جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 18-15 شهر تهران. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 18-15 . . را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمورد عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان.  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته  روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 137صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 18-15 شهر تهران.  . .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره کنترل خشم و عملکرد خانواده  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري:
هدف از پژوهش حاضر بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر مي باشد.

به اين منظور تعداد 94 نفر از دانش آموزان دختر و پسر(45دختر و 49 پسر) از بين دبيرستانها  شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند.

موضوع:  پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 18-15 شهر تهران.  . .

پژوهش حاضر يك طرح كاربردي و روش تحقيق علي- مقايسه اي مي باشد و به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه عملكرد خانواده (FAD) و پرسش نامه خشم اشپيلبرگر(STAXL-2) استفاده شده است. در اين پژوهش متغير مستقل عبارت است از عملكرد خانواده و متغير وابسته عبارت است از كنترل خشم نوجوانان به منظور تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش از روش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد.

موضوع:  پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان
آمار توصيفي به كار رفته در اين پژوهش شامل محاسبه ي فراواني و درصد و ارائه جداول و نمودارها مي باشند. و روش هاي آمار استنباطي استفاده شده نيز شامل ضريب همبستگي و آزمون معنادار بودن ضرايب همبستگي است.
نتايج بدست آمده از اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي پژوهش شامل موارد زير است.

موضوع:  پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم
فرضيه اصلي= بين رابطه ي عملكرد خانواده و كنترل خشم در نوجوانان تفاوت معني دار وجود دارد.
چون طبق جدول (4-12) ضريب همبستگي براي رابطه بين عملكرد خانواده با كنترل خشم 21/0- = V بدست آمده كه اين همبستگي در سطح 01/0>P معني دار مي باشد.
فرضيه هاي فرعي:
1-    بين عملكرد خانواده نوجوانان دختر و پسر تفاوت معني دار وجود دارد.
طبق جداول (4-11)و (4-12) تفاوت معني داري بين عملكرد خانواده و عزات دو گروه آزمودني دختر و پسر ملاحظه نمي شود چون محاسبه شده كوچكتر از جدول در سطح 01/0 مي باشد بنابراين بين 2 ضريب تفاوت معنادار نمي باشد و فرض پژوهش رد مي شود . پس مي توان گفت بين عملكرد خانواده نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد.
2-    بين ميزان كنترل خشم دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
طبق جداول(4-12) تفاوت معني داري بين نمرات دو گروه آزمودني هاي دختر و پسر در نمرات كنترل خشم در سطح 01/0= A ملاحظه مي شود كه با توجه به بزرگتر بودن ميانگين نمرات دختران، نتيجه گرفته مي شود نمرات كنترل خشم دختران در حد معني داري بالاتر از پسران است.
بنابراين نقش عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان كاملا مشهود است و نتيجه اي كه در اين پژوهش بدست آمد با نتايج تحقيقات انجام شده قبلي در داخل و خارج كشور همسو مي باشد.
احقر(1382) خانواده را يكي از دلايل شكست دانش آموزان در زمينه تحصيل مي داند و به اعتقاد وي در خانواده هاي آشفته ارتباطات آن چنان خشك است كه تمام فكر و انديشه نوجوان را به خود مشغول مي دارد و او را از توجه و پرداختن به درس باز مي دارد.
همچنين نجمي(1379) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه نوجواناني كه داراي محبوبيت اجتماعي بوده و از سازگاري اجتماعي بالائي برخوردارند در عملكرد خانواده نمرات بالائي را داشتند و در خانواده هاي آنان عوامل تضاد و تعارض و بي قيد و بندي در كمترين ميزان ممكن ديده مي شود. تحقيقات گودرالت(2001 به نقل از شريفي1383)
بيان كننده اين مطلب است كه محيط خانواده در شكل گيري تجارب اجتماعي نوجوان بيشترين تاثير را دارد و هر گونه شكل در اين حوزه زمينه ساز مشكلات مربوط به ناسازگاري اجتماعي مي گردد.
رابينسون(2000- به نقل از شريفي 1383) نيز در رابطه با ارتباط عملكرد خانواده، تفاوت هاي جنسي و داشتن ارتباط صميمي با ديگران تحقيقي را انجام داده است و نتايج تحقيق نشان دهنده آن است كه تفاوت هاي جنسي در تعامل با چگونگي ارتباطات درون خانوادگي در دوران كودكي با كيفيت برقراري ارتباط صميمي در دوران بزرگسالي رابطه دارد.

در اين تحقيق فرض شده بود كه چگونگي رابطه ي اعضاء به ويژه فرزندان با والدين و ميزان سازگاري خانواده و همبستگي بين اعضاء رابطه مثبت با چگونگي روابط صميمي فرد در نوجواني و بزرگسالي دارد و علاوه بر اين مشخص شد كه همبستگي در رابطه ي فوق بر حسب تفاوت هاي جنسيتي متغير مي باشد.
پيشنهادات كاربردي:
1-    از نتايج تحقيق در جهت تهيه ي محتوا و برنامه هاي آموزشي مناسب براي آموزش خانواده ها استفاده شود.
2-    بهينه سازي عملكرد خانواده ها براي افزايش كنترل خشم و ايجاد سازگاري اجتماعي بيشتر.
3-    برقراري جلسات تربيتي براي مربيان آموزشي و والدين به منظور شناخت بيشتر مشكلات نوجوانان و جستجوي علل و منشاء مشكلات در محيط خانوادگي و فضاي آموزشي.
4-    برگزاري جلسات مشاوره گروهي به طور منظم و برنامه ريزي شده و تحت نظارت كارشناسان براي خانواده ها و دانش آموزان در زمينه عملكرد خانواده.
محدوديت ها پژوهش:
1-    عدم همكاري برخي مسئولين با محقق كه در اين زمينه سخت گيريهاي بي موردي را درباره پرسش نامه اعمال نمودند.
2-    بعضي از دانش آموزان صادقانه پرسش نامه را تكميل نكردند كه البته با تمهيدات قبلي خللي در نتيجه پژوهش ايجاد نكرد.
3-    طولاني بردن پرسش نامه .
4-    عدم امكان كنترل اثر بعضي از متغيرهاي مداخله گر مانند بار فرهنگي بعضي از جملات و كلمات پرسش نامه ها، ويژگي هاي شخصيتي آزموديتها و وضعيت اجتماعي و اقتصادي پاسخ دهندگان.
پيشنهادات تحقيقي:
1-    پژوهش در مقطع دبيرستان انجام شد، پيشنهاد مي شود كه اين تحقيق در مقاطع راهنمايي و ابتدايي هم انجام شود و نتايج اين سه مقطع با هم مقايسه گردد تا مشخص شود كه نقش عملكرد خانواده در كدام مقطع بيشتر است.
2-    در اين پژوهش فقط از نظر دانش آموزان در مورد عملكرد خانواده استفاده شد، محققان بعدي بهتر است از نظر والدين و ساير اعضاي خانواده هم استفاده كنند.
3-    از پرسش نامه هايي كه سوالات كمتري دارند استفاده شود يا وقتي از دو تا ابزار استفاده مي شود آن دو را در زمان هاي مجزا اجرا كنند.
4-    همين پژوهش در مناطق جغرافيايي ديگر كشور انجام گيرد.

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 18-15 شهر تهران. . .

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید