جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرزبرگ و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرزبرگ را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد تربیت بدنی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 150 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرزبرگ.

 

چکیده

هدف از اين پژوهش،توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه هرزبرگ بود.جامعه آماري اين پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربيت بدني زن و مرد در مقاطع مختلف تحصيلي نيشابور در سال تحصيلي 84-1383بودند که همگي در تحقيق شرکت کردند.

اين پژوهش از نوع  توصيفي  است  که به شکل ميداني انجام گرفته است.ابزار اندازه گيري يک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظريه هرزبرگ بود. از آمارهاي توصيفي و استنباطي براي توصيف و تحليل داده ها استفاده گرديد.

نتايج نشان داد که در بين عوامل انگيزشي رشد فکري وارتقاء، قدرداني، پيشرفت، ماهيت مسووليت ، ماهيت کار و موفقيت به ترتيب بيشترين اهميت را در انگيزش شغلي معلمان دارند.

در بين عوامل بهداشتي روابط ،حقوق و دستمزد،امنيت شغلي،شرايط کار،قوانين و مقررات و سرپرستي به ترتيب داراي بيشترين اهميت هستند.اولويت بندي عوامل انگيزشي در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بين معلمان زن قدرداني،رشد فکري و ارتقاء،پيشرفت،ماهيت کار،ماهيت مسووليت وموفقيت و درمعلمان مرد رشد فکري و ارتقاء،قدرداني،پيشرفت،ماهيت مسووليت،موفقيت و ماهيت کار به ترتيب بيشترين اهميت را دارند.

همچنين اولويت بندي عوامل بهداشتي در معلمان تربيت بدني زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انساني و اجتماعي ،شرايط کار،حقوق ودستمزد،امنيت شغلي،قوانين ومقررات و سرپرستي به ترتيب بيشترين اهميت را در بين عوامل دارند.

در حالي که در معلمان مرد حقوق ،امنيت شغلي،شرايط کار،روابط ،قوانين و مقررات وسرپرستي به ترتيب اولويت قرار دارند.مقايسه برخي عوامل جمعيت شناختي با عوامل انگيزشي نشان داد که فقط در مورد جنسيت با عوامل انگيزشي تفاوت معني دار است. مقايسه ساير عوامل جمعيت شناختي مانند سطوح مختلف سني ، مدرک تحصيلي و سابقه خدمت با عوامل انگيزشي تفاوت معناداري را نشان نداد.

فهرست مطالب


عنـوان    صفحه
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه    2
بيان مساله    3
ضرورت و اهميت تحقيق    5
اهداف تحقيق    6
فرضيه هاي تحقيق    7
پيش فرض هاي تحقيق    7
محدوديت هاي تحقيق    8
تعريف وازه ها    8
                                 
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
ادبيات تحقيق    11
نگرشهاي مديريت به انگيزش    12
ـ رويكرد كلاسيك    12
ـ رويكرد نئوكلاسيك    13
ـ رويكرد اقتضايي    14
نگرشهاي روانشناختي در زمينه انگيزش    15
ـ نظريه لذت طلبي    16
ـ نظريه غرايز    16
ـ نظريه تقويت    16
ـ نظريه شناخت    17
نظريه هاي انگيزشي    17
الف) نظريه‌هاي فعال‌سازي انگيزش    17
ـ نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو    18
ـ نظريه دو جنبه‌اي انگيزش    20
ـ نظريه دوعاملي انگيزش    21
ـ نظريه لذت‌گرايي مك‌ كللند    22
ـ نظريه‌ نيازهاي زيستي، تعلق و رشد    23
ب) نظريه‌هاي فرايندي    24
ـ نظريه انتظار و احتمال    24
ـ نظريه برابري    25
عنـوان                                                                                 صفحه
ـ نظريه هدف‌گذاري    25
ـ نظريه تقويت و اصلاح رفتار    26
نظري تفصيلي بر تئوري هرزبرگ    27
پيشينه تحقيق    30
جمع بندي    36
                                 
فصل سوم : روش شناسی تحقيق
مقدمه    39
روش تحقيق    39
جامعه اماري    39
متغيرهاي تحقيق    39
ابزار اندازه گيري    40
روايي و پايايي پرسشنامه    42
نحوه امتياز گذاري پرسشنامه    42
روش جمع آوري اطلاعات    43
روشهاي آماري    44

فصل چهارم :  تجزيه و تحليل آماري
مقدمه    46
توصيف اماري داده ها    46
تجزيه و تحليل استنباطي داده ها    52

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيری
خلاصه تحقيق    57
بحث و نتيجه گيري    59
پيشنهادهاي تحقيق
الف- پيشنهادات برخاسته از تحقيق    71
ب- پيشنهادات براي تحقيقات بعدي    73
منابع و مأخذ    75

موضوع: دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرزبرگ.

 

فهرست جداول

عنوان     صفحه
جدول 1- مفروضات نظرية x و y درباره انسان    21
جدول 2- فراواني و درصد پاسخگويان براساس جنسيت    46
جدول 3- فراواني و درصد پاسخگويان براساس نوع استخدام    47
جدول 4- فراواني و درصد پاسخگويان براساس مدرك تحصيلي    47
جدول 5- فراواني و درصد پاسخگويان براساس سن    48
جدول 6- فراواني و درصد پاسخگويان براساس سوابق ورزشي    48
جدول 7- فراواني و درصد پاسخگويان براساس سنوات خدمت    49
جدول 8- ميانگين و انحراف معيار هركدام از انگيزنده‌ها    50
جدول 9- ميانگين و انحراف معيار هركدام از عوامل بهداشتي    51
جدول 10- نتايج آزمون تي مستقل مربوط به جنسيت در مورد عوامل انگيزش    52
جدول 11- تجزيه و تحليل داده ها در مورد عوامل انگيزنده معنا دار    53
جدول 12- نتايج تحليل واريانس مقايسه سطوح مختلف تحصيلي با عوامل ايجاد انگيزش    53
جدول 13- نتايج تحليل واريانس مقايسه سوابق مختلف خدمت با عوامل ايجاد انگيزش    54
جدول 14- نتايج تحليل واريانس مقايسه سطوح مختلف سني با عوامل ايجاد انگيزش     55

 


فهرست اشكال

عنوان     صفحه
شكل 1- تحولات تاريخي نگرش مديريت و روانشناسي به انگيزش    17
شكل 2- طبقه بندي سلسله مراتب نيازهاي مازلو    19
شكل 3- فرايند انگيزش از طريق ارضاي نيازها    20
شكل 4- الگوي ساده انتظار    25

 

منابع فارسي

 

1-    اصلانخاني ، محمد علي « نشريه ماهانه دفتر تربيت بدني دختران » ، سال چهارم ، شماره بيستم ، مهرماه 82.
2-    الواني ، سيد مهدي ، «مديريت عمومي» ، انتشارات نشر ني ، 1373.
3-    ابدار اصفهاني،ز،«بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در ارتباط با عوامل مؤثر در افزايش انگيزش شغلي آنها»،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه ازاداسلامي،واحد خوراسگان.
4-    جهانيان ، رمضان ، «بررسي رضايت شغلي معلمان بر اساس نظريه هرزبرگ » ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم تهران، 1374
5-    پاشا شريفي ، حسن و شريفي نسترن ، «روش هاي تحقيق در علوم رفتاري» ، چاپ دوم ، انتشارات نسترن 1380
6-    پرهيزگار ، كمال ، «مديريت منابع انساني و اداره امور استخدامي» ، چاپ نيل ، 1377 ،
7-    جمعي از اساتيد مديريت ، «روانشناسي سازماني و انگيزش» ، مجموعه دوازدهم ، مديريت دولتي تهران
8-    جباري ،فرحناز ،  «بررسي مقايسه اي ميزان انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي بر اساس مدل هرزبرگ »، پايان نامه كارشناسي ارشد ، مركز مديريت دولتي اصفهان ،1381
9-    جي.مورهد ، آر.گريفين ، «رفتار سازماني» ، ترجمه الواني و معمار زاده ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات مرواريد ، 1375
10-    ديويس ، ليث ، ترجمه نادر رحيمي و محمود توتونچيان ، «مقدمه اي بر روابط انساني » ، 1352
11-    دبورا ،وست،چارلز آ.بوچر ، «مباني تربيت بدني و ورزش» ، ترجمه احمد آزاد ، انتشارات آموزش و پرورش.
12-    رضايي ، مهدي ، «عوامل مؤثر در افزايش كارآيي معلمين تربيت بدني اصفهان» دانشگاه تربيت معلم ، 1374
13-    ريچاردام ، ستيرز وليمان دبليو ، پورتر ، «انگيزش و رفتار در كار» ، ترجمه سيد امين الله علوي ، مركز آموزش مديريت دولتي تهران ، 1372
14-    رضائيان ، علي ، «مباني سازمان و مديريت» ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات           سمت ، 1379
15-    رشيدي،اصغر،«بررسي عوامل ايجاد انگيزش شغلي معلمان راهنمايي تبريز»،پايان نامه كارشناسي ارشد،مركز مديريت دولتي تهران،1382.
16-    رابينز ، استيفن ، «مديريت رفتار سازماني» ، جلد 1 ، مترجمين : علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي يازرگاني ، 1374
17-    رابينز ، استيفن « مباني رفتار سازماني » ، ترجمه قاسم كبيري ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ، 1378 ص 68
18-    ساعتچي،محمود،«روانشناسي كاربردي براي مديران»،چاپ نشر ويرايش،1374،ص 51.
19-    ساعتچي ، محمود « كاربرد انگيزش در مديريت » ، انديشه معلم ، شماره اول ، دوره سوم ، 1372
20-    شكرزاده ، صادق ، «بررسي نظريه انگيزشي هرزبرگ و رابطه آن با تعهد سازماني مديران آموزشي ، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي ، 1380
21-    علاقه بند ، علي ، «مباني نظري و اصول مديريت آموزشي» ، انتشارات بعثت ،          چاپ اول ، 1371
22-    عباس زادگان ، سيد محمد ، «مديريت در سازمانهاي ناآرام» ، 1371 ، ص 122
23-    عبدالكريمي،مريم،«بررسي رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي علوم تربيتي تهران بر مبناي نظريه هرزبرگ»،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه علامه طباطبايي،دانشكده علوم تربيتي،1377.
24-    عمادزاده ، مصطفي ، «مباحثي از اقتصاد آموزش و پرورش» ، اصفهان ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، 1369
25-    عسگريان ، مصطفي ، «مديريت نيروي انساني» ، جهاد دانشگاهي تربيت معلم ، 1370 ص 125
26-    فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش – دوره پنجم – بهار 77 – ص 38
27-    كرمي ، مهدي ، «بررسي عوامل انگيزش كاركنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس نظريه هرزبرگ» ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، مديريت دولتي تهران ، 1378
28-    كازماير ، لئونارد ، «اصول مديريت»، ترجمه اصغر زمرديان و آرمن               مهرورزان ، 1352
29-    کوکلان،هوشنگ، « مبانی رفتار سازمانی » ، تهران،مرکز آموزش مدیریت                  دولتی ، 1370 .
30-    گروهي از اساتيد و نويسندگان مديريت « مقاله هايي در باره مباني رفتار سازماني و انگيزش »، تهران ، مركز آموزش مديريت دولتي ، 1370
31-    لوتانز ، فرد ، « رفتار سازماني » ، ترجمه غلامعلي سرمد ، چاپ اول ، تهران ، موسسه بانكداري اسلامي ، 1374.
32-    مقيمي ، سيد محمد ، «سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي» ، چاپ اول ،             1377 ، ص364
33-    مجدزاده،منور،«بررسي سطوح مختلف نيازها در دبيران دبيرستانهاي شهر كرد»،پايان نامه كارشناسي ارشد،طباطبايي،دانشكده علوم تربيتي دانشگاه              علامه ،1373.
34-    مير سپاسي،ناصر،«مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط در كار»،چاپ هيجدهم،تهران،انتشارات امير كبير،1379.
35-    محب زادگان،يوسف،رابطه بين سلسله مراتب نيازهاي مازلو و رضايت شغلي كاركنان وزارت علوم و فتاوري»،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه شهيد بهشتي،دانشكده علوم تربيتي،1381.
36-    ميرچي،محمد،«بررسي رضايت شغلي مربيان امور تربيتي شهر تهران»،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران،1373.
37-    محمدزاده، عباس، مهرورژان، آرمن، «رفتار سازمانی ـ نگرش اقتضايي»، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ اول، 1375، ص127
38-    مهرابي ، امير حمزه ، در بررسي عوامل ايجاد انگيزش شغلي از ديدگاه معلمان قم مقطع راهنمايي ، پايان نامه كارشناسي ارشد،1380.
39-    نور بخش ، مهوش ، «بررسي انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي تربيت بدني كشور بر اساس نظريه هرزبرگ » ، رساله دكتري ، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران ، 1376
40-    نائلي ، محمد علي ، «انگيزش در سازمان» ، انتشارات دانشگاه شهيد چمران             اهواز ، 1373
41-    نيكخو اميري،عباس،«رضايت شغلي در شركت اب وفاضلاب استان مازندران»،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران،دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني،1372.
42-    ويليام جي.وين سنت ، «آمار در تربيت بدني» و علوم ورزشي ، مترجم ميناسيان ، چاپ اول ، 1378
43-    هاگمن ، گیزلا، « انگیزش و مدیریت تحول » ، ترجمه علی محمد گودرزی،موسسه انتشارات رسا،1380
44-    هربرت،جي.ميكس سي،ري گولت،«تتوريهاي سازمان و مديريت»،جلد1،ترجمه گوئل كهن،1370.
45-    هرسي ، پال ، بلانچارد ، كنت ، «مديريت رفتار سازماني» ، ترجمه                     علي علاقه بند ، 1370
46-    هوي و ميسكل ، «تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزش» ، ترجمه سيد محمد عباس زاده ، انتشارات دانشگاه اروميه ، جلد 1 ، 1376
47-    يگانه، فريدون،«بررسي انگيزش شغلي در وزارت اموزش و پرورش»،پايان نامه كارشناسي ارشد،مركز مديريت دولتي تهران،1358.

منابع لاتين

48-Vroom , Victor ,"Work and Motivation" NEWYORK ; wiley , 1964

49- Mc Clelland , Davide , “Business Drive and National Aclivement “ Harvard                           
      Business Review .Vol.8.1992

50-wickstorm , An investigation into job satisfaction among teachers ,doctoral  
      dissertation ,university of oregon., (1971).

51- Frederick J Leach,  Jerry D Westbrook , " Motivation and job satisfaction in one   

      government research and development environment " , Engineering  Management                    
      Journal. Rolla: Dec 2000.Vol.12, Iss. 4;  pg. 3, 6 pgs

موضوع: دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرزبرگ.
52- McLean, Ephraim R,  Smits, Stanley J,  Tanner, John R " , The importance of  

     salary on job and career attitudes of information systems professionals " ,  
     Information & Management , Amsterdam: Sep 1996.Vol.30, Iss. 6;  pg. 291, 9 pgs

 

53- Godwin, Elena Sue, Ed.D. " Motivator and hygiene factors in the holding power

      of the teaching profession in North Carolina " , South Carolina State University,
      2001, 114 pages; AAT 3043669

54- Egan, Sean Dennis, Ed.D , " Motivation and satisfaction of Chicago public school

      teachers: An analysis based on the Herzberg Motivation Theory " , Northern
      Illinois University, 2001, 241 pages; AAT 3023683

55- Stthiphand, Chirarak, Educat.D , " Testing employee motivation based on
      herzberg's motivation-hyginene theory in selected thai commercial banks " ,
      Oklahoma State University, 1983, 143 pages; AAT 8402654.

56- Jennifer A . Lindholm. "Secondary school physical education teacher motivation
      and applilation of personal investment theory".Journal of teaching in physical
      education (1997).

57- sircrs & porter. Motivation and work Bechaviour , singapor, Mc Graw – Hill ,
      (1991).  5 th  Education.

58- Silver,p.Educatiaal Adminstration, theoretical perspertives on practice and
      Research , Newrork Harper & Row , (1983).

59- Sergiovanni , T.and carver,f. the New school Executive , newrork, Hrper &
      Row(1980).

60- Akinson . Jhonw, Personality,  motivation and Action . Westport, Connecticut ,
      Praecyer Publishers , (1983 ).

61- Hersy , Paul and Kenneth Blanchard, Management of organization at Behaviour 4
      th.ed.New Delhi , ( 1983).

62- Moorhead , Gregoru and Ricky w, Griffin.organizationl behaviour. Boston:
      houghton Mifflin ,(1989).

63- Klein ,K.J.Employee stock ownership and Employee Attitudes:Atest of three
      Models , jurnal of Applied psychology , (1997) , 12,319-332

64-Herzberg , work and nature of man , copyright , (1966).

65- Dieleman et al; licensee BioMed Central Ltd.  Identifying factors for job  
       motivation of rural health workers in North Viet Nam.
       Human Resources for Health 2003 .

موضوع: دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرزبرگ.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید