جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی دوره جمهوری اسلامی سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمورد  پایان نامه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته علوم سیاسی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 95 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:پایان نامه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی دوره جمهوری اسلامی .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره  تاثیر ساخت قدرت  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.


      رابطه گروههاي قومي با دولت مرکزي قبل از انقلاب اسلامي ايران:
      نقش ايلات يا گروههاي قومي در تاريخ ايران بقدري برجسته است که اگر بخواهيم تاريخ ايران را شرح دهيم ،بايد بگوييم که تاريخ سياسي ايران تا قرن بيستم ،تاريخ منازعه و کشمکش ميان ايلات  خودمختار و مسلح بوده است (بشيريه،1384:285)
      با توجه به قدرت داشتن ايلات در بيشتر دوره هاي تاريخي ايران،حکومت مرکزي اختيارات بيشتري براي ايلات قائل بود به عنوان مثال با فراهم کردن منابع و امکانات براي روساي ايلات ،مسئوليت برقراري نظم و وضع قوانين محلي ،جمع آوري ماليات ،تشکيل سپاه و... را به  آنها واگذار مي کرد و در عوض سعي مي کرد تا  نقش مستقيمي درانتصاب يا برکناري رهبران ايلي نقش  ايفاکند.( احمدي ،1386:70).
       البته رابطه ميان ايلات يا همان گروههاي قومي با حکومت مرکزي وضعيتهاي متفاوتي داشته است بطوري که رفتار و رابطه سياسي آنها تا اندازه اي وابسته به عواملي چون تجانس  با حکومت مرکزي و همچنين مداخله نيروهاي تحريک کننده خارجي بوده است(حافظ نيا،1381:180).
       با اين وجود، و رابطه نزديک ميان حکومت مرکزي و ايلات ، در طول تاريخ شاهد کشمکش ميان ايلات در ايران بوده ايم بطوري که تا قبل از حکومت رضا شاه ،خود حکومت مرکزي بين ايلات دست به دست مي شد بطور واضح تر، قدرت حکومت مرکزي خود به معناي سلطه يک ايل بر ايلات ديگر بوده است.

بطوري که اغلب سلسله هاي ايراني مانند سلجوقيان ،صفويه،افشاريه،زنديه و قاجاريه را رهبران پر قدرت ايلي تاسيس مي کردند(احمدي ،1386:190) و هر ايلي که به قدرت دست مي يافت براي سرکوب و کنترل ديگر گروههاي قومي به افزايش نيروي نظامي روي مي آورده است(بشيريه،1384:285).
      بطور کلي تا قرن بيست رابطه بين حکومت مرکزي و گروههاي قومي  دو سويه بوده است به اين معنا که حکومت مرکزي موقعيت روساي ايلات را به رسميت مي شناخت و در عوض روساي ايلات در مناطق تحت نفوظ خود ،نمايندگان منصوب از جانب حکومت مرکزي به حساب مي آمدند .

همچنين ايلات با جمع آوري ماليات از نظر مالي حکومت مرکزي را کمک مي کرده و تدارک دهنده اصلي قشون براي حکومت مرکزي بودند (احمدي،1386:69).
      در اين دوران با توجه به اين امر که رابطه حکومت مرکزي  با ايلات رابطه دو سويه بوده است ايلات علي رغم ميل به مرکز گريزي ،همواره خود را جزئي از جغرافياي سياسي ايران مي دانسته اند و کمتر در انديشه  جدائي طلبي و تاسيس دولت مستقل ملي بوده اند(حافظ نيا،1381:183).
       حکومت مرکزي نيز با به رسميت شناختن ايلات و دادن اختيارات محلي ،روساي ايلات را نيز به عنوان حاکمان محلي به رسميت مي شناخت  ودر بسياري موارد آنان را رسماً به سمت واليان و نمايندگان مرکزي در مناطق ايلي تعين مي کرد(احمدي ،1386:188).
      اما در قرن بيستم نفوذ سياسي ايلات با روي کار آمدن رضاه شاه و ساخت دولت مطلقه رو به کاهش گذاشت اقداماتي که در اين کاهش  موثر بود را مي توان اينگونه ذکر کرد ،کوشش رضا شاه براي ادغام کردن ايلات و مناطق نيمه مستقل عشايري در درون قالب يک دولت ملي جديد،انحلال تشکيلات ايلي و عشايري ،محدود کردن قدرت خوانين ،اجبار جوانان عشاير به خدمت نظام،خلع سلاح عمومي که باعث شدند تا قدرت ايلات تا حدودي در هم شکسته شود( بشيريه،1384 :286).
      همانطور که ديديم يکي از اهداف مهم رضاه شاه ايجاد وحدت ملي در ايران بود اما عمده ترين مانع بر سر راه رضاه شاه، روساي قدرتمند ايلي بودند که مانع از ادقام  ايلات در حکومت مرکزي و همچنين تمرکز نيروهاي مسلح مي شدند مبارزه رضاه شاه براي نابودي قدرت روساي ايلات با موفقيت همراه بود .

اما اين رخداد يک تاثير مهم بر گروههاي قومي گذاشت و آن سياسي شدن تفاوتهاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از زبان و مذهب بود(حميد احمدي ،1386:187)
      همچنين اقدامات رضاه شاه سبب شد تا زندگي معيشت و آزاد گروه هاي قومي زير فشارهاي شديد قرار گيرد ،پستهاي ارتش و ژاندارمري

در قلب سرزمين گروه هاي قومي داير شد و در نتيجه فرمانداران نظامي بر زندگي ايلات و عشاير استيلا يافتند همچنين به موجب قوانين مصوب مجلس يازدهم در سال1317 در باره تقسيمات کشوري  و تعيين فرمانداران محلي در مرکز قدرت بوروکراسي جديد بر مناطق ايلي گسترش يافت بدين سان قدرت ايلات در هم شکست ( بشيريه ،1384:286-287).اين امر به تشديد احساسات ناسيوناليستي ايلات و قوميتها در ايران دامن زد .
      همچنين در فرايند ساخت دولت مدرن ،دولت متمر کز بوروکراتيک مدرن و مقتدر جاي دولت غير متمرکز  سابق را گرفت و با سرکوب کردن روساي ايلات باعث کاهش مشارکت سياسي ايلات در حکومت مرکزي شد(احمدي ،1386:186).
      در اين دوره رابطه ميان حکومت مرکزي و گروه هاي قومي حالت تعارض گونه پيدا کرد به اين معني که بخش مرکزي نسبت به پيرامون موضعي تمرکزگرا و کنترل کننده و ضد ناحيه گرايي داشت در حالي که بخشهاي پيرامون واکنشهاي ناحيه گرايانه ،مرکز گريز و ضد تمرکز داشته اند( حافظ نيا،1381:182).
      با توجه به اين امر که ساخت دولت مدرن به همراه خود وحدت ملي مي آورد  اما با اينکه دولت رضاه شاه و حاميان او با خلق يک دولت بوروکراتيک و تمرکزگرا قصد بوجود آوردن دولت مدرن در ايران را داشتند،اما تفاوتهاي ساختاري در ايران،پيش شرط هاي لازم براي ظهور دولت مدرن را فراهم نساخت (احمدي،1386:213).
      پس از سقوط رضا شاه و کاهش قدرت مرکزي بار ديگر ايلات قدرت تازه اي گرفتند روساي بعضي از ايلات در مجالس نفوذ قابل ملاحظه اي پيدا کردند . بلا فاصله پس از خروج رضا شاه خوانيني که در تهران زير نظر نگاه داشته شده بودند به ايلات خود برگشتند

و دوباره اداره منطقه را در دست گرفتند بسياري از ايلات نيز که اجباراً يکجا نشين شده بودند به راه رسم زندگي قبلي خود باز گشتند.اما ديري نپاييد که دوباره حکومت مرکزي قدرت يافت و به تبع آن قدرت ايلات نيز محدود شد به ويژه اصلاحات ارضي و ملي کردن جنگلها و مراتع آسيبهايي به مباني اقتصادي زندگي ايلي وارد کرد و قدرت خوانين را به کلي درهم شکست(بشيريه،1384:287).
      بطور کلي و با توجه به تمرکز گرايي حکومت و ظهور  عوامل ديگري چون نخبگان سياسي و همچنين نيروهاي بين المللي سبب شد تا آگاهي سياسي ايلات افزايش يابد و گروه هاي قومي از حکومت مرکزي خواستار واگذاري اختيارات و آزادي بيشتر و نوعي خود مختاري شوند(حافظ نيا ،1380:181).
      در پايان بايد خاطر نشان کنيم که طي شدن اين روند سبب شد تا رفتار گروه هاي قومي نسبت به حکومت مرکزي تغيير کند طوري که تجلي رفتار  آنها نسبت به بخش مرکزي بستگي به اقتدار مرکز ،ميزان احساس مشارکت در امور ملي داشته است(حافظ نيا،1381:180).

 

موضوع: پایان نامه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی دوره جمهوری اسلامی.

 پایان نامه رشته علوم سیاسی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید