جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم را برای شما قرار داده ایم.

این اقدام پژوهی که در درس انشا و املا تحول ایجاد کرده در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این اقدام پژوهی درباره املا و انشا را مشاهده می نمایید.

تعداد صفححات: 16 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم.

 

فهرست مطالب


«چکیده»    3
مقدمه:توصیف وضعیت موجود    4
«گردآوری اطلاعات (شواهد1)»    5
بعدازاین جلسه :    6
«تجزیه وتحلیل اطلاعات»    6
«خلاصه ی یافته های اولیه»    7
«چند نکته درباره ی نگارش»    8
«اصول ومبانی انشا»    8
«انواع انشا»    9
«معیارهای ارزشیابی»    10
«راههای پیشنهادی برای انشا نویسی»    10
«چگونگی اجرای راه جدید»    11
«گردآوری اطلاعات (شواهد2)»    12
نتایج کار به شرح ذیل است:    12
«تجدیدنظر درروشهای انجام گرفته واعتبار بخشی به آن»    13
«نتایج»    14
«نتیجه گیری»    15
«فهرست منابع»    16


«چکیده»


ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای ،مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم.
همین امر باعث شده دست به تحقیق وتنحص دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی  این درس که همان فراگیران می باشند ؛رجوع نمودم که با جوابهای خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند،سعی کردم که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم.که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد.
همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم.که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم.
نتایج حاصله بسیار مطلوب وحتی دربرخی موارد فراتر ازانتظار من بود وبعداز اجرا تاثیر شگرفی درکلاس های انشا به جا گذاشت.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم.

  مقدمه:توصیف وضعیت موجود


اینجانب ………. با میزان تحصیلات کارشناسی در رشته ی زبان و ادبیّات فارسی و … سال . …. سابقه ی خدمت، در سال تحصیلی 92-91 با سمت دبیر ادبیّات فارسی در مدرسه راهنمایی …….. واقع در شهرستان ……..،استان ………، مشغول به تدریس هستم.
درتمام مدتی که درس انشا ونگارش راتدریس می کردم همیشه بی توجهی وبی علاقه گی خاصی که دانش آموزان نسبت به این درس داشتند ذهن مرا به خود مشغول کرده بود تاعلت این امر رابیابم معولا درساعات انشا ابتدا موضوع انشایی رابه بچه ها می دادم

وزمانی که آنها دست به کار نوشتن درباره ی موضوع جدید می شدند به دلیل کمبود وقت عده ای  ازدانش آموزان رابرای خواندن انشایی قبلی خود انتخاب می نمودم وانشای بقیه ی دانش آموزان راخودم می خواندم ونمره می دادم.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم.
باخودهرچه فکر می کردم وسنگین وسبک می نمودم این وضعیت رازیاد مطلوب خود ودانش آموزان نمی دیدم وزیاد ازاین شیوه نه خودم ونه دانش آموزان لذت نمی بردم .حتی گاهی اتفاق می افتاد که همکاران دیگر تقاضا می کردند که زنگ انشارابه آنها اختصاص دهم!
تصمیم گرفتم ؛این موضوع را باصاحبان اصلی کلاس انشا ونگارش که همان دانش آموزان هستند درمیان بگذارم.
یک روز که وارد کلاس شدم بعداز احوال پرسی ومراسم آغازین کلاس ازبچه ها خواستم که دفترهای انشای خود را درنیاورند وبه جای آن بیایندوبه این پرسش ها پاسخ دهند که:
چرا بیشتر دانش آموزان علاقه چندانی نسبت به درس انشا ونکارش ندارند؟
ازآنها خواهش کردم که به دقت به این سوال بیندیشندوپاسخ دهند.
آنها با اشتیاق به صحبتهای من گوش کردند وبعد به دنبال جواب این سوال درذهن خود سیر کردند وهمهمه ی عجیبی درکلاس به وجود آمد .دانش آموزان باشوق خاص کودکی           می خواستند دراین  بحث شرکت کنند .چکیده ی نظرات آنها درذیل می آید:
1-   ازدوره ی ابتدایی تاکنون خیلی ازمعلمان به درس انشا اهمیت زیادی نمی داند.
2-   درس انشا خواندن ندارد وآخر سرهم نمره می گیریم.
3-   نوشتن انشا که فایده ای ندارد وبه درد نمی خورد.
4-   خیلی ازمعلمها به این درس اهمیت نمی دهند وآن راخوب تدریس نمی کنند.
وخیلی مطالب دیگر که اکثر آنها رایاداشت کردم وبه دانش  آموزان قول دادم که باکمک آنها راه حل مفید ومناسبی برای این درس پیدا کنم.

«گردآوری اطلاعات (شواهد1)»


برای رسیدن به پاسخ مطلوب دراین کارتصمیم گرفتم علاوه بردانش آموزان نظر دیگر همکاران رانیز جویا شوم،اما مشکل این بود که تنها دبیر درس انشا ونگارش –آن مدرسه خودم بوم.اما به هرحال بعداز گفتگوبامدیر مدرسه قرار شد موضوع رادرشورای دبیرانآموزشگاه که به صورت ماهیانه تشکیل می شود مطرح کنم.
درروز جلسه بعداز مطرح شدن کم وکاستی های مدرسه همان سوالی راکه ازدانش آموزان پرسیده بودم ازهمکاران نیز پرسیدم وبه آنها گفتم :به نظر شما ! چرا دانش آموزان اشتیاق زیادی نسبت به درس انشا ندارند؟
ابتدا سکوت سنگینی حکم فرما شد اما طولی نکشید که یکی از همکاران صاحب نظر شروع به صحبت نمود ودیگر همکاران نیز بحث های ایشان راتکمیل نمودند.
نکات جالبی درصحبتهای ایشان بود که عمده ی آنها رایادداشت کردم .

بعضی ازنظرات شبیه آرای دانش آموزان وبرخی دیگر پخته تر ومتین تر بود.

 

اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم . اقدام پژوهی رایگان درباره انشا و املا

ترجمه:

 

In this post from the rich file site, we have provided you with action research on how I made a change in my essay and writing course.

This action research that has changed the course of composition and spelling is ready to buy and download in Word format and editable.

In the following, you will see additional explanations of this action research on spelling and composition.

Number of pages: 16 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Action research How I made a difference in middle school essay writing.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم.
Table of Contents


"Abstract" 3
Introduction: Description of the current situation 4
"Information Collection (Evidence 1)" 5
After this session: 6
"Information analysis" 6
"Summary of initial findings" 7
"A few points about writing" 8
"Principles and foundations of composition" 8
"Types of essays" 9
"Evaluation criteria" 10
"Suggested Ways to Write an Essay" 10
"How to implement the new way" 11
"Information Collection (Evidence 2)" 12
The results of the work are as follows: 12
"Reviewing the methods performed and validating it" 13
"Results" 14
"Conclusion" 15
"List of sources" 16

"Abstract"


The weakness and lack of work that the students showed in the hour of writing and writing did not allow me to study this issue meticulously and to make these classes out of monotony.
This has led me to conduct extensive research and analysis, so to begin with the main owners of this course, who are the same learners, I turned to the answers to many of my questions, I tried to use the views of other colleagues. It was made possible with the help of the school principal.
I also presented my plan to the parents 'and teachers' associations of the school and the educational groups in the area.
The results were very good and in some cases even exceeded my expectations and after the implementation had a tremendous impact on the essay classes.


  Introduction: Description of the current situation


انجانب ………. With a bachelor's degree in Persian language and literature and 3 years. …. Experience of service, I am teaching in the academic year of 1992-92 as the secretary of Persian literature in the middle school …… .. located in the city …… .., province. ..
During the whole time I was teaching the essay and writing course, I was always preoccupied with the special inattention and indifference that the students had towards this subject. I would find out the reason for this.

And when they started writing about the new topic, due to lack of time, I chose some students to read my previous essay, and I read and graded the essays of the other students.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم.
I did not see this situation as very desirable for myself and the students, and I did not enjoy it very much, neither I nor the students. Sometimes it even happened that other colleagues asked me to give them the ringtone!
I decided to share this with the main owners of the writing class, who are the students.
One day when I entered the classroom, after greetings and the opening ceremony of the class, I asked the children not to take out their notebooks and to come instead and answer the following questions:
Why are most students not so interested in writing and writing lessons?
I asked them to think carefully about this question and answer it.
They eagerly listened to what I had to say and then went on to find the answer to this question, and a strange commotion arose in the classroom.
1- From the elementary school until now, many teachers do not consider essay lessons very important.
2- There is no reading essay lesson and we get a grade together.
3- Writing an essay that is useless and useless.
4. Many teachers do not care about this lesson and do not teach it well.
And many other things that I reviewed most of them and promised the students that with their help I will find a useful and appropriate solution for this lesson.
"Information Collection (Evidence 1)"


In order to get the desired answer in this card, I decided to seek the opinion of other colleagues in addition to the students, but the problem was that I was the only essay and writing teacher in that school. I can raise.
On the day of the meeting, after discussing the shortcomings of the school, I asked the same question that I had asked the students from my colleagues and I said to them: In your opinion! Why are students not so enthusiastic about the essay lesson?
At first there was a heavy silence, but it did not take long for one of the expert colleagues to start talking and the other colleagues to complete their discussions.
There were some interesting points in his speeches that I recorded most of them.

Some views were similar to those of the students, while others were more mature.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید