جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان  را برای شما قرار داده ایم.

به همراه پرسشنامه سازگاری زنا شویی لاکوالاس.

این پایان نامه که در باره سازگاری زناشویی می باشد در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلد می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی رابطه بین شغل ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی را مشاهده می کنید.

تعداد صفحات:80 صفحه.

فرمت: ورد   word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان .

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                صفحه
چکیده                                             3
فصل اول: کلیات                                    
مقدمه                                             5
بیان مسئله                                        7
اهداف تحقیق                                        8
ضرورت و اهمیت تحقیق                                    8
فرضیه های پژوهش                                    9
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها                                9
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق                                
مقدمه                                            11
نظریه ی مثلثی عشق                                    12
انواع عشق                                        13
دلایل درست ازدواج                                    14
روش های مطالعه برای انتخاب همسر                            16
عوامل مربوط به شرایط زندگی                                17
معیارهای ازدواج موفق                                    18
تعریف سازگاری                                        20
خصوصیات سازگاری                                    21
راه های سازش یا سازگاری                                    22
مراحل بحران                                        23
روش های مداخله در بحران                                24
خصوصیات انسان سازگار                                    25
تعارضات در زندگی زناشویی                                26
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند                        27
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی                                29
راه های مقابله با اختلالات زناشویی                                31
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی                33
لازمه ی حفظ روابط زناشویی                                34
تعهد در زندگی زناشویی                                    34
چالش های زندگی مشترک                                    35
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال                            37
خانواده ی نابسامان                                    39
علل خانواده ی نابسامان                                    40
عوارض خانواده ی نابسامان                                41
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع                            43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه                                            45
روش تحقیق                                        46
جامعه ی آماری                                         46
نمونه و روش نمونه گیری                                    46
ابزار جمع آوری اطلاعات                                    46
روش اجرا و نمره گذاری                                    47
روش های گردآوری اطلاعات                                47
روش های آماری                                        48
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول 1 – 4                                        50
جدول 2 – 4                                        51
نمودار 1 – 4                                        52
جدول 3– 4                                        53
فرضیه 1                                            53
جدول 4 – 4                                        53
جدول 5 – 4                                        54
فرضیه 2                                            54
جدول 6 – 4                                        54
جدول 7 – 4                                        55
فرضیه 3                                            55
جدول 8 – 4                                        55
جدول 9 – 4                                        56
فرضیه 4                                            56
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه                                             58
بحث و نتیجه گیری                                    58
محدودیت های تحقیق                                    60
پیشنهادات                                        61
منابع و مآخذ                                        63
پیوست ها            

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان .

چکیده

 

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت .

شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، 1373 )


هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .
نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :
1-    بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .
2-    بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .
جامعه آماری و روش نمونه گیری :
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .
در این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این 100 نفر ، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند .
در این نوع نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد .
نتیجه گیری
به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند .

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان .

 

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان .پرسشنامه سازگاری زنا شویی لاکوالاس .رابطه بین شغل ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی .Thesis on the relationship between various factors (occupation, type of marriage, number of children) with marital adjustment of married students of Quchan Azad University.پایان نامه رایگان که در باره سازگاری زناشویی

In this post from Ghani File site, we have provided you with a dissertation examining the relationship between different factors (occupation, type of marriage, number of children) and marital adjustment of married students of Quchan Azad University.

This dissertation, which is about marital compatibility, is ready to be purchased and downloaded in Word format and editable.

In the following, you will find additional explanations of the relationship between marriage job and the number of children with marital adjustment.

Number of pages: 80 pages.

Format: Word and editable.

Subject: Thesis on the relationship between various factors (occupation, type of marriage, number of children) with marital adjustment of married students of Quchan Azad University.
Table of Contents


page title
Abstract 3
Chapter One: Generalities
Introduction 5
Problem statement 7
Research Objectives 8
Necessity and importance of research 8
Research Hypotheses 9
Theoretical and operational definition of words 9
Chapter Two: Research Background
Introduction 11
The love triangle theory 12
Types of love 13
The right reasons for marriage 14
Study methods for choosing a spouse 16
Factors related to living conditions 17
Criteria for a successful marriage 18
Definition of compatibility 20
Compatibility characteristics 21
Ways of compromise 22
Crisis stages 23
Crisis intervention methods 24
Compatible human characteristics 25
Conflicts in married life 26
Factors that make marital adjustment difficult 27
Factors affecting marital adjustment 29
Ways to deal with marital disorders 31
The Relationship between Criteria for Choosing a Spouse and Success in Marital Life 33
Necessity of maintaining marital relations 34
Commitment in married life 34
Challenges of living together 35
The balance between the need for dependence and the need for independence 37
Disorganized family 39
Causes of a troubled family 40
Complications of a disordered family 41
Research on the subject 43
Chapter 3: Research Methodology
Introduction 45
Research method 46
Statistical community 46
Sample and sampling method 46
Data collection tools 46
Method of implementation and scoring 47
Methods of data collection 47
Statistical methods 48
Chapter Four: Information Analysis
Table 1 - 4 50
Table 2 - 4 51
Figure 1 - 4 52
Table 3– 4 53
Hypothesis 1 53
Table 4 - 4 53
Table 5 - 4 54
Hypothesis 2 54
Table 6 - 4 54
Table 7 - 4 55
Hypothesis 3 55
Table 8 - 4 55
Table 9 - 4 56
Hypothesis 4 56
Chapter Five: Conclusion and Discussion
Introduction 58
Discussion and Conclusion 58
Research Limitations 60
Suggestions 61
References 63
attachments


Abstract

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان .
This study examines the factors influencing marital adjustment as a personality trait. Perhaps with a little caution, the relationship between psychosocial research and some of the problems of our particular and contemporary society can be clarified.

It can be said that one of the best situations that can be talked about adaptation is when it comes to mental health and mental health. Mental health is closely related to adaptation. (Islamic lineage, 1373)


The general purpose of this study is to investigate the relationship between different factors with marital adjustment of married students of Quchan Azad University.
Examples of research hypotheses are:
1- Between men and women in terms of compatibility

Marital There is a significant difference.
2- There is a significant difference between people who have consanguineous marriages and people who have non-consanguineous marriages in terms of marital compatibility.
Statistical population and sampling method:
The statistical population in this study is married students of Quchan Branch of Azad University.
In this study, sampling of the whole comprehensive was done and we selected 100 people using simple random sampling. It is noteworthy that out of these 100 people, 70 were women and 30 were men.
In this type of sampling, the signs or units studied for the sample group are selected in such a way that all of them have an equal opportunity to be selected and each selection is independent of the other selection.
Conclusion
In general, by examining the relationship between different job factors, type of marriage and number of children with marital adjustment of married students of Quchan Azad University, these factors are not effective in marital adjustment.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان .

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید