جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی .. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی در سال تحصیلی 83-84 را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درموردبررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته  روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 79صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلام شهر در سال تحصیلی 83-84

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

«مقدمه»
هدف از  پژوهش حاضر بررسي رابطة هوش و خلاقيت به تفكيك جنس و همچنين تفاوت در دختران و پسران و تفاوت خلاقيت در پسران و دختران دانش‌آموزان دبيرستان اسلامشهر بوده است.
در اين پژوهش 4 فر ضيه مطرح گرديد كه براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون هوش ريون و آزمون خلاقيت تورنس استفاده گرديد و در نهايت براي تجزيه و تحليل از آزمون معناداري ضريب همبستگي وt  (استودنت) استفاده شد.
اين فصل به توضيح و تفسير نتايج ارائه شده در فصل چهار اختصاص دارد و سپس محدويتها و پيشنهادها ارائه شده است.

«خلاصة تحقيق»
جامعة آماري ما در اين تحقيق، دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان اسلامشهر مي‌باشد. حجم نمونة ما دراين تحقيق 100 نفر مي‌باشد كه از اين 100 نفر 50 دختر و 50 پسر مي‌باشد. و در جهت انتخاب نمونه‌ها، از نمونه‌گيري خوشه‌اي استفاده شده است.
در اين پژوهش از آزمونهاي ريون براي سنجش هوش و آزمون خلاقيت تورنس جهت سنجش خلاقيت استفاده گرديده است.
پس از استخراج داده‌ها و همچنين تجزيه و تحليل آنها از آزمون‌ معناداري همبستگي پيرمون و t (استودنت) استفاده گرديده است.

«يافته‌هاي تحقيق»
تحقيق حاض به بررسي رابطة هوش و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان اسلامشهر پرداخته است.
جامعه آماري دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان اسلامشهر در سال تحصيلي 84-83 بودند كه از اين جامعه 50 پسر و 50 دختر به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند.
براي سنجش رابطة هوش و خلاقيت از آزمون‌ ريون و خلاقيت تورنس استفاده شد. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده‌ها در قسمت آمار توصيفي از جدول،  نمودارها ،‌ميانگين ، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است .
فرضيه اول : بين ميران بهره هوشي و خلاقتي دانش آمزوان پسر همبستگي وجود دارد . نتيج مندرج در جدول 3-4 نشان مي دهد كه چون ضريب همبستگي محاسبه شده (43%) بزرگتر از ضريب جدول در سطح 1% (254%) با درجه اي آزادي (98=2-100=dF ) مي باشد .

بنابراين فرض صفر رد مي شود و نتيجهگرفته مي شود كه ضريب همبستگي محاسبه شده معنا دار است . عبارت ديگر بين ميزان بهره هوشي و خلاقيت دانش آموزان پسر همبستگي مثبت وجود دارد . يافته هاي تحقيقحاضر در اين مورد با يافته هاي تحقيق قنبري (1379 ) همخواني ندارد.
فرضيه دوم :‌ بين ميزان بهره هوشي و خلاقيت دانش آموزان دختر همبستگي وجود دارد . نتايج مندرج در جدول 4-4 نشان مي دهد كه چون ضريب همبستگي محاسبه شده (9%) بزرگتر از ضريب جدول در سطح 1% (254%) با درجه آزادي (98=2-100=dF) مي باشد ، بنابراين فرض صفر رد مي شود و نتيجه گرفته مي شود كه ضريب همبستگي محاسبه شده معنا دار است .

بعبارت ديگر بين ميزان بهره هوشي و خلاقيت دانش آموزان دختر همبستگي وجود دارد . يافته هاي تحقيق حاضر در اين مورد بايافته هاي تحقيق حاضر در اين مورد با يافته هاي حسيني (1378)همخواني ندارد.
فرضيه سوم : بين ميزان بهره هوشي دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد . نتايج مندرج در جدول 5-4 نشان مي دهد كه چون ،     t بدست آمده (575%) كوچكتر از  t جدول در سطح 5% (98/1) با درجه آزادي (98=2-100 dF ) مي باشد ،‌بنابراين فرض صفر تأييد مي شود و نتيجه گرفته مي شود كه بين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معناداري وجود ندارد .

يافته هاي تحقيق حاضر در اين با يافته هاي تحقيق ثابت (1380) همخواني ندارد.
فرضيه چهارم : بين ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد .

نتايج مندرج در جدول 6-4 نشان مي دهد چون   t بدست آمدخ (08/2) بزرگتر از   t جدول در سطح 5% (980%1) با درجه آزادي (98=2-100=df ) مي باشد ، بنابراين فرض صفر رد مي شود و نتيجه گرفته مي شود كه بين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معناداري وجود دارد . يافته هاي تحقيق حاضر در اين مورد با يفته هاي تحقيق ثابت (1380) همخواني دارد.
 

«پيشنهادها»


الف) براساس يافته هاي تحقيق
با توجه به اينكه نتايج تحقيق حاضر بيانگر اينست كه بين هوش و خلاقيت همبستگي مثبت وجود دارد پيشنهاد مي گردد كه دست اندكاران آموزش و پرورش برنامه ها و طرحهاي آموزشي ـ تربيتي مكمل جهت ارتقاء خلاقتي دانش آموزان را به اجرا درآورند .
ب) جهت تحقيقات آينده
1.     با توجه به محدود بودن نمونه هاي مورد مطالعه در تحقيق حاضر پيشنهاد مي گردد در تحقيقات ديگر حجم نمونه افزايش يابد .
2.    پيشنها مي گردد در تحقيقات آينده همبستگي هوش و خلاقيت در بين دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي و نيز دانشجويان مرود بررسي قرار گيرد.
3.     پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آينده تأثير محيط خانواده و مدرسه روي هوش و خلاقيت دانش آموزان مورد بررسي قرار گيرد.
«محدوديتهاي تحقيق»
با توجه به اينكه هر پژوهش در راستاي رسيدن به اهداف و نتايج اصلي ژوهش با محدوديتها و مشكلات عديده اي روبرو بوده ،‌اين پژوهش نيز از اين قاعده مستثني نبوده و محدوديتهايي داشته است. هرچند پژوهشگر در تمام مراحل سعي كرده است اين محدوديتها را به حداقل برساند تانتايج حاصل از اين پژوهش قابل تصميم به سطوح و سيتر جامعه باشد .
با اين وجود برخي محدوديتها اجتناب ناپذير بوده كه به برخي از آنها اشاره مي شود .
1.     عدم همكاري دانشگاههاي دولتي جهت استفاده از منابع .
2.     عدم دسترسي به منابع و مراجع معتبر.
3.     ابزار نارضايتي آزمودنيها از برخي جملات پرسشنامه .
4.     در دسترس نبودن نمونه ها .
5.     عدم دسترسي به منابع مورد نياز ، مخصوصاً پايان نامه ها .

 

 

 

موضوع:  پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان  در سال تحصیلی 83-84 .

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید