جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، موضوع: دانلود تحقیقی باموضوع شناخت و فراشناخت و نظریه های مربوطه را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 91صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با  دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت را مشاهده می نمایید.

 

فهرست


مقدمه
روش تحقيق
بخش اول :شناخت
تاريخچه شناخت
نظريه هاي شناختي
ـ نظريه شناختي جورج كلي
ـ نظريه اسناد
ـ نظريه ناهماهنگي شناختي فستينگر
نظريه هاي شناختي عاطفه
ـنظريه شاختر
ـ نظريه لازاروس
ـ نظريه واينر
ـ نظريه ميشل
ـ نظريه شناختي پيازه
ـ نظريه رشد شناختي اجتماعي ويكوتسكي
ـ نظريه رشد شناختي برونر
تعريف شناخت
فرايندهاي شناختي
    1ـ توجه
    2ـ ادراك
    3ـ تفكر
    4ـ تصميم گيري
    5ـ حل مساله
    6ـ حافظه
    7ـ زبان
راهبردهاي شناختي
    ـ تكرار يا مرور
    ـ بسط يا گسترش معناي
    ـ سازماندهي
بخش دوم : فراشناخت
    تاريخچه فراشناخت
نظريه هاي فراشناخت
    ـ نظريه فرا شناختي فلاول
    ـ نظريه فراشناختي كليو
    ـ نظريه هاي ديگر در باب فراشناخت
تعريف فراشناخت
فرايندهاي فراشناختي
    ـ دانش فراشناختي
    ـ تنظيم و كنترل
    ـ فراشناخت و هوش
    ـ فراشناخت و آموزش راهبرشناختي
    ـ فراشناخت و تفكر انتقادي
    ـ نتيجه گيري و بحث
راهبرد هاي فراشناختي
    ـ برنامه ريزي
    ـ كنترل و نظارت
    ـ نظم دهي
محدوديت هاي تحقيق
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي

موضوع: دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت

*********************
اين نظريه دو عاملي هيجان نفوذ زيادي داشته است . بر طبق نظر شاختر ، تجربه هيجان وابسته به ارتباط و پيوستگي دو عامل مي باشد: اداراك بر انگيختگي فيزيولوژيكي محيطي و بر چسبي كه به آن برانگيختگي زده ميشود .

تجربه برانگيختگي فيزيولوژيكي هيجان ، همچون دل پيچه يا تند شدن ضربان قلب ، حا لتهاي نسبتا”  غير اختصاصي هستند زيرا منجر به حالتهاي عاطفي متمايز نمي شوند.

ويژه شدن عاطفي از طريق ارزيابي  شناختي منبع برانگيختگي صورت مي گيرد. در بيشتر مواد برانگيختگي به صورت خودكار به محرك يا موقعيتي  كه آنرا بر مي انگيزد ، نست داده مي شود؛ احتمالا” بدين خاطر كه بين محرك و واكنش يك نوع مجاوري و پيوستگي زماني وجود دارد.

اين واقعيت كه ما در حافظه داراز مدت خود پاسخ هاي عاطفي متناسب را ذخيره  كرده اين ، باعث مي شود كه بر چسب متناسب را نيز به طور خودكار به كار بريم .

بنابراين وقتي كه يك سگ بزرك به ما حمله مي كند، ترس را تجربه مي كنيم ، اما زماني كه در مي يابيم در غياب ما خانه مان مورد   دستبرد قرار گرفته ، عاطفه خشم را تجربه مي نمائيم (همان).
به مورد ويژه اي كه درآن اشخاص برانگيختگي فيزيولوژيك را تجربه مي كنند ولي هيچگونه علتي را براي آن     نمي يابند، توجه قابل ملاحظه اي معطوف شده است .

شاختر پيشنهاد مي كند تجربه برانگيختگي باعث مي وشد كه موجود به جستجوي علت مناسب بپردازد، يك هيجان فقط زماني تجربه ميگردد كه نشانه هاي متناسب با برانگيختگي وجود داشته باشد . شاختر وسينگر (1962) آزمايش مشهوري را در اين باره به عمل آورند.

در اين آزمايش آنها حالت برانگيختگي فيزيولوژيك را از طريق تزريق آدرنالين در يك گروه از آزمودنها ايجاد نمودند . به گروه ديگري از آزمودنيها دارو نما تزريق شد .

به عده اي از آزمودنيها يي كه آدرنالين دريافت كرده بودند. 

توضيحات مفصلي در مورد احساسات همراهي كننده برانگيختگي داده شد، در حالي كه به عده اب ديگر هيچ نوع اطلاعاتي داده نشد و يا اطلاعات غلط ارائه شد.

نهايتا” ، پيش بيني شد كه تجربه هيجان در دو گروهي كه قادر به اسناد احساس برانگيختگي خود تاثير آدرنالين نبودند، قويتر باشد (همان).
در حالت كلي نتايج موافق با پيش بيني هاي شاختر و سينگر بود ، لكن چندين نتيجه غير عادي نيز بدست آمد(همان).
نظريه  لازاروس
    لازاروس (1966) نظريه جامعي را در مورد حالتهاي عاطفي

موضوع: دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت
*************


سولسو(1933) توجه را اين چنين تعريف مي نمايد: تمركز تلاش ذهني بر رويدادهاي حسي يا ذهني كه اين  تعريف بسيار كلي است . پژوهش هايي كه در رابطه با توجه انجام شده است . چهار جنبه اين عنوان را تحت  پوشش قرار داده اند:
1-    ظرفيت پردازش ( processing capacity)
2-    توجه انتخابي ( selective ttention)
3-    سطح برانگيختگي ( level of arousal)
4-    كنترل توجه ( control of attention)
ظرفيت پردازش و توجه انتخابي
    اين واقعيت كه ما به طور انتخابي به بخشي از راهنماهاي موجود توجه مي كنيم از تجارب مشترك و متنوعي استفاده ميگردد. دليل اينكه ما به طور انتخابي به برخي از راهنماها توجه مي كنيم، اغلب به ظرفيت نابسنده مسير يا ناتواني ما در پرداخت همزمان همه راهنماهاي حسي منسوب ميگردد

. اين نظر اشاره دارد به اينكه در جايي از پردازش اطلاعات ،تنگناهايي ( B attlenck) وجود دارد، كه بخشي از آن ناشي از محدوديت هاي عصب شناختي است (همان).

مدلهاي چندي وجود دارند كه محل استقرار واكنش تنگناها را در پردازش اطلاعات شرح مي دهند {هرناناز-پيون(H eraandez-Peon,1966)؛ داچ و داچ (D eutsch and D eutsch,1963)؛ رينولاز(R ynolds,1964)و نورمن( Norman,1968)}.
يكي از اين مدلها مربوط به برادبنت ( B radenbent,1954)است كه فرض مي كند تنگنا درست در مرحله تحليل ادراكي يا پيش از آن قرار دارد. برخي از اطلاعات كه مورد توجه قرار نگرفته اند، براي تحليل ادراكي بيشتر از   تنگنا عبور نيم كنند.

در مدل ديگر كه از آن داچ و داچ است ، تنگنا درست قبل از گزينش پاسخ قرار دارد. اين  مدل مدعي است كه همه اطلاعات در معرض تحليل ادراكي قرار دارد، ولي فقط به بخشي از آن پاسخ داده        مي شود(همان).
سطح برانگيختگي

***************
راهبرد هاي گسترش ويژه مطالب پيچيده


    يادداشت برداري، منظور از يادداشت برداري يعني انتخاب و ثبت نكات مهم و كليدي يك مطلب   شنيداري، از جمله توضيحات شفاهي معلم هنگام آموزش دادن، به گونه اي كه بعدا” و در سر فرصت بتوان مطالب يادداشت برداري شده را مرور و بازنگري كرد.

در صورتي مي توان يادداشت برداري بايد تنها نكات مهم و كليدي ثبت شوند ، آن هم به زبان خود يادگيرنده و به طور خلاصه ، دمبو(1994). يادداشتها را در صورتي مفيد دانسته  كه همراه با توضيح و تفسيرهاي خود يادگيرنده باشند.

او اينگونه يادداشت برداري را يادداشت سازي ناميده و  درباره آن گفته است «به زبان خود يادداشتهاي مختصر برداريد به گونه اي كه درآن نكات مهم خلاصه شوند و سازمان يابند و براي شما معني دار باشند».
قياس گري . در قياس گري ياد گيرنده با استفاده از سباهت بين امور مختلف ياد ميگيرد، بعنوان مثال، كار قلب را با يك تلمبه قياس ميكند و از شباهت بين اين دو استفاده مينمايد و به يادگيري ويژگي هاي قلب مي پردازد.

از جمله موارد ديگر استفاده از راهبرد قياس گري ، شبيه دانستن ذهن آدمي با كامپيوتر است. نكته اي كه بايد در قياس گري مورد توجه قرار گيرد اين است كه در اين روش همواره يك چيز آشنا(در مثالهاي  بالا تلمبه و كامپيوتر)به چيزي كه قرار است اموخته شود(كار قلب يا ذهن انسان )تشبيه مي شود.
علاوه بر راهبردهاي يادداشت برداري و قياس گري ، براي يادگيري موضوع هاي پيچيده مي توان از راهبردهاي ديگري نيز سود برد .

واينتاين وهيوم (1998)موارد زير را ذكر كرده اند: بازگوكردن مطالب خوانده شده يا شنيده شده به زبان خود، خلاصه كردن مطالب ، آموزش دادن مطالب به ديگران ، استفاده كردن از مطالب در حل كردن مسايل ، شرح و تفسير و تحليل روابط ميان اجزاي تشكيل دهنده يك مطلب (اتكينسون و همكاران 1992/ترجمه براهني و همكاران 1378).

سازمانـدهي
    سازماندهي بهترين و كاملترين نوع راهبرد يادگيري و مطالعه است.

سازمان دهي نوعي راعبرد بسط  معنايي است، اما تفاوت آن با راهبرد هاي ديگر در اين است كه يادگيرنده در استفاده از راهبرد سازماندهي ، براي معني دار ساختن يادگيري

موضوع: دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت


******************


شما قرار ميگيرد، مربوط ميشود . شما ياد گرفته ايد كه ماهيت اين اطلاعات اثر مهمي بر نحوة به كارگيـري آنها از سوي شما دارد. براي مثال شما به تجربه آموخته ايد كه درك و يادآوري اطلاعات پيچيده و ناآشنا مشكل و وقت گير است.

طبقه فرعي ديگر به ماهيت مقتضيات تكليف مربوط ميشود . آموخته ايد كه حتي اگر همان اطلاعات را در اختيار داشته باشيد، برخي از تكاليف نسبت به تكاليف ديگر، مشكل ترند و مقتضيات بيشتري دارند و براي مثال

، شما ميدانيد كه يادآوري نكات اصلي يك داستان آسانتر از يادآوري كلمه به كلمة آن است، همچنين مي دانيد كه بازشناسي چيزي ، آنگاه كه آنرا مي بينيد آسانتر از يادآوري آن است: حافظة بازشناسي معمولاً بهتر از حافظة يادآوري است.

همانند طبقة راهبرد، مطالب زيادي در مورد ابزارها يا راهبردهايي كهبه موفقيت در نيل به اهداف شناختي مي انجامد،‌وجود دارد كه آنها را آموخته ايد.

براي مثال اگر كسي از شما بپرسد براي اينكه كسي شماره تلفني را به خاطر بسپارد چه بايد بكند، مسلماً به او خواهيد گفت آن را در ذهن خود مرور كند

( دانش اظهاري در مورد مرور ذهني به عنوان يك راهبرد حافظه) و مهمتر اينكه ،‌اگر به واقع با تكليف به خاطر سپاري شماره تلفني رو به رو شويد احتمالاً به طور خودكار و از روي عادتي قديمي به مرور ذهني آن خواهيد پرداخت

(دانش روشي پيش آموخته در مورد زمان و چگونگي استفاده از مرور ذهني به عنوان يك راهبرد حافظه). همچنين احتمالاً حداقل دانش روشي در مورد راهبردهاي شناختي پيچيده و مانند راهبرد صرف زمان بيشتر براي مطالعة مطالب مهم تر يا تازه تر نسبت به مطالب كمتر مهم يا بهتر آموخته داريد.

ميتوان بين راهبردهاي شناختي معمولي و راهبردهاي فراشناختي تمايزي نسبي برقرار كرد.

كنش اصلي يك راهبرد شناختي اين است كه به شما در نيل به هدف از آن اقدام شناختي كمك ميكند .

در مقابل ، كنش اصلي راهبرد فراشناختي عبارت است از مرور سطحي يك فصل كتاب براي تخمين ميزان مشكل بودن يادگيري آن و وارسي مجدد راه حل يك مساله براي آنكه مطمئن شويد درست است .

موضوع: دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت

ميتوان گفت كه راهبردهاي شناختي براي ايجاد پيشرفت شناختي و راهبردهاي فراشناختي براي بازبيني آن مورد استفاده قرار ميگيرند. بازبيني پيشرفت خود در يك تكليف، فعاليت شناختي بسيار مهمي است (‌همان).
سرانجام آنكه ، پيكره دانش فراشناختي شما به تركيبها
********************
براي يادگيري ، نبايد در برنامه هاي درسي گنجانده شود و چگونگي استفاده صحيح از فرايند هاي شناختي ، به زبان كودك و نوجوان و در سنين و مقاطع مختلف تحصيلي ، به آنها آموزش داده شود .
مطا لعات انجام شده نشان مي دهد كه توانائيهاي فراشناختي با آموزش و تمرين بهبود مي يابد.

براي مثال د كلاس و هرينگون (1991) ، توانايي دانش آموزان كلاس پنجم و ششم در حل مساله را پس از انجام سه تكليف ، بررسي كردند:

به اولين گروه در زمينه حل مساله آموزش ويژه داده شد؛ به دومين گروه علاوه بر آموزش حل مساله ، براي نظارت بر فعاليتهاي شناختي آموزش داده شد و سومين گروه هيچگونه آموزشي دريافت نكرد. نتيجه نشان داد گروهي كه آموزش نظارت را دريافت كرده بود به حل مسايل پيچيده بيشتري در مقايسه با دو گروه ديگر پرداختند

و مسايل را سريعتر از دو گروه ديگر حل كردند.

در اين بررسي فرد با آگاهي از فرايندهاي شناختي و موقعيت در طي مسائل ياري مي كنند سپس با استفاده از آن قواعد و رسيدن به نتيجه راهبردها را جستجو كرده و آنها را به كار مي برد : بنابراين به تدريج راه حلهاي نادرست كنار گذاشته و توجه فرد به موارد مشكلتر و دقيقتر جلب ميشود ( كديور- 1380)
علاوه بر فرايندهاي فراشناختي بالا فلاول (1977) چند فرايند فراشناختي ديگر را نيز تشريح كرده است:
1-    فرمول بندي مساله و راه حلهاي احتمالي آن : اوين قدم در راه حل هر مشكلي اين است كه شخص بداند به دنبال چه هدفي است و اين كار در اولين روزهاي زندگي امكانپذير نيست .
2-    آگاهي از فرايندهاي شاختي لامز براي حل مساله : آگاهي از دانش و عملكرد شناختي لازم براي حل يك مساله و نيز سازگار كردن تلاشهاي شخص بر طبق آن عملكرد دومين كاركرد نظارتي است.
3-    ( بكار انداختن) قواعد و راهبردهاي شناختي، طبيعتا" به دنبال دو مورد قبل خواهد آمد ، بدين معنا كه زماني كه كودك از فرايندهاي شناختي لازم براي حل مساله آگاه شد بايد آنرا فعال كند.
4-    انعطاف پذيري رو به افزايش : كودك به تدريج كه بزرگتر مي شود در كنار گذاشتن راه حلهاي نادرست و جستجو براي راه حلهاي بهتر توانايي بيشتري مي يابد.
5-    كنترل اضطراب و منحرف نشدن : كودكان بزرگتر قادرند مدت بيشتري بر يك مساله تمركز كنند و بهتر جلوي افكار مزاحم را بگيرند

 


*********

موضوع: دانلود تحقیق درباره شناخت و فراشناخت

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید