جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برایدانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه در رابطه با افسردگی و پیشرفت تحصیلی  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه   پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 85 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با  دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب


عنوان     صفحه
چكيده    
مقدمه    2
فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي
1ـ بيان مسئله     7
2ـ اهميت و ضرورت پژوهش     11
3ـ اهداف    14
4ـ فرضيه‌هاي پژوهش     15
5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها     16
6ـ خلاصه     18
فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر
1ـ مباني نظري     20
الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)    
روان تحليل‌گري     22
رفتاري‌نگر    25
شناختي    30
زيست‌شناختي     32
انواع     35
ميزان شيوع     36
ب ـ پيشرفت تحصيلي     37
2ـ يافته‌هاي پژوهشي     43
3ـ خلاصه     50
فصل سوم: فرآيند روش شناختي
1ـ انتخاب نمونه     
الف ـ جامعه و نمونه     52
2ـ ابزار گردآوري اطلاعات     53
الف ـ معرفي سياهه     53
ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري     54
ج ـ اعتبار و پايايي     54
3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري     56
الف ـ طرح تحقيق     56
ب ـ روشهاي آماري     58
4ـ خلاصه     59
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي
1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده     61
2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده     63
الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي    64
ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي     65
ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي     65
3ـ خلاصه    67
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها     69
2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري     72
3ـ كاربرد نتايج     73
4ـ محدوديت‌ها    78
5ـ پيشنهادات    79
منابع

چكيده:


پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غيرخوابگاهي بپردازد.

در واقع بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه مي‌تواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟
براي رسيدن به هدف مذكور از طرح ـ پس رويدادي (علي ـ مقايسه‌اي) استفاده كرديم جامعه و نمونه پژوهش حاضر كل دانشجويان دختر در حال تحصيل رشته روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌باشد كه كل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.


داده‌هاي مورد نظر براي متغير افسردگي از طريق پر كردن سياهه افسردگي بك و براي پيشرفت تحصيلي معدل ترم گذشته دانشجويان جمع‌آوري شد.


براي تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي از ضريب همبستگي پيرسون و t دو گروه مستقل استفاده گرديد نتايج پژوهش نشان داد بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.

موضوع: دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.

*************
- اهميت و ضرورت پژوهش


هيچكس به خودي خود افسرده نيست شخص افسرده در وضعيت بخصوصي از زندگي افسرده است: او تأثير قابل توجهي بر خانواده و همكارانش داشته و بالعكس، خانواده و اطرافيان اثر قابل توجهي بر او مي گذارند،

شايد آنها موجب افسردگي بيمار شده و يا با واكنشهاي خود سبب تشديد ناراحتي وي مي گردند و يا بالعكس با حمايت و همدردي خود از آن بكاهند. (فلك 1375)
اگر علل افسردگي را در نظر بياوريم مثل حساسيت به از دست دادن يا طرد شدن، فقدان اعتماد بنفس، اشكال در شناخت و ابراز عواطف و احساسات بنحو مناسب، استرسهاي متعدد و در معرض محيطهاي افسردگي زا بودن، مي توان راههاي پيش گيري اوليه را شناخت و معين كرد.

معني پيشگيري از افسردگي در واقع ممانعت از مزمن شدن عارضه و پيدايش دامهايي است كه در افسردگي مزمن شخص براي خود مي سازد و اين عمل مستلزم مواجهه مستقيم با افسردگي است

نه ظاهر كردن آن از راههاي ديگري نظير عوارض جسماني، رواني و يا رفتاري. بعلاوه شخص بايد مشكلات دروني و محيطي خود را حل كند تا اينكه مشكلات در موارد غير لازم ايجاد افسردگي در وي ننمايد (همان منبع) علاوه بر اهميت دادن
*****************
نخستين نظريه افسردگي در چارچوب روان تحليل گري توسط فرويد و آبراهام ارائه شد. وجود مشابهت بين افسردگي باليني و واكنش عزا بدليل از دست دادن فرد محبوب نقطه آغاز اين نظريه بود (دادستان، 1376).
فرويد در اثر بزرگش در مورد افسردگي تحت عنوان ‌«سوگواري و ماليخوليا» هم سوگواري طبيعي و هم ماليخوليا (افسردگي) را پاسخ هايي به از دست دادن شخص يا چيزي مورد علاقه توصيف كرد.

اما فرد مبتلا به افسردگي بر خلاف فرد سوگوار از خود كم بيني فوق العاده و عجز در «خود‌» خويش در مقياس كلي رنج مي برد (همان منبع)
فرويد معتقد بود شخص افسرده وجدان يا فراخود قوي و تنبيه كننده اي دارد. او بر احساس گناهي كه وجدان بوجود مي آورد تاكيد مي كرد (معاني، 1368).
در نظريه فرويد يكي از زمينه تاريخي افسردگي اختلالي است كه در روابط اوليه كودك ايجاد مي شود.

اين اختلال ممكن است بعلت از دست دادن واقعي والد يا فقدان خيالي از اين نوع باشد. اين فقدان بخاطر كيفيت اضطراب زدايي آن از حيطة هشياري بيرون رانده مي شود.

معهذا اين فقدان واپس زده شده به اعمال نفوذ خود ادامه مي دهد و وقتي با يك رويداد مهم نمادين تحريك مي گردد خود را در قالب افسردگي واقعي جلوه گر مي سازد (اخوت و جليلي، 1362).

***************
وقت كودكان با هوش و زرنگ براي مدتي دراز در فعاليتهاي درسي خود عقب بيفتند، اين عقب افتادگي نيز ممكن است نشانة افسردگي باشد (مهريار، 1373).
مطالعاتي كه در سالهاي اخير از طرف متخصصان سازمان جهاني بهداشت در كشورهاي در حال توسعه آسيا و آفريقا انجام گرفته از افزايش دامنه شيوع افسردگي در ميان ملل در حال رشد حكايت مي كند

وقتي انسان تحت فشار (استرس) محيطي قرار مي گيرد، مضطرب مي شود. اگر نتواند آن را بر طرف كند احساس بيچارگي و ناتواني مي كند و همين امر منجر به احساس افسردگي مي شود (دادستان و منصور، 1376).
پژوهشهاي دقيقي كه در زمينه بررسي اساسي شيمايي حالات عاطفي عادي و غيرعادي و تأثيرات درماني داروهاي ضدافسردگي بعمل آمده پيچيدگي خاص اين حالات و ارتباط متقابل آنها را با فعاليتهاي شناختي و روابط شخصي اجتماعي فرد بخوبي نشان داده است (اخوت و جليلي، 1362).


مك لين 1976، نقش فقدان تقويت مثبت را در ايجاد افسردگي مورد تاكيد قرار داده و فراگيري مهارتهاي اجتماعي را براي رسيدن به تقويت مثبت ضروري مي داند.

موضوع: دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.

بنظر او تغيير و دگرگوني رفتار بر تغيير حالات عاطفي، شناختها، و ناراحتي هاي بدني مقدم است و مي توان با افزايش ميزان فعاليت بدني مريض و عوض كردن نحوة ارتباط رودروي او با ديگران، احتمال دريافت تقويت مثبت و رفع افسردگي را بالا برد (مهريار، 1373).
لوينسن و همكاران او 1973، بخصوص روي تكنيكهاي سازگاري مؤثر تاكيد نموده و بر ضد افسردگي ناشي از فقدان يا ضعف اين تكنيكها مي دانند.

از نظر آنان تجزيه و تحليل تابعي كمبودهاي بيمار، همراه با مشخص ساختن منابع و امكانات شخصي و اجتماعي موجود در محيط او براي طرح و اجراي هر نوع برنامه زماني حائز اهميت اساسي است، (همان منبع).
لونيس و همكاران او 1974، نيز پايين بودن ميزان تقويت مثبت مشروط به پاسخ را براي ايجاد پاره اي از عوارض افسردگي از قبيل بي حالي، خستگي، كندي فعاليت، و ديگر عوارض بدني كافي مي دانند.

مقدار تقويت مثبت منوط به پاسخي كه يك فرد دريافت مي كند، به سه عامل بستگي دارد: تعداد رويدادهاي بالقوه تقويت كننده از لحاظ هر فرد كه بر حسب جنس و سن تغيير خواهد كرد، تعداد رويدادهاي بالقوه تقويت كننده اي كه محيط شخص مي تواند ارائه دهد، و بالاخره
************
سطور زير نتايج تجزيه و تحليل براي هر يك از فرضيه ها به تفكيك ارائه مي گردند.
الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي
نتايج حاصل از اعمال روش همبستگي پيرسون در زمينه وجود رابطه منفي بين وجود افسردگي و پيشرفت تحصيلي به تفكيك خوابگاهي بودن و نبودن در كل نمونه مورد بررسي در جدول شماره (2) ارائه شده است.
جدول شمار (2) يافته هاي مربوط به وجود رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي

***********
1ـ بحث و بررسي دربارة يافته ها
در ابتدا همانطور كه در جدول شماره 1 ملاحظه مي شود همبستگي بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي در كل آزمودني ها برابر با 51/0- و در آزمودني هاي خوابگاهي و غيرخوابگاهي به ترتيب 47/0- و 57- مي باشد كه در سطح آماري 001/0=  معني دار است

و فرضيه اول پژوهش را تأييد مي كند و در نتيجه مي توان پذيرفت كه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه منفي معني دار وجود دارد. يعني هرچه افسردگي بيشتر باشد به همان ميزان پيشرفت تحصيلي كمتر مي باشد.

بنابراين در تحليل اين يافته ها مي توان به اين صورت توجيه كرد كه چون بشر يك موجود اجتماعي است واكنش او بر محيطش اثر كرده و بالعكس محيط هم وي را تحت تأثير قرار


*********

موضوع: دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید