جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  گزارش کارورزی 4 درس پژوهی رشته دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان . گزارش کارورزی چهار رشته تاریخ و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، گزارش کارورزی 4 درس پژوهی رشته دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان . گزارش کارورزی چهار رشته تاریخ را برای شما قرار داده ایم.

این گزارش کارورزی 4 که مربوط به دبیری تاریخ می باشد در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه تضیحات تکمیلی این گزارش کارورزی چهار 4 که مبحث درس پژوهی نیز در آن گنجانده شده است؛ را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 55 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: گزارش کارورزی 4 درس پژوهی رشته دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان . گزارش کارورزی چهار رشته تاریخ.

 

چکیده


      یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری وایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و ... همگام باشد .

این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی – یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند .

یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود .لذا در این ترم از کارورزی با گروه درس پژوه به بررسی یک درس از کتاب تاریخ سال دوم دبیرستان پرداختیم.

و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروهمان ، نقشه ذهنی محتوا را طراحی کردیم و سپس با کمک نقشه ذهنی طرح درسمان را نوشته و در گروه آن را نقد کرده و پس از رفع اشکالات، طرح درس را به اجرا در آوردیم و در نهایت به نقد و ارزیابی اجرا در گروه پرداخته و نواقص کار را اصلاح کردیم .


فهرست


فصل اول: فرایند درس پژوهی و توسعه حرفه ای
بخش اول : طراحی واحد یادگیری........................................................................................7
1-1" مقدمه................................................................................................................................................................... 7
2-1 " تعیین هدف.........................................................................................................................................................9
3-1 " طراحی واحد یادگیری....................................................................................................................................10
4-1 " طراحی نقشه ذهنی....................................................................................................................................... 11
5-1 " استخراج ایده ی کلی.................................................................................................................................... 12
6-1 " شایستگی مورد انتظار....................................................................................................................................12
7-1 " طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها............................................................................12
8-1 " تعیین تکلیف عملکردی................................................................................................................................13
9-1 " طرح پرسش اساسی.......................................................................................................................................13
10-1 " طرح تکلیف یادگیری................................................................................................................................ 14
بخش دوم: اجرای واحد یادگیری...............................................................................16
1-2 "اجرای واحد یادگیری.......................................................................................................................................16
2-2 " تولید مواد آموزشی مورد نیاز اجرای واحد یادگیری...............................................................................17
3-2 " هدایت فرایند یادگیری..................................................................................................................................17
4-2 "ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان.....................................................................18
5-2 "تامل و بازنگری.................................................................................................................................................18

فصل دوم:روایت من از کارورزی 4
1-" روایت فرایند درس پژوهی و توسعه حرفه ای.................................................................................................19
2-" کد گذاری...............................................................................................................................................................21
3- " تحلیل وتفسیر داده ها.........................................................................23
ضمائم.........................................................................24
کاربرگ الف:نگارش های روزانه کارورز................................................................24
کاربرگ ب: گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد/ گروه هاي كوچک/ بحث هاي جمعی/ سمینارها.....38
کاربرگ ج: چارچوب تهیه طرح آموزشی.......................................39
منابع وماخذ................................................................54

گزارش کارورزی 4 درس پژوهی رشته دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان . گزارش کارورزی چهار رشته تاریخ . گزارش رایگان کارورزی رشته دبیری تاریخ

ترجمه:

In this post from Ghani File site, internship report of 4 research courses in the history of Farhangian University. We have provided you with an internship report for four history disciplines.

This internship report 4, which is related to the history secretary, is ready to be purchased and downloaded in the form of a word file that can be edited.

Following are the additional explanations of this internship report 4 4, which also includes the topic of study; You see.

Number of pages: 55 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Internship report 4 Farhangian University history teaching course. Internship report on four history disciplines.


Abstract


      One of the operational strategies in the document of fundamental transformation of education is to spread the culture of thinking and research-oriented and to create active research networks in the education system so that the educational system is in line with global developments in science, technology and ....

This solution requires wise, creative and innovative teachers who have a spirit of curiosity and research and welcome new methods in process-learning so that they can train research students.

One of the methods that most of the educational systems of the world are focused on today is the study process that leads to the professional development of the teacher.

And after holding several meetings with our group, we designed the content mind map, and then with the help of the mind map, we wrote our lesson plan and criticized it in the group, and after solving the problems, we implemented the lesson plan and finally criticized it. And evaluated the performance in the group and corrected the shortcomings of the work.

Contents


Chapter One: The process of study and professional development
Part One: Designing a Learning Unit ............................................ ............................................ 7
1-1 "Introduction ............................................. .................................................. .................................................. .................. 7
2-1 "Goal setting ............................................ .................................................. .................................................. ......... 9
3-1 "Learning unit design ........................................... .................................................. ....................................... 10
4-1 "Mind Map Design ........................................... .................................................. .......................................... 11
5-1 "Extracting the general idea .......................................... .................................................. ........................................ 12
6-1 "Expected Competence ........................................... .................................................. ....................................... 12
7-1 "Design of competency criteria and levels of each of them ..................................... ....................................... 12
8-1 "Determining the functional task ........................................... .................................................. ................................... 13
9-1 "Basic Question Design ........................................... .................................................. .......................................... 13
10-1 "Learning Assignment Plan ........................................... .................................................. ................................... 14
Part 2: Implementing the learning unit ............................................ ................................... 16
1-2 "Implementation of learning unit ........................................... .................................................. .......................................... 16
2-2 "Production of educational materials required for the implementation of the learning unit ...................................... ......................................... 17
3-2 "Guiding the learning process ........................................... .................................................. ..................................... 17
4-2 "Assessment of competencies acquired by students ..................................... ................................ 18
5-2 "Reflection and Review ........................................... .................................................. .................................................. ..18

Chapter Two: My Narrative of Internship 4
1- "Narration of the process of study and professional development ....................................... .................................................. ........ 19
2- "Coding ............................................. .................................................. .................................................. .............. 21
3- "Analysis and interpretation of data ........................................... .............................. 23
Appendices ................................................. ........................ 24
Worksheet A: Internship Daily Writings ........................................... ..................... 24
Worksheet B: Report of discussion sessions with the teacher / small groups / group discussions / seminars ..... 38
Worksheet C: Framework for preparing an educational plan ....................................... 39
Sources and references................................................ ................ 54

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید