جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان. و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان. را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 35 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با دانلود تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان. را مشاهده می نمایید.

هدف تحقيق


بي گمان به مديران و مسئولان سازمان ها به دنبال تحقق اهداف سازماني خود مي باشند و در اين راستا كاركنان سازمان نقش مهمي جهت به ثمر رساندن اين اهداف خواهند داشت،

يكي از شرايطي كه قادر است ضامن دستيابي به اهداف سازماني باشد تاثير سلامت رواني مديران در رضايت شغلي كاركنان و معلمان مي باشد تا كارايي و بازده كار آنها را افزايش دهد.
مديراني كه از سلامت برخوردار نيستند براي سازمان تهديد محسوب مي شوند زيرا در رضايت شغلي ساير كاركنان تاثيرات منفي مي گذارند.

هدف كلي از اين تحقيق بررسي سلامت رواني مديران در رضايت شغلي معلمان در مدارس ابتدايي مي باشد.
 
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي: بين سلامت رواني مديران و رضايت شغلي معلمان رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيات فرعي:
1-    آيا بين سلامت رواني مديران با نحوه و خروج معلمان در مدرسه رابطه وجود دارد؟
2-    آيا بين سلامت رواني مديران با عملكرد معلمان با دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
3-    آيا بين سلامت رواني مديران با عملكرد آنان در بعد تهيه و تجهيزات آموزشي رابطه وجود دارد؟
4-    آيا بين سلامت رواني مديران با عملكرد آنان در بعد اداري ومالي رابطه وجود دارد؟
5-    آيا بين سلامت رواني مديران با مشاركت دادن معلمان در امور مدرس رابطه وجود دارد؟

موضوع: دانلود تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان.

 

****************
«اهميت و ضرورت تحقيق»


ضرورت اين تحقيق در راستاي افزايش بازدهي لازم است و در جهت عملكرد مديران صورت مي گيرد. رفتار موجود بشر تابع تماميت وجود اوست بدين معني كه روان تابع تن است و هر فرد انساني بر اثر ارتباط خصوصيات رواني و جسمي موجود دست به عملي مي زند.

زيرا سلامت رواني مدير در رضايت شغلي معمان تاثير بالايي دارد و يكي از عللي كه سبب مي شود معلمان با روحيه وارد كلاس شوند و انگيزه بالاتري داشته باشند اين است كه مدير از سلامت رواني برخوردار باشد

و يكي از عللي كه سبب مي شود معلمان كم روحيه باشند و با انگيزه كمتري وارد كلاس شوند و كلاس كارايي لازم را نداشته باشد و وجود كلاس براي آنها غيرقابل تحمل باشد اين است كه
********************
- تنيدگي حرفه اي
محيط حرفه اي، نوع كار، افراط يا تفريط در كار، خطرهاي جسماني، چگونگي تطبيق فرد با محيط كار و با رويارويي خانواده كار، به منزله منابع تنيدگي يا تنش هاي حرفه اي محسوب مي شوند.
1-1    منابع وابسته به محيط كار:
بيش از يك قرن و نيم است كه پزشكان متخصص كار و مسئولان بهداشت محيط، شرايط يا جو كار را به عنوان عوامل تنيدگي مورد بررسي قرار داده اند.
1-2- تنديدگي حرفه هاي كنترل و نگهباني
كارهايي كه در قلمرو كنترل و نگهباني قرار دارند بر ريتم عصبي- فيزيولوژيكي فرد و همچنين بر بازده ذهني وانگيزش نسبت به كار اثر مي كنند.
1-3-تنيدگي وابسته به افراط يا تفريط در كار
فرنچ  و كاپلان  (1973) در يكي از پژوهش هاي خود به اين نتيجه رسيده اند كه افراط در كار يا نارسايي كيفي آن (مثلا سخت دانستن كار) از عوامل ايجاد كننده تنيدگي است و نارسا كنش وري رفتارها را در پي دارد.
نارسايي كيفي كار، عالمل تنيدگي زاي ديگري است كه به كارهاي، بدون جاذبه و يكنواخت وابسته است. بي حوصلگي و يا بي علاقگي نسبت به كار نيز اغلب به كاهش ظرفيت واكنش كارگران و كارمندان در موقعيت هاي اضطراري و پيش بيني نشده منجر مي شود.
1-4-صنايع وابسته به تطبيق فرد رامحيط
رضايت حرفه اي مي تواند با توجه به مفهوم شخص به محيط (P-E)  يعني براساس تعيين درجه سازش يافتگي ويژگي هاي رواني- اجتماعي يك فرد با شرايط محيط كار ارزشيابي مي شود، معيار ديگري براي تعيين تنيدگي تنش است.

هنگامي كه فرد نتواند خود را با شرايط محيط كار تطبيق دهد پاره اي از شاخه هاي مرضي مانند اضطراب، افسردگي، نارضايتي و بيماري هاي جسماني بروز مي كنند.
ما تاكنون فقط به پژوهش هايي كه در كشورهاي انگليسي زبان انجام شده‌اند پرداخته ايم. به نظر مي رسد كه تحقيقات كشورهاي فرانسوي، زبان به خصوص پژوهشهاي دوژور ، نيل  و وينسر  (1980) بر سازش يافتگي فرد با محيط كار، بهداشت رواني در محيط كار و يا آسيب شناسي رواني درد و رنج در كار، متمركز هستند.
تنيدگي ارتباطي

موضوع: دانلود تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان.

*******************
«فهرست مطالب»
عنوان    صفحه
فصل اول    
مقدمه    
بيان مسأله    
هدف تحقيق    
فرضيات تحقيق    
اهميت و ضرورت تحقيق    
پيشينه تحقيق    
تعاريف عملياتي    
فصل دوم    
مقدمه    
تنيدگي حرفه اي    
منابع وابسته به محيط كار    
تنيدگي حرفه هاي كنترل و نگهباني    
تنيدگي وابسته به افراط يا تفريط در كار    
منابع وابسته به تطبيق فرد با محيط    
تنيدگي ارتباطي    
الف- مديران    
ب- افراد تابع    
سبك مديريت و روابط انساني    
تامين بهداشت رواني    
ويژگي هاي افرادي كه سلامت رواني دارند    
عملياتي كه سلامتي رواني را به خطر مي اندازد    
روابط ميان فردي    
خستگي ناشي از شغل    
فشا رناشي از كار    
اهميت رضايت شغلي    
نگرش كلي فرد نسبت به شغلش    
فصل سوم    
تعريف آمار    
جامعه آماري    
روش نمونه‌گيري آماري    
روش جمع آوري اطلاعات    
ابزار پژوهش    
فصل چهارم    
تفسير نتايج و تجزيه و تحليل نتايج كمي و كلي پژوهش    
فصل پنجم    
نتيجه گيري    
فهرست منابع    
    


******************
روش نمونه گيري آماري:
نمونه: به معني كلي و جزئي از جامعه رامي توان نمونه آن جامعه خواند، اما در معني متعارف در هر جامعه به آن جزئي گفته مي شود كه معرف جامعه باشند.
روش جمع آوري اطلاعات:
1-    از اطلاعات و منابع معتبر كه با مراجعه به مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و كتابخانه ها و نشريه ها و مجله هاي مديريت استفاده شده است.
2-    پرسشنامه اي كه يكي از ابزار متداول در جمع آوري اطلاعات در آمار مي باشد كه ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه است.
ابزار پژوهش:
براي سنجش آزمودني ها از دو پرسشنام استفاده شده و هر دو پرسشنامه بر روي يك گروه اجرا گرديد. ابتدا پرسشنامه رضايت شغلي كه اين پرسشنامه مشتمل بر بيست سوال مي باشد

و هر سوال جنبه اي از شغل كارمند را در نظر دارد و مي توان به ميزان رضايت شغلي وي را از طريق سنجش طرز تلقي و فكر او نسبت به كار و شغلش استنتاج كرد.
پرسشنامه رضايت شغلي (MSQ) شامل مقياس پنج درجه اي است و از سطح خيلي راضي، راضي، عدم تصميم گيري، نارضاضي و خيلي ناراضي درجه بندي شده است.
پرسشنامه دوم، پرسشنامه سلامت عمومي است. اين پرسشنامه، يك پرسشنامه سرندي مبتني بر روش خودگزارش دهي است كه در مجموعه هاي باليني با هدف رديابي كساني كه داراي يك اختلال رواني هستند مورد استفاده قرار مي گيرند.

در اين پرسشنامه به دو طبقه اصلي از پديده ها توجه مي شود. ناتواني فرد در برخورداري از يك كنش وري
********************
3)    با توجه به ضريب همبستگي محاسبه شده 441/ و سطح معني داري 001/0 با 99% اطمينان بين رضايت شغلي و اضطراب رابطه معني دار ومستقيم وجود دارد يعني افزايش اضطراب با افزايش رضايت شغلي همراه است.

 


*********

موضوع: دانلود تحقیق رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایت شغلی معلمان.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید