جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 5 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت غنی فایل که دنیایی از فایل هاست؛  تحقیق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم را برای شما قرار داده ایم. تحقیق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود یم باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی تحقیق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات این تحقیق:  130 صفحه.

فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق درباره تلقیح مصنوعی و اجاره رحم.


تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن  - خواه زوج و زوجه خواه بيگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت مي پذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات بصورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره .
با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد.

هر چند بصورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورتها در فقه نيامده، لكن پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه.

هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آراء فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينة صور ممنوعه فاصله داريم.
موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهداء به زوجين نابارور بعد از سالها ضمن قانوني بنام « قانون نحوة اهداي جنين به زوجهاي نابارور» سال 1382 تصويب و در اواخر سال 1383 همراه آيين نامه به قوة قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.
بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام «اجاره رحم» كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در رحم زن ثالثي بنام «مادر واسطه» و تنها به دليل اشكال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل مي شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي بازگشت زمان طولاني مراكز ناباروري منتظرند كه هر چه سريع تر مشكل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه    1
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف    6
مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن     6
گفتار اول: تعريف تلقيح مصنوعي    6
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی    6
فصل دوم: تاريخچه و سير قانوني     8
مبحث اول : تاريخچه    8
مبحث دوم: سير قانوني    10
فصل سوم: مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي    14
مبحث اول : مسائل پزشكي لقاح طبيعي    14
مبحث دوم: مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي)    18
مبحث سوم: تلقيح اسپرم    18
گفتار اول: تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر    18
گفتار دوم: انتقال تزريق تخمك (GIFT)    19
گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده يا زايگوت (ZIFT)    19
گفتار چهارم : روش باروري آزمايشگاهي يا انتقال رويان (IVF-EI)     19
بخش دوم : تلقيح مصنوعي
فصل اول: مباحث فقهي تلقيح مصنوعي    23
فصل دوم : تلقيح مصنوعي و حقوق موضوعه    28
مبحث اول: تلقيح مصنوعي و حقوق جزا    28
مبحث دوم: وضعيت حقوقي اطفال ناشي از لقاح مصنوعي    33
گفتار اول: ماهيت نسب     33
گفتار دوم: راههاي اثبات نسب مشروع يا مشروع كردن نسب    46
مبحث سوم: تلقيح مصنوعي و قانون مدني    53
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي     57
فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق اماميه    63
مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم شوهر    63
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم مرد اجنبي     65
فصل چهارم: وضع حقوقي اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه    67
مبحث اول: رابطة طفل ناشي از لقاح مصنوعي با مادر طبيعي خود (زن ملقوحه)    67
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه    68
گفتار اول: ثبت تولد طفل    68
گفتار دوم: حق طفل براي دانستن نسب خود    69
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني    70
گفتار چهارم: مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل    71
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن    72
بخش سوم: اهداء تخمك يا جنين و اجاره رحم (مادر جانشين)
فصل اول :  اهداء تخمك يا جنين    74
مبحث اول : مسائل پزشكي اهداء تخمك يا جنين    74
مبحث دوم: مسائل فقهي انتقال تخمك يا جنين    78
مبحث سوم: مسائل حقوقي انتقال جنين     81
فصل دوم: اجاره رحم يا مادر جانشين    94
مبحث اول : مسائل پزشكي اجارة رحم يا مادر جانشين    94
مبحث دوم: مسائل فقهي اجاره رحم يا مادر جانشين    96
مبحث سوم: مسائل حقوقي اجارة رحم يا مادر جانشين    98
گفتاراول : وضعيت حقوقي طفل ناشي از رحم اجاره اي يا مادر جانشين     101
بند 1: رابطة طفل با زن اجاره اي    101
بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجير    102
بند3: رابطة حقوقي طفل با صاحبان جنين (اسپرم و تخمك)    102
گفتاردوم: وضعيت حقوقي مادر جانشين يا اجاره اي    103
بند1 : حالتي كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره اي نيز باشد    103
بند2 : حالتي كه فقط رحم اجاره داده مي شود    103
نتيجه و پيشنهاد     105
فهرست منابع     107
چكيدة انگليسي    109