اجرايي و اداري و … مورد توجه و احترام قرار گيرد.
14- تغيير دادن مكانيسم هاي تشويقي و تنبيهي پيش بيني شده، در سازمانها بيشتر از روشهاي سنتي ورايج براي تشويق و تنبيه ( پرداخت مالي يا توبيخ و بازخواست) استفاده ميشود. و كمتر از روشهايي مثل تاثير دادن نتايج در ارتقاي شغلي، معرفي كارمند نمونه ، اعطاي نشان لياقت و مانند اينها بهره گيري مي شود.
4-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي


1- به پژوهشگراني كه تصميم دارند در آينده روي اين موضوع مطالعه كنند توصيه مي شود از بررسي روشهاي پژوهش نظير مشاهده مصاحبه نيز استفاده كنند در صورت امكان گذراندن مدت كوتاهي در جامعه مورد مطالعه بسيار مفيد است.
2- اندازه گيري رضايت مشتريان بصورت محلي صورت گرفته و قابل تعميم و مقايسه با ساير سازمانها نيست اما چنانچه اين اندازه گيري به صورت عمومي براي شركتهاي مشابه به هم ( و توسط مرجع ذيصلاح) انجام پذيرد در اينصورت امكان مقايسه بين سازمانها و در نتيجه الگوبرداري ممكن خواهد بود ولذا شركتها و سازمانها به اين خاطر مي توانند با همديگر رقابت قابل اندازه گيري داشته باشند.
3- انجام مطالعات به صورت طولي، مقايسه اي در افزايش سطح اطمينان به داده ها موثر است.
4- زمان گردآوري اطلاعات طوري تنظيم گردد كه مداخله اي در جامعه جوامع مورد مطالعه انجام نشده باشد تا از تورش احتمالي داده ها جلوگيري شود.
5- در تنظيم پرسشنامه سطوح مختلف تحصيلي پاسخگويان مورد توجه قرار گيرد.
6- از نرم افزارهاي پيشرفته‌ ي آماري نظير رگرسيون و … استفاده شود و با توجه به محدوديت هاي نرم افزاري SPSS در تحليل داده ها.
7- استفاده ي وسيع و جامع از منابع موجود در رابطه با موضوع بر غنا و اعتبار مطالعه مي افزايد.
8- انتخاب يك نمونه بزرگتر از جوامع براي كاهش مشكل تعميم نتايج به ساير شركت ها و سازمانها
5-5 خلاصه پژوهش
اين پژوهش به منظور بررسي عوامل موثر بر طرح تكريم از ديدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي انجام شده است. پژوهش درصدد است كه مشخص كند كه آيا اجراي طرح تكريم در وزارت كار وامور اجتماعي توانسته به اهدافي كه مدنظر داشته باشد برسد

اين اهداف عبارتند از جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي، باز مهندسي و اصلاح مجدد روشهاي انجام كار، اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع، ايجاد منشور اخلاقي، نظرسنجي از ارباب رجوع، تشويق و يا تنبيه كاركنان، جلوگيري از سردرگمي و بدبيني ارباب رجوع.
پژوهش حاضر از دو جنبه نظري و تجربي مورد توجه قرار گرفته است در حال حاضر سازمان هاي ايران در هر دو زمينه كمبودها و كاستي هاي بسياري دارد. انجام چنين پژوهشهايي به رفع كمبودها و كاستي ها كمك خواهد كرد.
تكريم را به طور ساده عزيز و بزگوار شمردن تعريف مي نمايند. تكريم بر مبناي مشتري مداري تنظيم شده است و داراي ماهيتي دستوري و تكليفي مي باشد. مشتري عبارتند از مردم يا عملياتي كه محصول يا نتايج يك عملكرد را مصرف مي كنند كه به آنها نياز دارند و از آنها بهره مي برند. مشتريان دو نوع هستند 1- مشتريان خارجي 2- مشتريان داخلي
مشتريان خارجي در بيرون از سازمان بوده ، محصولات يا خدمات را مي خرند در برابر مشتريان خارجي، هر سازماي داراي مشتريان داخلي هم هست كه به اندازه مشتريان خارجي مهم هستند در تمام مراحل عمليات و فرايندهاي سازماني همواره يك مشتري داخلي وجود دارد كه محصول يا خدمتي را دريافت مي كند و در عوض محصول و يا خدمتي را ارائه مي دهد ( جعفري و فهيمي ،1379،صص 55-54)
به منظور كسب شناخت بيش تر و عميق تر پيرامون مساله پژوهش ابتدا با تعدادي از كاركنان و مديران وزارت كار وا مور اجتماعي مصاحبه به عمل آمد و شواهد و اسناد و مدارك موجود در مورد موضوع مطالعه و بررسي شده به موازات اين مطالعات، با استادان و صاحب نظران مشاوره به عمل آمد و هم چنين تعداد خيلي كم از منابع موجود در زمينه ي تكريم مورد بررسي قرار گرفت. كه حاصل اين مطالعات و بررسي ها در قالب طرح اوليه ي پژوهش ارايه و پس از تاييد و تصويب آن عمليات اجرايي طرح شروع شده بررسي انتشارات داخلي و خارجي انجام گرديد.
بررسي ساختار تشكيلاتي وزرات كار و امور اجتماعي صورت گرفت و وظايف هر يك از قسمتها مشخص گرديد.

در قسمت بعد مشتري مداري و رضايت مشتري و مزاياي حاصل از آن توضيح داده شد. در فصل دوم اهداف تكريم به صورت جداگانه توضيح داده شد.
 در ادامه‌ي فرايند پژوهش، روش، جامعه آماري ، گروه و حجم نمونه مشخص گرديد.

روش اصلي اين پژوهش پيمايشي از نوع مقطعي است و با توجه به طرح تحقيق و روش نمونه گيري تصادفي از نوع همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري اين پژوهش متشكل از مراجعين به وزارت كار وامور اجتماعي كه به روش تصادفي انتخاب شده اند و همچنين تعدادي از كاركنان وزارت كار وامور اجتماعي مي باشند. آزمودني ها از هر گروه تحصيلي ( كم تر از ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم،ليسانس و فوق ليسانس)

براي مراجعين و براي كاركنان از گروه تحصيلي ( ديپلم ، فوق ديلپم ، ليسانس و فوق ليسانس) تشكيل شده اند. حجم نمونه 220 نفر گرفته شده است كه در نهايت 150 پرسشنامه ي قابل استفاده از مراجعين و 54 پرسشنامه ي قابل استفاده از كاركنان گرفته شده است. بخشي از پرسشنامه ها به روش مصاحبه ( افراد بي سواد و يا كمتر از ديپلم ) جمع آوري شده و بقيه از طريق توزيع و گردآوري حضوري تكميل شده است.

اعتبار و روايي مقياس هاي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و در فصل سوم گزارش شده است. روايي و پايايي پرسشنامه خوب ارزيابي شده است.
از مجموع 150 پرسشنامه مراجعين 0/6 درصد زير ديپلم، 3/25 درصد ديپلم، 0/16 فوق ديپلم، 0/42 درصد ليسانس، 0/10 فوق ليسانس و بالاتر بوده اند. وسن مراجعين از 20  تا 54 سال بوده و بيشترين فراواني در رده سني 25 تا 29 ساله بوده  معادل 7/30 درصد.
از مجموع 54 پرسشنامه كاركنان 4/20 درصد ديپلم، 6/5 درصد فوق ديپلم، 4/57 درصد ليسانس، 7/16 فوق ليسانس و بالاتر بوده اند. وسن كاركنان از 25 تا 54 ساله بوده بيشترين فراواني در رده سني 30 تا 34 ساله بوده معادل 0/50 درصد.
با توجه به آزمون كاي اسكوئر در پرسشنامه مشتريان عمده ترين و موثرترين متغير وابسته اي كه طرح تكريم به عنوان متغير مستقل روي آن تاثير مي گذارد جلوگيري از سردرگي ارباب رجوع و صرف هزينه هاي اضافي است. و متغير وابسته اي كه رابطه اي ضعيف با طرح تكريم دارد اطلاع رساني بوده است

با توجه پرسشنامه كاركنان عمده ترين و موثرترين متغير وابسته اي كه طرح تكريم به عنوان متغير مستقل روي آن تاثير مي گذارد جلوگيري از حس بدبيني در ارباب رجوع بوده است و بين تكريم ارباب رجوع و ايجاد منشور اخلاقي از لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد.
طبق داده هاي بدست آمده وآزمون كاي اسكوئر هم كارمندان و هم مشتريان اعتقاد دارند بين طرح تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي ، جلوگيري از حس بدبيني و جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع رابطه معني داري هست وشدت رابطه قوي مي باشد.
طبق آزمون كاي اسكوئر و با توجه به اينكه فرضيه 2،5،6 مخصوص كاركنان بوده است ، آنها اعتقاد دارند كه بين تكريم ارباب رجوع و اصلاح و مهندسي مجدد ، نظرسنجي از ارباب رجوع ، تشويق و تنبيه كاركنان رابطه معني داري وجود دارد( شدت رابطه در حد ضعيف)
مشتريان و كاركنان اعتقاد دارند كه بين تكريم ارباب رجوع و اطلاع رساني هم رابطه معني داري وجود دراد كه شدت رابطه متوسط به سمت ضعيف مي باشد.
طبق پرسشنامه مشتريان بين ايجاد منشور اخلاقي با تكريم ارباب رجوع رابطه معني داير وجود دارد. ولي طبق پرسشنامه كاركنان بين اين دو هيچ رابطه معني داري از لحاظ آماري وجود ندارد.
و طبق آزمون پيرسون در پرسشنامه ارباب رجوع بيشترين همبستگي بين طرح تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از سردرگمي و صرف هزينه هاي اضافي است و كمترين همبستگي بين طرح تكريم و اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع است.
در پرسشنامه كاركنان بيشترين همبستگي بين طرح تكريم و تنبيه و تشويق كاركنان است و بين طرح تكريم و اصلاح و مهندسي مجدد هيچ همبستگي وجود ندارد.

 

موضوع: پایان نامه بررسی عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی.

 پایان نامه رشته مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی   پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید