جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با رفتار اطلاع یابی آموزشی پژوهی در استفاده از اینترنت را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 120 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با  دانلود پایان نامه رفتار اطلاع یابی در رابطه با اینترنت را مشاهده می نمایید.

 

چکيده :


پژوهش حاضربا هدف مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي در استفاده از منابع اينترنتي و با روش پيمايشي صورت گرفته است .

نمونه پژوهشي شامل 120 نفر دانشجوي تحصيلات تکميلي است که به روش نمونه گيري تصادفي از بين دانشگاههاي جامع و فني شهر تهران انتخاب شده اند .

به منظور گرد آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پايايي   و روايي که از نظر اساتيد محترم و صاحب نظرانIT مورد تاييد بوده استفاده و   براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t  و خی دو استفاده شده است .
يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد که اکثر دانشجويان دوره ارشد از طريق سايت کتابخانه و دوره دکتري از طريق خانه به اينترنت دسترسي دارند.

ميزان استفاده دانشجويان رشته فني مهندسي از اينترنت بيشتر از گروه علوم انساني است و همچنين توانايي اين گروه نيز در مقايسه با گروه علوم انساني بيشتر است و يافته ها نشان مي دهد که توانايي استفاده از اينترنت در رشته هاي تحصيلي مختلف متفاوت است.


همچنين  يافته ها تفاوت معناداري بين دوره هاي تحصيلي و توانايي استفاده از اينترنت نشان مي دهد
نتايج پژوهش حاکي از آن است  که بين مدت زمان استفاده از اينترنت و رشته تحصيلي ارتباط وجود دارد.بعبارتي گروه فني مهندسي زمان بيشتري را صرف جستجوي اطلاعات از اينترنت مي کنند .

همچنين اين گروه اولويت اول خود براي کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتي را ، اينترنت و سپس کتاب معرفي کردند درحالي که در گروه علوم انساني ، اولويت اول کتاب و سپس اينترنت مي باشد.
 دانشجويان هدف ازجستجوي اطلاعات از اينترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشي اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات براي انجام فعاليت هاي پژوهش و آموزشي را ،مرور پيشينه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسي اعلام کردند.
دانشجويان گروه فني ،نحوة آشنايي خود با امکانات اينترنت را در اولويت اول آزمون و خطا و در وهله  دوم از طريق همکاران و دوستان مي دانند در حالي که در گروه علوم انساني آشنايي اول از طريق دوستان و آشنايان سپس از طريق آزمون و خطا مي باشد.

هر چهار گروه ترجيحا" ، منابع اينترنتي مورد نياز خود را از طريق موتور جستجوي وب شناسايي مي کنند بررسي دلايل استفاده از اينترنت نيز تفاوت معناداري را بين دو گروه نشان مي دهد و دانشجويان مشکلاتي مانند عدم تسلط به زبان خارجي و پايين بودن سرعت شبکه و هزينه بالا را از موانع موجود بيان کردند.
همچنين بررسي ها ، نشان داده که رفتار صحيح جستجو در رشته هاي مختلف ، همچنين در دوره هاي تحصيلي مختلف متفاوت است.
هر چهارگروه خواستار يادگيري جستجو و استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي هستند و پيشنهاداتي در جهت بهبود دستيابي استفاده از اينترنت بيان کردند.
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول
مقدمه                                         1
بيان مساله                                     4
اهميت و ضرورت                                 6
اهداف پژوهشي                                 8
سوالات پژوهشي                                     
فرضيه هاي پژوهشي                                 9
تعريف مفاهيم                                     10
تعاريف عملياتي مفاهيم                             10                    
فصل دوم
مقدمه                                         12
رابطه خدمات دانشگاهي و توسعه ملي                         13
تاثير دانشگاه در توسعه اقتصادي                         14
تاثير دانشگاه در توسعه اجتماعي / سياسي                    15
تاثير دانشگاه در توسعه فرهنگي                         15
رسالت ، وظايف و خدمات دانشگاه                        16
اينترنت                                         19
تاريخچه اينترنت                                  22
ابزارها و خدمات اينترنت                              25
رفتار اطلاع يابي                                31
خاستگاه مفهوم اطلاع يابي                            33
جست و جوي اطلاعات و ساز و کارهاي بهينه سازي آن            34
انتخاب يک بانک اطلاعاتي براي انجام جست و جو                 35
فرمول جست و جو                                 36
ترکيب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد هاي موجود            37
انجام جست و جو                                40
مدل هاي رفتار اطلاع يابي                            41
مدل رفتار اطلاع يابي اليس                             43
مدل رفتار اطلاع يابي كالتو                            49
مدل رفتار اطلاع يابي بلكين                             51
مدل رفتار اطلاع يابي مار چينونين                        52
 مدل رفتار اطلاع يابي ويلسون                            54
مهارت باز يابي اطلاعات                             62
رفتار اطلاع يابي مورد نياز در فرآيند پژوهش                     64
فصل سوم
مقدمه                                        87
روش پژوهش                                     88
جامعه پژوهشي و روش  نمونه گيري                        88
ابزار پژوهش                                     89
روش تجزيه و تحليل داده ها                            90
فصل چهارم
مقدمه                                         92
تجزيه و تحليل داده ها                                93    

فصل پنجم
مقدمه                                        118
بحث و نتيجه گيري                                119
پيشنهادها                                     129
پيشنهادات براي پژوهش آتي                            129
محدوديت ها                                     130
خلاصه                                        130
منابع فارسي                                    134
منابع انگليسي                                    138
چکيده انگليسی                                141

 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1 : تحقيقات اليس وهمکاران                        47
جدول 2-2 : مدل آگويلار                            56
جدول 2-3 : چهار حالت اصلی جستجوی اطلاعات در وب            57
جدول 3-1 : توزيع فراواني دانشجويان بر حسب رشته تحصيلي             89
جدول 4-1 : عنوان : توزيع فراواني  دانشجويان بر حسب جنس            93
جدول 4-2 توزيع فراواني سني دانشجويان                     94
جدول 4-3 توزيع فراواني ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت             95
جدول 4-4 : توزيع فراواني شيوه دسترسي دانشجويان  به اينترنت             97
جدول 4-5 : توزيع فراواني ميزان توانايي دانشجويان  در استفاده از اينترنت        98
شماره 4-6 : جدول خي دو مربوط به استفاده از اينترنت و رشته تحصيلي دانشجويان98
جدول 4-7 : جدول خي دو مربوط به توانايي استفاده از اينترنت  و دوره هاي تحصيلي100
جدول 4-8 : توزيع فراواني مدت زمان استفاده از اينترنت  توسط دانشجويان     101
جدول 4-9 : خي دو مربوط به مدت زمان استفاده از اينترنت  و رشته تحصيلي     102
جدول 4-10 : توزيع فراواني اولويت استفاده از ابزارها و خدمات اينترنت        103
جدول 4-11 : توزيع فراواني استفاده دانشجويان  از منابع اطلاعاتي         104
جدول 4-12 : توزيع فراواني اهداف دانشجويان  از جستجوي اطلاعات         105
جدول 4-13 : توزيع فراواني اهداف پژوهشي دانشجويان                106
جدول 4-14 : توزيع فراواني اهداف آموزشي دانشجويان                107
جدول 4-15 : توزيع فراواني مربوط به شناسايي منابع اينترنتي            109
جدول 4-16 :   توزيع فراواني نحوه آشنايي دانشجويان  با اينترنت             110
جدول 4-17 توزيع فراواني دليل استفاده از اينترنت                  112
جدول 4-18 :جدول في دو مربوط به دلايل استفاده از اينترنت  و رشته تحصيلي        112
جدول 4-19 : بررسي رابطه يبن رفتار هاي صحيح جستجو و رشته تحصيلي         113
جدول 4-20 بررسي رابطه بين رفتار صحيح جستجو و دوره هاي تحصيلي        114
جدول 4-21 : توزيع فراواني مربوط به فراگيري خدمات اينترنت             114
جدول 4-22 : توزيع فراواني مربوط به عوامل عدم استفاده از اينترنت        115
جدول 4-23 : توزيع فراواني  ميزان رضايت دانشجويان  از وضعيت موجود اينترنت    116

 موضوع: دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت.
فهرست نمودارها  
عنوان                                                                                                            صفحه

شکل  4-1 :نمودار مربوط به جنس پاسخ دهندگان                94
شکل 4-2 : نمودار سني پاسخ دهنده گان                     95
شکل 4-3 : نمودار مربوط به ميزان استفاده دانشجويان                96
شکل 4-4 : نمودار مربوط به نحوه دسترسي دانشجويان                97
شکل 4-5 : نمودار مربوط به ميزان توانايي دانشجويان در استفاده از اينترنت    99
شکل 4-6 : نمودار مربوط به مدت زمان استفاده دانشجويان از اينترنت         101
شکل 4-7 : نمودار مربوط به اولويت استفاده از ابزارها و خدمات             104
شکل 4-8 : نمودار مربوط به اولويت دانشجويان در استفاده از منابع اطلاعاتي     104
شکل 4-9 : نمودار مربوط به اهداف دانشجويان در استفاده از اينترنت         106
شکل 4-10 : نمودار مربوط به اهداف پژوهشي دانشجويان            107
شکل 4-11: نمودار مربوط به اهداف آموزشي دانشجويان                109
شکل 4-12 : نمودار مربوط به شناسايي منابع اينترنتي                110    
شکل 4-13: نمودار مربوط به نحوه آشنايي دانشجويان با منابع اينترنتي         111
شکل 4-14 : نمودار مربوط به دلايل استفاده از اينترنت                113
شکل 4-15 : نمودار مربوط به  دلايل عدم استفاده از اينترنت            114

 


********************
انجام جست و جو
پس از آنكه در خواست اطلاعاتي تويط كاربر به نظام وارد شد ، نظام درخواست اطلاعاتي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و آنگاه با انجام عمليات جست وجو مجموعه هايي را كه با آن منطبق هستند ، به صورت خروجي به كاربر نشان مي دهد  كه آن را نتيجه جست وجو مي نامند.
منظور از تجزيه و تحليل ترجمه و تفسير درخواست اطلاعاتي مطابق با زبان رايانه است .

با بررسي نتيجه جست وجو ، كاربر در مي يابد كه آيا جست وجو رضايت بخش بوده است يا بايد از فرمول جديدي استفاده كند و يا اينكه بايد بعد از انجام تغييرات لازم دوباره فرمول جست وجو به اجرا بگذارد.
در مجموعه ركوردهاي اطلاعاتي بازيابي شده ركوردهايي وجود دارند كه با درخواست اطلاعاتي كاربر منطبق نيستند كه آنها را ريزش كاذب اطلاعاتي مي نامند . ريزش كاذب اطلاعات مي تواند  از عوامل مختلفي ناشي شود.

از جمله عدم سازمان دهي بهينه اطلاعات ، محدوديت هاي زبان نرم افزاري براي بيان پرسش به بازخورد ضعيف نظام در تعامل با كاربر ،  تشريح بد يا ناقص درخواست اطلاعاتي .
شايد يكي از علل مهم ناموفق بودن جست وجو اين باشد كه كاربران نمي توانند با خدمات اطلاعاتي ميزبان ارتباط برقرار كنند ، زيرا كلمات عبور را اشتباه وارد مي كنند  در اين گونه موارد هنوز ارتباط با نظام بازيابي اطلاعات برقرار نشده است كه نظام بتواند از خود عكس العمل نشان دهد.


جست وجو گران با تجربه و متخصصان بازيابي بايد ، به اين نكته توجه داشته باشند كه انجام بازيابي مستلزم صرف وقت و هزينه است و در اين مسير بايد با اصلاح و بازنويسي و تكرار چرخه دستورات به نتايج دلخواه خود دست يابيم .( علي گزني 1379 : 115-101).

موضوع: دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت.

مدل هاي رفتار اطلاع يابي :


مطالعات بسياري نشان مي دهد كه بين اطلاع يابي و بازيابي اطلاعات رابطه نزديكي وجود دارد      ساراويك اشاره مي كند كه تجزيه و تحليل ادراكي اطلاع يابي و بازيابي به نقطه شروعي براي نظريه هاي مورد مشاهده و جمع آوري داده هايي است

كه در ايجاد زمينه اي براي متن و طبقه بندي سوالات كاربر ، به خصوص در ادراك و تصميم گيري كابران و مقايسه جست وجو هاي متفاوت براي سوالات يكسان كمك مي كند.
تفاوت اساسي بين بازيابي اطلاعات با اطلاع يابي در موارد زير وجود دارد :
در بازيابي اطلاعات از نظر تاريخي تأكيد
***********************
گام دوم : مطالعه و مرور پيشينه نظري و پژوهشي
بدون بررسي و مرور مطالعات و پژوهش هاي پيشين ، كمتر پژوهشي را مي توان با موفقيت به انجام رساند. به عبارت ديگر هر پژوهش گر براي رسيدن به موضوع نهايي و مسئله پژوهش و يا تدوين فرضيه ابتدا بايد به بررسي و تحليلي و انتقادي آثار گذشته و نيز آثار در دست انجام بپردازد .

اين امر نياز به فراگيري مهارت چگونگي شناسايي آثار مرتبط با پژوهش خود و نيز مهارت تفكر تحليلي و انتقادي دارد.
مهارت ديگري كه در بهسازي رفتار اطلاع يابي بايد مورد توجه قرار دهد عبارت است از آشنا كردن پژوهش گرانبا انواع منابع مرجع چاپي و الكترونيكي و نيز شيوه بازيابي اطلاعات در آنها.


هدف اين كار ، افزايش توانايي  پژوهش در يافتن منابع مرتبط با پيشينه پژوهش است. اين نكته بايد به پژوهش گران آموزش داده شود كه هر يك از انواع منايع مرجع چه نوع اطلاعاتي از نظر دست اول بودن يا دست دوم بودن محتوا ، از نظر سطح مخاطبان ، از نظر پوشش زماني و زباني و مواردي از اين قبيل را راائه مي دهد.
در مجموع ، كسب دانش مرجع از سوي پژوهش گران مي تواند سرعت و كيفيت دستيابي آنها به اطلاعات را افزايش دهد و در نهايت موجب ارتقاي رفتار اطلاع يابي و كيفيت پژوهش گردد.

 

گام سوم : تدوين پرسش ها و يا فرضيه هاي پژوهش
در اين مرحله از فرآيند پژوهش و پژوهش گر نسبت به تكراري بودن سوالها يا فرضيه هاي خود اطمينان حاصل مي كند براي اين منظور وي بايد ساير پژوهش ها را مورد بررسي قرار دهد و با دقت بيشتري وارسي كند.
گام چهارم : تعيين روش تحقيق ، ابزار گردآوري داده ها و آزمون هاي آماري
 روشهاي گوناگوني براي انجام پژوهش ها وجود دارد اما پژوهش گر بايد مناسب ترين روش علمي را كه مي تواند وي را در هدايت پژوهش و رسيدن به نتايج موغفيت آميز كمك كند برگزيند .

شناسايي اينكه چه روشي براي كدام نوع از پژوهش ها مناسب است و نيز آشنايي با ابزارها و شيوه هاي گردآوري داده ها از ملزومات روش شناسايي تحقيق به شمار مي رود.
همچنين ، مهارت بازيابي نقدهايي كه در برخي مجلات در مورد كتابهاي روش تحقيق نگاه شده و يا مهارت بازيابي پايان نامه هايي كه از انواع روشهاي تحقيق استفاده كرده اند مي توان موثر باشد.
گام پنجم : اجراي پژوهش و گردآوري داده ها
هر پژوهش ممكن است به هنگام اجرا با مسائل و مشكلات گوناگون و در عين حال پيش بيني نشده مانند مناسب نبودن شيوه نمونه گزيني و يا ابزار گردآوري داده ها ، روبرو گردد.

به همين دليل و براي رفع مشكل پژوهشي ، پژوهش گر بايد توانايي دستيابي به برخي منابع خاص مانند كتابها و دست نامه ها  پايان نامه ها ، گزارشهاي پژوهشي ومقاله هاي خاص را كسب كند. مهارت شناسايي منابع
********************

 

ابزار پژوهش :

موضوع: دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت.
پژوهش حاضر به بررسي اطلاع يابي ومقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي _ پژوهشي دانشجويان در استفاده از اينترنت مي پردازد . رفتار اطلاع يابي  آموزشي و پژوهشي توسط پرسشنامه  محقق ساخته سنجيده مي شود .
پرسشنامه  بر اساس شاخص هاي رفتار اطلاع يابي و مدل رفتار اطلاع يابي آگويلار تهيه گرديده است پرسشنامه ساخته شده داراي 21 سوال ،که شامل 20 سوال بسته و يک سوال باز براي نظر خواهي از دانشجويان مي باشد .

در قسمت اول پرسشنامه مشخصات فردي و جمعيت شناختي پاسخ دهندگان و در قسمت دوم آن ، سوالات مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه رفتار اطلاع يابي آموزشي پژوهشي که شامل نحوه و ميزان استفاده و چگونگي جستجو و شيوه دسترسي به اينر نت و برريس اهداف آموزشي و پژوهشي داشنجويان در استفاده از اينترنت مي باشد ، مطرح گرديده است .   


روايي و پاياني ابزار شنجش :
بعد از تهيه پرسشنامه , با توجه به شاخص هاي رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشي و مدل اطلاع يابي آگويلار ، به منظور تعيين روايي، از نظرات اساتيد

محترم راهنما و مشاور و صاحب نظران IT و علوم اطلاع رساني استفاده گرديد و اصلاحات لازم در جهت حذف و اضافه سوالات صورت گرفته است که فرم نهايي آن ، بعد از اصلاحات در اختيار دانشجويان   قرار گرفته ات .
براي بدست آوردن  پاياني سوالات ، پرسشنامه در اختيار 15 نفر از دانشجويان قرار گرفته و بعد از تکميل پرسشنامه با استفاده از spss  ضريب آلفاي کرنباخ     محاسبه گرديده است نمونه اي از پرسشنامه در پيوست آمده است .

روش تجزيه و تحليل داده ها :

           جهت تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از پرسشنامه ها  از آمار  استنباطي و توصيفي استفاده گرديده به اين صورت
***************
متخصصين و مسئولان سايت دانشگاهها جايگاه منحصر به فرد در جهت فراهم آوردن اين خدمات براي کاربران دانشگاهي دارند.
3-    اختصاص فضاي وسيع و مناسب به سايت ها ، همراه با کارشناسان و متخصصان اطلاع رساني جهت رهايي کاربران از سردرگمي در هنگام جستجو
4-    توسعه امکانات و تقويت کيفي خطوط ارتباطي
5-    درک بهتر مسئولين از نيازهاي کاربران و مشکلات استفاده خاص

پيشنهادات براي پژوهش آتي :
1-    بررسي عوامل تأثير گذار بر سواد اطلاعاتي دانشجويان و راههاي بهبود آن
2-    مطالعه عوامل مؤثر در استفاده از ابزارها و منابع اينترنت بر رفتار اطلاع يابي دانشجويان
3-    بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر رفتار اطلاع يابي آموزشي  ــ پژوهشي دانشجويان

محدوديت ها :
پژوهش حاضر ، مانند  ديگر پژوهش ها ، با محدوديت هايي همراه بوده که از آن جمله مي توان به نبود ابزار معتبر اشاره کرد که در نهايت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد.
همچنين به علت محدود بودن حجم نمونه، محدوديت در تعميم نتايج وجود دارد علاوه بر محدوديت هاي فوق مشکلاتي از قبيل عدم همکاري و همچنين دسترسي نداشتن به دانشجويان دوره دکتري ، نيز وجود داشته است.
خلاصه :
پژوهش حاضر به بررسي رفتار اطلاع يابي آموزشي ــ پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي و مقايسه رفتار اطلاع يابي دانشجويان رشته هاي علوم انساني و فني مهندسي پرداخته است . خلاصه اي از نتايج پژوهش به قرار زير ، بدست آمده است .
بررسي مشخصات فردي پاسخ دهندگان نشان مي دهد که دانشجويان گروه فني مهندسي در مقايسه با دانشجويان علوم انساني جوانتر بوده و در گروه سني 30-24 قرار دارند.

 

*********

موضوع: دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید