جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ) را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه که در رابطه با مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی هست، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پااین نامه رشته مالی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 152 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ).

دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A
گرایش : مالی

 

فهرست مطالب


فصل  اول :كليات تحقيق    1
مقدمه    2
بيان مسئله    3
ضرورت و اهمیت انجام تحقيق    5
اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6
سوالات تحقیق    7
فرضيه  هاي تحقيق:    8
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9
فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع    11
مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13
2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12
 2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان      13
2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی       16
2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی     25
2-1-5 مسئولیت اجتماعی     27
2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی      30
2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت      32
2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی       34
2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها       36
2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان     38
2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی      39
2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41
2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43
2-2-1 مقدمه  .......................................................................................................................49
2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   .........................................................50
2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد  ................................................................................51
2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ............................................................................51
2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ........................................................................53
2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  .............................................................56
2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  ....................................................................58
2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ...................................................60
2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ..........................................62
2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62
2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  ................................................63
2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64
2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65
2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ....................................67
2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  ..............................70
2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71
2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ...............................72
2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ....................................73
2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74
2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور      74
2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور    79
2-4 چارچوب نظری تحقیق     82
فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84
3-1 مقدمه     85
3-2 متدلوژی پژوهش      85
3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری     86
3-4 ابزار گردآوری     87
3-5 روش جمع آوری داده ها    87
3-6 روایی و پایایی تحقیق     89
3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات     93
فصل چهارم     95
4-1 مقدمه     96
4-2 توصیف یافته های تحقیق     96
4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  .............................................................98
4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99
4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104
فصل پنجم ................................................................................................109
5-1 مقدمه     110
5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ......................................................111
5-3 محدودیت تحقیق     115
5-4 توصیه برای آینده      116
منابع ............................................................................................................117
پیوست ....................................................................................................135

 

.مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ) .Social responsibility to employees, customers, investors, community, environment, suppliers, financial and non-financial performance


فهرست جداول


جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33
جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان  ................................................33
جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34
جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66
جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94
جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95
جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95
جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98
جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102
جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103
جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104
جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105
جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106
جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107
جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108
جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109
جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110
جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111
جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112
جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113
جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114
جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115

فهرست اشکال


شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات ................................................40
شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح ........................................................................................41
شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن .......................................................42
شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت ....................................................................44
شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات .........................................................45
شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ............................................................48
شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر .......................................................................................................60
نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات .............................................49
نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ..........................................................................53
نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی .......................................................................................................................55
نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ..............................................................56
مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................................86

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ).
فهرست نمودار


نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ..............................................................................76
نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ..................................................................102
نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن .....................................................................103
نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ..................................................104
نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ..................................................................106

 
چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد.

از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.

این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

 


کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

 

Abstract

The aim of this study was to evaluate the relationship between social responsibility and financial performance and non-financial industrial companies Golestan province. Corporate social responsibility, through a questionnaire containing 43 questions about the social responsibility of employees, customers, investors, community, environment and suppliers is, Measured. Data were analyzed from 18 industrial enterprises in 1393.

For data analysis and hierarchical regression was used. Results indicate that CSR performance relative to financial and nonfinancial firms with 6 shareholders a significant relationship exists. This research will help managers, Effective policies related to CSR to achieve better financial performance in the long run it is necessary Develop. Well as insight into the role of corporate social responsibility in business to provide future benefits.


Keywords : Social responsibility to employees, customers, investors, community, environment, suppliers, financial and non-financial performance


 
ISLAMIC AZAD UNIVERCITY
 
Department of Management and Accounting
Faculity of Human Science-Department of Manegment
(Financial)
Subject:
Investigate the relationship between CSR and financial performance and financial (Case Study: Industrial Co., Golestan Province)

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ).

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید