جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : خرید هم بصورت تکی هم اشتراک ویژه امکان پذیر است  برای دانلود  مقاله تعیین ارتباط میان سلامت روان و شیوه های مدارا در دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، تحقیق در رابطه با سلامت روان و شیوه های مدارا را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

(پس از خرید، تا مادام العمر هر زمانی که تمایل داشتید با رمز کاربری خود وارد پنل سایت شده و فایل مورد نظر را از بخش خرید ها (کاملا رایگان بدون افزایش قیمت) دانلود نمایید)

جهت ارتباط با ما با شماره 09179916954  از طریق پیامرسان های  ایتا و آی گپ و تلگرام در تماس باشید. در سریعترین زمان ممکن بررسی و نتیجه ارسال خواهد شد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با  شیوه های مدارا و سلامت روان را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات:  18 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: مقاله تعیین ارتباط میان سلامت روان و شیوه های مدارا در دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

. جهت اخذ .....

تکه ای از این تحقیق در رابطه باارتباط میان شیوه های مدارا و سلامت روان دانشجویان را مشاهده می نمایید.

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

 

«چكيده»


سابقه و هدف:
سلامت روان از موضوعات بحث‌انگيز در روانپزشكي است. از جمله عوامل مرتبط با آن توانايي مداراي افراد با تغييرات و استرس‌ها مي‌باشد.

اين پژوهش با هدف بررسي سلامت روان و شيوه‌هاي مدارا در دانشجويان جديد الورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام پذيرفت.

مواد و روشها:
اين پژوهش بر روي 249 نفر از دانشجويان پنج دانشكدة دندانپزشكي، پزشكي، پرستاري و مامايي، تغذيه و توانبخشي به شيوة مقطعي

و با استفاده از پرسشنامه‌هاي سلامت عمومي 28 سؤالي (GHQ-2-8)، پرسشنامه مداراي بلينگز و موس و يك پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك انجام و با شيوه‌هاي آماري كاي‌دو و T-Student Test تجزيه و تحليل گرديد.

يافته‌ها:
در كل 1/36%‌ از دانشجويان مورد مطالعه امتياز بزرگتر يا مساوي نمرة برش در   GHQ (نمره 23) را بدست آوردند كه بين دو جنس تفاوت معناداري مشاهده نشد (05/0P>).
افرادي كه با استفاده از GHQ به عنوان مشكوك به اختلالات روان‌پزشكي تلقي مي‌شوند (نمره بالاتر يا مساوي با نمرة برش)، بيش از بقيه از راهبرد مداراي جسماني كردن و مهار هيجاني استفاده مي‌نمودند (05/0P<)

و افراد با امتياز كمتر از نمرة برش در GHQ (افراد با سلامت روان بيشتر) از توانايي حل مسأله و ارزيابي شناختي بيشتري برخوردار بودند (05/0P<).
از نظر جلب حمايت اجتماعي بين دو گروه با امتياز GHQ كمتر از نمرة برش (نمره 23) و امتياز بالاتر يا مساوي نمره برش تفاوت معناداري بدست نيامد.


وضعيت سلامت روان افراد با متغيرهاي جنس، تأهل، رشته تحصيلي، تعداد دفعات شركت در كنكور، وضعيت رضايتمندي از رشته تحصيلي و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي ارتباط معنادار آماري نداشت.
نتيجه‌گيري:
افراد با سلامت رواني بيشتر از شيوه‌هاي مداراي فعال و مؤثرتري استفاده كرده، بيشتر اقدام به ارزيابي شناختي مشكلات و يافتن راه‌حل مي‌نمايند.

باتوجه به جدايي ناپذيري استرس‌ها از روند زندگي و تحصيل، آموزش شيوه‌هاي مؤثر مدارا به دانشجويان خصوصاً در ابتداي دوران تحصيل مي‌تواند مصونيت آنها را در برابر پريشاني رواني افزايش دهد.
واژگان كليدي: سلامت روان، مدارا ، GHQ
************************
«مواد و روشها»
اين مطالعه يك مطالعه مقطعي (Cross-Sectional) از نوع توصيفي تحليلي با حجم نمونه 249 نفر مي‌باشد.
نمونه مورد مطالعه از ميان دانشجويان جديدالورود (مهرماه 1383) 5 دانشكدة دندانپزشكي، پزشكي، پرستاري و مامايي، تغذيه و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي شركت‌كننده در كارگاههاي آموزش ارتباط مؤثر به شيوة غيرتصادفي ساده انتخاب شدند.
محدودة سني شركت‌‌كنندگان 34-18 سال با متوسط سني 97/18 سال بود. از مجموع 249 شركت‌كننده، 162 نفر (1/65%) در مقطع كارشناسي، 85 نفر (1/34%) در مقطع دكتراي عمومي و 2 نفر (8/0%) در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند.

در مجموع 198 نفر (5/79%) شركت‌كنندگان مؤنث و 51 نفر (5/20%) مذكر، 246 نفر (8/98%) مجرد و 3 نفر (2/1%) متأهل بودند.
شيوة جمع‌آوري اطلاعات به صورت پرسشنامه‌اي بود. پرسشنامه‌ها بدون ذكر نام و شامل يك پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، يك پرسشنامه سلامت عمومي 28 سؤالي (GHQ-28) و پرسشنامه مداراي بلينگز و موس (Billings , moos) بود. در پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك
****************
پرسشنامه مداراي بلينگزوموس (2)
در اين پژوهش همچنين از پرسشنامه‌ 32 ماده‌اي مداراي «بلينگز و موس» كه توسط براهني و موسي (1371 به نقل از حسين قدمگاهي 1376) هنجاريابي و توسط حسين قدمگاهي تنظيم مجدد شده است استفاده گرديد كه ضريب پايايي آن 79/0 گزارش شده است.
سوالات اين پرسشنامه 5 خرده مقياس را در بر مي گيرد: (r بيانگر ميزان پايايي پرسشنامه براي هر خرده مقياس است)
الف) مداراي مبتني بر بيان جسمي: 905/0 = r
ب) مداراي مبتني بر مهار هيجاني: 651/0 = r
ج) مداراي مبتني بر جلب حمايت اجتماعي: 903/0 = r
د) مداراي مبتني بر ارزيابي شناختي: 688/0 = r
هـ) مداراي مبتني بر حل مساله:   903/0 = r
اطلاعات حاصل با نرم‌افزار SPSS-win 11 مورد تجزيه و تحليل واقع شد. آزمون‌هاي آماري كاي‌دو (Chi-Square) و T-Student test بكار گرفته شد. ارتباطي از نظر آماري معنادار تلقي شد كه داراي P.Value كمتر يا مساوي 05/0 باشد.

******************
«يافته‌ها»
از مجموع 249 پرسشنامة با پاسخ كامل، از نظر توزيع عامل اصلي مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي در 127 نفر (51%) علاقه شخصي، 19 نفر (6/7%) تمايل و اصرار خانواده، 92 نفر (9/36%) موقعيت اجتماعي رشته و در 11 نفر (4/4%)‌ عوامل ديگر نقش داشتند.

169 نفر (9/67%) بعد از يك نوبت شركت در كنكور سراسري، 78 نفر (3/31%) بعد از 2 نوبت و 2 نفر (8/0%) بعد از بيش از 2 نوبت، وارد رشته موردنظر شده بودند.
100 نفر (9/79%) از رشته تحصيلي خود اظهار رضايت و 50 نفر (1/20%) اظهار نارضايتي كردند.
وضعيت مصرف سيگار، ترياك، الكل و حشيش در بين افراد مورد مطالعه آورده شده است.(جدول1)
از نظر نمرة كسب شده در GHQ ،‌ از ميان 249 نفر، 159 نفر (9/63%) امتياز كمتر از نمره برش (نمرة23) را كسب نمودند و 90 نفر (1/36%) امتياز بزرگتر يا مساوي 23 كه به تفكيك رشته تحصيلي در جدول 2 آورده شده است.

رابطه آماري معناداري بين متغيرهاي جنس، وضعيت تأهل، وضعيت رضايتمندي از رشته تحصيلي، عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي با وضعيت سلامت روان افراد بدست نيامد (
*****************
2ـ‌ افرادي كه از سلامت روان كمتري برخوردارند از مهار هيجاني بيشتري در برخوردار با استرسها استفاده مي‌كنند.

اين يافته احتمالاً به علت اينست كه افرادي كه از سلامت رواني كمتري برخوردارند در برخورد با مشكلات دچار تحريك و برانگيختگي بيشتري مي‌شوند

و چون طبق موارد 1و4 همين پژوهش به خوبي قادر به ارزيابي شناختي و يافتن راه‌حل مفيد براي مشكلات نيستند، واكنش‌هاي هيجاني بيشتري در برابر استرسها از خود نشان مي‌دهند.
3ـ افرادي كه از سلامت رواني كمتري برخوردارند از راهبردهاي مداراي جسماني كردن بيشتر استفاده مي‌نمايند.

علت اين يافته اينست كه ديده شده انطباق با حضور مستمر يك عامل فشار ممكن است امكانات بدن را كاهش دهد و اشخاص را مستعد بيماري كند.(1)
4ـ افرادي كه از سلامت رواني بيشتري برخوردارند از مهارت حل مسأله بيشتري نيز برخوردارند. ديده شده كه افرادي كه پريشاني رواني كمتر و به ويژه افسردگي كمتري دارند راحت‌تر مي‌توانند از مداراي مشكل مدارانه يا حل مسأله استفاده كنند(1)

از طرفي به نظر مي‌رسد ارزيابي شناختي از ملزومات حل مسأله مي‌باشد و بهتر بودن ارزيابي شناختي در افراد با سلامت روان بيشتر، توجيه ديگري براي اين نتيجه است.
5 ـ افرادي كه از سلامت روان بيشتري برخوردارند از توانايي جلب حمايت اجتماعي بيشتري برخوردار نيستند.
در توجيه اين يافته شايد بتوان گفت باتوجه به اينكه تمامي افراد مورد مطالعه، از يك جمعيت محدود دانشجويي و با شرايط يكسان از لحاظ طول مدت تحصيل انتخاب شده بودند،‌ از نظر توانائيهاي جلب حمايت اجتماعي و برخورداري از شبكه روابط اجتماعي تفاوت چنداني با يكديگر نداشته باشند.
6ـ باتوجه به يافته‌هاي جدول 2 پائين‌تر بودن مصرف مواد غيرمجاز
********************
از 5 مقياس پرسشنامه مدارا، ميانگين نمرات دو گروه تقسيم شده بر اساس نمره GHQ، در مقياس هاي بيان جسمي، مهار هيجاني، ارزيابي شناختي و توانايي حل مسئله از نظر آماري تفاوت معناداري داشتند.
 
جدول شماره 6. وضعيت سلامت روان دانشجويان در مناطق مختلف با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي GHQ:
*******************************

 

 

موضوع: مقاله تعیین ارتباط میان سلامت روان و شیوه های مدارا در دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

*******************************

با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.