جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای دانلود گزارش گزارش کارورزی 3 سه کنش پژوهی دانشگاه فرهنگیان رشته متوسطه دبیری ریاضی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی سه کنش پژوهی فردی را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از   موضوع گزارش کارورزی 3 سه کنش پژوهی دانشگاه فرهنگیان رشته متوسطه دبیری ریاضی را دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه کاربرگ تکمیل شده گزارش کارورزی و کارآموزی  3 سه در کارورزی دانشگاه فرهنگیان  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 98نود و هشت صفحه.

فرمت فایل: پی دی افpdf.(تبدیل به ورد شده با نرم افزار پارسی پی دی اف)

#گزارش_کارورزی_3   ❤️❤️

#کنش_پژوهی   کنش پژوهی فردی ????

دانشجوی گرامی: سمیه محمود زاده  ????????❤️

پردیس فاطمه الزهرا (س)????

سال 1402-1403

 

 

در فایل دانلودی همه چیز مرتب است. فقط در انتقال به اینجا مقداری در هم شده است
 

:زمان انجام کارورزی:  1403-1402

 

چکیده


پیشرفت هر جامعه ای به چگونگی کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد .

دوره های کارورزی فرصتی برای بهبود کیفیت نظام آموزشی هستند که میتوانند برای هر دانشجو معلمی مثمر ثمر واقع شوند و در آینده شغلی او تاثیر گذار باشند.

دوره های کارورزی برای دانشجو معلمان بسیار مهم تر از هر نهاد دیگری میباشند ،چرا که دانشجو معلمان باید در حدی برای شغل خود آماده شوند که تقریبا هیچ کم و کاستی از حیث مهارت و دانش نداشته باشند.

اندکی تعلل در امر کارورزی ممکن است به بهای خسران وقت و هزینه یک نسل تمام شود؛چرا که چنانچه یک معلم اندکی سستی کند و جایگاه خطیر خود را نداند ،ممکن است دانش آموز و خصوصا یک جامعه را تا حدود چندین سال از پیشرفت باز دارد.


در این میان کارورزی 3 فرصتی برای عملی کردن و به اجرا گذاشتن دانش و مهارتهای اکتسابی است که درکارورزی 1و2 به آنها دست یافته ایم.در کارورزی1و2 دانشجومعلمان در مقام مشاهده و تامل برمی آیند و موقعیت ها و چالشهای کلاسی را مورد نقد و بررسی قرار میدهند.

درکارورزی 3 دانشجو معلمان طی چند فرصت کوتاه در جایگاه معلم قرار میگیرند.آنها علاوه بر تدریس مستقل مباحثی از کتاب درسی که توام با مواجه شدن با موقعیت حقیقی کلاس درس و تلاش در جهت مدیریت رخدادهای آن است،

به کنش پژوهی فردی نیز میپردازند و با تهیه و تدوین بیانیه من و عمیق شدن در ویژگی های مثبت و منفی شخصیتی خود و همچنین توجه به مستندات ضبط شده از نحوه تدریسشان در مقام نقد و بررسی از خودبر می آیند و با استخراج نقاط قوت و ضعف خود به عنوان یک معلم،ایده هایی جهت حل و فصل آنها ارائه میدهند.

به طور خلاصه کارورزی 3 دانشجو معلمان را بیش از پیش در حرفه خود ورزیده میکند و آنها را با واقعیت آنچه که هستند بهتر مواجه میکند .دانشجو معلمان هم با همراهی اساتید و کادر مدرسه در جهت شناسایی و رفع ایرادات خود بر می آیند و گامهای اساسی در جهت معلم بهتر شدن را طی میکنند
 


کلمات کلیدی:
کارورزی-کنش پژهی-طرح درس- خلاقیت-گزارش روزانه-تدریس-گزارش -

 

فهرست مطالب    شماره  صفحه    

    مقدمه.........................................................................................................................................    7......................                
    .                        
    فصل اول : گام اول کنشپژوهی    9                
                        
    .......................................................................................................................                    
                        
    بخش اول: ویژگیهای من    01                
                        
    .................................................................................................................    .                
                        
    بخش دوم: موقعیتی که در آن تدریس کردم .........................................................................................    01                
    بخش سوم: اهداف و ایدههای من (تعیین اهداف/ فرضیهها/ پرسشها) ..................................................    01                
                        
    .        01                
                            
                            
                            
    فصل دوم : گام دوم کنشپژوهی                    
                        
    .....................................................................................................................                    
    بخش اول(طراحی های تدریس به همراه تاملات)                    
    طراحی آموزشی...............................................................................................................................0    07                
    طراحی آموزشی2    21                
                        
    ................................................................................................................................                    
                        
    طراحی آموزشی 1    10                
                        
                        
    ..............................................................................................................................                    
    .............................................................................................................................بخشدوم:گزارشهایروزانه    13                
    بخش سوم:گزارش جلسات بحث و گقتگو..................................................................................................................    01.                
                            
               

فصل سوم : گام سوم کنشپژوهی 01    .......................................................................................

بخش اول:روایت من از کارورزی01    ..    1

بخش دوم:کدگذاری و یافتن مضامین    ....19

بخش سوم:تحلیل و تفسیر    71

منابع    .    ..    .71
 

 

 

 


مقدمه:
 
هرفردی قبل از ورود به یک حرفه یا شغل معین باید با اصول اساسی وقوانین مکتوب و نامکتوب آن حرفه آشنا شود.اماتنها آشنایی سطحی با این اصول کافی نیست و چه بسا کسانی که دارای مدارک سطح بالا در رشته ای خاص هستند اما در عمل توان به اجرا گذاشتن و استفاده از دانش خود را ندارند.ت

 

نها تفاوت این دسته با بقیه افراد اندک اطلاعاتی است که در ذهنشان موجود است و چه بسا پس از مدت کوتاهی آنها هم به فراموشی سپرده خواهند شد.

در دنیــای پیشــرفته امــروز بــه اجــرا گذاشــتن دانــش خــود و نمــایش آن در پــیش چشــم همگــان از اهمیــت بالایی برخودار اسـت و تنهـا حفـظ و بـه خـاطر سـپاری نکـات و مطالـب ارزش و اعتبـار خـود را از دسـت داده اســت.

این اتفــاق در رابطــه بــا حرفــه معلمــی نیــز صــادق اســت.جامعه موجــود در جســتجوی معلمــانی پرشــور،خلاق،آگاه ،توانمند،دانا،پیشــرو،مربی و دلســوز میباشــد و دیگــر تمــایلی بــه همکــاری بــا معلمــانی ندارد کـه صـرفا از لحـاظ دانـش و اطلاعـات ذهنـی غنـی هسـتند

امـا نـه تـوان انتقـال صـحیح آن دانـش را دارند و نه تـوان ارتبـاط گیـری بـا دانـش آمـوزان و رشـد و توسـعه شخصـیتی و علمـی آنان.تربیـت حرفـه ای معلمــان از شــناخت خــود حرفــه ومخاطبــان آغــاز میشــود،به شــیوه انتقــال مطالــب وبرقــراری ارتبــاط بــا دانـــش آمـــوزان راه مییابـــد وتـــاخود آموزی،خودناظری،خودابزاری،جستجوگری،بیشـــخواهی و ده هـــا موضــوع اساســی دیگــر کــه حرفــه معلمــی را تصــویر میکنندکشــانده میشــود.

برای دســت یــافتن بــه چنــین آمادگی هـایی پـس از دسـتیابی بـه اصـول آموزشـی و کسـب مفـاهیم نظری،کـارورزی ودرگیـری عملـی بـا جریان آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دانشگاه فرهنگیان که مرکز اصلی تربیت معلمان است با آگاهی از این نیاز اساسی علاوه بر برگزاری دوره ها و کلاس های مختلف که اصول نظری را به دانشجو معلمان آموزش میدهد ،به برگزاری دوره های کارورزی نیز میپردازد و دانشجو معلمان را از لحاظ عملکرد حرفه ای نیز تربیت میکند.

کارورزی تمرین مهارت های عملی و اجرایی برای تربیت معلم نوواحیاشده است.کارورزی قادر است شخصیت حرفه ای معلم را شکل دهد،بپروراند،توانمندی های فردی معلمان را بارور سازد،قوام دهد،دوام بخشدوتاآنجا پیش روند که بتوانند در سختترین شرایط کاری،ثمر بخش ترین راهکار های ممکن را بجویند و به کار گیرند.

 
دوره های کارورزی در طی چهار ترم و به عبارتی چهار مرحله و در محیط واقعی مدرسه برگزار میشوند.

درطی کارورزی های 1و2 دانشجو معلمان بدون هیچ اقدام خاصی در کلاس درس حضور می یابندو صرفا با مشاهده تاملی به بررسی و رصد موقعیت ها و چالشهای موجود در محیط کلاس و مدرسه میپردازند.همچنین با تفکر و تامل در این موارد،پیشنهادات و ایده های ذهنی خودرا برای حل و فصل آنها و بهبود شرایط و موقعیت ارائه میدهند.

درکارورزی 3 دانشجومعلمان در موقعیت ها و دفعات محدود در جایگاه معلم قرار میگیرندودر این حالت مدیریت کل کلاس و دانش آموزان با فرد کارورز میباشد.

اینجاست که باید از ایده ها و یافته های 3 سال دانشگاه و 2 ترم کارورزی بهره جوید و در مقام عمل از آنها استفاده کند.همچنین با مستند کردن این جلسات درادامه فرصتی به دست می آید که عملکرد خود را از زاویه دیگری مشاهده کرده و خود را در جایگاه یک معلم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

تکالیف اساسی کارورزی 3 شامل تهیه و تدوین بیانیه من،تهیه طرح درس جهت تدریس مستقل در کلاس درس،بررسی عملکرد خود در جایگاه یک معلم و بیان ایده هایی جهت بهبود مهارتهای خود می باشد.

این تکالیف و مسئولیتها،اساسی ترین گامهای عملی در جهت رشد و توسعه شخصیت معلمی می باشند.درواقع این تکالیف زمینه ساز استفاده از نظریه های تئوری و دانش ذهنی در عرصه عمل می باشند و اگر به درستی توسط دانشجو معلمان انجام شوند میتوانند تاثیر شگرفی در رشد و بهبود شخصیت معلمی آنان داشته باشند.
 
فصل اول:

 


گام اول خودکاوی رحهف ای

 


)کنش ژپوهی رفدی(
 
ویژگی های من

معلمی یعنی انسان سازی.یعنی تلاش مستمر برای تربیت نسلی آگاه به منظور تشکیل جامعه ای پویا و توسعه یافته. برای دستیابی به این هدف والا معلمان باید شخصیت خود را به طور کامل بشناسند و با تعیین نقاط قوت و ضعف خود تلاش کنند تا پیش نیاز های لازم برای حرفه معلمی را در خود به وجود آورند.مطالعه کتابها و مقالات مختلف،انجام آزمونهای شخصیت شناسی،مشورت با اساتید و افراد صاحب نظر،مشاهده فیلمها ومستندات مربوطه و همچنین قرار گرفتن در موقعیت های مشابه معلمی(مانند کارورزی و..)میتوانند از جمله روشهای مناسب برای نیل به این هدف باشند.

 

----

 

 

موضوع گزارش کارورزی 3 سه کنش پژوهی فردی دانشگاه فرهنگیان رشته متوسطه دبیری ریاضی

-------------