جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود مقاله تاثیر آموزش سبک حل مساله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین  تا  ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود مقاله تاثیر آموزش سبک حل مساله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین  تا  ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  دانلود مقاله تاثیر آموزش سبک حل مساله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین  تا  ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 26صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود مقاله تاثیر آموزش سبک حل مساله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین  تا  ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی

تکه ای از این تحقیق در رابطه با دانلود مقاله تاثیر آموزش سبک حل مساله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین  تا  ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی را مشاهده می نمایید.

چكيده:
هدف اين تحقيق بررسي تأثير آموزش حل مسئله بر ميزان حرمت خود نوجوانان داراي مشكلات رفتاري ارتباطي سنين 12 تا 13 ساله (مقطع راهنمايي تحصيلي) بوده است.

ابزار مورد استفاده در اين تحقيق آزمون حرمت خود كوپر اسميت و پرسشنامه مشكلات رفتاري راتر بوده است.

از بين 68 دانش آموز 48 نفر كه نمرات آنها در پرسشنامه راتر 9 و بالاتر از 9 و در پرسشنامه حرمت خود پايين تر از حد ميانگين بود به طور تصادفي انتخاب گرديد و به گروههاي آزمايش و كنترل تقسيم شد.

گروه آزمايش به مدت 7 هفته (هر هفته يك جلسه 90 دقيقه اي) تحت تأثير متغير مستقل قرار گرفتند، در حاليكه گروه كنترل هيچگونه آموزشي دريافت نكردند.

بعد از آن، پس آزمون انجام گرفت و داده ها با استفاده از تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين ميانگين هاي حرمت خود كلي دو گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون تفاوت معني داري وجود دارد (P = 0).

بدين گونه كه ميانگين نمرات حرمت خود كلي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل بيشتر بود همچنين مقايسة بين ميانگين هاي حرمت خود كلي دو گروه پسر و دختر در پس آزمون تفاوت معني داري را نشان نداد.

تأثير متقابل جنسيت و آموزش حرمت خود در اين تحقيق معني‌دار نبود.
واژه هاي كليدي: سبك حل مسئله، نوجوانان، حرمت خود، مشكلات رفتاري ارتباطي

*************
نشان داده اند كه حل مسأله بين فردي، عامل كليدي در اصلاح حرمت خود والديني و اتخاذ روش هاي سازگاري مناسب با والدين است. با به كارگيري روش حل مساله بين فردي مي توان بين كودكان و نوجوانان خوب سازش يافته و كودكان و نوجوانان خوب سازش نيافته تمايز قايل شد.

اين روي آورد همچنين به عنوان روشي موثر براي پيشگيري از مشكلات رفتاري ارتباطي كودكان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است. به طور كلي، اين روي آورد در افزايش اعتماد به نفس و تمامي ابعاد حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاري ارتباطي موثر است (كسيدي و لانگ، 1996) .


    از آنجا كه چنين كاري تاكنون در مورد نمونه هاي ايراني با ويژگي هاي خاص خود انجام نگرفته است لذا انجام پژوهشي به منظور دستيابي به تأثير سبك حل مساله در نوجوانان داراي اختلالات رفتاري ارتباطي ضروري به نظر مي رسد.
    از اين رو هدف پژوهش حاضر از آموزش سبك حل مساله به نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاري- ارتباطي اين است كه يك راهبرد تطابق و سازگاري كلي كه در موقعيت هاي مساله زا به كار آيد در اختيار آنان قرار داده شود تا با بهره گيري از اين روش بتوان ضعف حرمت خود آنها را بهبود بخشيد و اعتماد به نفس شان را بالا برد.
    با توجه به اهداف مذكور و با توجه به تحقيقات پيشين در قلمرو موضوع مورد بررسي، فرضيه هاي پژوهشي حاضر به قرار زير تدوين گرديدند:


1-    آموزش حل مسأله ميزان حرمت خود كلي نوجوانان واجد مشكلات رفتاري ارتباطي را نسبت به نوجوانان فاقد مشكلات رفتاري ارتباطي به طور معني‌داري افزايش مي‌دهد.
2-    آموزش حل مسأله ميزان حرمت خود تحصيلي نوجوانان واجد مشكلات رفتاري ارتباطي را نسبت به نوجوانان فاقد مشكلات رفتاري ارتباطي به طور معني داري افزايش مي دهد.
3-    آموزش حل مسأله ميزان حرمت خوداجتماعي نوجوانان واجد مشكلات رفتاري ارتباطي را نسبت به نوجوانان فاقد مشكلات رفتاري ارتباطي به معني داري افزايش مي دهد.
4-    آموزش حل مسأله ميزان حرمت خود والدين نوجوانان واجد مشكلات رفتاري ارتباطي به طور معني داري افزايش مي دهد.
5-    بين ميانگين نمرات حرمت خود كلي پسران و دختران واجد مشكلات رفتاري ارتباطي تفاوت وجود دارد.
6-    تاثير متقابل آموزش و جنسيت بر نمرات حرمت خود معني دار است.
7-    بين نمرات معدل و نمرات حرمت خود نوجوانان دختر و پسر واجد مشكلات رفتاري ارتباطي رابطه وجود دارد.

موضوع: دانلود مقاله تاثیر آموزش سبک حل مساله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین  تا  ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی

*************
ب) مقياس راتر  (1967): اين مقياس توسط معلمين در مورد دانش آموزان تكميل مي‌گردد به طور كلي بر علائم اختلالات رفتاري و عاطفي دانش آموز كه در حدود 2 ماه گذشته آنان مشاهده شده، تمركز يافته است.

اين مقياس شامل 26 سوال مي باشد. حضور قطعي، نسبي و يا فقدان علائم توسط معلمين مشخص مي گردد.

نمره مساوي با 9 يا بالاتر به عنوان معيار تشخيص به كار مي رود. ويژگي هاي آماري اين آزمون در تحقيقات متعدد مورد تاييد قرار گرفته است (شريفي درآمدي و آقارشتي، 1384، راتر، 1967، نقل از سليمي، 1376).
    لذا با توجه به پرسشنامه مشكلات رفتاري راتر، دانش آموزاني كه به تكميل اين مقياس پرداختند در گروه هاي زير تقسيم بندي شدند: 1- گروه نوجوانان فاقد مشكلات رفتاري: اين دسته از نوجوانان نمرات كمتر از 9 را در مقياس راتر نشان داده اند.

******************
يافته ها:
نتايج تحليل كواريانس تاثير آموزش حل مساله بر نمرات كل حرمت خود نوجوانان پسر و دختر داراي مشكلات رفتاري ارتباطي جدول 2 ارائه شده است.

نمرات پيش آزمون و متغيرهاي جمعيت شناختي در اين تحليل كنترل گرديده اند، يعني تاثير آنها از روي نمرات پس آزمون برداشته شده و دو گروه با توجه به نمرات باقيمانده مقايسه گرديده اند.

 

 


*********

موضوع: دانلود مقاله تاثیر آموزش سبک حل مساله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین  تا  ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید