جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پایان نامه حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز یک مطالعه تجربی را از لینک زیر دانلود نمایید. پایان نامه حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز یک مطالعه تجربی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش.

لطفا برای خرید این فایل فقط از طریق اشترک ویژه اقدام نمایید...

با خرید اشتراک ویژه ، به تمامی مطالب سایت بصورت کاملا رایگان دسرسی داشته باشید(دیگر نیاز نیست برای تک تک فایل ها هزینه هنگفت بپردازید)

 

 

در این پست از سایت غنی فایل ،پایان نامه حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز یک مطالعه تجربی را برای شما قرار داده ایم.پایان نامه حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز یک مطالعه تجربی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

دانشکده فنی و مهندسی گروه. مهندسی شیمی-پايان نامه کارشناسي ارشد - گرايش:مهندسی فرآیند

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز یک مطالعه تجربی را مشاهده می نمایید.

شماره پست: 133.

تعداد صفحات: 100صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز یک مطالعه تجربی.

 

فهرست  مطالب                                                                                          صفحه
فصل اول تئوری
    
چکیده                                                               1
1-1:مقدمه                                                                               2
1-2:فلزات سنگین                                                           4
1-2-1:ویژگی فلزات سنگین                                              5     
1-2-2:منابع انتشار فلزات سنگین در محیط زیست                                                       7
1-2-2-1:منابع طبیعی                                                                                          7
1-2-2-2:منابع ناشی از فعالیت انسانی                                                                      7
1-3:کروم                                                                                                         7
1-3-1:کاربرد کروم و منابع انتشار آن ها                                                                     8
1-3-2:تأثیر کروم بر سلامتی انسان و محیط زیست                                                        8
1-4:روش های تصفیه فلزات سنگین از محلول های آبی                                                  9
1-4-1:روش های شیمیایی                                                                                     9
1-4-1-1:رسوب دهی شیمیایی                                                                               9
1-4-1-2:الکترولیز                                                                                              10
1-4-2:روش تصفیه بیولوژیکی                                                                                10
1-4-3:روش فیزیکی                                                                                            11
1-4-3-1:تبادل یونی                                                                                             11
1-4-3-2:الکترودیالیز                                                                                            11
1-4-3-3:فیلتراسیون                                                                                             11
1-4-3-4:اسمز معکوس                                                                                         12
1-4-3-5:جذب سطحی                                                                                          13
1-5:مبانی تئوری جذب سطحی                                                                                 13
1-6:تعریف جذب سطحی                                                                                       14
1-6-1:جذب سطحی فیزیکی                                                                                   15                                   
1-6-2:جذب شیمیایی                                                                                              15
1-6-3:تفاوت های جذب شیمیایی و فیزیکی                                                                  15
1-7:آنالیز فزآیند جذب سطحی                                                                                    16
1-8:مراحل جذب سطحی                                                                                            17
1-9:کاربرد فرآیند جذب سطحی                                                                                    17
1-10:عوامل مؤثر بر فرآیند جذب سطحی                                                                         18
1-10-1:نوع و خصوصیات جسم جاذب                                                                           18
1-10-2:نوع و خصوصیات ماده جذب شونده                                                                     18
1-10-3:میزان اختلاط و بهم زدن سیال                                                                             18
1-10-4:PHمحیط عمل                                                                                              19
1-10-5:دمای معیط عمل                                                                                              19
1-11:جاذب جامد                                                                                                     19
1-12:انواع مختلف جاذب                                                                                            21
1-12-1:آلومینای فعال                                                                                                 21
1-12-2:زئولیت                                                                                                         21
1-12-3:جاذب رسی                                                                                                   22
1-12-4:کربن فعال                                                                                                    2 2  
1-12-5:گل قرمز                                                                                                       23
1-13:تئوری جذب سطحی                                                                                          24
1-14:ایزوترم های جذب سطحی                                                                                     25
1-15:مدل سازی ایزوترم های جذب                                                                                26
1-16:مکانیزم جذب                                                                                                    27
1-16-1:ایزوترم لانگمویر                                                                                              28
1-16-2:ایزوترم فروندلیچ                                                                                          29  
1-17،سینتیک جذب    30
1-18مدل نفوذ درون ذره ای     31
1-19تئوری فیلمی                                                                                            31   
1-20معادلات ترمودینامیک                                                                                    32
فصل دوم مروری بر کارهای گذشته    33
فصل سوم روش و مراخل تحقیق                                                                           42
3-1مواد و تجهیزات مورد استفاده    42
3-2اماده سازی جاذب                                                                                               46
3-2-1مش بندی                  46                               
3-2-2شست و شوی جاذب          46    
3-2-2-1شستشو با     HCL                                                                                    46
3-2-2-2شستشو با HNO3                                                                                                                    47
3-3آزمایش تعادل شیمیایی                                                                                          47
3-4آزمایش پارامتر ترمودینامیکی                                                                                     47
3-5ایزوترم لانگمویر                                                                                                   47
3-6آنالیز FTIR                                                                                                        48
3-7آنالیز  BET                                                                                                   9 4
3-8  آنالیز SEM     50
3-9اانالیز XRD                                                 51
فصل چهارم تحلیل داده ها و نتایج
4-1بررسی مکانیزم واکنش                                                                                53
4-1-1زمان تعادل برای  گل اصلاح شده با   هیدروکلریک اسید              53
4-1-2زمان تعادل برای گل اصلاح شده با نیتریک اسید                                                 54
4-1-3بررسی مدل نفوذ درون ذره برای گل قرمز اصلاح شده با HCL    55
4-1-4بررسی مدل نفوذ درون ذره ای  برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3    55
4-1-5بررسی مدل تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده باL HC    57
4-1-6بررسی مدل تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3    58
4-1-7بررسی مدل سیلتیکی شبه درجه اول برای جاذب اصلاح شده باHCL    59
4-1-8بررسی  مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جاذب اصلاح شده با HCL    60
4-1-9بررسی مدل سینتیکی شبه درجه اول برای جاذب اصلاح شده با HNO3        61
4-1-10بررسی مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جاذب ا    صلاح شده با HNO3        62
4-2پارامتر ترمودینامیکی                        62
4-3بررسی ایزوترم واکنش                                                                                      64
4-3-1ایزوترم لانگمویر برای گل قرمز اصلاح شده با HCL    64
4-3-2بررسی ایزوترم فروندلیچ مربوط به گل اصلاح شده با HCL    65
4-3-3ایزوترم لانگمویر برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3    66
4-3-4ایزوترم فروندلیچ مربوط به گل قرمز اصلاح شده با HNO3‎    67
فصل 5:جمع بندی و پیشنهادات
5-1نتیجه گیری    68
5-2 پیشنهادات
مراجع                                                    71
فهرست جداول
جدول 1-1:بیماری های ایجاد شده توسط برای فلزات سنگین و حداگثر غلظت مجاز آن ها در آب آشامیدنی                                                                                                                    6
جدول 1-2دسته بندی مواد متخلخل                                                                                 20    
جدول 2-1بررسی انواع جاذب های طبیعی در حذف فلز سنگین                                  37
جدول 3-1تجهیزات مورد استفاده جهت آزمایش                        42
جدول 3-2دستگاه های لازم جهت آنالیز و انجام آزمایش              43
جدول 3-3مواد مورد نیاز جهت آزمایش              45
جدول 3-4داده های مربوط به آنالیز BET             50
چدول 4-1:داده های مربوط به زمان تعادل گل قرمز اصلاح شده باHCL                                     53      
جدول4-2داده های  مربوط به زمان تعادل برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3    54
چدول 4-3:داده های مربوط به مکانیزم درون ذره ای برای گل قرمز اصلاح شده با HCL     55
چدول 4-4:نتایج مکانیزم نفوذ درون ذره ای برای گل قزمز اصلاح شده با HCL تا دقیقه 10    56
جدول 4-5:نتایج مکانیزم نفوذ درون ذره ای برای گل قرمز اصلاح شده با HCL بعد از دقیقه 10    56
جدول 4-6: داده های مربوط به مکانیزم درون ذره ای برای گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید    56
چدول 4-7:نتایج مکانیزم نفوذ درون ذره ای برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3‎    57
جدول 4-8:نتایج مربوط به تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده با HCL    57
جدول4-9نتایج مربوط به تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3‎    58
جدول4-10:داده های مربوط به آزمایش پارامتر ترمودینامیکی     63
جدول4-11نتایج مربوط به پارامتر های ترمودینامیکی گل اصلاح شده با                             HCL 63
    


چدول 4-12:نتایج مربوط به پارامتر های ترمودینامیکی گل اصلاح شده با HNO3    64
جدول4-13:داده های مربوط به ایزوترم های واکنش     64
جدول 4-14ثابت های ایزوترم لانگمویر    65
جدول4-15:داده های مربوط به ایزوترم واکنش    66

    
فهرست نمودارها
نمودار3-1:نمودارFTIR،گل قرمز اصلاح شده با نیتزیک اسید قبل از جذب                              48
نمودار 3-2نمودارFTIRگل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید بعد از جذب                              49
نمودار3-3:نمودار گل قرمز اصلاح شده با HCLبعد از جذب    49
نمودار3-4نمودارXRDمربوط به گل خام                                                                          52       
نمودار 4-1:زمان تعادل جذب برای گل قرمز اصلاح شده با هییدروکلریک اسید                             54                          
نمودار4-2زمان تعادل برای واکنش جذب ،مربوط به گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید                 54
نمودار4-3نمودار مکانیزم درون ذره ای برای گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید                   55                            
نمودار4-4نمودار مکانیزم درون ذره ای برای گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید    57
نمودار 4-5نمودار تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید                            58                     
نمودار4-6نمودار تئوری فیلمی مربوط به گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید               59  
نمودار4-7نمودار سینتیک شبه درجه اول برای گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید                 59                                                                                                                                                               
نمودار4-8نمودار سینتیک شبه درجه دوم  برای گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید               0 6  
نمودار4-9نمودار سینتیک شبه درجه اول برای گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید                        61                  
نمودار4-10نمودار سینتیک شبه درجه دوم برای گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید               62   
نمودار4-11نمودار وانتهف برای هیدرو کلزیک اسید                                                            63
نمودار4-12نمودار وانتهف برای نیتریک اسید    64
نمودار4-13نمودار ایزوترم لانگمویر مربوط به گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید                 64                  
نمودار4-14نمودار ایزوترم فرندلیچ مربوط به گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید‏               65                           
نمودار4-15نمودار ایزوترم لانگمویر مربوط به گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید             66
نمودار4-16‏نمودار ایزوترم فروندلیچ مربوط به گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید    67


فهرست شکلها
‏ شکل1-1فرایند اسمز معکوس                                                                                 12    
شکل1-2اشکال مختلف جاذب مورد استفاده                                                                           20
شکل1-3:ساختار اتمی زئولیت                                                  22       
شکل1-4پودر گل قرمز                                                  24  
شکل1-5عکس هوایی از آلودگی دریاچه توسط گل قرمز                                  24       
شکل1-6لوله تخلیه گل قرمز به محل سد های باطله                24  
شکل1-7 انواع ایزوترم های جذب                                                                                26
شکل1-8سایت های جذب در مدل لانگمویر                                                                26

 لیست اعضای هیات علمی گروه  :
علیرضا جیرسرائی
علی حکمت ناظمی
مهران دولو
محمد سمیع پور گیری
آنژلاعاملی
نرجس السادات کربلائی قمی
نصراله مجیدیان
امیر اسماعیل معصومی
لیلی میرمؤمن
نویدنادرپور

ا  چکیده:
کروم شش ظرفیتی و ترکییاتش از مهمترین آلاینده های زیست محیطی می باشد که وجودشان در آب ها وپساب ها به مشکلی عمده  تبدیل شده است که به دلیل اثرات مخرب این فلز سنگین و مشتقاتش بر سلامتی انسان ها و بهداشت محیط ،لزوم یافتن راه های جدید و فناوری های نوین برای حذف آن احساس می شود .

و بر این اساس در این تحقیق حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی ،به روش جذب سطحی توسط جاذب گل سرخ مورد مطالعه قرار گرفت.در این تحقیق  سه نمونه گل سرخ ،خام و اصلاح شده با اسید هیدرو کلریک و اصلاح شده با نیتریک اسید
مورد مطالعه قرار گرفتند طبق نتایج بدست آمده  برای گل اصلاح شده با هیدرو کلریک اسید مشاهده شد
با افزایش غلظت اولیه یون کروم، درصد حذف کاهش یافت و برای گل اصلاح شده با نیتریک اسید مشاهده شد درصد حذف با افزایش غلظت اولیه یون کروم افزایش یافت. همچنین زمان تعادل برای هر دو نمونه اصلاح شده ،30 دقیقه به دست آمد.
در بررسی مدل نفوذ درون ذره ای  برای گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید  و نیتریک اسید ،نتایج نشان داد  مدل نفوذ درون ذره ای پدیده غالب در کنترل جاذب می باشد  همجنین به منظور تعیین ثابت سرعت فرآیند جذب ،داده های آزمایشگاهی با مدل های سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم مقایسه
شد و مشاهده شد جذب کروم توسط جاذب گل سرخ اصلاح شده با هیدرو کلریک اسید ،از سینتیک شبه درجه دوم  و همچنین گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید از مدل سینتیکی شبه درجه اول پیروی می کند.
 همچنین نتایج حاصل از محاسبه پارامتر های ترمودینامیکی  نشان داد واکنش جذب  گرما گیر است و همچنین با افزایش بی نظمی در طی واکنش همراه است اما مقادیر مثبت انرژی آزاد گیبس نشان دهنده غیر خود به خودی بودن واکنش است.

ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ  برای هر نوع گل اصلاح شده بررسی شد که نشان دهنده پیروی هر دو نمونه از این ایزوترم ها بود. همچنین جهت بررسی ویژگی های جاذب آنالیزها‏FTIR ‏ ،‏BET‏ ،‏XRD‏،SEM‏ بر روی گل قرمز خام و ‏اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و نیتریک اسید انجام شد که نتایج  آن  در ادامه توضیح داده خواهد شد.
کلمات کلیدی:کروم شش ظرفیتی،جذب سطحی،گل قرمز

 -------------------

پایان نامه حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز یک مطالعه تجربی و سایر مطالب سایت   را با خرید اشتراک ویژه رایگان دانلود کنید

 

 

------------------

تبلیغات:

با عضویت در یاس سل     https://www.yassell.ir/register     بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای فایل های خود را بفروشید و کسب در آمد کنید.