جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد را بری شما قرار داده ایم.

این پایان نامه که درباره تاثیر نمایش عروسکی بر افزایش مهارت اجتماعی می باشد در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 99 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد.


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره
گرایش توانبخشی

 

چكيده


پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي نمايش عروسكي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي دختران آموزش پذير  12- 8 سال انجام شد. يكي از بارزترين  مشخصات اين افراد، ناتواني برقراري ارتباط موثر با جامعه است .
مطالعه از نوع تجربي حقيقي بدون پيش تست بود.

گروه نمونه اين پژوهش متشكل از 30 دختر آموزش پذير بود كه با استفاده  از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند  که از میان آن ها 15 نفر به گونه تصادفی به گروه آزمايش و بقیه به  گروه كنترل تخصيص يافتند.گروه آزمايش به مدت 8 جلسه تحت نظر محقق تحت آموزش مهارت هاي اجتماعي با استفاده  از نمايش عروسكي قرار گرفت

و گروه کنترل روند عادی کلاس را طی کرد.بعد از پايان مداخله آزمون رشد اجتماعي واينلند از مادران هر دو گروه گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج نشان داد كه نمايش عروسكي موجب افزايش مهارت هاي اجتماعي ، مهارت ها ي ارتباطي  و مهارت هاي روزمره زندگي شده ا ست(p<0/001). اين نتيجه با يافته هاي پژوهش هاي ديگر تطابق دارد و قابليت نمايش عروسكي را در افزايش مهارت هاي اجتماعي نشان مي دهد.
كليد واژه ها : نمايش عروسكي ، مهارت هاي اجتماعي ،  کم توانان ذهنی ، دختران کم توان  آموزش پذير.

موضوع: پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد.

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد . پایان نامه رایگان نمایش عروسکی و تاثیر بر مهارت های اجتماعی.The effect of Puppetry on Social Skills Increasing in Educable Mentally Retarded Girls (8-12) in Bojnord

ترجمه انگلیسی:

In this post from Ghani File site, we have presented to you the dissertation on the effectiveness of puppet shows on increasing the social skills of educable mentally retarded girls aged 8-12 in Bojnourd.

This dissertation, which is about the effect of puppet shows on increasing social skills, is available for purchase and download in the form of an editable Word file.

You can see additional explanations below.

Number of pages: 99 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Thesis on the effectiveness of puppet show on increasing social skills of educable mentally retarded girls aged 8-12 years in Bojnourd.

 


University of Social Welfare and Rehabilitation


Counseling Group

موضوع: پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد.
M.SC.Thesis

Thesis Title
The effect of Puppetry on Social Skills Increasing in Educable Mentally Retarded Girls (8-12) in Bojnord

 

 


Abstract

The effect of puppetry on social skills increasing in educable mentally retarded girls (8 – 12) in Bojnord.

Objective: This research was done in order to review effect of puppetry on social skills increasing in educable mentally retarded girls (8 – 12).Base on researches , 1 – 3 percent of each community is composed of mentally  retarded persons  and one of most important  their traits is that they can’t communicate as well.
Methods & Materials: The type of this research was post – only control group design.the sample was composed of 30 educable mentally retarded girls that selected by simple random sampling.15 people specificted in experimental group and others  in control group.experimental group was educated social skills for 8 sessions by puppetry.the end of intervention ,Vineland Adaptive Scale , was done from girl’s mother and data analyzed by t-test .
Results & Conclusion: Results showed puppetry increased social skills , communication skills and daily activity skills (p<0/001).this result adapt by other researches and showed puppetry' s application in social skills training.
Key words: Puppetry , Social Skills , Mental Retardition , Educable Mentally Retarded girls.

موضوع: پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد..

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید