جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  طرح درس روزانه خاک و زندگی خاکی ما علوم اول ابتدایی بر اساس مدل E5 (بر اساس ساخت گرایی) و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، طرح درس روزانه خاک و زندگی خاکی ما علوم اول ابتدایی بر اساس مدل E5 (بر اساس ساخت گرایی) را برای شما قرار داده ایم.

این طرح درس روزانه که بر اساس مدل ساخت گرایی 5e نوشته شده است در قالب فایل ورد و مرتب و جدول کشی ارائه شده است.

طرح درس روزانه بر اساس5e مدل ساخت گرایی مربوط به درس خاک و زمین خاکی ما علوم اول دبستان می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی :

تعداد صفحات: 7 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس روزانه خاک و زندگی خاکی ما علوم اول ابتدایی بر اساس مدل E5 (بر اساس ساخت گرایی) .

طرح درس روزانه خاک و زندگی خاکی ما علوم اول ابتدایی بر اساس مدل E5 (بر اساس ساخت گرایی)
طرح درس علوم تجربی
نام ونام خانوادگی نویسنده طرح درس:
تاریخ تدریس:
شماره طرح درس:
موضوع درس: علوم تجربی
پایه تحصیلی: اول دبستان
زمان تدریس: 50 دقیقه + یک ساعت گردش علمی
عنوان درس: خاک و زمین خاکی ما ( درس 9 صفحه 60 تا 62 )
روش تدریس: مدل E5 (بر اساس ساخت گرایی)
رئوس مطالب:
1-    یکی از ارزشمندترین ثروت های زمین خاک است
2-    خاک ها متفاوتند
هدف کلی:
1-    آشنایی با خاک و انواع آن
2-    موارد استفاده از خاک
هدف های جزئی:
1-    آشنایی با جاهایی که در آن خاک یافت میشود
2-    آشنایی با تفاوت میان خاک ها
الف) هدف های رفتاری در حیطه شناختی:
دانش آموزان پس از مطالعه کتاب، انجام آزمایش و تدریس بتوانند 6 مورد از 9 مورد زیر را توضیح بدهند:
1-    میتوانند خاک ها را از نظر ویژگی با هم مقایسه کنند
2-    محل هایی که در خانه ی خود در آنجا خاک وجود دارد را بشناسند
3-    بتوانند انواع خاک را نام ببرند
4-    تفاوت های آشکار میان خاک های مختلف را بیان کنند
5-    تفاوت های اساسی میان خاک های مختلف را بیان کنند
6-    بتوانند مثالی از موجودات درون خاک بزنند
7-    بگویند در خاک چه چیزهایی یافت میشود

ب) هدف های رفتاری در حیطه روانی حرکتی ( هدف های مهارتی )
دانش آموزان پس از تدریس ، مطالعه کتاب و انجام آزمایش معرفی شده بتوانند 4 مورد از 5 مورد زیر را به کمک هم کلاسی های خود انجام دهند:
1-    با گروه خود درباره خاک وانواع آن گفت وگو کنند
2-    دانش آموزان با لمس خاک به شناسایی انواع آن بپردازند
3-    فهرستی از محل هایی درخانه ی خود را تهیه کنند که در آنجا خاک فراوان یافت میشود
4-    با آزمایش ومشاهده خاک بتوانند بگویند درخاک چه چیزهایی یافت میشود
5-    درباره ی تصاوریی که یه آنها نشان میدهیم گفت وگو کنند

جدول طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه روانی حرکتی ( هدف های مهارتی )

بقیه در فایل دانلودی.....

طرح درس روزانه خاک و زندگی خاکی ما علوم اول ابتدایی بر اساس مدل E5 (بر اساس ساخت گرایی) . طرح درس بر اساس مدل ساخت گرایی. طرح درس رایگان به روش 5e

ترجمه:

In this post from the rich file site, we have provided you with the first basic science lesson plan based on the E5 model (based on constructivism).

This daily lesson plan, which is based on the 5e constructivist model, is presented in the form of a tidy Word file and tabulation.

The daily lesson plan is based on the 5 e model of constructivism related to our soil and soil lesson.

Further details:

Number of pages: 7 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Our daily soil and soil life lesson plan for the first elementary sciences based on the E5 model (based on constructivism).

Our Daily Soil and Soil Life Lesson Plan Basic Elementary Science Based on Model E5 (Based on Constructivism)
Experimental science lesson plan
Name of the author of the lesson plan:
Teaching date:
Lesson plan number:
Course topic: Experimental sciences
Education: First elementary school
Teaching time: 50 minutes + one hour scientific tour
Lesson Title: Our Soil and Soil (Lesson 9 Pages 60 to 62)
Teaching method: Model E5 (based on constructivism)
Outline:
1- One of the most valuable treasures of the earth is soil
2- Soils are different
General purpose:
1- Familiarity with soil and its types
2- Cases of soil use
Minor goals:
1- Familiarity with the places where soil is found
2- Familiarity with the differences between soils
A) Behavioral goals in the field of cognition:
Students can explain 6 of the following 9 items after reading the book, doing experiments and teaching:
1- They can compare soils in terms of characteristics
2- Know the places where there is soil in your house
3- They can name different types of soil
4. Explain the obvious differences between different soils
5. Explain the fundamental differences between different soils
6- Be able to give an example of creatures in the soil
7- Tell what is found in the soil

B) Behavioral goals in the field of motor psychology (skill goals)
After teaching, reading the book and doing the introduced test, students can do 4 of the following 5 things with the help of their classmates:
1- Talk to your group about soil and its types
2- Students identify the types by touching the soil
3- Make a list of places in your house where a lot of soil is found
4- By testing and observing the soil, they can say what is found in the soil
5. Talk about the pictures we show

Behavioral goals classification table in the field of psychomotor (skill goals)

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید