جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای دانلود گزارش گزارش کارورزی 1 یک  دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی یک را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از   موضوع گزارش کارورزی 1 یک  دانشگاه فرهنگیان  رشته آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه را دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه کاربرگ تکمیل شده گزارش کارورزی و کارآموزی یک 1 در کارورزی دانشگاه فرهنگیان  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 96 نود و شش صفحه.

فرمت فایل: پی دی افpdf.(تبدیل به ورد شده با نرم افزار پارسی پی دی اف)

#گزارش_کارورزی_1    ????????

دانشجوی گرامی: وحید جهان ????????????

رشته آموزش به دانش آموزان بانیازهای ویژه

1402-1403

پردیس: امام رضا اندیمشک❤️❤️

 

 

در فایل دانلودی همه چیز مرتب است. فقط در انتقال به اینجا مقداری در هم شده است
 

:زمان انجام کارورزی:  1403-1402

 

با سلام و احترام

 

 

بدینوســــیله اینجانــــب وحیــــدجهان ایــــن موفقیــــت و افتخــــار را داشــــته ام تــــا بتـــــوانم بعنـــــوان کـــــارورز از تـــــاریخ 1402/07/01 تـــــا 1402/09/30 در شــــرکت کـــــارورزی1 در محضــــر حضـــــرتعالی حضــــور داشـــــته و از دریـــــای دانـــش ، تجربیـــات و دانســـته هـــای حضـــرتعالی کســـب فـــیض نمـــایم . لـــذا بـــر خـــود لازم مـــی دانـــم مراتـــب قـــدردانی و تشـــکر خـــود را بـــا بهتـــرین آرزوهـــا بحضورتان تقدیم نمایم.

 


امیــــدوارم کــــه بتــــوانم صــــبر ، حوصــــله ، صــــداقت ، اخــــلاق و مــــنش والای حضـــرتعالی را ســـرلوحه زنـــدگی شخصـــی و کـــاری خـــود قـــرار داده و نســـبت به نشر دانسته ها و تجاربم به دیگران بپردازم.

 


آرزومند موفقیت روز افزون شما
 
چکیده:

کلید واژه : ارتباطات عاطفی، مشاهدات تاملی،نیروی انسانی،یاددهی-یادگیری،ساختارفیزیکی

 

معلمی در کلام امام خمینی رحمه   :

حضــــرت امــــام خمینــــی رحمــــه   دربــــاره مقــــام معلــــم مــــی فرمایــــد:

»نقــــش معلــــم در جامعــــه، نقــــش انبیاســــت؛ انبیــــا هــــم معلــــم بشــــر هســـــتند. نقـــــش معلـــــم، بســـــیار حســـــاس و مهـــــم اســـــت و مســـــئولیت بســیار زیــادی دارد. نقــش مهمــی اســت کــه همــان نقــش تربیــت اســت کـــه اخـــراج مـــن الظلمـــات الـــی النـــور اســـت. معلـــم، امانـــت داری اســـت کـــه @امانـــت او> غیـــر از همـــه امانـــت هاســـت؛ انســـان، امانـــت اوســـت. امانـــت هـــای دیگـــر را اگـــر کســـی خیانـــت بـــه آن بکنـــد، خـــلاف کـــرده اســـت، امـــا امانـــت اگـــر انســـان باشـــد، اگـــر خـــدای نخواســـته بـــه ایـــن امانــت خیانــت شــد، یــک وقــت مــی بینــد خیانــت بــه یــک ملــت اســت، خیانــت بــه یــک جامعــه اســت، خیانــت بــه اســلام اســت. معلــم، امانــت دار نســـلی اســـت کـــه تمـــام مقــدّرات یـــک کشـــور، بـــه آن نســـل ســـپرده می شود و تربیت شما باید همراه با تعلیم باشد.«

بـــه طـــور کلـــی، کـــارورزی بـــه دوره هـــای کســـب تجربـــه و یـــادگیری و کـــــار در یـــــک حیطـــــه شـــــغلی بـــــه خصـــــوص گفتـــــه مـــــی شـــــود کـــــه دانشـــجویان و علاقمنـــدان ورود بـــه عرصـــه هـــای شـــغلی مـــی بایســـت این دوره را بگذرانند.

در کـــــارورزی یـــــک کـــــه بـــــه مشـــــاهده تـــــاملی و روایـــــت نگـــــاری اختصــــاص دارد. پــــس از آشــــنایی بــــا مدرســــه و معلــــم راهنمــــا بــــه طـــور جـــدی بـــه عرصـــه معلمـــی وارد شـــده و ســـعی در کســـب تجربـــه و مهـــارت معلمـــی راداشـــتم. بـــه طـــور ملمـــوس بـــا فضـــای آموزشـــی
 

آشـــنا شـــده و مهـــارت معلمـــی را یادگرفتـــه و تمـــرین و تکـــرار کـــردم و از تجـــــارب معلمـــــان راهنمـــــا در عرصـــــه شـــــغلی خـــــود اســـــتفاده خواهم کرد.

گـــزارش کـــارورزی یـــک از 5 فصـــل بـــه شـــرح زیـــر تشـــکیل شـــده و هدف در کارورزی یک مشاهده تاملی است.

درفصــــل1بــــه بــــه گــــزارش آزادوگــــزارش روز اول حضوردرمدرســــه مـــــــی پردازیم،درفصــــــــل2 بـــــــه محــــــــیط فیزیکـــــــی پرداختــــــــه مــــــــی شود،درفصـــل 3بـــه ســـاختار وســـازمان مدرســـه(نیـــروی انســـانی) مـــی پردازیم،درفصـــــل4 بـــــه تعـــــاملات عـــــاطفی مدرســـــه دربـــــین اعضـــــا پرداختـــــه مـــــی شـــــود؛وهمچنین درفصـــــل5درمـــــورد فرآیندآموزشـــــی کلاس(یاددهی-یادگیری) توجه خواهد شد.

درطـــــــول3ماهـــــــه کـــــــارورزی براطلاعـــــــات مـــــــن راجـــــــب کودکـــــــان بانیازهـــای ویـــژه افـــزوده شـــد ؛و همچنـــین روشـــهای جدیـــدی بـــرای اداره کـــلاس، تـــدریس و نحـــوه برخـــورد بـــا دانـــش آمـــوزان یـــاد گـــرفتم و ســـــعی بـــــر ایـــــن دارم کـــــه بـــــا عنایـــــت خداونـــــد پـــــس از ورود بـــــه عرصــــه معلمــــی از تجــــارب معلــــم راهنماهــــا و یــــاد گرفتــــه هــــایم از آنها،به کار گیرم.
 
فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه    1

فصل اول    2

فصل دوم    9

کدگذاری    29

فصل سوم    30

کدگذاری    38

فصل چهارم    39

کدگذاری    50

فصل پنجم    51

کدگذاری    85

نتیجه گیری    89

منابع وماخذ    90

 


فصل اول:   گزارش آزاد (روایت اولین روز کارورزی)

فصل دوم:   محیط فیزیکی

فصل سوم:   ساختار وسازمان مدرسه(نیروی انسانی)

فصل چهارم: تعاملات عاطفی مدرسه

فصل پنجم:   فرآیندآموزشی کلاس (یاددهی-یادگیری)
 

 

 

مقدمه:

معلـــم بـــرای انجـــام دادن کـــارش بـــه صـــورت حرفـــه ای مهارتهـــایی الـــزم دارد از جملـــه توانـــایی برقـــراری ارتبـــاط بـــا نــــه تنهــــا دانــــش آمــــوزان، بلکــــه بــــا والــــدین و کارکنــــان مهــــارتی اساســــی بــــرای هــــر معلــــم اســــت. تقریبـــاً کــــل روز معلمــــان بــــه برقــــراری ارتبــــاط بــــا دانــــش آمــــوزان و کارکنــــان مــــی گــــذرد بنــــابراین معلمــــان بایــــد بتواننــــد واضــــح و مختصـــــر صـــــحبت کننـــــد. اگرنـــــه، معلـــــم بایـــــد یـــــک دوره بـــــازآموزی را بگذرانـــــد و مهـــــارت هـــــای ارتبـــــاطی اش را تجدیـــد کنـــد.از عوامـــل مـــوثر در موفقیـــت و پیشـــرفت تحصــــیلی دانـــش آمـــوزان مهـــارت هـــایی هســـتند کـــه معلــــم در رابطـــه بـــا دانـــش آمـــوزان خـــود دارد.دانـــش آمـــوزان بـــه عنـــوان جزیـــی از اجتمـــاع بـــرای خـــود الگوهـــایی راانتخـــاب مـــی کننـــد کـــه ایـــن الگوهـــا مـــی تواننـــد بـــا رفتـــار، کـــردار و گفتـــار و از طریـــق ارتباطـــات فـــردی و اجتمـــاعی تـــاثیر فراوانی در زندگی آنان داشته باشند.

یکــــی از مهمتــــرین وظــــائف مــــدارس کمــــک بــــه موفقیــــت و پیشــــرفت تحصــــیلی دانــــش آمــــوزان اســــت کــــه تحقــــق آن عـــلاوه برامکانـــات و تجهیـــزات آموزشـــی، فضـــا، شـــیوه هـــا و الگوهـــای تـــدریس...بـــه ابـــزار مهـــم دیگـــری بـــه نـــام مهـــارت ارتبـــاطی معلـــم نیازمنداســـت کـــه نبـــود آن فرآینـــد آموزشـــی را بـــا مشـــکل مواجـــه ســـازد. ایـــن نکتـــه بـــه ویـــژه در نظــــام تعلــــیم و تربیــــت عصــــر حاضــــر کــــه بــــه نقــــش فعــــال دانــــش آمــــوز در فرآینــــد یــــاددهی و یــــادگیری اهمیــــت فـــراوان مـــی دهـــد بســـیار حـــائز اهمیـــت اســـت.ارتبـــاط و برخـــورداری ازمهـــارت هـــای ارتبـــاطی یکـــی از ارکـــان مهـــم موفقیــــت فــــرد در زنــــدگی فــــردی و اجتمــــاعی اســــت و از آنجــــا کــــه اکثــــر افــــراد چنــــدین ســــال از عمــــر خــــود را در مدرســــه مــــی گذارننــــد بنــــابراین بخشــــی از جامعــــه پــــذیری آنــــان تحــــت تــــاثیر مدرســــه و بــــه تبــــع آنــــان تحــــت تــــاثیر رفتـــار و گفتـــار معلمـــان اســـت کـــه بـــدون تردیـــد وابســـته بـــه مهـــارت ارتبـــاطی معلمـــان دارد.مســـاعد ســـاختن کـــلاس بـــرای یـــادگیری فعـــال و مـــؤثر، مهـــارت پیچیـــده و دشـــواری اســـت کـــه معلـــم بایـــد بیـــاموزد و مـــدام بـــر معلومـــاتش در ایـــن مـــورد بیفزایـــد. شـــاید کـــلاس داری تنهـــا مـــدیریتی اســـت کـــه انتخـــاب چنـــدین نقـــش را همزمـــان ایفـــا مـــی کنـــد ماننــــــــد اداره کــــــــلاس، اداره اشــــــــخاص، اداره مکــــــــان، اداره زمــــــــان اداره دروس، همکــــــــاری در اداره مدرســــــــه، همکاری با خانواده ها، اداره ارتباطها و ...

در سرفصـــل هـــای درســـی آمـــوزش معلمـــان دانشـــگاه فرهنگیـــان درســـی بـــه نـــام کـــارورزی در چهـــار تـــرم و هشـــت واحـــد ارائـــه میشــــود کـــه ایــــن واحـــدها درصـــدد پــــرورش معلمـــی حرفــــه ای و همـــه جانبـــه هســــتند.ازجملـــه مزایــــای کـــارورزی آشـــنایی بـــا محـــیط هـــای کـــاری توســـعه مهـــارت هـــا محـــک زدن عالقـــه منـــدی هـــاو ... از جملـــه مزایـــای گذرانـــــدن دوره هـــــای کـــــارورزی اســـــت.هـــــدف اصـــــلی در کـــــارورزی یـــــک تحلیـــــل موقعیـــــت آموزشـــــی از طریـــــق مشــــاهده تــــاملی و بــــه روش روایــــت پژوهــــی اســــت.کــــارورزی فرصــــت بــــه تجربــــه گذاشــــتن آموختــــه هــــا، تعمیــــق تجربیـــــات و توســـــعه شایســـــتگی هـــــای حرفـــــه ای را فـــــراهم مـــــی کنـــــد. ایـــــن فرآینـــــد از مشاهدهمســـــائل فیزیکـــــی، آموزشـــی ،تربیتـــی وعــــاطفی آموزشـــگاه آغــــاز و بـــه درس پژوهـــی در ســــطح مدرســـه و کــــلاس درس جهـــت کســــب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود.

اهداف کارورزی

·    حضور در مدرسه برای آشنایی با محیط کاری

·    توجه و مشاهده ی جنبه های انسانی و ارتباطی - رفتاری کارکنان مدرسه

·    مشاهده اعمال و رفتار مدیر از جنبه های کار های اجرایی ، رفتار تخصصی و روابط میان آنها

·    مشــــاهده ی تحلیلــــی و انتقــــادی هــــر آنچــــه در مدرســــه اتفــــاق مــــی افتــــد بــــرای ارائــــه ی راه های بهبود و تعدیل

 

----

 

 

موضوع گزارش کارورزی 1 یک  دانشگاه فرهنگیان

-------------